Skarżysko-Kamienna dn.10-07-2024 r.

OLK2-923-Z.O/10/2024         

Informacja o wyborze oferty

na dostawę materiałów biurowych

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę materiałów biurowych do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej dokonano wyboru n/w oferty:

 

OFERTA NR 4 - EJR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa,

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

"BIURO MARKET - LESZEK KULINA" SPÓŁKA JAWNA

ul. Zagórska 118
25-346 Kielce,

13 583,20 zł

16 707,34 zł

2

HURTOWNIA PAPIERNICZA KORNEL OFFICE JACEK KORNACKI
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sokola 26

12 853,38 zł

15 809,66 zł

3

KONKRET PLUS Leszek Ozioro

Ul. Chałubińskiego 44

25-619 Kielce

 

12 305,31 zł

15 135,53 zł

4

EJR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Williama Heerleina Lindleya 16  
02-013 Warszawa,

10 887,24 zł

13 391,30 zł

5

Firma Usługowo-Handlowa ,,ANNA” Anna Białobrzycka

ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

13 286,21 zł

16 342,04 zł

6

Hurtownia ARTPIS Paweł Ślusarczyk

Kostomłoty Pierwsze ul. Podmiejska 15 26-085 Miedziana Góra

12 917,45 zł

15 888,46 zł

7

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  LOBOS Sp. z o.o.
31-870 Kraków , ul. Medweckiego 17

15 330,36 zł

18 856,34 zł

 

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 02-07-2024r.

Nr postępowania OLK2-923-Z.O/10/2024

ZAPROSZENIE

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 RZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż  wraz z dostawą materiałów biurowych
do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50
 wyszczególnionego co do rodzaju i ilości
w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,

 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.

 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

 4. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.

 5. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 7. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy

 8. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy

 9. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

 1. Ofertę - Formularz ofertowy

 2. Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1

 3. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2

 4. Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3

 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4

 6. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 

Oferty nie kompletne, niepodpisane lub nie zawierające wszystkich wymaganych załączników mogą stanowić podstawę odrzucenia oferty.  Zamawiający może wystąpić do oferentów o uzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie, bądź też odrzucić niekompletną  ofertę.

 

Kontakt z Zamawiającym

 

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie najpóźniej 2 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania jeżeli wysokość najniższej oferty przekracza wysokość kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 09-07-2024 r. do godz. 10:00

  Z poważaniem   

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

Mateusz Korzeniewski   

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

nr sprawy: OLK2-923-Z.O/10/2024

https://platformazakupowa.pl/transakcja/948692

Skarżysko-Kamienna dn. 01-07-2024r.

OLK2-923-Z.O/09/2024

Informacja o wyborze oferty

na dostawę druków

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę tuszy, tonerów, taśm i bębnów do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej dokonano wyboru n/w oferty:

OFERTA NR 2 - DRUKARNIA MARGRAF OKTAWIAN LEWANDOWSKI, ul. Chopina 1, 62-800 Kalisz

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

F.P-H AlfaDRUK
ul. Żeromskiego 26

09-200 Sierpc

7 032,20 zł

8 649,61 zł

2

DRUKARNIA MARGRAF OKTAWIAN LEWANDOWSKI

ul. Chopina 1
62-800 Kalisz

5 083,20 zł

6 252,33 zł

3

Firma Handlowa REMI Adam Krokowski

ul. Strażacka 35
43-382 Bielsko-Biała

6 136,00 zł

7 547,28 zł

 

 

Skarżysko-Kamienna dn.26-06-2024r.

OLK2-923-Z.O/09/2024

 

Informacja z otwarcia ofert

na dostawę druków

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50, informuje, że w dniu 26-06-2024r. o godz: 10:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

    

Nr    Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

F.P-H AlfaDRUK
ul. Żeromskiego 26

09-200 Sierpc

7 032,20 zł

8 649,61 zł

2

DRUKARNIA MARGRAF OKTAWIAN LEWANDOWSKI

ul. Chopina 1
62-800 Kalisz

5 083,20 zł

6 252,33 zł

3

Firma Handlowa REMI Adam Krokowski

ul. Strażacka 35
43-382 Bielsko-Biała

6 136,00 zł

7 547,28 zł

 

 

Skarżysko-Kamienna dn. 21-06-2024r.

