Skarżysko-Kamienna dn. 25-01-2024r.

OLK2- 923-Z.O/01/2024

 

Informacja o wyborze oferty

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Oferta nr 2 – REMONDIS Medison Sp. z o.o.- Lider ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza

REGON: 273738168, NIP: 000302385

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu – Konsorcjant,
ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz

REGON: 000302385, NIP: 8641577743

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena netto za 1 kg odebranych odpadów

Cena brutto za 1 kg odebranych odpadów

Uwagi

1

,,ECO-ABC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Lider Koncorcjum

ul. Przemysłowa 7,

97-400 Bełchatów

REGON: 012124833, NIP: 1130021751

ECO CLEAN ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA – Lider Koncorcjum

ul. Przemysłowa 7,

97-400 Bełchatów

REGON: 522671836 NIP: 7692243201

 

9,10 zł

9,83 zł

Oferta niekompletna, odrzucona ze względu na brak wymaganych dokumentów do postępowania tj.:
Załącznik nr 2 – Projekt umowy (parafowany),

Załącznik nr 4 – Zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

2

REMONDIS Medison Sp. z o.o.- Lider
ul.
Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza

REGON: 273738168, NIP: 000302385

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu – Konsorcjant

ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz

REGON: 000302385, NIP: 8641577743

 

9,40 zł

10,15 zł

Oferta kompletna

 

 

Skarżysko-Kamienna dn. 24-01-2024r.

OLK2-923-Z.O/01/2024

 

Informacja z otwarcia ofert

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50, informuje, że w dniu 24-01-2024r. o godz: 10:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na: 

 

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko – Kamienna

 

Wpłynęły następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Cena netto za 1 kg odebranych odpadów

Cena brutto za 1 kg odebranych odpadów

1

,,ECO-ABC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Lider Koncorcjum

ul. Przemysłowa 7,

97-400 Bełchatów

REGON: 012124833, NIP: 1130021751

ECO CLEAN ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA – Lider Koncorcjum

ul. Przemysłowa 7,

97-400 Bełchatów

REGON: 522671836 NIP: 7692243201

 

 

9,10 zł

9,83 zł

2

REMONDIS Medison Sp. z o.o.- Lider
ul.
Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza

REGON: 273738168, NIP: 000302385

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu – Konsorcjant

ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz

REGON: 000302385, NIP: 8641577743

 

9,40 zł

10,15 zł

 

 

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 17-01-2024r.

OLK2-923-Z.O/01/2024 

 

ZAPROSZENIE

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko – Kamienna

 

Realizacja usługi polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych transportem Wykonawcy z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

Wywóz i utylizacja dotyczyć będzie odpadów medycznych o następujących kodach:

 • ZAKAŹNYCH:

18 01 02* - Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania ( z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03* - Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82.

18 01 06*- Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

 

 1. Wykonywanie usługi musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zezwoleniami wymaganymi do świadczenia przedmiotowej usługi.

 2. Wykonawca zobowiązany jest do ważenia odpadów medycznych przed każdym odbiorem odpadów w obecności Zamawiającego i wystawiania ,,Karty przekazania odpadów” potwierdzającej ich odbiór.

 3. Transport odpadów musi odbywać się pojazdami przystosowanymi do transportu odpadów zakaźnych oraz obsługiwany przez wykfalifikowany personel.

 4. Odpady muszą być utylizowane w spalarni na terenie woj. Świętokrzyskiego lub innego, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku gdy, brak jest instalacji do unieszkodliwiania odpadów na obszarze województwa świętokrzyskiego lub gdy, istniejące nie mają wolnych mocy przerobowych.

Częstotliwość odbioru odpadów

 

Wywóz odpadów medycznych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego odbywał się będzie bez wezwania Zamawiającego co najmniej co 72 h.

 

 

Termin wykonania zamówienia

 

Termin wykonania zamówienia na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego będzie obowiązywał

od dnia 05-02-2024r. do dnia 04-02-2025r.

 

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów ochrony środowiska.

 2. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

 3. Cena netto + Vat zaoferowana będzie ceną umowy.

 4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 6. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy

 7. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy

 8. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

Wypełniona i podpisana oferta ( formularz ofertowy) powinna zawierać ponadto:

 1. Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1

 2. Parafowany projekt umowy – załącznik nr 2

 3. Oświadczenie oferenta ( w przypadku osób fizycznych) – załącznik nr 3

 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4

 5. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 6. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

W razie braku jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów
w niewłaściwej formie (np. kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność
z oryginałem) Zamawiający może wystąpić do oferentów o uzupełnienie oferty
w wyznaczonym terminie, bądź też odrzucić niekompletną ofertę.

 

Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 

Kontakt z Zamawiającym

 

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 2 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 24-01-2024 r. do godz. 10:00

 

Z poważaniem

 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

Mateusz Korzeniewski

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")


nr sprawy: OLK2-923- Z.O/01/2024

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/875482

Skarżysko-Kamienna dn. 25-10-2023r.

