Skarżysko-Kamienna dn. 11-09-2023r.

OLK2- 923-Z.O/09/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w  trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na sprzedaż wraz z dostawą materiałów opatrunkowych, środków do dezynfekcji, materiałów medycznych jednorazowego użytku, igieł i strzykawek, rękawiczek, fartuchów, masek ( pakiet od 1 do 5 ) dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50 dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w oferty:

 Pakiet nr 1 – Materiały opatrunkowe

Oferta nr 1 - Citonet Kraków Sp. z o.o. (lider) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (członek) ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Konsorcjum w składzie:

Citonet Kraków Sp. z o.o. (lider) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (członek)
 ul. Gromadzka 52

30-719 Kraków

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

 

 

14 223,45 zł

15 361,32 zł

 

Pakiet nr 2 – Środki do dezynfekcji

 

Oferta nr 2 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego

Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

7 312,12 zł

7 897,09 zł

 

Pakiet nr 3 – Materiały medyczne jednorazowego użytku

 

Oferta nr 2 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego

Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

36 382,77 zł

39 409,92 zł

 

 

Pakiet nr 4 – Igły i strzykawki

 

Oferta nr 2 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego

Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

3 841,05 zł

 4 148,32 zł

 

 

 

Pakiet nr 5 – Rękawiczki, fartuchy, maski

 

Oferta nr 2 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego

Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

9 050,50 zł

 9 827,94 zł

 LINK: https://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2023/09/Informacja-11092023.pdf

Skarżysko-Kamienna dn. 05-09-2023r.

OLK2- 923-Z.O/08/2023

Informacja o wyborze oferty

na wywóz odpadów segregowanych oraz odpadów komunalnych zmieszanych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

Komisja przetargowa zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wywóz odpadów segregowanych oraz odpadów komunalnych zmieszanych z terenu  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrano ofertę nr 1:  Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski

ul. Szydłowiecka 28 a, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Nr oferty

Nazwa oferenta

Łączna kwota brutto za wywóz odpadów segregowanych oraz odpadów komunalnych zmieszanych ( 1 opróżnienie)

1

Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski                                                        ul. Szydłowiecka 28 a                                                    26-110 Skarżysko-Kamienna

237,00 zł

2

MS-EKO Sp. Z o.o.

ul. Modlińska 129 lok U7

 03-186 Warszawa

 

248,40 zł

 

OLK2-923/Z.O/09/2023                                                                                                                                                                                  Skarżysko-Kamienna, dn. 04-09-2023r.

 ZAPROSZENIE 

            Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą materiałów opatrunkowych, środków do dezynfekcji, materiałów medycznych jednorazowego użytku, igieł i strzykawek, rękawiczek, fartuchów, masek,

 ( pakiet od 1 do 5 )

 dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Pakiet 1 – Materiały opatrunkowe

Pakiet 2 – Środki do dezynfekcji

Pakiet 3 – Materiały medyczne jednorazowego użytku

Pakiet nr 4 – Igły i strzykawki

Pakiet nr 5 – Rękawiczki, fartuchy, maski

I   Warunki udziału w postępowaniu przetargowym:

1.      Złożenie oferty wraz  załącznikami na formularzu ofertowym.

2.      Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.

             3.      Złożenie oferty wraz z Załącznikami jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

4.      Cena  zaoferowana brutto będzie ceną umowy.

5.      Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

7.      Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy

8.      Kary umowne – zgodnie z projektem umowy

9.      Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

10.  Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,

 Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

1)      Ofertę - Formularz ofertowy

2)      Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1 do oferty

3)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2 do oferty

4)      Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3 do oferty

5)      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4 do oferty

6)      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

7)      Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

8)      W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć kserokopię umowy spółki, ponadto ( w przypadku braku Pełnomocnika ) zarówno Formularz ofertowy jak i wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez wszystkich wspólników.

W razie braku jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) Zamawiający może wystąpić do oferentów o uzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie, bądź też odrzucić niekompletną  ofertę.

 III  Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

IV  Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

w terminie najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert.
W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 V  Sposób i termin złożenia oferty.

 Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia  11-09-2023 r. do godz. 10:00

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Mateusz Korzeniewski 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

nr sprawy: OLK2-902/09/2023

https://platformazakupowa.pl/transakcja/813430

OLK2-923-Z.O/08/2023 Skarżysko-Kamienna, dn. 29-08-2023r.

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie
w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami
Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wywóz odpadów segregowanych oraz odpadów komunalnych zmieszanych
z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Usługa polegająca na odbiorze odpadów segregowanych oraz odpadów komunalnych zmieszanych transportem Wykonawcy z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej

Usługa obejmuje:

 1. Dostarczenie pięciu pojemników w tym : czterech pojemników (1 sztuka plastik/metal, 1 sztuka papier, 2 sztuki zmieszane) o pojemności 1100 litrów każdy oraz jednego o pojemności 240 litra (szkło)

 2. załadunek i wywóz odpadów z pojemników

 3. uprzątnięcie nieczystości luzem, powstałych w wyniku ładowania bądź opóźnionego wywozu

 4. odstawienie opróżnionych pojemników na miejsce

 5. utylizację odpadów (zrzut na składowisko odpadów)

Wywóz odpadów odbywać się będzie z pojemników będących własnością Wykonawcy. Pojemniki powinny być w dobrym stanie technicznym, zamykane na kłódkę, w kolorze odpowiadającym przeznaczeniu, jak również posiadać opis oraz oznaczenie logo Wykonawcy.