OLK2- 923-Z.O/08/2024 

Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego 

 Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 informuje o nierozstrzygnięciu postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego  na wynajem części budynku o powierzchni 142,78 m2 zlokalizowanej w wolnostojącym budynku, należącym do Obwodu Lecznictwa Kolejowego z powodu braku ofert.

   Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

Mateusz Korzeniewski

Skarżysko-Kamienna, dn. 19-06-2024r.

OLK2-923-Z.O/09/2024

ZAPROSZENIE

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż  wraz z dostawą druków szczegółowo określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1 do ofert) odpowiadającym podanym wzorom -

do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 5. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 8. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 9. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

 1. Ofertę - Formularz ofertowy
 2. Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1
 3. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2
 4. Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4
 6. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Oferty nie kompletne, niepodpisane lub nie zawierające wszystkich wymaganych załączników mogą stanowić podstawę odrzucenia oferty

Kontakt z Zamawiającym

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie najpóźniej 2 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi. Zamawiający udzieli odpowiedzi na kierowane do niego zapytania w ciągu dwóch dni roboczych od ich otrzymania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania jeżeli wysokość najniższej oferty przekracza wysokość kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 26-06-2024 r. do godz. 10:00

 Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

Mateusz Korzeniewski   

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

nr sprawy: OLK2-923-Z.O/09/2024

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/943210

Skarżysko-Kamienna dn.17-06-2024r.

OLK2-923-Z.O/07/2024

Informacja z otwarcia ofert

Na dostawę tuszy, tonerów, taśm i bębnów

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę tuszy, tonerów, taśm i bębnów do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej dokonano wyboru n/w oferty:

OFERTA NR 1 - Komatech S.C. Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk,
ul. Wojska Polskiego 8, 43-190 Mikołów;

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

Uwaga

1

Komatech S.C. Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk,
ul. Wojska Polskiego 8,

43-190 Mikołów;

 

12 460,00 zł

15 325,80 zł

Ofert kompletna

2

Globo Group S.C.

ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce

8 020,00 zł

9 864,60 zł

Oferta niekompletna, brak wymaganej dokumentacji

3

Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna
 ul. Zagórska 118

25-346 Kielce

22 869,00 zł

28 128,87 zł

Oferta niekompletna, brak wymaganej dokumentacji. Oferta przekracza wysokość kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4

TonaTuszu.pl Sp.z o.o.
ul. Grzybowska 87

00-844 Warszawa

8 722,00 zł

10 728,06 zł

Oferta niekompletna, brak wymaganej dokumentacji

5

NETPRINT SPÓŁKA CYWILNA JERZY WASIELA, BARTOSZ SZOSTAK

ul. Unii Europejskiej 10

32-600 Oświęcim

 

17 318,00 zł

21 301,14 zł

Oferta niekompletna, brak wymaganej dokumentacji

 

Skarżysko-Kamienna dn.14-06-2024r.

OLK2-923-Z.O/07/2024         

Informacja z otwarcia ofert

Na dostawę tuszy, tonerów, taśm i bębnów

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50, informuje, że w dniu 14-06-2024r. o godz: 10:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Komatech S.C. Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk,
ul. Wojska Polskiego 8,

43-190 Mikołów;

 

12 460,00 zł

15 325,80 zł

2

Globo Group S.C.

ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce

8 020,00 zł

9 864,60 zł

3

Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna
 ul. Zagórska 118

25-346 Kielce

22 869,00 zł

28 128,87 zł

4

TonaTuszu.pl Sp.z o.o.
ul. Grzybowska 87

00-844 Warszawa

8 722,00 zł

10 728,06 zł

5

NETPRINT SPÓŁKA CYWILNA JERZY WASIELA, BARTOSZ SZOSTAK

ul. Unii Europejskiej 10

32-600 Oświęcim

 

17 318,00 zł

21 301,14 zł

 

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 07-06-2024r.