OLK2- 923-Z.O/11/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

             Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

Sprzedaż wraz z dostawą testów diagnostycznych ( pakiet nr 2 )  dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w oferty:

Pakiet 2 – Testy diagnostyczne

Pakiet 2 – Oferta nr 4 - Bio-Novum Sp. z o.o.  ul. Nowy Świat 23A/3U,  20-418 Lublin

 

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

BioMaxima S.A.

ul. Vetterów 5

20-277 Lublin

895,00 zł

966,60 zł

2

MEDAN  Andrzej Hędrzak

ul. A. Korczoka 32

44-103 Gliwice

986,50 zł

1 065,42 zł

3

Pointe Scientific Polska Sp. z o.o.

ul. Śródziemnomorska 11/10

02-758 Warszawa

1 673,00 zł

1 806,84 zł

4

Bio-Novum Sp. z o.o.

Ul. Nowy Świat 23A/3U

20-418 Lublin

877,50 zł

947,70 zł

 

Skarżysko-Kamienna dn.24-10-2023r.

OLK2-923-Z.O/11/2023

Informacja z otwarcia ofert

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50, informuje, że w dniu 24-10-2023r. o godz: 10:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Sprzedaż wraz z dostawą testów diagnostycznych ( pakiet nr 2 )  dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

 

Wpłynęły następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

BioMaxima S.A.

ul. Vetterów 5

20-277 Lublin

895,00 zł

966,60 zł

2

MEDAN  Andrzej Hędrzak

ul. A. Korczoka 32

44-103 Gliwice

986,50 zł

1 065,42 zł

3

Pointe Scientific Polska Sp. z o.o.

ul. Śródziemnomorska 11/10

02-758 Warszawa

1 673,00 zł

1 806,84 zł

4

Bio-Novum Sp. z o.o.

Ul. Nowy Świat 23A/3U

20-418 Lublin

877,50 zł

947,70 zł

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 17-10-2023r.

OLK2-923-Z.O/11/2023

ZAPROSZENIE

 

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą testów diagnostycznych ( pakiet nr 2)  dla  Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

 

Pakiet 2 – Testy diagnostyczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do oferty.

 

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00 do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w OLK SP ZOZ bezpośrednio do pokoju  109.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 3. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 5. Cena zaoferowana brutto będzie ceną umowy.
 6. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 8. Wszystkie postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 9. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 10. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 

Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

 1. Ofertę - Formularz ofertowy
 2. Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1 do oferty
 3. Parafowany projekt umowy – załącznik nr 2 do oferty
 4. Oświadczenie oferenta ( w przypadku osób fizycznych)  – załącznik nr 3 do oferty
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4 do oferty
 6. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

W razie braku jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów
w niewłaściwej formie (np. kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność
z oryginałem) Zamawiający może wystąpić do oferentów o uzupełnienie oferty
w wyznaczonym terminie, bądź też odrzucić niekompletną  ofertę.

 

 Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za poszczególny pakiet, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 

Kontakt z Zamawiającym

 

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z Pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie najpóźniej 72 godziny  przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert.

W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 24-10-2023 r. do godz. 10:00.

 

Z poważaniem

p.o. Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej    

Wojciech Kępa

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")nr sprawy: OLK2-923/11/2023

https://platformazakupowa.pl/transakcja/833553

Skarżysko-Kamienna dn. 17-10-2023r.

OLK2- 923-Z.O/10/2023

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

             Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Sprzedaż wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów laboratoryjnych i testów diagnostycznych ( pakiety od 1 do 6 )  dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Pakiet 1 – Biochemia - Odczynniki do aparatu Accent MC240

Pakiet 2 – Testy diagnostyczne

Pakiet 3 - Koagulologia

Pakiet 4 – Odczynniki do aparatu ABX Micros 60

Pakiet 5 – Sprzęt jednorazowego użytku i drobne materiały laboratoryjne

Pakiet 6 – Analityka

 

dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w oferty:

 

Pakiet 1 – Biochemia - Odczynniki do aparatu Accent MC240

Oferta nr 6 - PZ Cormay S.A, ul. Wiosenna 22 , 05-092 Łomianki

 

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

6

PZ Cormay S.A

ul. Wiosenna 22

05-092 Łomianki

25 154,19 zł

27 341,51 zł

 

 

 

Pakiet 2 – Testy diagnostyczne

Pakiet 2 – Testy diagnostyczne – nie rozstrzygnięto z powodu błędu w opisie przedmiotu zamówienia oraz niekompletności złożonych ofert.

 

 

 

Pakiet 3 - Koagulologia

 

Oferta nr 9 - KSELMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szosa Toruńska 13/15 86-300 Grudziądz

 

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

9

KSELMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szosa Toruńska 13/15 86-300 Grudziądz

4 000,00 zł

4 320,00 zł

 

 

 

Pakiet 4 – Odczynniki do aparatu ABX Micros 60

 

Oferta nr 1 - HORIBA ABX Sp. z o.o.   ul. Al. Niepodległości 18 , 02-653 Warszawa

 

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

HORIBA ABX Sp. z o.o.  

ul. Al. Niepodległości 18

02-653 Warszawa

9 680,18 zł

10 454,59 zł

 

 

 

Pakiet 5 – Sprzęt jednorazowego użytku i drobne materiały laboratoryjne

 

Oferta nr 5 - Medlab-Products Sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn

 

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

5

Medlab-Products Sp. z o.o.

ul. Gałczyńskiego 8

05-090 Raszyn

10 111,00 zł

10 919,88 zł

 

 

Pakiet 6 – Analityka

Oferta nr 3 - BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin

 

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

3

BioMaxima S.A.

ul. Vetterów 5

20-277 Lublin

2 535,00 zł

2 737,80 zł

 Patrz Link:

https://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2023/10/Informacja-o-wyborze-ofert-17102023.pdf

Skarżysko-Kamienna dn.16-10-2023r.

