Skarżysko-Kamienna dn. 21-02-2023r.

OLK2- 923-Z.O/02/2023

 

Informacja o wyborze oferty

             Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż wraz z dostawą środków czystości (Pakiet nr 1), Wyrobów foliowych (Pakiet nr 2), Preparatów myjących, czyszczących (Pakiet nr 3) dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 

Pakiet nr 1 ( Środki czystości) – Oferta nr 3 – MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk,
 ul. Zbożowa 21, 25-416 Kielce

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Complete, Dorota Wróbel,

ul. Rzemieślnicza 1,

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

20 692,65 zł

25 422,56 zł

3

MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk,
ul. Zbożowa 21,

25-416 Kielce

19 465,18 zł

23 942,17 zł

 

Pakiet nr 2  (Wyroby foliowe) – Oferta nr 1 – Complete, Dorota Wróbel, ul. Rzemieślnicza 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Complete, Dorota Wróbel,

ul. Rzemieślnicza 1,

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

2 614,00 zł

3 215,22 zł

2

PHU Best Jerzy Kowalczyk,

ul. Sokola 21 A,

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

2 847,45 zł

3 502,36 zł

3

MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk,
ul. Zbożowa 21,

25-416 Kielce

2 713,08 zł

3 337,09 zł

 

Pakiet nr 3 ( Preparaty myjące, czyszczące) – Oferta nr 1 – Complete, Dorota Wróbel, ul. Rzemieślnicza 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Complete, Dorota Wróbel,

ul. Rzemieślnicza 1,

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

4 888,34 zł

5 949,06 zł

3

MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk,
ul. Zbożowa 21,

25-416 Kielce

 

7 271,48 zł

8 877,92 zł

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 13-02-2023r.

OLK2-923-Z.O/02/2023

 ZAPROSZENIE

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą środków czystości, wyrobów foliowych, preparatów czyszczących, myjących ( pakiet od 1 do 3 ) dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Pakiet 1 – Środki czystości

Pakiet 2 – Wyroby foliowe

Pakiet 3 – Preparaty czyszczące, myjące

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 3. Wszystkie strony oferty i załączników powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 5. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 6. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 8. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 9. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 10. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

 1. Ofertę - Formularz ofertowy
 2. Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1
 3. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2
 4. Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4
 6. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 20-02-2023 r. do godz. 10:00

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Mateusz Korzeniewski

 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

nr sprawy: OLK2-923- Z.O/02/2023

https://platformazakupowa.pl/transakcja/727166

 

Skarżysko-Kamienna dn. 19-01-2023r.

OLK2- 923-Z.O/01/2023

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Oferta nr 2 – REMONDIS Medison Sp. z o.o.- Lider

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu – Konsorcjant

REMONDIS Medison Rzeszów Sp. Z o.o. - Konsorcjant

ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza

ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz

ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena netto za 1 kg odebranych odpadów

Cena brutto za 1 kg odebranych odpadów

1

,,ECO-ABC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Przemysłowa 7,

97-400 Bełchatów

 

13,10 zł

14,15 zł

2

REMONDIS Medison Sp. z o.o.- Lider

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu – Konsorcjant

REMONDIS Medison Rzeszów Sp. Z o.o. - Konsorcjant

ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza

ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz

ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

 

9,90 zł

10,69 zł

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 11-01-2023r.

OLK2-923-Z.O/01/2023

 

ZAPROSZENIE

 

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z terenu  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko – Kamienna

 

Realizacja usługi polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych transportem Wykonawcy z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

Wywóz i utylizacja dotyczyć będzie odpadów medycznych o następujących kodach:

        ·         ZAKAŹNYCH:

18 01 02* - Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania ( z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03* - Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82.

 

1.      Wykonywanie usługi musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zezwoleniami wymaganymi do świadczenia przedmiotowej usługi.

2.      Wykonawca zobowiązany jest do ważenia odpadów medycznych przed każdym odbiorem odpadów w obecności Zamawiającego i wystawiania ,,Karty przekazania odpadów” potwierdzającej ich odbiór.

3.      Transport odpadów musi odbywać się pojazdami przystosowanymi do transportu odpadów zakaźnych oraz obsługiwany przez wykfalifikowany personel.

4.      Odpady muszą być utylizowane w spalarni na terenie woj. Świętokrzyskiego lub innego, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku gdy, brak jest instalacji do unieszkodliwiania odpadów na obszarze województwa świętokrzyskiego lub gdy, istniejące nie mają wolnych mocy przerobowych.

Częstotliwość odbioru odpadów

 

Wywóz odpadów medycznych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego odbywał się będzie  bez wezwania Zamawiającego co najmniej co 72 h.

 

Termin wykonania zamówienia

 

Termin wykonania zamówienia na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego będzie obowiązywał

od dnia 05-02-2023r. do dnia 04-02-2024r.

 

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

          1.     Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów ochrony środowiska.

 1. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 2. Cena netto  + Vat zaoferowana będzie ceną umowy.
 3. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 5. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 6. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 7. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4
 5. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 6. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON
 7. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP
 8. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 

Kontakt z Zamawiającym

 

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 2 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 18-01-2023 r. do godz. 10:00

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Mateusz Korzeniewski

  

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")nr sprawy: OLK2-923- Z.O/01/2023

https://platformazakupowa.pl/transakcja/714193

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           Skarżysko-Kamienna dn. 26-09-2022r.