Częstotliwość odbioru odpadów: według harmonogramu Wykonawcy, załączonym do oferty na druku własnym.

 

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. nieodpłatne udostępnienie pojemników zamykanych na kłódkę (wyposażonych w łańcuch i kłódkę) w ilości 4 sztuk o pojemności 1100 litrów oraz 1 sztuki o pojemności 240 litra na czas trwania umowy

 2. wywóz odpadów w cenach brutto określonych przez Wykonawcę, zgodnie ze złożoną ofertą, niezmienną przez cały okres trwania umowy.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w następujący sposób:

 1. Opróżnienie pojemników zawierających odpady zmieszane oraz plastik/metal – odbiór 2 razy w miesiącu.

 2. Opróżnienie pojemników zawierających papier oraz szkło – odbiór 1 w miesiącu.

 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów ochrony środowiska

 

Termin wykonania : 12 miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania umowy

 

Kryteria wyboru ofert: Łączna cena brutto za opróżnienie: jednego pojemnika o pojemności 1100 l odpadów segregowanych, jednego pojemnika o pojemności 1100 l odpadów komunalnych zmieszanych oraz jednego pojemnika o pojemności 240 l

 

Istotne postanowienia umowy: zgodnie z projektem umowy

 

Warunki płatności: zgodnie z projektem umowy

 

Kary umowne: zgodnie z projektem umowy

Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

 1. Ofertę - Formularz ofertowy

 2. Parafowany projekt umowy – załącznik nr 1

 3. Harmonogram odbioru odpadów ( druk własny) – załącznik nr 2

 4. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3

 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4

 6. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 7. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

 8. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

 

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z Pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 48 godzin przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert.

W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 05-09-2023 r. do godz. 10:00,

                                                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                                                                Dyrektor Obwodu Lecznictwa

                                                                                                                                                                                                                                               Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 Mateusz Korzeniewski

 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")


nr sprawy: OLK2-902/08/2023

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/810995

 

 

Skarżysko-Kamienna dn.29-06-2023r.

OLK2-923-Z.O/07/2023        

 Informacja z otwarcia ofert

na sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50, informuje, że w dniu 29-06-2023r. o godz: 10:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej. 

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

"BIURO MARKET - LESZEK KULINA" SPÓŁKA JAWNA
25-346 Kielce, ul. Zagórska 118

14 279,80 zł

   

 

17 564,15 zł

2

HURTOWNIA PAPIERNICZA KORNEL OFFICE JACEK KORNACKI
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sokola 26

11 579,14 zł

14 242,34 zł

3

Hurtownia ARTPIS Paweł Ślusarczyk

Kostomłoty Pierwsze ul. Podmiejska 15 26-085 Miedziana Góra

14 141,06 zł

17 393,50 zł

4

EJR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Williama Heerleina Lindleya 16  
02-013 Warszawa,

12 584,73 zł

15 479,22 zł

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 22-06-2023r.

Nr postępowania OLK2-923-Z.O/07/2023                                                     

 ZAPROSZENIE

                       Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż  wraz z dostawą materiałów biurowych
do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50
 wyszczególnionego co do rodzaju i ilości  
w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 5. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 8. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 9. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

1.      Ofertę - Formularz ofertowy

2.      Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1

3.      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2

4.      Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3

5.      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4

6.      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

7.      Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

8.      Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

9.      Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP

W razie brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) Zamawiający może wystąpić do oferentów o uzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie, bądź też odrzucić niekompletną  ofertę.

Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Dostawcę. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie netto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie nie później niż 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 29-06-2023 r. do godz. 10:00

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Mateusz Korzeniewski

Skarżysko-Kamienna dn.12-06-2023r.

OLK2-923-Z.O/06/2023

Informacja o wyborze oferty

Na dostawę tuszy, tonerów, taśm i bębnów

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tuszy, tonerów, taśm i bębnów do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej dokonano wyboru n/w oferty:

OFERTA NR 2 - Komatech S.C. Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk,
ul. Wojska Polskiego 8, 43-190 Mikołów;

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

Uwagi

1

Drukstar Wojciech Wierzbicki

ul. Króla Wł. Jagiełły 13/7

25-634 Kielce

7 136,00 zł

8 777,28 zł

Oferta niekompletna, brak wymaganej dokumentacji

2

Komatech S.C. Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk,
ul. Wojska Polskiego 8,

43-190 Mikołów; 

15 810,00 zł

19 446,30 zł

Oferta kompletna, najniższa cena

3

ECOBLACK S.C.

M. Szewczyk, Ł. Baran

Ul. Warszawska 312 F

25-414 Kielce

28 191,00 zł

 34 674,93  

Ofert kompletna

4

ZUMAR Zbigniew Grzywiński

ul. Pinokia 8

83-110 Tczew,

10 360,00 zł

12 742,80 zł

Oferta niekompletna, brak wymaganej dokumentacji

5

DMD Tonery sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 2/7

35-304 Rzeszów

12 504,00 zł

15 379,92 zł

Oferta niekompletna, brak wymaganej dokumentacji

 

Skarżysko-Kamienna dn.07-06-2023r.

OLK2-923-Z.O/06/2023         

 Informacja z otwarcia ofert

Na dostawę tuszy, tonerów, taśm i bębnów

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50, informuje, że w dniu 07-06-2023r. o godz: 10:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tuszy, tonerów, taśm i bębnów do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej. 