OLK2-923-Z.O/10/2023         

 Informacja z otwarcia ofert

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50, informuje, że w dniu 16-10-2023r. o godz: 10:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

Sprzedaż wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów laboratoryjnych i testów diagnostycznych ( pakiety od 1 do 6 )  dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Pakiet 1 – Biochemia - Odczynniki do aparatu Accent MC240

Pakiet 2 – Testy diagnostyczne

Pakiet 3 - Koagulologia

Pakiet 4 – Odczynniki do aparatu ABX Micros 60

Pakiet 5 – Sprzęt jednorazowego użytku i drobne materiały laboratoryjne

Pakiet 6 – Analityka

 

Pakiet nr 1 - Biochemia - Odczynniki do aparatu Accent MC240

Wpłynęły następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

6

PZ Cormay S.A

ul. Wiosenna 22

05-092 Łomianki

25 154,19 zł

27 341,51 zł

 

Pakiet 2 – Testy diagnostyczne – nie rozstrzygnięto z powodu błędu w opisie przedmiotu zamówienia oraz niekompletności złożonych ofert.

Wpłynęły następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

MEDAN  Andrzej Hędrzak

ul. A. Korczoka 32

44-103 Gliwice

1 165,00 zł

1 268,70 zł

3

BioMaxima S.A.

ul. Vetterów 5

20-277 Lublin

895,00 zł

966,60 zł

4

Bio-Novum Sp. z o.o.

Ul. Nowy Świat 23A/3U

20-418 Lublin

1 106,50 zł

1 195,02 zł

7

Pointe Scientific Polska Sp. z o.o.

ul. Śródziemnomorska 11/10

02-758 Warszawa

3 580,00 zł

3 866,40 zł

8

Hydrex Diagnostics Sp. z o.o.

Ul. AL. Stanów Zjednoczonych 61 A 04-028 Warszawa

1 677,50 zł

1 811,70 zł

 

Pakiet 3 – Koagulologia

Wpłynęły następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

9

KSELMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szosa Toruńska 13/15 86-300 Grudziądz

4 000,00 zł

4 320,00 zł

 

Pakiet 4 – Odczynniki do aparatu ABX Micros 60

Wpłynęły następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

HORIBA ABX Sp. z o.o.  

ul. Al. Niepodległości 18

02-653 Warszawa

9 680,18 zł

10 454,59 zł

 

Pakiet 5 – Sprzęt jednorazowego użytku i drobne materiały laboratoryjne

Wpłynęły następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

5

Medlab-Products Sp. z o.o.

ul. Gałczyńskiego 8

05-090 Raszyn

10 111,00 zł

10 919,88 zł

 

Pakiet 6 – Analityka

Wpłynęły następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

3

BioMaxima S.A.

ul. Vetterów 5

20-277 Lublin

2 535,00 zł

2 737,80 zł

 Patrz Link:

https://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2023/10/Informacja-16102023.pdf

Skarżysko-Kamienna, dn. 09-10-2023r.

OLK2-923-Z.O/10/2023

ZAPROSZENIE

            Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów laboratoryjnych i testów diagnostycznych ( pakiety od 1 do 6 )  dla  Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ 
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Pakiet 1 – Biochemia - Odczynniki do aparatu Accent MC240

Pakiet 2 – Testy diagnostyczne

Pakiet 3 - Koagulologia

Pakiet 4 – Odczynniki do aparatu ABX Micros 60

Pakiet 5 – Sprzęt jednorazowego użytku i drobne materiały laboratoryjne

Pakiet 6 – Analityka

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do oferty.

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00 do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w OLK SP ZOZ bezpośrednio do pokoju  109.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 3. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 5. Cena zaoferowana brutto będzie ceną umowy.
 6. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 8. Wszystkie postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 9. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 10. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

Wypełniona i podpisana oferta ( formularz ofertowy) powinna zawierać ponadto:

 1. Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1 do oferty 
 2. Parafowany projekt umowy – załącznik nr 2 do oferty 
 3. Oświadczenie oferenta ( w przypadku osób fizycznych)  – załącznik nr 3 do oferty 
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4 do oferty 
 5. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 6. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

W razie braku jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów 
w niewłaściwej formie (np. kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność 
z oryginałem) Zamawiający może wystąpić do oferentów o uzupełnienie oferty 
w wyznaczonym terminie, bądź też odrzucić niekompletną  ofertę.

 Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za poszczególny pakiet, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Kontakt z Zamawiającym

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z Pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie najpóźniej 48 godzin przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert.

W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 16-10-2023 r. do godz. 10:00.

 Z poważaniem

p.o. Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

Wojciech Kępa

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

nr sprawy: OLK2-923/10/2023

https://platformazakupowa.pl/transakcja/829330

Skarżysko-Kamienna dn. 11-09-2023r.