OLK2- 923-Z.O/16/2022

 

 

Informacja o wyborze ofert

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów laboratoryjnych i testów diagnostycznych ( pakiety od 1 do 6 ) dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej,
ul. Sokola 50
dokonano wyboru najkorzystniejszych z n/w ofert:

 

Pakiet 1 – Biochemia - odczynniki do aparatu Accent MC240

 

Oferta nr 3 - PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

3

PZ CORMAY S.A.

ul. Wiosenna 22

05-092 Łomianki

 

 

22 737,00 zł

24 770,46 zł

 

 

Pakiet 2 – Testy diagnostyczne

 

Oferta nr 6 – Bio-Novum Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 23A/3U, 20-418 Lublin

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

BioMaxima S.A.

ul. Vetterów 5

20-277 Lublin

1 347,50 zł

1 455,30 zł

6

Bio-Novum Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 23A/3U,

20-418 Lublin

835,00 zł

901,80 zł

 

 

 

 

Pakiet 3 - Koagulologia

 

 

Oferta nr 4 – KSELMED sp. z o.o. ul. Szosa Toruńska 13/15, 86-300 Grudziądz

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

4

KSELMED sp. z o.o.

ul. Szosa Toruńska 13/15,

86-300 Grudziądz

5 150,00 zł

5 562,00 ZŁ

 

 

Pakiet 4 – Odczynniki do aparatu ABX Micros 60

 

 

Oferta nr 2 – HORIBA ABX sp. z o.o. ul. Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

HORIBA ABX sp. z o.o.

ul. Al. Niepodległości 18,

02-653 Warszawa

7 926,24 zł

8 560,88 zł

 

 

Pakiet 5 – Sprzęt jednorazowego użytku i drobne materiały laboratoryjne

 

 

Oferta nr 5 – Medlab-Products Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

5

Medlab-Products Sp. z o.o.

ul. Gałczyńskiego 8

05-090 Raszyn

9 824,00 zł

10 609,92 zł

 

Pakiet 6 - Analityka

 

Oferta nr 1 – BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

BioMaxima S.A.

ul. Vetterów 5

20-277 Lublin

2 535,00 zł

2 737,80 zł

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                Skarżysko-Kamienna, dn. 16-09-2022r.

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów laboratoryjnych i testów diagnostycznych ( pakiety od 1 do 6 ) dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

 

Pakiet 1 – Biochemia - Odczynniki do aparatu Accent MC240

Pakiet 2 – Testy diagnostyczne

Pakiet 3 - Koagulologia

Pakiet 4 – Odczynniki do aparatu ABX Micros 60

Pakiet 5 – Sprzęt jednorazowego użytku i drobne materiały laboratoryjne

Pakiet 6 – Analityka

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do oferty.

 

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00 do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w OLK SP ZOZ bezpośrednio do pokoju 109.

 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.

 3. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.

 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

 5. Cena zaoferowana brutto będzie ceną umowy.

 6. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 8. Wszystkie postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy

 9. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy

 10. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 

Wypełniona i podpisana oferta ( formularz ofertowy) powinna zawierać ponadto:

 1. Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1 do oferty

 2. Parafowany projekt umowy – załącznik nr 2 do oferty

 3. Oświadczenie oferenta ( w przypadku osób fizycznych) – załącznik nr 3 do oferty

 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4 do oferty

 5. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 6. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

 7. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP

 8. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za poszczególny pakiet, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 

 

 

Kontakt z Zamawiającym

 

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z Pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie najpóźniej 48 godzin przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert.

W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 23-09-2022 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi dnia 23-09-2022r. o godz. 10:30

 

 

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Mateusz Korzeniewski

 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

 

nr sprawy: OLK2-902/16/2022

https://platformazakupowa.pl/transakcja/664185

 

 

Skarżysko-Kamienna dn. 07-09-2022r.

OLK2- 923-Z.O/15/2022

Informacja o wyborze oferty

na wywóz odpadów segregowanych oraz odpadów komunalnych zmieszanych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

Komisja przetargowa zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wywóz odpadów segregowanych oraz odpadów komunalnych zmieszanych z terenu  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrano ofertę nr 1:        MS-EKO Sp. Z o.o.

                                              ul. Modlińska 129 lok U7

                                              03-186 Warszawa

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Łączna kwota brutto za wywóz odpadów segregowanych oraz odpadów komunalnych zmieszanych ( 1 opróżnienie)

1

MS-EKO Sp. Z o.o.

ul. Modlińska 129 lok U7

03-186 Warszawa

237,60 zł

2

Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski                                           ul. Szydłowiecka 28 a                                   26-110 Skarżysko-Kamienna

245,00 zł

 

 

OLK2-923-Z.O/15/2022                                                                                                                                                                                                                   Skarżysko-Kamienna, dn. 01-09-2022r.

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wywóz odpadów komunalnych segregowanych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego
SP ZOZ, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych segregowanych transportem Wykonawcy z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej

Usługa obejmuje:

 1. dostarczenie trzech pojemników (plastik/metal, papier, zmieszane) o pojemności 1100 litrów każdy oraz jednego o pojemności 240 litra (szkło)

 2. załadunek i wywóz odpadów komunalnych z pojemników

 3. uprzątnięcie nieczystości luzem, powstałych w wyniku ładowania bądź opóźnionego wywozu

 4. odstawienie opróżnionych pojemników na miejsce

 5. utylizację odpadów (zrzut na składowisko odpadów)

Wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie z pojemników będących własnością Wykonawcy. Pojemniki powinny być w dobrym stanie technicznym, zamykane na kłódkę, w kolorze odpowiadającym przeznaczeniu, jak również posiadać opis oraz oznaczenie logo Wykonawcy.