OLK2-923/Z.O/08/2024

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wynajem części budynku o powierzchni 142,78 m2  

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego  na wynajem części budynku o powierzchni 142,78 m2 zlokalizowanej w wolnostojącym budynku, należącym do Obwodu Lecznictwa Kolejowego. Przedmiot najmu jest przeznaczony na działalność gospodarczą niekonkurencyjną i nieuciążliwą dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z  Regulaminem  przetargu na wynajem budynków, części budynków lub pomieszczeń przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku – Kamiennej z dnia 24.09.2018 r.

     1. Przeznaczona do wynajmu część budynku o powierzchni 142,78 m2 zlokalizowana jest w części środkowej wolnostojącego budynku, w którym obecnie prowadzona jest również apteka oraz sklep wraz z doborem aparatów słuchowych.

Pomieszczenie nie posiada dostępu do wody użytkowej oraz kanalizacji, brak instalacji centralnego ogrzewania. Wynajmowana powierzchnia ma dostęp do energii elektrycznej,

       2. Pomieszczenie znajduje się w stanie technicznym surowym, opis stanu technicznego pomieszczenia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

1.      Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.

2.      Cena netto wywoławcza za 1 m² powierzchni użytkowej najmu wynosi – 20,00 zł/m². Do ustalonej stawki czynszu najmu należy doliczyć podatek  VAT w wysokości 23 %.

3.      Wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi  ( w tym partycypacja w kosztach oświetlenia terenu) ponosić będzie Najemca.

4.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej i oferta zostanie uznana za ważną.

5.      Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto wynajmowanej powierzchni.

6.      Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od daty doręczenia oferentowi umowy.

7.      Przetarg może być odwołany lub unieważniony  bez podania przyczyny w każdym czasie. Odwołanie lub unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.

8.      Oględziny pomieszczenia, mogą być dokonywane przez zainteresowanych w dni robocze w godz. od 8:00 do 13:00 po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.

Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony i parafowany projekt umowy wraz  załącznikiem do umowy (Opis stanu technicznego) – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 2
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3
 4. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 5. W przypadku osób fizycznych rozliczających się w formie spółki cywilnej – kopia aktualnej umowy spółki cywilnej potwierdzona za zgodność z oryginałem
 6. Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl  w terminie do dnia 21-06-2024 r. do godz. 10:00          

   Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

Mateusz Korzeniewski

 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

nr sprawy: OLK2-923- Z.O/08/2024

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/937835

Skarżysko-Kamienna, dn. 07-06-2024 r.

OLK2-923-Z.O/07/2024

ZAPROSZENIE

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż  wraz z dostawą tuszy, tonerów, taśm i bębnów do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50 na warunkach szczegółowo przedstawionych w Załączniku
Nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy)

Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wyklucza się dostarczanie tuszy, taśm, tonerów i bębnów regenerowanych oraz zawierających części pochodzące z odzysku.

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 5. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 8. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 9. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

1.      Ofertę - Formularz ofertowy

2.      Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1

3.      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2

4.      Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3

5.      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4

6.      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

7.      Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

8.      W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć kserokopię umowy spółki, ponadto zarówno Formularz ofertowy jak i wszystkie wymagane Załączniki powinny być podpisane przez wszystkich wspólników.

9.       Certyfikat  Centrum badawczego TUV Rheinland Polska z aktualnym terminem ważności. Certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-ISO-45001:2018 oraz dołączony dokument Certyfikat Polskiej Akademii Jakości, który potwierdza stosowanie systemu zarządzania jakością, środowisko i BHP zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015, PN-ISO-45001:2018.

Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Dostawcę. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie netto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Oferty nie kompletne, niepodpisane lub nie zawierające wszystkich wymaganych załączników mogą stanowić podstawę odrzucenia oferty

 

Kontakt z Zamawiającym

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego najpóźniej w terminie 2 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert.
W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania jeżeli wysokość najniższej oferty przekracza wysokość kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 14-06-2024 r. do godz. 10:00

 

   Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

Mateusz Korzeniewski

 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

nr sprawy: OLK2-902/07/2024

https://platformazakupowa.pl/transakcja/937820

Skarżysko-Kamienna dn. 09-05-2024r.