OLK2- 923-Z.O/09/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w  trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na sprzedaż wraz z dostawą materiałów opatrunkowych, środków do dezynfekcji, materiałów medycznych jednorazowego użytku, igieł i strzykawek, rękawiczek, fartuchów, masek ( pakiet od 1 do 5 ) dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50 dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w oferty:

 Pakiet nr 1 – Materiały opatrunkowe

Oferta nr 1 - Citonet Kraków Sp. z o.o. (lider) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (członek) ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Konsorcjum w składzie:

Citonet Kraków Sp. z o.o. (lider) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (członek)
 ul. Gromadzka 52

30-719 Kraków

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

 

 

14 223,45 zł

15 361,32 zł

 

Pakiet nr 2 – Środki do dezynfekcji

 

Oferta nr 2 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego

Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

7 312,12 zł

7 897,09 zł

 

Pakiet nr 3 – Materiały medyczne jednorazowego użytku

 

Oferta nr 2 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego

Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

36 382,77 zł

39 409,92 zł

 

 

Pakiet nr 4 – Igły i strzykawki

 

Oferta nr 2 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego

Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

3 841,05 zł

 4 148,32 zł

 

 

 

Pakiet nr 5 – Rękawiczki, fartuchy, maski

 

Oferta nr 2 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego

Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

9 050,50 zł

 9 827,94 zł

 LINK: https://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2023/09/Informacja-11092023.pdf

Skarżysko-Kamienna dn. 05-09-2023r.

OLK2- 923-Z.O/08/2023

Informacja o wyborze oferty

na wywóz odpadów segregowanych oraz odpadów komunalnych zmieszanych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

Komisja przetargowa zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wywóz odpadów segregowanych oraz odpadów komunalnych zmieszanych z terenu  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrano ofertę nr 1:  Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski

ul. Szydłowiecka 28 a, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Nr oferty

Nazwa oferenta

Łączna kwota brutto za wywóz odpadów segregowanych oraz odpadów komunalnych zmieszanych ( 1 opróżnienie)

1

Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski                                                        ul. Szydłowiecka 28 a                                                    26-110 Skarżysko-Kamienna

237,00 zł

2

MS-EKO Sp. Z o.o.

ul. Modlińska 129 lok U7

 03-186 Warszawa

 

248,40 zł

 

OLK2-923/Z.O/09/2023                                                                                                                                                                                  Skarżysko-Kamienna, dn. 04-09-2023r.

 ZAPROSZENIE 

            Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą materiałów opatrunkowych, środków do dezynfekcji, materiałów medycznych jednorazowego użytku, igieł i strzykawek, rękawiczek, fartuchów, masek,

 ( pakiet od 1 do 5 )

 dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Pakiet 1 – Materiały opatrunkowe

Pakiet 2 – Środki do dezynfekcji

Pakiet 3 – Materiały medyczne jednorazowego użytku

Pakiet nr 4 – Igły i strzykawki

Pakiet nr 5 – Rękawiczki, fartuchy, maski

I   Warunki udziału w postępowaniu przetargowym:

1.      Złożenie oferty wraz  załącznikami na formularzu ofertowym.

2.      Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.

             3.      Złożenie oferty wraz z Załącznikami jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

4.      Cena  zaoferowana brutto będzie ceną umowy.

5.      Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

7.      Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy

8.      Kary umowne – zgodnie z projektem umowy

9.      Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

10.  Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,

 Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

1)      Ofertę - Formularz ofertowy

2)      Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1 do oferty

3)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2 do oferty

4)      Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3 do oferty

5)      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4 do oferty

6)      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

7)      Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

8)      W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć kserokopię umowy spółki, ponadto ( w przypadku braku Pełnomocnika ) zarówno Formularz ofertowy jak i wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez wszystkich wspólników.

W razie braku jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) Zamawiający może wystąpić do oferentów o uzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie, bądź też odrzucić niekompletną  ofertę.

 III  Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

IV  Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

w terminie najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert.
W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 V  Sposób i termin złożenia oferty.

 Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia  11-09-2023 r. do godz. 10:00

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Mateusz Korzeniewski 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

nr sprawy: OLK2-902/09/2023

https://platformazakupowa.pl/transakcja/813430

OLK2-923-Z.O/08/2023 Skarżysko-Kamienna, dn. 29-08-2023r.

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie
w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami
Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wywóz odpadów segregowanych oraz odpadów komunalnych zmieszanych
z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Usługa polegająca na odbiorze odpadów segregowanych oraz odpadów komunalnych zmieszanych transportem Wykonawcy z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej

Usługa obejmuje:

 1. Dostarczenie pięciu pojemników w tym : czterech pojemników (1 sztuka plastik/metal, 1 sztuka papier, 2 sztuki zmieszane) o pojemności 1100 litrów każdy oraz jednego o pojemności 240 litra (szkło)

 2. załadunek i wywóz odpadów z pojemników

 3. uprzątnięcie nieczystości luzem, powstałych w wyniku ładowania bądź opóźnionego wywozu

 4. odstawienie opróżnionych pojemników na miejsce

 5. utylizację odpadów (zrzut na składowisko odpadów)

Wywóz odpadów odbywać się będzie z pojemników będących własnością Wykonawcy. Pojemniki powinny być w dobrym stanie technicznym, zamykane na kłódkę, w kolorze odpowiadającym przeznaczeniu, jak również posiadać opis oraz oznaczenie logo Wykonawcy.