Częstotliwość odbioru odpadów: według harmonogramu Wykonawcy, załączonym do oferty na druku własnym.

 

 

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. nieodpłatne udostępnienie pojemników zamykanych na kłódkę w ilości 3 sztuk o pojemności 1100 litrów oraz 1 sztuki o pojemności 240 litra na czas trwania umowy

 2. wywóz odpadów w cenach brutto określonych przez Wykonawcę, zgodnie ze złożoną ofertą, niezmienną przez cały okres trwania umowy.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w następujący sposób:

 1. Opróżnienie pojemników zawierających odpady zmieszane oraz plastik/metal – odbiór 2 razy w miesiącu.

 2. Opróżnienie pojemników zawierających papier oraz szkło – odbiór 1 w miesiącu.

 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów ochrony środowiska

 

Termin wykonania : 12 miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania umowy

 

Kryteria wyboru ofert: Łączna cena brutto za opróżnienie jednego pojemnika o pojemności 1100 l oraz 240 l

 

Istotne postanowienia umowy: zgodnie z projektem umowy

 

Warunki płatności: zgodnie z projektem umowy

 

Kary umowne: zgodnie z projektem umowy

 

 

Wypełniona i podpisana oferta ( formularz ofertowy) powinna zawierać ponadto:

 1. Parafowany projekt umowy – załącznik nr 1

 2. Harmonogram odbioru odpadów ( druk własny) – załącznik nr 2

 3. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3

 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4

 5. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 6. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

 7. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

 

 

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z Pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 48 godzin przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert.

W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 07-09-2022 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi dnia 07-09-2022r. o godz. 10:30

 

 

                                                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                                                         Dyrektor Obwodu Lecznictwa

                                                                                                                                                                                                                                         Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Mateusz Korzeniewski

 

 

 

 

 

 

 

Skarżysko-Kamienna dn.30-08-2022r.

OLK2- 923-Z.O/14/2022

 

 

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

na wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych

 

 Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50 informuje o unieważnieniu postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.  W postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta, której cena znacznie przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na ten cel.

 

 

 

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 22-08-2022r.

 OLK2-923-Z.O/14/2022

 ZAPROSZENIE

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego
SP ZOZ, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych niesegregowanych transportem Wykonawcy z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej

Usługa obejmuje:

1)      dostarczenie dwóch pojemników o pojemności 1100 litrów każdy 

2)      załadunek i wywóz odpadów komunalnych z pojemników

3)      uprzątnięcie nieczystości luzem, powstałych w wyniku ładowania bądź opóźnionego wywozu

4)      odstawienie opróżnionych pojemników na miejsce

5)      utylizację odpadów (zrzut na składowisko odpadów)

Wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie z pojemników będących własnością Wykonawcy. Pojemniki powinny być w dobrym stanie technicznym, zamykane na kłódkę, jak również posiadać opis oraz oznaczenie logo Wykonawcy.

Częstotliwość odbioru odpadów: 1-2 razy w tygodniu w zależności od potrzeb po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego.

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

1)      nieodpłatne udostępnienie pojemników zamykanych na kłódkę w ilości 2 sztuk o pojemności 1100 litrów na czas trwania umowy

2)      wywóz odpadów w cenach brutto określonych przez Wykonawcę, zgodnie ze złożoną ofertą, niezmienną przez cały okres trwania umowy

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów ochrony środowiska

 Termin wykonania : 01-09-2022 r. – 31-08-2023r.

 Kryteria wyboru ofert: Cena brutto za opróżnienie jednego pojemnika.

 Istotne postanowienia umowy: zgodnie z projektem umowy

Warunki płatności: zgodnie z projektem umowy

Kary umowne: zgodnie z projektem umowy

Wypełniona i podpisana oferta ( formularz ofertowy) powinna zawierać ponadto:

 1. Parafowany projekt umowy – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 2
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3
 4. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 5. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON
 6. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z Pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert.

W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 29-08-2022 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi dnia 29-08-2021r. o godz. 10:30

 Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

Mateusz Korzeniewski

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Skarżysko-Kamienna, 14-07-2022r.

 

 

Nr postępowania: 2022/BZP 00216353/01

Dotyczy postępowania: Dostawa i uruchomienie tomografu optycznego OCT dla OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając zgodnie z art. 253 ust.1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) zamawiający informuje:

 1. Najkorzystniejsza oferta: Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, mając na względzie kryteria wyboru ofert określone w SWZ (cena brutto – 80% oraz okres gwarancji 20%), w prowadzonym postępowaniu, Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

OPTOPOL Technology Sp. z o. o; 42-400 Zawiercie; ul. Żabia 42

 1. Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodna z treścią SWZ. Cena zaoferowana mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 2. Złożone oferty: W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę

Zestawienie zdobytych punktów

Lp.

Wykonawca

Cena brutto

Kryterium cena

80%

Kryterium gwarancja

20%

Łączna liczba zdobytych punktów

1

OPTOPOL Technology Sp. z o. o

42-400 Zawiercie

ul. Żabia 42

144 600,00

80pkt

0pkt

80

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Skarżysko-Kamienna dn. 14-07-2022r.