OLK2- 923-Z.O/05/2024

Informacja o wyborze oferty 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia II etapu postępowania w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup wraz z dostawą i montażem Klimatyzatora GREE Lomo Luxury PLUS PRODUKT LLP12 model GWH12QC-K6DNB2F oraz demontażem poprzedniego klimatyzatora dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku – Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

Oferta nr 2 - KLIMBAR Łukasz Bartos, Bronocice 9, 28-440 Działoszyce 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

ARDIPOL Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 191

25-655 Kielce

 3 925,00 zł

 4 827,75 zł

2

KLIMBAR Łukasz Bartos

Bronocice 9

28-440 Działoszyce

 3 898,00 zł

 4 794,54 zł

 

Skarżysko-Kamienna dn. 07-05-2024r.

OLK2- 923-Z.O/06/2024

Informacja o wyborze oferty

               Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora Alfa Wassermann typ Starlyte V  dla  Pracowni Diagnostyki laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50, dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora Alfa Wassermann typ Starlyte V
 Oferta nr 1   -
Przedsiębiorstwo Produkcji i Handlu MEDRIV Sp. z o.o. ul. Poligonowa 2/18, 04-051 Warszawa 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Przedsiębiorstwo Produkcji i Handlu MEDRIV Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 2/18
04-051 Warszawa

8 770,00 zł

9 522,60 zł

 

 

Skarżysko-Kamienna dn. 07-05-2024r.

OLK2- 923-Z.O/05/2024

Informacja o przejściu do II etapu postępowania przetargowego

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 informuje o przejściu do II etapu postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą i montażem Klimatyzatora GREE Lomo Luxury PLUS PRODUKT LLP12 model GWH12QC-K6DNB2F oraz demontażem poprzedniego klimatyzatora dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku – Kamiennej z powodu wpłynięcia dwóch najniższych ofert o tej samej kwocie oraz takim samym okresie gwarancji. W związku z powyższym Wykonawcy ad. 1 i ad.2, którzy złożyli ofertę najniższą zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych za pośrednictwem platformy zakupowej. 

Wpłynęły następujące oferty

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

UWAGI

   

1

ARDIPOL Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 191

25-655 Kielce

4 000,00 zł

4 920,00 zł

Oferta kompletna
 z najniższą ceną
i gwarancja
60 miesięcy

   

2

KLIMBAR Łukasz Bartos

Bronocice 9

28-440 Działoszyce

4 000,00 zł

4 920,00 zł

Oferta kompletna
 z najniższą ceną
i gwarancja
60 miesięcy

   

3

CentrumKlimatyzacji.pl sp. z o.o

ul. Wincentego Pola 18

35-021 Rzeszów

7 560,98 zł

9 300,00 zł

Oferta kompletna, gwarancja
60 miesięcy

   

4

RAD-COLD

ul. Wąska 10
26-120 Bliżyn,

 

5 000,00 zł

6 150,00 zł

Oferta nieważna brak wymaganych dokumentów.

 

Skarżysko-Kamienna dn. 07-05-2024r.

OLK2- 923-Z.O/03/2024

 

Informacja o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego

 

 Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 informuje o nierozstrzygnięciu postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego  na wynajem części budynku o powierzchni 142,78 m2 zlokalizowanej w wolnostojącym budynku, należącym do Obwodu Lecznictwa Kolejowego z powodu braku ofert.

   Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

Mateusz Korzeniewski

Skarżysko-Kamienna dn. 26-04-2024r.

OLK2- 923-Z.O/04/2024

Informacja o wyborze oferty

                Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup wraz z dostawą Elektrokardiografu AsCARD Orange 07.105 12-kanałowy dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku – Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert: 

Oferta nr 1 - ASPEL S.A., ul. Os. H. Sienkiewicza 33, 32-080 Zabierzów 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

ASPEL S.A.

ul. Os. H. Sienkiewicza 33

32-080 Zabierzów

3 862,50 zł

4 171,50 zł

2

Sklep Medyczny

Marta Kadzewicz

ul. Popiełuszki 15

10-693 Olsztyn,

5 103,70 zł

5 512,00 zł

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 23-04-2024r.