Częstotliwość odbioru odpadów: według harmonogramu Wykonawcy, załączonym do oferty na druku własnym.

 

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. nieodpłatne udostępnienie pojemników zamykanych na kłódkę (wyposażonych w łańcuch i kłódkę) w ilości 4 sztuk o pojemności 1100 litrów oraz 1 sztuki o pojemności 240 litra na czas trwania umowy

 2. wywóz odpadów w cenach brutto określonych przez Wykonawcę, zgodnie ze złożoną ofertą, niezmienną przez cały okres trwania umowy.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w następujący sposób:

 1. Opróżnienie pojemników zawierających odpady zmieszane oraz plastik/metal – odbiór 2 razy w miesiącu.

 2. Opróżnienie pojemników zawierających papier oraz szkło – odbiór 1 w miesiącu.

 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów ochrony środowiska

 

Termin wykonania : 12 miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania umowy

 

Kryteria wyboru ofert: Łączna cena brutto za opróżnienie: jednego pojemnika o pojemności 1100 l odpadów segregowanych, jednego pojemnika o pojemności 1100 l odpadów komunalnych zmieszanych oraz jednego pojemnika o pojemności 240 l

 

Istotne postanowienia umowy: zgodnie z projektem umowy

 

Warunki płatności: zgodnie z projektem umowy

 

Kary umowne: zgodnie z projektem umowy

Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

 1. Ofertę - Formularz ofertowy

 2. Parafowany projekt umowy – załącznik nr 1

 3. Harmonogram odbioru odpadów ( druk własny) – załącznik nr 2

 4. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3

 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4

 6. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 7. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

 8. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

 

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z Pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 48 godzin przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert.

W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 05-09-2023 r. do godz. 10:00,

                                                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                                                                Dyrektor Obwodu Lecznictwa

                                                                                                                                                                                                                                               Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 Mateusz Korzeniewski

 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")


nr sprawy: OLK2-902/08/2023

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/810995

 

 

Skarżysko-Kamienna dn.29-06-2023r.

OLK2-923-Z.O/07/2023        

 Informacja z otwarcia ofert

na sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50, informuje, że w dniu 29-06-2023r. o godz: 10:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej. 

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

"BIURO MARKET - LESZEK KULINA" SPÓŁKA JAWNA
25-346 Kielce, ul. Zagórska 118

14 279,80 zł

   

 

17 564,15 zł

2

HURTOWNIA PAPIERNICZA KORNEL OFFICE JACEK KORNACKI
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sokola 26

11 579,14 zł

14 242,34 zł

3

Hurtownia ARTPIS Paweł Ślusarczyk

Kostomłoty Pierwsze ul. Podmiejska 15 26-085 Miedziana Góra

14 141,06 zł

17 393,50 zł

4

EJR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Williama Heerleina Lindleya 16  
02-013 Warszawa,

12 584,73 zł

15 479,22 zł

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 22-06-2023r.

Nr postępowania OLK2-923-Z.O/07/2023                                                     

 ZAPROSZENIE

                       Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż  wraz z dostawą materiałów biurowych
do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50
 wyszczególnionego co do rodzaju i ilości  
w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 5. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 8. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 9. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

1.      Ofertę - Formularz ofertowy

2.      Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1

3.      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2

4.      Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3

5.      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4

6.      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

7.      Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

8.      Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

9.      Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP

W razie brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) Zamawiający może wystąpić do oferentów o uzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie, bądź też odrzucić niekompletną  ofertę.

Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Dostawcę. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie netto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie nie później niż 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 29-06-2023 r. do godz. 10:00

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Mateusz Korzeniewski

Skarżysko-Kamienna dn.12-06-2023r.

OLK2-923-Z.O/06/2023

Informacja o wyborze oferty

Na dostawę tuszy, tonerów, taśm i bębnów

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tuszy, tonerów, taśm i bębnów do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej dokonano wyboru n/w oferty:

OFERTA NR 2 - Komatech S.C. Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk,
ul. Wojska Polskiego 8, 43-190 Mikołów;

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

Uwagi

1

Drukstar Wojciech Wierzbicki

ul. Króla Wł. Jagiełły 13/7

25-634 Kielce

7 136,00 zł

8 777,28 zł

Oferta niekompletna, brak wymaganej dokumentacji

2

Komatech S.C. Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk,
ul. Wojska Polskiego 8,

43-190 Mikołów; 

15 810,00 zł

19 446,30 zł

Oferta kompletna, najniższa cena

3

ECOBLACK S.C.

M. Szewczyk, Ł. Baran

Ul. Warszawska 312 F

25-414 Kielce

28 191,00 zł

 34 674,93  

Ofert kompletna

4

ZUMAR Zbigniew Grzywiński

ul. Pinokia 8

83-110 Tczew,

10 360,00 zł

12 742,80 zł

Oferta niekompletna, brak wymaganej dokumentacji

5

DMD Tonery sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 2/7

35-304 Rzeszów

12 504,00 zł

15 379,92 zł

Oferta niekompletna, brak wymaganej dokumentacji

 

Skarżysko-Kamienna dn.07-06-2023r.