OLK2- 923-Z.O/13/2022

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż wraz z dostawą materiałów opatrunkowych, środków do dezynfekcji, materiałów medycznych jednorazowego użytku, igieł i strzykawek, rękawiczek, fartuchów, masek ( pakiet od 1 do 5 ) dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej,
ul. Sokola 50
dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w oferty:

 

Pakiet nr 1 – Materiały opatrunkowe

 

Oferta nr 1 - Citonet Kraków Sp. z o.o. (lider) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (członek) ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Citonet Kraków Sp. z o.o. (lider) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (członek)
ul. Gromadzka 52

30-719 Kraków

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

 

 

8 238,86 zł

8 897,96 zł

 

 

Pakiet nr 2 – Środki do dezynfekcji

Oferta nr 2 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego

Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

5 697,80 zł

6 153,63 zł

 

Pakiet nr 3 – Materiały medyczne jednorazowego użytku

 

Oferta nr 2 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego

Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

19 600,95 zł

21 259,23 zł

 

 

Pakiet nr 4 – Igły i strzykawki

 

Oferta nr 2 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego

Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

4 799,05 zł

5 182,98 zł

 

 

 

Pakiet nr 5 – Rękawiczki, fartuchy, maski

 

Oferta nr 2 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego

Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

15 377,80 zł

16 627,64 zł

 

                             

 

Skarżysko-Kamienna, 12-07-2022r.

Nr postępowania: 2022/BZP 00216353/01

 

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust.5 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) zamawiający informuje, że w dniu 12-07-2022 roku o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 275 ust.1 ustawy PZP, którego przedmiotem była dostawa i uruchomienie tomografu optycznego OCT dla OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

 

Numer oferty

Wykonawca

Cena brutto

1

OPTOPOL Technology Sp. z o. o

42-400 Zawiercie

ul. Żabia 42

144 600,00

 

 

 

Kamienna, dn. 06-07-2022r

OLK2-923/Z.O/13/2022

ZAPROSZENIE

            Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą materiałów opatrunkowych, środków do dezynfekcji, materiałów medycznych jednorazowego użytku, igieł i strzykawek, rękawiczek, fartuchów, masek,

 ( pakiet od 1 do 5 )

 dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

 

Pakiet 1 – Materiały opatrunkowe

Pakiet 2 – Środki do dezynfekcji

Pakiet 3 – Materiały medyczne jednorazowego użytku

Pakiet nr 4 – Igły i strzykawki

Pakiet nr 5 – Rękawiczki, fartuchy, maski

   I   Warunki udziału w postępowaniu przetargowym:

1.      Złożenie oferty wraz  załącznikami na formularzu ofertowym.

2.      Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.

             3.      Złożenie oferty wraz z Załącznikami jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

4.      Cena  zaoferowana brutto będzie ceną umowy.

5.      Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

7.      Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy

8.      Kary umowne – zgodnie z projektem umowy

9.      Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

10.  Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,

 

II  Oferta ( formularz ofertowy ) powinna zawierać:      

1)      Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1 do oferty

2)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2 do oferty

3)      Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3 do oferty

4)      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4 do oferty

5)      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

6)      Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

7)      W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć kserokopię umowy spółki, ponadto ( w przypadku braku Pełnomocnika ) zarówno Formularz ofertowy jak i wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez wszystkich wspólników.

Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) może być podstawą do odrzucenia oferty.

 III  Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 

IV  Kontakt z Zamawiającym

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty nie kompletne, niepodpisane lub nie zawierające wszystkich wymaganych załączników mogą stanowić podstawę odrzucenia oferty

 

V  Sposób i termin złożenia oferty.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia  13-07-2022 r. do godz. 09:00

 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")nr sprawy: OLK2-902/13/2022

https://platformazakupowa.pl/transakcja/636098

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

Mateusz Korzeniewski

Skarżysko-Kamienna dn. 06-07-2022r.

OLK2- 923-Z.O/12/2022

Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego

 Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 informuje o nierozstrzygnięciu wyboru najkorzystniejszej  oferty bez podania przyczyny w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego na sprzedaż wraz z dostawą materiałów opatrunkowych, środków do dezynfekcji, materiałów medycznych jednorazowego użytku, igieł i strzykawek, rękawiczek, fartuchów, masek, ( pakiet od 1 do 5 ) dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej.

https://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2022/07/Informacja-o-nieroztrzygnieciu-zapytania-ofertowego.pdf

Skarżysko-Kamienna, dn. 29-06-2022r.

OLK2-923/Z.O/12/2022                                                                        

ZAPROSZENIE 

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą materiałóa)w opatrunkowych, środkób)w do dezynfekcji, materiałów medycznych jednorazowego użytku, igieł i strzykawek, rękawiczek, fartuchów, masek,

 ( pakiet od 1 do 5 )

 dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50 

Pakiet 1 – Materiały opatrunkowe

Pakiet 2 – Środki do dezynfekcji

Pakiet 3 – Materiały medyczne jednorazowego użytku

Pakiet nr 4 – Igły i strzykawki

Pakiet nr 5 – Rękawiczki, fartuchy, maski

                            

   I   Warunki udziału w postępowaniu przetargowym: 

1.      Złożenie oferty wraz  załącznikami na formularzu ofertowym. 

2.      Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.

             3.      Złożenie oferty wraz z Załącznikami jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

4.      Cena  zaoferowana brutto będzie ceną umowy.

5.      Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

7.      Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy

8.      Kary umowne – zgodnie z projektem umowy

9.      Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

10.  Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50, 

 

II  Oferta ( formularz ofertowy ) powinna zawierać:      

1)      Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1 do oferty

2)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2 do oferty

3)      Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3 do oferty

4)      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4 do oferty

5)      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

6)      Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

7)      W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć kserokopię umowy spółki, ponadto ( w przypadku braku Pełnomocnika ) zarówno Formularz ofertowy jak i wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez wszystkich wspólników.