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Drukstar Wojciech Wierzbicki

ul. Króla Wł. Jagiełły 13/7

25-634 Kielce

   

7 136,00 zł

8 777,28 zł

2

Komatech S.C. Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk,
ul. Wojska Polskiego 8,

43-190 Mikołów;

 

15 810,00 zł

19 446,30 zł

3

ECOBLACK S.C.

M. Szewczyk, Ł. Baran

Ul. Warszawska 312 F

25-414 Kielce

28 191,00 zł

 34 674,93  

4

ZUMAR Zbigniew Grzywiński

ul. Pinokia 8

83-110 Tczew,

10 360,00 zł

12 742,80 zł

5

DMD Tonery sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 2/7

35-304 Rzeszów

12 504,00 zł

15 379,92 zł

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 30-05-2023 r.

OLK2-923-Z.O/06/2023

 ZAPROSZENIE

            Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż  wraz z dostawą tuszy, tonerów, taśm i bębnów do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50 na warunkach szczegółowo przedstawionych w Załączniku
Nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy)

Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wyklucza się dostarczanie tuszy, taśm, tonerów i bębnów regenerowanych oraz zawierających części pochodzące z odzysku.

 Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 5. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 8. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 9. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 Oferta powinna zawierać:

Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest formularz ofertowy wraz z załącznikami tj.:

1.      Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1

2.      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie oferenta ( w przypadku osób fizycznych)  – załącznik nr 3

4.      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4

5.      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

6.      Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

7.      Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP

8.      Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

9.      W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć kserokopię umowy spółki, ponadto zarówno Formularz ofertowy jak i wszystkie wymagane Załączniki powinny być podpisane przez wszystkich wspólników.

10.   Certyfikat  Centrum badawczego TUV Rheinland Polska z aktualnym terminem ważności. Certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-ISO-45001:2018 oraz dołączony dokument Certyfikat Polskiej Akademii Jakości, który potwierdza stosowanie systemu zarządzania jakością, środowisko i BHP zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015, PN-ISO-45001:2018.


Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Dostawcę. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie netto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Oferty nie kompletne, niepodpisane lub nie zawierające wszystkich wymaganych załączników mogą stanowić podstawę odrzucenia oferty

Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie nie później niż 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 07-06-2023 r. do godz. 10:00

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Mateusz Korzeniewski

 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

nr sprawy: OLK2-902/06/2023

https://platformazakupowa.pl/transakcja/773982

 

Skarżysko-Kamienna dn. 24-05-2023r.

OLK2- 923-Z.O/05/2023 

Informacja o wyborze oferty

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zakup, dostawę, przeszkolenie pracowników i instalacja fabrycznie nowego urządzenia UTM i Fierwall STROMSHIELD SN310 dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50 dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w ofert: 

Zakup, dostawa, przeszkolenie pracowników i instalacja fabrycznie nowego urządzenia UTM i Fierwall STROMSHIELD SN310 dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
 w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50
 

 Oferta nr 1   - Przedsiębiorstwo Informatyczne SOFTKOM Grzegorz Grodzki, ul. Krótka 29/31, 42-200 Częstochowa 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

   

Przedsiębiorstwo Informatyczne SOFTKOM Grzegorz Grodzki,
    ul. Krótka 29/31

42-200 Częstochowa

 

23 896,22 zł

   

29 392,35 zł

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 12-05-2023r.

 OLK2-923-Z.O/05/2023

 ZAPROSZENIE

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa, przeszkolenie pracowników i instalacja fabrycznie nowego urządzenia UTM i Fierwall STROMSHIELD SN310 dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

zgodnie z opisem zawartym w zestawieniu parametrów i warunków technicznych stanowiącym Załącznik nr 1

 Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – 30 dni od daty podpisania umowy, realizacja dostawy tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 5. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 8. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 9. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

1)      Ofertę - Formularz ofertowy

2)      Zestawienie parametrów i warunków technicznych – załącznik nr 1

3)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy oferty  – załącznik nr 2

4)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 3

5)      Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 4

6)      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 5

7)      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

8)      Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

9)      Katalogi lub foldery proponowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające parametry techniczno-użytkowe.

 Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Kontakt z Zamawiającym

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 2 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 23-05-2023 r. do godz. 10:00

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Mateusz Korzeniewski

 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

nr sprawy: OLK2-902/05/2023

https://platformazakupowa.pl/transakcja/766095

Skarżysko-Kamienna dn. 08-05-2023r.

OLK2- 923-Z.O/04/2023

Informacja o wyborze oferty

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro sprzedaż wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora Alfa Wassermann typ Starlyte V  dla  Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50
dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w ofert:

 Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora Alfa Wassermann typ Starlyte V
 Oferta nr 1   -
Przedsiębiorstwo Produkcji i Handlu MEDRIV Sp. z o.o. ul. Poligonowa 2/18, 04-051 Warszawa 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Przedsiębiorstwo Produkcji i Handlu MEDRIV Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 2/18
04-051 Warszawa

10 220,00 zł

11 060,10 zł

  

Skarżysko-Kamienna, dn. 26-04-2023r.

OLK2-923-Z.O/04/2023

 ZAPROSZENIE

       Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora Alfa Wassermann typ Starlyte V  dla  Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
 w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00 do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w OLK SP ZOZ bezpośrednio do pokoju  109.
 2. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 5. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 8. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 9. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

 1. Ofertę - Formularz ofertowy
 2. Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1
 3. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2
 4. Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4
 6. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 7. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON
 8. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP
 9. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
 10. W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć kserokopię umowy spółki, ponadto zarówno Formularz ofertowy jak i wszystkie wymagane Załączniki powinny być podpisane przez wszystkich wspólników.

 Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Oferty nie kompletne, niepodpisane lub nie zawierające wszystkich wymaganych załączników mogą stanowić podstawę odrzucenia oferty

Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego najpóźniej w terminie 2 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 05-05-2023 r. do godz. 10:00  

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Mateusz Korzeniewski

 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

nr sprawy: OLK2-902/04/2023

https://platformazakupowa.pl/transakcja/759517

OLK2-902-K.O/04/18                                                                                                                                                                                                                        Skarżysko-Kamienna, dn. 23-03-2018r

OGŁOSZENIE

                                                 
Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu na zakup wraz z dostawą poleasingowego sprzętu /komputerów/, fabrycznie nowych monitorów, klawiatur , myszy, drukarek oraz zasilaczy UPS , zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 - prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Część I ogólna.

 1. Zlecający:

           Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

           w Skarżysku Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 1. Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie : Maciej Borkowski  tel: 41/27 85 001 wew. 147; e-mail: m.borkowski@olkspzoz.pl

           Uprawnionym do udzielania informacji wykonawcom proceduralnie jest: Magdalena Zielińska tel. 41/27 85 001 wew.149; e-mail: m.zielinska@olkspzoz.pl

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

 

 1. Termin realizacji zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy, realizacja dostawy tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00

 

 1. Oferta powinna zawierać:

 

 • Zestawienie parametrów i warunków technicznych – załącznik nr 1
 • Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2
 • Formularz cenowy oferty – załącznik nr 3
 • Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4
 • Odpis z właściwego rejestru KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
 • Katalogi lub foldery proponowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające parametry techniczno-użytkowe
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych nie gorszych niż w specyfikacji technicznej, jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogło by wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został przez Zamawiającego poprzez wskazanie znaku towarowego pochodzenia lub patentu. W ofercie należy podać swoje odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników.
 3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków zamawiającego.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 6. Zamawiający odpowiada na pytania do 3 dni przed otwarciem ofert.
 7. Oferty pisemne w zaklejonej i opieczętowanej  kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: „ Odpowiedź na konkurs ofert OLK 2 – 902 K.O /04/18 ” należy przesłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego, ul. Sokola 50, do dnia 10 kwietnia 2018 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 116.

Część III. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia

Część IV. Postanowienia końcowe

 1. O wyniku postępowania Zlecający niezwłocznie zawiadamia wszystkich oferentów.
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do oferenta, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.
 3. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Z poważaniem

lek. med. Mateusz Korzeniewski

Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

Skarżysko-Kamienna dn. 26-04-2023 r.

OLK2- 923-Z.O/03/2023

 Informacja o wyborze oferty

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż wraz z dostawą druków dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w ofert:

 Druki – Oferta nr 3   IMPACT s.c. Dariusz Nowak, Małgorzata Nowak

42-510 Kuźnica Wrężyńska 7 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Firma produkcyjno-handlowa "ALFA DRUK" Sp. z o.o.

ul. Stefana Żeromskiego 26
09-200 Sierpc

6 445,80 zł

 7 928,33 zł

2

PPHU DRUK Piotr Lewicki 
ul. Przasnyka 11/ U1B 
01-756 Warszawa

6 110,00 zł

7 515,30 zł

3

IMPACT s.c. Dariusz Nowak, Małgorzata Nowak

42-510 Kuźnica Wrężyńska 7

4 596,65 zł

 5 653,88 zł

4

Firma Handlowa REMI Adam Krokowski

ul. Strażacka 35

43-382 Bielsko-Biała

 

 6 769,00 zł

8 325,87 zł

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 19-04-2023r.

 OLK2-923-Z.O/03/2023

 ZAPROSZENIE

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż  wraz z dostawą druków szczegółowo określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1 do ofert) odpowiadającym podanym wzorom -

do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 5. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 8. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 9. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

 1. Ofertę - Formularz ofertowy
 2. Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1
 3. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2
 4. Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4
 6. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

  Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Oferty nie kompletne, niepodpisane lub nie zawierające wszystkich wymaganych załączników mogą stanowić podstawę odrzucenia oferty

 Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi. Zamawiający udzieli odpowiedzi na kierowane do niego zapytania w ciągu dwóch dni roboczych od ich otrzymania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 26-04-2023 r. do godz. 10:00

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Mateusz Korzeniewski

 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

nr sprawy: OLK2-902/03/2023

https://platformazakupowa.pl/transakcja/755880

Skarżysko-Kamienna dn. 21-02-2023r.