OLK2-923-Z.O/06/2023         

 Informacja z otwarcia ofert

Na dostawę tuszy, tonerów, taśm i bębnów

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50, informuje, że w dniu 07-06-2023r. o godz: 10:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tuszy, tonerów, taśm i bębnów do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej. 

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Drukstar Wojciech Wierzbicki

ul. Króla Wł. Jagiełły 13/7

25-634 Kielce

   

7 136,00 zł

8 777,28 zł

2

Komatech S.C. Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk,
ul. Wojska Polskiego 8,

43-190 Mikołów;

 

15 810,00 zł

19 446,30 zł

3

ECOBLACK S.C.

M. Szewczyk, Ł. Baran

Ul. Warszawska 312 F

25-414 Kielce

28 191,00 zł

 34 674,93  

4

ZUMAR Zbigniew Grzywiński

ul. Pinokia 8

83-110 Tczew,

10 360,00 zł

12 742,80 zł

5

DMD Tonery sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 2/7

35-304 Rzeszów

12 504,00 zł

15 379,92 zł

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 30-05-2023 r.

OLK2-923-Z.O/06/2023

 ZAPROSZENIE

            Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż  wraz z dostawą tuszy, tonerów, taśm i bębnów do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50 na warunkach szczegółowo przedstawionych w Załączniku
Nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy)

Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wyklucza się dostarczanie tuszy, taśm, tonerów i bębnów regenerowanych oraz zawierających części pochodzące z odzysku.

 Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 5. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 8. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 9. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 Oferta powinna zawierać:

Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest formularz ofertowy wraz z załącznikami tj.:

1.      Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1

2.      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie oferenta ( w przypadku osób fizycznych)  – załącznik nr 3

4.      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4

5.      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

6.      Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

7.      Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP

8.      Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

9.      W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć kserokopię umowy spółki, ponadto zarówno Formularz ofertowy jak i wszystkie wymagane Załączniki powinny być podpisane przez wszystkich wspólników.

10.   Certyfikat  Centrum badawczego TUV Rheinland Polska z aktualnym terminem ważności. Certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-ISO-45001:2018 oraz dołączony dokument Certyfikat Polskiej Akademii Jakości, który potwierdza stosowanie systemu zarządzania jakością, środowisko i BHP zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015, PN-ISO-45001:2018.


Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Dostawcę. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie netto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Oferty nie kompletne, niepodpisane lub nie zawierające wszystkich wymaganych załączników mogą stanowić podstawę odrzucenia oferty

Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie nie później niż 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 07-06-2023 r. do godz. 10:00

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Mateusz Korzeniewski

 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

nr sprawy: OLK2-902/06/2023

https://platformazakupowa.pl/transakcja/773982

 

Skarżysko-Kamienna dn. 24-05-2023r.

OLK2- 923-Z.O/05/2023 

Informacja o wyborze oferty

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zakup, dostawę, przeszkolenie pracowników i instalacja fabrycznie nowego urządzenia UTM i Fierwall STROMSHIELD SN310 dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50 dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w ofert: 

Zakup, dostawa, przeszkolenie pracowników i instalacja fabrycznie nowego urządzenia UTM i Fierwall STROMSHIELD SN310 dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
 w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50
 

 Oferta nr 1   - Przedsiębiorstwo Informatyczne SOFTKOM Grzegorz Grodzki, ul. Krótka 29/31, 42-200 Częstochowa 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

   

Przedsiębiorstwo Informatyczne SOFTKOM Grzegorz Grodzki,
    ul. Krótka 29/31

42-200 Częstochowa

 

23 896,22 zł

   

29 392,35 zł

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 12-05-2023r.

 OLK2-923-Z.O/05/2023

 ZAPROSZENIE

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa, przeszkolenie pracowników i instalacja fabrycznie nowego urządzenia UTM i Fierwall STROMSHIELD SN310 dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

zgodnie z opisem zawartym w zestawieniu parametrów i warunków technicznych stanowiącym Załącznik nr 1

 Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – 30 dni od daty podpisania umowy, realizacja dostawy tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 5. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 8. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 9. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

1)      Ofertę - Formularz ofertowy

2)      Zestawienie parametrów i warunków technicznych – załącznik nr 1

3)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy oferty  – załącznik nr 2

4)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 3

5)      Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 4

6)      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 5

7)      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

8)      Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

9)      Katalogi lub foldery proponowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające parametry techniczno-użytkowe.

 Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Kontakt z Zamawiającym

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 2 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 23-05-2023 r. do godz. 10:00

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Mateusz Korzeniewski

 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

nr sprawy: OLK2-902/05/2023

https://platformazakupowa.pl/transakcja/766095

Skarżysko-Kamienna dn. 08-05-2023r.

OLK2- 923-Z.O/04/2023

Informacja o wyborze oferty

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro sprzedaż wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora Alfa Wassermann typ Starlyte V  dla  Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50
dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w ofert:

 Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora Alfa Wassermann typ Starlyte V
 Oferta nr 1   -
Przedsiębiorstwo Produkcji i Handlu MEDRIV Sp. z o.o. ul. Poligonowa 2/18, 04-051 Warszawa 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Przedsiębiorstwo Produkcji i Handlu MEDRIV Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 2/18
04-051 Warszawa

10 220,00 zł

11 060,10 zł

  

Skarżysko-Kamienna, dn. 26-04-2023r.