 

Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) może być podstawą do odrzucenia oferty.

 III  Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

IV  Kontakt z Zamawiającym

 

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty nie kompletne, niepodpisane lub nie zawierające wszystkich wymaganych załączników mogą stanowić podstawę odrzucenia oferty

 

V  Sposób i termin złożenia oferty.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia  06-07-2022 r. do godz. 10:00

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

Mateusz Korzeniewski

Skarżysko-Kamienna dn. 27-06-2022r.

OLK2- 923-Z.O/10/2022

Informacja o wyborze oferty

na dostawę materiałów biurowych

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej dokonano wyboru n/w oferty:

Wybrano ofertę nr 3: Hurtownia ARTPIS, Paweł Ślusarczyk

                                       ul. Skrajna 78

                                       25-650 Kielce

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

"AGA" ŚLIWSCY SPÓŁKA JAWNA

ul. Tytoniowa 12
26-600 Radom

23 662,54 zł

29 104,92 zł

2

,,Konkret Plus”

Leszek Ozioro

ul. Chałubińskiego 44

25-619 Kielce

26 960,23 zł

33 161,08 zł

3

Hurtownia ARTPIS

Paweł Ślusarczyk

ul. Skrajna 78

25-650 Kielce

19 999,24 zł

24 599,07 zł

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 21-06-2022 r.
 

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na Dostawę i uruchomienie Tomografu Optycznego OCT dla OLK SP ZOZ

 
OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
 
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia nie przekraczających progów unijnych, w trybie art. 275 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) - zwaną dalej „ustawą Pzp” pn.:
 
„Dostawa i uruchomienie Tomografu Optycznego OCT dla
Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ”  
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.

 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz
(dalej jako "Platforma Zakupowa")
 

nr postępowania: 2022/BZP 00216353/01

nr sprawy: OLK2-902/11/2022
 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/629397

Skarżysko-Kamienna, dn. 13-06-2022r.

Nr postępowania OLK2-923-Z.O/10/2022

 

ZAPROSZENIE

 

            Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż  wraz z dostawą materiałów biurowych
do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50
 wyszczególnionego poniżej co do rodzaju i ilości  

Lp.

Nazwa

Jednostka miary

Ilość

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Album ofertowy, 30 koszulek

Szt.

2

Okładki wykonane ze sztywnego polipropylenu, posiadający 30 wtopionych koszulek

2

Blok do flipchartów

Szt.

1

w kratkę, klejony po krótszym boku

3

Cienkopisy typu Granit 

Szt.

120

mix kolorów

4

Długopis na wkład typu Zenith

Szt.

200

z wkładem piszącym na niebiesko

5

Długopis żelowy z wymiennymi wkładami

Szt.

100

mix kolorów

6

Dziurkacz wyposażony we wskaźnik środka strony oraz listwę formatową, dziurkuje do 30 kartek

Szt.

2

 

7

Etykieta cenowa bez nadruku,

Rolka

100

 rozmiar ok. 40 x 28 mm., różne kolory

8

Folia do laminowania

Op.

1

Cristal A4 80mic., ilość sztuk w opakowaniu: 100

9

Gumka do ścierania Pentel ,

Szt.

10

Wymiary: 35x16x11,5mm.

10

karteczki samoprzylepne żółte  75mm x75mm

Szt.

20

bloczek 75 mm x 75 mm, ilość karteczek w bloczku-100

11

Klej w płynie z gąbczastą końcówką

Szt.

5

 

12

Klipy biurowe 25 mm

Op.

2

pakowane po 12 sztuk

13

Klipy biurowe 32mm

Op.

2

pakowane po 12 sztuk

14

Klipy biurowe 41 mm

Op.

2

pakowane po 12 sztuk

15

Klipy biurowe 51 mm

Op.

2

pakowane po 12 sztuk

16

Koperta biała B5, biała samoklejąca

Szt.

1500

 

17

Koperta biała C4 biała samoklejąca

Szt.

250

 

18

Koperta C6 biała samoklejąca

Szt.

1000

 

19

Koperta CD z okienkiem

Szt.

3500

 

20

Korektor  w taśmie, myszka

Szt.

5

 

21

Korektor w piórze z metalową końcówka poj. 12 ml

Szt.

10

 

22

Koszulka krystaliczna A-4

Op.

10

przezroczysta, pakowane po 100 szt.

23

Marker permanentny , dwustronny, zakończony dwiema piszącymi końcówkami

Szt.

50

 Marker permamentny dwustronny, zakończony dwiema piszącymi końcówkami: igłową cienką 0,4 mm i okrągłą stożkową o grubości lini pisania 1,5 - 2,5 mm. Do pisania po różnych powierzchniach , a także do opisywania płyt CD/DVD.

24

Nożyczki do cięcia papieru - długość 21 cm

Szt.

5

 

25

Ofertówka A4

Op.

1

150mic., otwierana z góry i z prawej strony, pakowane po 25 szt.