OLK2- 923-Z.O/02/2023

 

Informacja o wyborze oferty

             Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż wraz z dostawą środków czystości (Pakiet nr 1), Wyrobów foliowych (Pakiet nr 2), Preparatów myjących, czyszczących (Pakiet nr 3) dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 

Pakiet nr 1 ( Środki czystości) – Oferta nr 3 – MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk,
 ul. Zbożowa 21, 25-416 Kielce

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Complete, Dorota Wróbel,

ul. Rzemieślnicza 1,

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

20 692,65 zł

25 422,56 zł

3

MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk,
ul. Zbożowa 21,

25-416 Kielce

19 465,18 zł

23 942,17 zł

 

Pakiet nr 2  (Wyroby foliowe) – Oferta nr 1 – Complete, Dorota Wróbel, ul. Rzemieślnicza 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Complete, Dorota Wróbel,

ul. Rzemieślnicza 1,

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

2 614,00 zł

3 215,22 zł

2

PHU Best Jerzy Kowalczyk,

ul. Sokola 21 A,

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

2 847,45 zł

3 502,36 zł

3

MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk,
ul. Zbożowa 21,

25-416 Kielce

2 713,08 zł

3 337,09 zł

 

Pakiet nr 3 ( Preparaty myjące, czyszczące) – Oferta nr 1 – Complete, Dorota Wróbel, ul. Rzemieślnicza 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Complete, Dorota Wróbel,

ul. Rzemieślnicza 1,

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

4 888,34 zł

5 949,06 zł

3

MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk,
ul. Zbożowa 21,

25-416 Kielce

 

7 271,48 zł

8 877,92 zł

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 13-02-2023r.

OLK2-923-Z.O/02/2023

 ZAPROSZENIE

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą środków czystości, wyrobów foliowych, preparatów czyszczących, myjących ( pakiet od 1 do 3 ) dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Pakiet 1 – Środki czystości

Pakiet 2 – Wyroby foliowe

Pakiet 3 – Preparaty czyszczące, myjące

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 3. Wszystkie strony oferty i załączników powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 5. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 6. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 8. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 9. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 10. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

 1. Ofertę - Formularz ofertowy
 2. Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1
 3. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2
 4. Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4
 6. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 20-02-2023 r. do godz. 10:00

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Mateusz Korzeniewski

 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

nr sprawy: OLK2-923- Z.O/02/2023

https://platformazakupowa.pl/transakcja/727166

 

Skarżysko-Kamienna dn. 19-01-2023r.

OLK2- 923-Z.O/01/2023

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Oferta nr 2 – REMONDIS Medison Sp. z o.o.- Lider

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu – Konsorcjant

REMONDIS Medison Rzeszów Sp. Z o.o. - Konsorcjant

ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza

ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz

ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena netto za 1 kg odebranych odpadów

Cena brutto za 1 kg odebranych odpadów

1

,,ECO-ABC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Przemysłowa 7,

97-400 Bełchatów

 

13,10 zł

14,15 zł

2

REMONDIS Medison Sp. z o.o.- Lider

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu – Konsorcjant

REMONDIS Medison Rzeszów Sp. Z o.o. - Konsorcjant

ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza

ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz

ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

 

9,90 zł

10,69 zł

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 11-01-2023r.

OLK2-923-Z.O/01/2023

 

ZAPROSZENIE

 

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z terenu  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko – Kamienna

 

Realizacja usługi polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych transportem Wykonawcy z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

Wywóz i utylizacja dotyczyć będzie odpadów medycznych o następujących kodach:

        ·         ZAKAŹNYCH:

18 01 02* - Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania ( z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03* - Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82.

 

1.      Wykonywanie usługi musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zezwoleniami wymaganymi do świadczenia przedmiotowej usługi.

2.      Wykonawca zobowiązany jest do ważenia odpadów medycznych przed każdym odbiorem odpadów w obecności Zamawiającego i wystawiania ,,Karty przekazania odpadów” potwierdzającej ich odbiór.

3.      Transport odpadów musi odbywać się pojazdami przystosowanymi do transportu odpadów zakaźnych oraz obsługiwany przez wykfalifikowany personel.

4.      Odpady muszą być utylizowane w spalarni na terenie woj. Świętokrzyskiego lub innego, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku gdy, brak jest instalacji do unieszkodliwiania odpadów na obszarze województwa świętokrzyskiego lub gdy, istniejące nie mają wolnych mocy przerobowych.

Częstotliwość odbioru odpadów

 

Wywóz odpadów medycznych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego odbywał się będzie  bez wezwania Zamawiającego co najmniej co 72 h.

 

Termin wykonania zamówienia

 

Termin wykonania zamówienia na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego będzie obowiązywał

od dnia 05-02-2023r. do dnia 04-02-2024r.

 

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

          1.     Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów ochrony środowiska.

 1. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 2. Cena netto  + Vat zaoferowana będzie ceną umowy.
 3. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 5. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 6. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 7. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4
 5. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 6. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON
 7. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP
 8. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 

Kontakt z Zamawiającym

 

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 2 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 18-01-2023 r. do godz. 10:00

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Mateusz Korzeniewski

  

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")nr sprawy: OLK2-923- Z.O/01/2023

https://platformazakupowa.pl/transakcja/714193

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           Skarżysko-Kamienna dn. 26-09-2022r.

OLK2- 923-Z.O/16/2022

 

 

Informacja o wyborze ofert

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów laboratoryjnych i testów diagnostycznych ( pakiety od 1 do 6 ) dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej,
ul. Sokola 50
dokonano wyboru najkorzystniejszych z n/w ofert:

 

Pakiet 1 – Biochemia - odczynniki do aparatu Accent MC240

 

Oferta nr 3 - PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

3

PZ CORMAY S.A.

ul. Wiosenna 22

05-092 Łomianki

 

 

22 737,00 zł

24 770,46 zł

 

 

Pakiet 2 – Testy diagnostyczne

 

Oferta nr 6 – Bio-Novum Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 23A/3U, 20-418 Lublin

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

BioMaxima S.A.

ul. Vetterów 5

20-277 Lublin

1 347,50 zł

1 455,30 zł

6

Bio-Novum Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 23A/3U,

20-418 Lublin

835,00 zł

901,80 zł

 