OLK2-923-Z.O/04/2023

 ZAPROSZENIE

       Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora Alfa Wassermann typ Starlyte V  dla  Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
 w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00 do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w OLK SP ZOZ bezpośrednio do pokoju  109.
 2. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 5. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 8. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 9. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

 1. Ofertę - Formularz ofertowy
 2. Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1
 3. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2
 4. Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4
 6. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 7. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON
 8. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP
 9. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
 10. W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć kserokopię umowy spółki, ponadto zarówno Formularz ofertowy jak i wszystkie wymagane Załączniki powinny być podpisane przez wszystkich wspólników.

 Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Oferty nie kompletne, niepodpisane lub nie zawierające wszystkich wymaganych załączników mogą stanowić podstawę odrzucenia oferty

Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego najpóźniej w terminie 2 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 05-05-2023 r. do godz. 10:00  

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Mateusz Korzeniewski

 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

nr sprawy: OLK2-902/04/2023

https://platformazakupowa.pl/transakcja/759517

OLK2-902-K.O/04/18                                                                                                                                                                                                                        Skarżysko-Kamienna, dn. 23-03-2018r

OGŁOSZENIE

                                                 
Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu na zakup wraz z dostawą poleasingowego sprzętu /komputerów/, fabrycznie nowych monitorów, klawiatur , myszy, drukarek oraz zasilaczy UPS , zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 - prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Część I ogólna.

 1. Zlecający:

           Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

           w Skarżysku Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 1. Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie : Maciej Borkowski  tel: 41/27 85 001 wew. 147; e-mail: m.borkowski@olkspzoz.pl

           Uprawnionym do udzielania informacji wykonawcom proceduralnie jest: Magdalena Zielińska tel. 41/27 85 001 wew.149; e-mail: m.zielinska@olkspzoz.pl

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

 

 1. Termin realizacji zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy, realizacja dostawy tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00

 

 1. Oferta powinna zawierać:

 

 • Zestawienie parametrów i warunków technicznych – załącznik nr 1
 • Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2
 • Formularz cenowy oferty – załącznik nr 3
 • Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4
 • Odpis z właściwego rejestru KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
 • Katalogi lub foldery proponowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające parametry techniczno-użytkowe
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych nie gorszych niż w specyfikacji technicznej, jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogło by wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został przez Zamawiającego poprzez wskazanie znaku towarowego pochodzenia lub patentu. W ofercie należy podać swoje odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników.
 3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków zamawiającego.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 6. Zamawiający odpowiada na pytania do 3 dni przed otwarciem ofert.
 7. Oferty pisemne w zaklejonej i opieczętowanej  kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: „ Odpowiedź na konkurs ofert OLK 2 – 902 K.O /04/18 ” należy przesłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego, ul. Sokola 50, do dnia 10 kwietnia 2018 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 116.

Część III. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia

Część IV. Postanowienia końcowe

 1. O wyniku postępowania Zlecający niezwłocznie zawiadamia wszystkich oferentów.
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do oferenta, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.
 3. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Z poważaniem

lek. med. Mateusz Korzeniewski

Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

Skarżysko-Kamienna dn. 26-04-2023 r.

OLK2- 923-Z.O/03/2023

 Informacja o wyborze oferty

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż wraz z dostawą druków dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w ofert:

 Druki – Oferta nr 3   IMPACT s.c. Dariusz Nowak, Małgorzata Nowak

42-510 Kuźnica Wrężyńska 7 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Firma produkcyjno-handlowa "ALFA DRUK" Sp. z o.o.

ul. Stefana Żeromskiego 26
09-200 Sierpc

6 445,80 zł

 7 928,33 zł

2

PPHU DRUK Piotr Lewicki 
ul. Przasnyka 11/ U1B 
01-756 Warszawa

6 110,00 zł

7 515,30 zł

3

IMPACT s.c. Dariusz Nowak, Małgorzata Nowak

42-510 Kuźnica Wrężyńska 7

4 596,65 zł

 5 653,88 zł

4

Firma Handlowa REMI Adam Krokowski

ul. Strażacka 35

43-382 Bielsko-Biała

 

 6 769,00 zł

8 325,87 zł

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 19-04-2023r.

 OLK2-923-Z.O/03/2023

 ZAPROSZENIE

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż  wraz z dostawą druków szczegółowo określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1 do ofert) odpowiadającym podanym wzorom -

do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 5. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 8. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 9. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

 1. Ofertę - Formularz ofertowy
 2. Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1
 3. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2
 4. Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4
 6. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

  Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Oferty nie kompletne, niepodpisane lub nie zawierające wszystkich wymaganych załączników mogą stanowić podstawę odrzucenia oferty

 Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi. Zamawiający udzieli odpowiedzi na kierowane do niego zapytania w ciągu dwóch dni roboczych od ich otrzymania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 26-04-2023 r. do godz. 10:00

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Mateusz Korzeniewski

 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

nr sprawy: OLK2-902/03/2023

https://platformazakupowa.pl/transakcja/755880

Skarżysko-Kamienna dn. 21-02-2023r.