26

papier biały 160 g/m², białość CIE 168, format A4 do drukarek laserowych                

Ryza

1

  1 ryza = 250 arkuszy

27

Papier biały 80 g/m2,  białość CIE 146+/-3 format 10 cm x 21 cm do drukarek i kserokopiarek                                                           

Ryza

90

1 ryza = 500 arkuszy

28

Papier biały 80 g/m2, białość CIE 146+/-3 format A4 do drukarek i kserokopiarek           

Ryza

350

1 ryza = 500 arkuszy   

29

Papier biały 80 g/m2, białość CIE 146+/-3 format A5 do drukarek i kserokopiarek           

Ryza

550

1 ryza = 500 arkuszy   

30

Papier termoczuły bez nadruku do kas fiskalnych 57mm x 30m                                           

Op.

5

 1 op = 10 rolek

31

Pióro kulkowe UNI UB-150 mix kolorów

Szt.

24

Pióro kulkowe UNI UB-150 mix kolorów
 obudowa posiada okienko umożliwiające kontrolę ilości tuszu
 średnica kulki 0,5 mm
 grubość linii pisma ok. 0,3 mm

32

Płyta CD,

Op.

35

Płyta CD, czysta, matowa płyta do nadruku atramentowego CD-R 700 MB (80 min), prędkość 52x, nadruk na drukarce atramentowej z możliwością druku na płytach, pakowane w pudełko cage po 100 szt.
1 op. = 100 szt.

33

Pinezki beczułki

Op.

1

pakowane po 25 szt.

34

Rozszywacz metalowy

Szt.

4

 

35

Segregator A4/50mm

Szt.

20

 

36

Segregator A4/75 mm

Szt.

20

 

37

Segregator A5/75  laminowane

Szt.

2

 

38

Składanka komputerowa 240x12x1, jednowarstwowa Emerson

Karton

1

ilość składek 2000

39

Skoroszyt plastikowy A4 wpinany

Szt.

50

 

40

Spinacz biurowy 28 mm

Op.

50

1 op - 100 sztuk

41

Taśma klejąca pakowa 48mm x 50m

Szt.

12

kolor brązowy

42

Taśma klejąca przezroczysta 24/20

Szt.

40

 

43

Teczka tekturowa biała z gumką

Szt.

20

 

44

Teczka wiązana tekturowa biała

Szt.

150

 

45

Tusz do stempli automatycznych

Szt.

4

czerwony, czarny

46

Wąsy skoroszytowe z metalową blaszką

Szt.

50

metalowe wąsy skoroszytowe, spinające, podstawa wykonana z ekologicznego polipropylenu, wąsy wykonane z aluminium, 4 dziurki do wpinania, rozmiar: 150x34mm, mix kolorów

47

Wkład do długopisu typu  Zenith

Szt.

50

plastykowy, piszący na niebiesko

48

Zakreślacz ze ściętą końcówką różne kolory

Szt.

30

mix kolorów

49

Zeszyt A4 w twardej oprawie,

Szt.

3

96 kartek , kratka

50

Zeszyt A4 - skorowidz, oprawa twarda

Szt.

2

 

51

Zeszyt A5 w miękkiej oprawie

Szt.

5

96 kartek , kratka

52

Zszywacz biurowy, zszywa do 30 kartek

Szt.

5

 

53

Zszywki 24/6

Op.

40

 

54

Zszywki 24/6 miedziane

Op.

50

 

 

 I   Warunki udziału w postępowaniu przetargowym:

 1. Złożenie oferty wraz  załącznikami na formularzu ofertowym. ( załącznik nr 1 do Zaproszenia).
 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.

             3.      Złożenie oferty wraz z Załącznikami jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

 1. Cena  zaoferowana brutto będzie ceną umowy.
 2. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 4. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 5. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 6. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy
 7. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,

 

II  Oferta ( formularz ofertowy ) powinna zawierać:      

 1. Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1 do oferty
 2. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2 do oferty
 3. Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3 do oferty
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4 do oferty
 5. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 6. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
 7. W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć kserokopię umowy spółki, ponadto ( w przypadku braku Pełnomocnika ) zarówno Formularz ofertowy jak i wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez wszystkich wspólników.

 

Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) może być podstawą do odrzucenia oferty.

 

 III  Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 

IV  Kontakt z Zamawiającym

 

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi. Zamawiający udzieli odpowiedzi na kierowane do niego zapytania w ciągu 2 dni roboczych od ich otrzymania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty nie kompletne, niepodpisane lub nie zawierające wszystkich wymaganych załączników mogą stanowić podstawę odrzucenia oferty

 

 

 

V  Sposób i termin złożenia oferty.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 23-06-2022 r. do godz. 10:00

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

Mateusz Korzeniewski

Skarżysko-Kamienna, dn. 01-06-2022 r.

OLK2-923-Z.O/09/2022

ZAPROSZENIE

                       Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż  wraz z dostawą tuszy, tonerów, taśm i bębnów do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
 w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50 na warunkach szczegółowo przedstawionych w Załączniku
 Nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy)

Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wyklucza się dostarczanie tuszy, taśm, tonerów i bębnów regenerowanych oraz zawierających części pochodzące z odzysku.

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 5. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 8. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 9. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

Oferta powinna zawierać:      

Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest formularz ofertowy wraz z załącznikami tj.:

1.      Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1

2.      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie oferenta ( w przypadku osób fizycznych)  załącznik nr 3

4.      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4

5.      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

6.      Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

7.      Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP

8.      Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

9.      W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć kserokopię umowy spółki, ponadto zarówno Formularz ofertowy jak i wszystkie wymagane Załączniki powinny być podpisane przez wszystkich wspólników.

10.   Certyfikat  Centrum badawczego TUV Rheinland Polska z aktualnym terminem ważności. Certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-ISO-45001:2018 oraz dołączony dokument Certyfikat Polskiej Akademii Jakości, który potwierdza stosowanie systemu zarządzania jakością, środowisko i BHP zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015, PN-ISO-45001:2018.

Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Dostawcę. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie netto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 Oferty nie kompletne, niepodpisane lub nie zawierające wszystkich wymaganych załączników mogą stanowić podstawę odrzucenia oferty

 Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie nie później niż 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi. Zamawiający udzieli odpowiedzi na kierowane do niego zapytania w ciągu 2 dni roboczych od ich otrzymania.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 09-06-2022 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi dnia 09-06-2022r. o godz. 10:30

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

Mateusz Korzeniewski

Skarżysko-Kamienna dn. 30-05-2022r.

OLK2-923-Z.O/08/2022                                                                         

Informacja o wyborze oferty 

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zakup wraz z dostawą  10 fabrycznie nowych zestawów komputerowych (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, UPS) dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50 dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w ofert:

 10 fabrycznie nowych zestawów komputerowych (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, UPS)

 Oferta nr  7 – ACTIWA, Andrzej Wiśniewski, ul. Grabieniec 18 lok. 49,  91-149 Łódź 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

PIXEL Centrum Komputerowe Tomasz Dziedzic 

Kamieniec 102

28-230 Połaniec

34 280,00 zł

42 162,40 zł

2

COMTRADE

Krzysztof Mazgaj,

ul. Michała Grażyńskiego 74
43-300 Bielsko-Biała,

34 920,00 zł

42 951,60 zł

3

REDICREO Spółka Cywilna

 P. Chmiela, M. Sylwestrzak, P. Majda

ul. Zygmuntowska 12

31-314 Kraków

34 300,00 zł

42 189,00 zł

4

LU Industrials Sp. z o.o.

ul. Arkuszowa 39

01-934 Warszawa

40 000, 00 zł

49 200,00 zł

5

ZOVE Rafał Skrzyński

ul. Grabowska 13 Chechło

32-310 Klucze

48 980,00 zł

60 245,40 zł

6

"e-Tech" Jacek Sójka Spółka Jawna

ul. Nowa 29/31

90-030 Łódź

34 990,00 zł

43 037,70 zł

7

 ACTIWA

Andrzej Wiśniewski

ul. Grabieniec 18 lok. 49

91-149 Łódź

31 990,00 zł

39 347,70 zł

8

CPU ZETO Sp. z o.o.

ul. Powstańców Wielkopolskich 20

58-500 Jelenia Góra

33 670,00 zł

41 414,10 zł

9

Framko 2

 Strykowski Janusz, Miazga Stanisław SP. J.

ul. Duża 22

25-013 Kielce

33 069,50 zł

40 675,49 zł

10

MARKSOFT MAREK KUNDERA

ul. Warszawska 25A
25-512 Kielce,

32 900,00 zł

40 467,00 zł

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 19.05.2022r.

OLK2-923-Z.O/08/2022

ZAPROSZENIE

 

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup wraz z dostawą 10 fabrycznie nowych zestawów komputerowych (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, UPS)  dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

zgodnie z opisem zawartym w zestawieniu parametrów i warunków technicznych stanowiącym Załącznik nr 1

 

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy, realizacja dostawy tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych nie gorszych niż w specyfikacji technicznej, jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogło by wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został przez Zamawiającego poprzez wskazanie znaku towarowego pochodzenia lub patentu. W ofercie należy podać swoje odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników.
 3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 5. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 6. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 8. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 9. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 10. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 

Oferta powinna zawierać:

1)      Zestawienie parametrów i warunków technicznych – załącznik nr 1

2)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy oferty  – załącznik nr 2

3)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 3

4)      Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 4

5)      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 5

6)      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

7)      Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

8)      Katalogi lub foldery proponowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające parametry techniczno-użytkowe.

 

Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 

Kontakt z Zamawiającym

 

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi. Zamawiający udzieli odpowiedzi na kierowane do niego zapytania w ciągu dwóch dni roboczych od ich otrzymania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 26-05-2022 r. do godz. 10:00 otwarcie ofert nastąpi dnia 26-05-2022r.
o godz. 10:30

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

Mateusz Korzeniewski

Skarżysko-Kamienna dn. 13-05-2022r.

OLK2- 923-Z.O/07/2022

 Informacja o wyborze oferty

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro sprzedaż wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora Alfa Wassermann typ Starlyte V  dla  Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50
dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w ofert:

 Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora Alfa Wassermann typ Starlyte V
  Oferta nr 1   -
Przedsiębiorstwo Produkcji i Handlu MEDRIV Sp. z o.o. ul. Poligonowa 2/18, 04-051 Warszawa 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

   

Przedsiębiorstwo Produkcji i Handlu MEDRIV Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 2/18
04-051 Warszawa

11 690,00 zł

12 667,20 zł

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 05-05-2022r.

 OLK2-923-Z.O/07/2022

 ZAPROSZENIE

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora Alfa Wassermann typ Starlyte V  dla  Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00 do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w OLK SP ZOZ bezpośrednio do pokoju  109.
 2. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 5. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 8. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 9. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest formularz ofertowy wraz z załącznikami tj.:

 1. Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1
 2. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie oferenta ( w przypadku osób fizycznych)  – załącznik nr 3
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4
 5. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 6. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON
 7. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP
 8. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
 9. W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć kserokopię umowy spółki, ponadto zarówno Formularz ofertowy jak i wszystkie wymagane Załączniki powinny być podpisane przez wszystkich wspólników.

 Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Oferty nie kompletne, niepodpisane lub nie zawierające wszystkich wymaganych załączników mogą stanowić podstawę odrzucenia oferty

 Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego najpóźniej w terminie 2 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 12-05-2022 r. do godz. 10:00  

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

Mateusz Korzeniewski

Skarżysko-Kamienna dn. 28-04-2022r.

OLK2- 923-Z.O/06/2022

Informacja o wyborze oferty 

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego  na wynajem części budynku o powierzchni 58,00 m2  należącego do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w oferty:

Wynajem części budynku o powierzchni 58,00 m2  – Oferta nr 1   - AUDIOFON Matyja Spółka Komandytowa, ul. Aliancka 6, 53-014 Wrocław

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto za 1 m2

Kwota brutto za 1 m2

   

1

   

AUDIOFON Matyja Spółka Komandytowa

ul. Aliancka 6,  53-014 Wrocław

25,00  

30,75 zł

 

Skarżysko-Kamienna dn. 22-04-2022r.

OLK2- 923-Z.O/05/2022

Informacja o wyborze oferty

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż wraz z dostawą druków dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w ofert:

 Druki – Oferta nr 3   IMPACT s.c. Dariusz Nowak, Małgorzata Nowak

42-510 Kuźnica Wrężyńska 7 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Firma produkcyjno-handlowa "ALFA DRUK" Sp. z o.o.

ul. Stefana Żeromskiego 26
09-200 Sierpc

8 810,95 zł

10 837,47 zł

2

Firma Handlowa REMI Adam Krokowski

ul. Strażacka 35

43-382 Bielsko-Biała

 

8 430,00 zł

10 368,90 zł

3

IMPACT s.c. Dariusz Nowak, Małgorzata Nowak

42-510 Kuźnica Wrężyńska 7

 5 177,80 zł

 6 368,69 zł

4

PPHU ,,MARGRAF”

Damian Erentraud

ul. Chopina 1

62-800 Kalisz

5 971,90 zł

7 345,43 zł

5

WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE Spółka Akcyjna

ul. Józefa Bema 60 A
01-225 Warszawa,

13 791,60 zł

16 963,67 zł

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 20-04-2022r.

OLK2-923/Z.O/06/2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wynajem części budynku o powierzchni 58,00 m²

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego  na wynajem części budynku o powierzchni 58,00 m2 , należącego do Obwodu Lecznictwa Kolejowego. Przedmiot najmu jest przeznaczony na działalność gospodarczą niekonkurencyjną i nieuciążliwą  dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem przetargu na wynajem budynków, części budynków lub pomieszczeń przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku – Kamiennej.

Przeznaczona do wynajmu część budynku o powierzchni 58,00 m2 zlokalizowana jest w części narożnej wolnostojącego budynku, w którym obecnie prowadzona jest również apteka oraz pomieszczenie magazynowe.

1.      Pomieszczenie posiada dostęp do energii elektrycznej, wody użytkowej oraz kanalizacji. Istnieje możliwość zainstalowania ogrzewania elektrycznego.

Przyszły użytkownik będzie zobowiązany do zawarcia umów we własnym zakresie na dostawę wody i kanalizacji oraz wywozu nieczystości we własnym zakresie.

 

1.      Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.

2.      Cena netto wywoławcza za 1 m² powierzchni użytkowej najmu wynosi – 25,00 zł/m². Do ustalonej stawki czynszu najmu należy doliczyć podatek  VAT w wysokości 23 %.

3.      Wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi  ( w tym partycypacja w kosztach oświetlenia terenu) ponosić będzie Najemca.

4.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej i oferta zostanie uznana za ważną.

5.      Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto wynajmowanej powierzchni.

6.      Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od daty doręczenia oferentowi umowy.

7.      Przetarg może być odwołany lub unieważniony  bez podania przyczyny w każdym czasie. Odwołanie lub unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.

8.      Oględziny pomieszczenia, mogą być dokonywane przez zainteresowanych w dni robocze w godz. od 8:00 do 13:00 po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 2
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3
 4. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 5. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl  w terminie do dnia 27-04-2022 r. do godz. 10:00 

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

Mateusz Korzeniewski

Skarżysko-Kamienna, dn. 12-04-2022r.

OLK2-923-Z.O/05/2022

 ZAPROSZENIE

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż  wraz z dostawą druków do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

 Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 5. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 8. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 9. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1
 2. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4
 5. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 6. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Kontakt z Zamawiającym

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi. Zamawiający udzieli odpowiedzi na kierowane do niego zapytania w ciągu dwóch dni roboczych od ich otrzymania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 20-04-2022 r. do godz. 10:00

 

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

Mateusz Korzeniewski

Skarżysko-Kamienna dn. 08-04-2022r.

OLK2-923-Z.O/04/2022                                                                         

Informacja o wyborze oferty 

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zakup wraz z dostawą 1 sztuki nowego oprogramowania biurowego Microsoft Office 365 Business PL Standard (Pakiet nr 1) oraz 5 sztuk nowego oprogramowania biurowego Microsoft Office  2021 Home & Business PL Dla Użytkowników Domowych i Małych Firm( pakiet nr 2 ) do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50 

dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w ofert:

 Pakiet nr 1 – nowe oprogramowanie biurowe Microsoft Office 365 Business PL Standard – 1  szt.

Oferta nr  5 – ACTIWA, Andrzej Wiśniewski, ul. Grabieniec 18 lok. 49,  91-149 Łódź 

Nr oferty