 

 

 

Pakiet 3 - Koagulologia

 

 

Oferta nr 4 – KSELMED sp. z o.o. ul. Szosa Toruńska 13/15, 86-300 Grudziądz

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

4

KSELMED sp. z o.o.

ul. Szosa Toruńska 13/15,

86-300 Grudziądz

5 150,00 zł

5 562,00 ZŁ

 

 

Pakiet 4 – Odczynniki do aparatu ABX Micros 60

 

 

Oferta nr 2 – HORIBA ABX sp. z o.o. ul. Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

HORIBA ABX sp. z o.o.

ul. Al. Niepodległości 18,

02-653 Warszawa

7 926,24 zł

8 560,88 zł

 

 

Pakiet 5 – Sprzęt jednorazowego użytku i drobne materiały laboratoryjne

 

 

Oferta nr 5 – Medlab-Products Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

5

Medlab-Products Sp. z o.o.

ul. Gałczyńskiego 8

05-090 Raszyn

9 824,00 zł

10 609,92 zł

 

Pakiet 6 - Analityka

 

Oferta nr 1 – BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

BioMaxima S.A.

ul. Vetterów 5

20-277 Lublin

2 535,00 zł

2 737,80 zł

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                Skarżysko-Kamienna, dn. 16-09-2022r.

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów laboratoryjnych i testów diagnostycznych ( pakiety od 1 do 6 ) dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

 

Pakiet 1 – Biochemia - Odczynniki do aparatu Accent MC240

Pakiet 2 – Testy diagnostyczne

Pakiet 3 - Koagulologia

Pakiet 4 – Odczynniki do aparatu ABX Micros 60

Pakiet 5 – Sprzęt jednorazowego użytku i drobne materiały laboratoryjne

Pakiet 6 – Analityka

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do oferty.

 

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00 do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w OLK SP ZOZ bezpośrednio do pokoju 109.

 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.

 3. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.

 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

 5. Cena zaoferowana brutto będzie ceną umowy.

 6. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 8. Wszystkie postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy

 9. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy

 10. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 

Wypełniona i podpisana oferta ( formularz ofertowy) powinna zawierać ponadto:

 1. Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1 do oferty

 2. Parafowany projekt umowy – załącznik nr 2 do oferty

 3. Oświadczenie oferenta ( w przypadku osób fizycznych) – załącznik nr 3 do oferty

 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4 do oferty

 5. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 6. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

 7. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP

 8. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za poszczególny pakiet, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 

 

 

Kontakt z Zamawiającym

 

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z Pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie najpóźniej 48 godzin przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert.

W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 23-09-2022 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi dnia 23-09-2022r. o godz. 10:30

 

 

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Mateusz Korzeniewski

 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

 

nr sprawy: OLK2-902/16/2022

https://platformazakupowa.pl/transakcja/664185

 

 

Skarżysko-Kamienna dn. 07-09-2022r.

OLK2- 923-Z.O/15/2022

Informacja o wyborze oferty

na wywóz odpadów segregowanych oraz odpadów komunalnych zmieszanych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

Komisja przetargowa zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wywóz odpadów segregowanych oraz odpadów komunalnych zmieszanych z terenu  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrano ofertę nr 1:        MS-EKO Sp. Z o.o.

                                              ul. Modlińska 129 lok U7

                                              03-186 Warszawa

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Łączna kwota brutto za wywóz odpadów segregowanych oraz odpadów komunalnych zmieszanych ( 1 opróżnienie)

1

MS-EKO Sp. Z o.o.

ul. Modlińska 129 lok U7

03-186 Warszawa

237,60 zł

2

Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski                                           ul. Szydłowiecka 28 a                                   26-110 Skarżysko-Kamienna

245,00 zł

 

 

OLK2-923-Z.O/15/2022                                                                                                                                                                                                                   Skarżysko-Kamienna, dn. 01-09-2022r.

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wywóz odpadów komunalnych segregowanych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego
SP ZOZ, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych segregowanych transportem Wykonawcy z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej

Usługa obejmuje:

 1. dostarczenie trzech pojemników (plastik/metal, papier, zmieszane) o pojemności 1100 litrów każdy oraz jednego o pojemności 240 litra (szkło)

 2. załadunek i wywóz odpadów komunalnych z pojemników

 3. uprzątnięcie nieczystości luzem, powstałych w wyniku ładowania bądź opóźnionego wywozu

 4. odstawienie opróżnionych pojemników na miejsce

 5. utylizację odpadów (zrzut na składowisko odpadów)

Wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie z pojemników będących własnością Wykonawcy. Pojemniki powinny być w dobrym stanie technicznym, zamykane na kłódkę, w kolorze odpowiadającym przeznaczeniu, jak również posiadać opis oraz oznaczenie logo Wykonawcy.

Częstotliwość odbioru odpadów: według harmonogramu Wykonawcy, załączonym do oferty na druku własnym.