OLK2- 923-Z.O/02/2023

 

Informacja o wyborze oferty

             Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż wraz z dostawą środków czystości (Pakiet nr 1), Wyrobów foliowych (Pakiet nr 2), Preparatów myjących, czyszczących (Pakiet nr 3) dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 

Pakiet nr 1 ( Środki czystości) – Oferta nr 3 – MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk,
 ul. Zbożowa 21, 25-416 Kielce

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Complete, Dorota Wróbel,

ul. Rzemieślnicza 1,

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

20 692,65 zł

25 422,56 zł

3

MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk,
ul. Zbożowa 21,

25-416 Kielce

19 465,18 zł

23 942,17 zł

 

Pakiet nr 2  (Wyroby foliowe) – Oferta nr 1 – Complete, Dorota Wróbel, ul. Rzemieślnicza 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Complete, Dorota Wróbel,

ul. Rzemieślnicza 1,

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

2 614,00 zł

3 215,22 zł

2

PHU Best Jerzy Kowalczyk,

ul. Sokola 21 A,

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

2 847,45 zł

3 502,36 zł

3

MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk,
ul. Zbożowa 21,

25-416 Kielce

2 713,08 zł

3 337,09 zł

 

Pakiet nr 3 ( Preparaty myjące, czyszczące) – Oferta nr 1 – Complete, Dorota Wróbel, ul. Rzemieślnicza 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Complete, Dorota Wróbel,

ul. Rzemieślnicza 1,

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

4 888,34 zł

5 949,06 zł

3

MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk,
ul. Zbożowa 21,

25-416 Kielce

 

7 271,48 zł

8 877,92 zł

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 13-02-2023r.

OLK2-923-Z.O/02/2023

 ZAPROSZENIE

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą środków czystości, wyrobów foliowych, preparatów czyszczących, myjących ( pakiet od 1 do 3 ) dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Pakiet 1 – Środki czystości

Pakiet 2 – Wyroby foliowe

Pakiet 3 – Preparaty czyszczące, myjące

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 3. Wszystkie strony oferty i załączników powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 5. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 6. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 8. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 9. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 10. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

 1. Ofertę - Formularz ofertowy
 2. Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1
 3. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2
 4. Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4
 6. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 20-02-2023 r. do godz. 10:00

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Mateusz Korzeniewski

 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

nr sprawy: OLK2-923- Z.O/02/2023

https://platformazakupowa.pl/transakcja/727166

 

Skarżysko-Kamienna dn. 19-01-2023r.

OLK2- 923-Z.O/01/2023

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Oferta nr 2 – REMONDIS Medison Sp. z o.o.- Lider

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu – Konsorcjant

REMONDIS Medison Rzeszów Sp. Z o.o. - Konsorcjant

ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza

ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz

ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena netto za 1 kg odebranych odpadów

Cena brutto za 1 kg odebranych odpadów

1

,,ECO-ABC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Przemysłowa 7,

97-400 Bełchatów

 

13,10 zł

14,15 zł

2

REMONDIS Medison Sp. z o.o.- Lider

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu – Konsorcjant

REMONDIS Medison Rzeszów Sp. Z o.o. - Konsorcjant

ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza

ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz

ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

 

9,90 zł

10,69 zł

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 11-01-2023r.

OLK2-923-Z.O/01/2023

 

ZAPROSZENIE

 

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z terenu  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko – Kamienna

 

Realizacja usługi polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych transportem Wykonawcy z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

Wywóz i utylizacja dotyczyć będzie odpadów medycznych o następujących kodach:

        ·         ZAKAŹNYCH:

18 01 02* - Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania ( z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03* - Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82.

 

1.      Wykonywanie usługi musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zezwoleniami wymaganymi do świadczenia przedmiotowej usługi.

2.      Wykonawca zobowiązany jest do ważenia odpadów medycznych przed każdym odbiorem odpadów w obecności Zamawiającego i wystawiania ,,Karty przekazania odpadów” potwierdzającej ich odbiór.

3.      Transport odpadów musi odbywać się pojazdami przystosowanymi do transportu odpadów zakaźnych oraz obsługiwany przez wykfalifikowany personel.

4.      Odpady muszą być utylizowane w spalarni na terenie woj. Świętokrzyskiego lub innego, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku gdy, brak jest instalacji do unieszkodliwiania odpadów na obszarze województwa świętokrzyskiego lub gdy, istniejące nie mają wolnych mocy przerobowych.

Częstotliwość odbioru odpadów

 

Wywóz odpadów medycznych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego odbywał się będzie  bez wezwania Zamawiającego co najmniej co 72 h.

 

Termin wykonania zamówienia

 

Termin wykonania zamówienia na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego będzie obowiązywał

od dnia 05-02-2023r. do dnia 04-02-2024r.

 

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

          1.     Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów ochrony środowiska.

 1. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 2. Cena netto  + Vat zaoferowana będzie ceną umowy.
 3. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 5. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 6. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 7. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4
 5. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 6. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON
 7. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP
 8. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 

Kontakt z Zamawiającym

 

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 2 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 18-01-2023 r. do godz. 10:00

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Mateusz Korzeniewski