 

 

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. nieodpłatne udostępnienie pojemników zamykanych na kłódkę w ilości 3 sztuk o pojemności 1100 litrów oraz 1 sztuki o pojemności 240 litra na czas trwania umowy

 2. wywóz odpadów w cenach brutto określonych przez Wykonawcę, zgodnie ze złożoną ofertą, niezmienną przez cały okres trwania umowy.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w następujący sposób:

 1. Opróżnienie pojemników zawierających odpady zmieszane oraz plastik/metal – odbiór 2 razy w miesiącu.

 2. Opróżnienie pojemników zawierających papier oraz szkło – odbiór 1 w miesiącu.

 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów ochrony środowiska

 

Termin wykonania : 12 miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania umowy

 

Kryteria wyboru ofert: Łączna cena brutto za opróżnienie jednego pojemnika o pojemności 1100 l oraz 240 l

 

Istotne postanowienia umowy: zgodnie z projektem umowy

 

Warunki płatności: zgodnie z projektem umowy

 

Kary umowne: zgodnie z projektem umowy

 

 

Wypełniona i podpisana oferta ( formularz ofertowy) powinna zawierać ponadto:

 1. Parafowany projekt umowy – załącznik nr 1

 2. Harmonogram odbioru odpadów ( druk własny) – załącznik nr 2

 3. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3

 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4

 5. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 6. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

 7. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

 

 

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z Pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 48 godzin przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert.

W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 07-09-2022 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi dnia 07-09-2022r. o godz. 10:30

 

 

                                                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                                                         Dyrektor Obwodu Lecznictwa

                                                                                                                                                                                                                                         Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Mateusz Korzeniewski

 

 

 

 

 

 

 

Skarżysko-Kamienna dn.30-08-2022r.

OLK2- 923-Z.O/14/2022

 

 

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

na wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych

 

 Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50 informuje o unieważnieniu postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.  W postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta, której cena znacznie przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na ten cel.

 

 

 

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 22-08-2022r.

 OLK2-923-Z.O/14/2022

 ZAPROSZENIE

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego
SP ZOZ, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych niesegregowanych transportem Wykonawcy z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej

Usługa obejmuje:

1)      dostarczenie dwóch pojemników o pojemności 1100 litrów każdy 

2)      załadunek i wywóz odpadów komunalnych z pojemników

3)      uprzątnięcie nieczystości luzem, powstałych w wyniku ładowania bądź opóźnionego wywozu

4)      odstawienie opróżnionych pojemników na miejsce

5)      utylizację odpadów (zrzut na składowisko odpadów)

Wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie z pojemników będących własnością Wykonawcy. Pojemniki powinny być w dobrym stanie technicznym, zamykane na kłódkę, jak również posiadać opis oraz oznaczenie logo Wykonawcy.

Częstotliwość odbioru odpadów: 1-2 razy w tygodniu w zależności od potrzeb po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego.

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

1)      nieodpłatne udostępnienie pojemników zamykanych na kłódkę w ilości 2 sztuk o pojemności 1100 litrów na czas trwania umowy

2)      wywóz odpadów w cenach brutto określonych przez Wykonawcę, zgodnie ze złożoną ofertą, niezmienną przez cały okres trwania umowy

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów ochrony środowiska

 Termin wykonania : 01-09-2022 r. – 31-08-2023r.

 Kryteria wyboru ofert: Cena brutto za opróżnienie jednego pojemnika.

 Istotne postanowienia umowy: zgodnie z projektem umowy

Warunki płatności: zgodnie z projektem umowy

Kary umowne: zgodnie z projektem umowy

Wypełniona i podpisana oferta ( formularz ofertowy) powinna zawierać ponadto:

 1. Parafowany projekt umowy – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 2
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3
 4. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 5. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON
 6. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z Pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert.

W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 29-08-2022 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi dnia 29-08-2021r. o godz. 10:30

 Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

Mateusz Korzeniewski

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Skarżysko-Kamienna, 14-07-2022r.

 

 

Nr postępowania: 2022/BZP 00216353/01

Dotyczy postępowania: Dostawa i uruchomienie tomografu optycznego OCT dla OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając zgodnie z art. 253 ust.1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) zamawiający informuje:

 1. Najkorzystniejsza oferta: Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, mając na względzie kryteria wyboru ofert określone w SWZ (cena brutto – 80% oraz okres gwarancji 20%), w prowadzonym postępowaniu, Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

OPTOPOL Technology Sp. z o. o; 42-400 Zawiercie; ul. Żabia 42

 1. Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodna z treścią SWZ. Cena zaoferowana mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 2. Złożone oferty: W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę

Zestawienie zdobytych punktów

Lp.

Wykonawca

Cena brutto

Kryterium cena

80%

Kryterium gwarancja

20%

Łączna liczba zdobytych punktów

1

OPTOPOL Technology Sp. z o. o

42-400 Zawiercie

ul. Żabia 42

144 600,00

80pkt

0pkt

80

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Skarżysko-Kamienna dn. 14-07-2022r.

OLK2- 923-Z.O/13/2022

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż wraz z dostawą materiałów opatrunkowych, środków do dezynfekcji, materiałów medycznych jednorazowego użytku, igieł i strzykawek, rękawiczek, fartuchów, masek ( pakiet od 1 do 5 ) dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej,
ul. Sokola 50
dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w oferty:

 

Pakiet nr 1 – Materiały opatrunkowe

 

Oferta nr 1 - Citonet Kraków Sp. z o.o. (lider) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (członek) ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Citonet Kraków Sp. z o.o. (lider) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (członek)
ul. Gromadzka 52

30-719 Kraków

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

 

 

8 238,86 zł

8 897,96 zł

 

 

Pakiet nr 2 – Środki do dezynfekcji

Oferta nr 2 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego

Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

5 697,80 zł

6 153,63 zł

 

Pakiet nr 3 – Materiały medyczne jednorazowego użytku

 

Oferta nr 2 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego

Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

19 600,95 zł

21 259,23 zł

 

 

Pakiet nr 4 – Igły i strzykawki

 

Oferta nr 2 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego

Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

4 799,05 zł

5 182,98 zł

 

 

 

Pakiet nr 5 – Rękawiczki, fartuchy, maski

 

Oferta nr 2 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego

Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

15 377,80 zł

16 627,64 zł

 

                             

 

Skarżysko-Kamienna, 12-07-2022r.

Nr postępowania: 2022/BZP 00216353/01

 

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust.5 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) zamawiający informuje, że w dniu 12-07-2022 roku o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 275 ust.1 ustawy PZP, którego przedmiotem była dostawa i uruchomienie tomografu optycznego OCT dla OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

 

Numer oferty

Wykonawca

Cena brutto

1

OPTOPOL Technology Sp. z o. o

42-400 Zawiercie

ul. Żabia 42

144 600,00

 

 

 

Kamienna, dn. 06-07-2022r

OLK2-923/Z.O/13/2022

ZAPROSZENIE

            Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą materiałów opatrunkowych, środków do dezynfekcji, materiałów medycznych jednorazowego użytku, igieł i strzykawek, rękawiczek, fartuchów, masek,

 ( pakiet od 1 do 5 )

 dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

 

Pakiet 1 – Materiały opatrunkowe

Pakiet 2 – Środki do dezynfekcji

Pakiet 3 – Materiały medyczne jednorazowego użytku

Pakiet nr 4 – Igły i strzykawki

Pakiet nr 5 – Rękawiczki, fartuchy, maski

   I   Warunki udziału w postępowaniu przetargowym:

1.      Złożenie oferty wraz  załącznikami na formularzu ofertowym.

2.      Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.

             3.      Złożenie oferty wraz z Załącznikami jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

4.      Cena  zaoferowana brutto będzie ceną umowy.

5.      Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

7.      Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy

8.      Kary umowne – zgodnie z projektem umowy

9.      Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

10.  Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,

 

II  Oferta ( formularz ofertowy ) powinna zawierać:      

1)      Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1 do oferty

2)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2 do oferty

3)      Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3 do oferty

4)      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4 do oferty

5)      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

6)      Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

7)      W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć kserokopię umowy spółki, ponadto ( w przypadku braku Pełnomocnika ) zarówno Formularz ofertowy jak i wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez wszystkich wspólników.

Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) może być podstawą do odrzucenia oferty.

 III  Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 

IV  Kontakt z Zamawiającym

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty nie kompletne, niepodpisane lub nie zawierające wszystkich wymaganych załączników mogą stanowić podstawę odrzucenia oferty

 

V  Sposób i termin złożenia oferty.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia  13-07-2022 r. do godz. 09:00

 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")nr sprawy: OLK2-902/13/2022

https://platformazakupowa.pl/transakcja/636098

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

Mateusz Korzeniewski

Skarżysko-Kamienna dn. 06-07-2022r.

OLK2- 923-Z.O/12/2022

Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego

 Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 informuje o nierozstrzygnięciu wyboru najkorzystniejszej  oferty bez podania przyczyny w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego na sprzedaż wraz z dostawą materiałów opatrunkowych, środków do dezynfekcji, materiałów medycznych jednorazowego użytku, igieł i strzykawek, rękawiczek, fartuchów, masek, ( pakiet od 1 do 5 ) dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej.

https://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2022/07/Informacja-o-nieroztrzygnieciu-zapytania-ofertowego.pdf

Skarżysko-Kamienna, dn. 29-06-2022r.

OLK2-923/Z.O/12/2022                                                                        

ZAPROSZENIE 

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą materiałóa)w opatrunkowych, środkób)w do dezynfekcji, materiałów medycznych jednorazowego użytku, igieł i strzykawek, rękawiczek, fartuchów, masek,

 ( pakiet od 1 do 5 )

 dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50 

Pakiet 1 – Materiały opatrunkowe

Pakiet 2 – Środki do dezynfekcji

Pakiet 3 – Materiały medyczne jednorazowego użytku

Pakiet nr 4 – Igły i strzykawki

Pakiet nr 5 – Rękawiczki, fartuchy, maski

                            

   I   Warunki udziału w postępowaniu przetargowym: 

1.      Złożenie oferty wraz  załącznikami na formularzu ofertowym. 

2.      Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.

             3.      Złożenie oferty wraz z Załącznikami jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

4.      Cena  zaoferowana brutto będzie ceną umowy.

5.      Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

7.      Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy

8.      Kary umowne – zgodnie z projektem umowy

9.      Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

10.  Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50, 

 

II  Oferta ( formularz ofertowy ) powinna zawierać:      

1)      Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1 do oferty

2)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2 do oferty

3)      Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3 do oferty

4)      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4 do oferty

5)      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

6)      Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

7)      W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć kserokopię umowy spółki, ponadto ( w przypadku braku Pełnomocnika ) zarówno Formularz ofertowy jak i wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez wszystkich wspólników.

 

Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) może być podstawą do odrzucenia oferty.

 III  Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

IV  Kontakt z Zamawiającym

 

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty nie kompletne, niepodpisane lub nie zawierające wszystkich wymaganych załączników mogą stanowić podstawę odrzucenia oferty

 

V  Sposób i termin złożenia oferty.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia  06-07-2022 r. do godz. 10:00

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

Mateusz Korzeniewski