OLK2-923-Z.O/06/2024

ZAPROSZENIE

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora Alfa Wassermann typ Starlyte V  dla  Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

 

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00 do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w OLK SP ZOZ bezpośrednio do pokoju  109.
 2. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 5. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 8. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 9. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

 1. Ofertę - Formularz ofertowy
 2. Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1
 3. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2
 4. Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4
 6. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
 8. W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć kserokopię umowy spółki, ponadto zarówno Formularz ofertowy jak i wszystkie wymagane Załączniki powinny być podpisane przez wszystkich wspólników.

 Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Oferty nie kompletne, niepodpisane lub nie zawierające wszystkich wymaganych załączników mogą stanowić podstawę odrzucenia oferty

Kontakt z Zamawiającym

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego najpóźniej w terminie 2 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania jeżeli wysokość najniższej oferty przekracza wysokość kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 30-04-2024 r. do godz. 10:00

   Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

Mateusz Korzeniewski

 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

nr sprawy: OLK2-902/06/2024

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/919411

Skarżysko-Kamienna, dn. 23-04-2024r

OLK2-923/Z.O/05/2024

ZAPROSZENIE

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup wraz z dostawą i montażem Klimatyzatora GREE Lomo Luxury PLUS PRODUKT LLP12
model GWH12QC-K6DNB2F  oraz demontażem poprzedniego klimatyzatora

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1.      Termin realizacji zamówienia: 14 dni roboczych od daty podpisania umowy, realizacja dostawy tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00

2.      Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.

3.      Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

4.      Cena zaoferowana będzie ceną umowy.

5.      Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

7.      Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy

8.      Kary umowne – zgodnie z projektem umowy

9.      Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

1)      Ofertę - Formularz ofertowy

2)      Parafowany formularz Specyfikacji warunków zamówienia – załącznik nr 1

3)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2

4)      Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3

5)      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4

6)      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

7)      Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wybierze ofertę zawierającą oferowany okres gwarancji powyżej 60 miesięcy. W przeciwnym razie Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów, którzy złożyli jednakowe oferty o tej samej cenie o złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Kontakt z Zamawiającym

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez zakładkę „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 2 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi. Zamawiający udzieli odpowiedzi na kierowane do niego zapytania w ciągu dwóch dni roboczych od ich otrzymania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania jeżeli wysokość najniższej oferty przekracza wysokość kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Oferty należy składać w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 30-04-2024 r. do godz. 10:00.

 

  Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

Mateusz Korzeniewski

 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

 

nr sprawy: OLK2-923- Z.O/05/2024

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/919313

Skarżysko-Kamienna, dn. 19-04-2024r.

OLK2-923/Z.O/04/2024

ZAPROSZENIE 

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Zakup wraz z dostawą Elektrokardiografu AsCARD Orange 07.105 12-kanałowy

 

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

1.      Termin realizacji zamówienia: 14 dni roboczych od daty podpisania umowy, realizacja dostawy tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00

2.      Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.

3.      Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

4.      Cena zaoferowana będzie ceną umowy.

5.      Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

7.      Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy

8.      Kary umowne – zgodnie z projektem umowy

9.      Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 

Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

1)      Ofertę - Formularz ofertowy

2)      Parafowany formularz Specyfikacji warunków zamówienia – załącznik nr 1

3)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2

4)      Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3

5)      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4

6)      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

7)      Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wybierze ofertę zawierającą oferowany okres gwarancji powyżej 24 miesięcy. W przeciwnym razie Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów, którzy złożyli jednakowe oferty o tej samej cenie o złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Kontakt z Zamawiającym

 

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez zakładkę „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 2 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi. Zamawiający udzieli odpowiedzi na kierowane do niego zapytania w ciągu dwóch dni roboczych od ich otrzymania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania jeżeli wysokość najniższej oferty przekracza wysokość kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferty należy składać w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 25-04-2024 r. do godz. 10:00.

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

 

Mateusz Korzeniewski

 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")nr sprawy: OLK2-923- Z.O/04/2024

https://platformazakupowa.pl/transakcja/917941

Skarżysko-Kamienna, dn. 16-04-2024r.

OLK2-923/Z.O/03/2024

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wynajem części budynku o powierzchni 142,78 m2 

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego  na wynajem części budynku o powierzchni 142,78 m2 zlokalizowanej w wolnostojącym budynku, należącym do Obwodu Lecznictwa Kolejowego. Przedmiot najmu jest przeznaczony na działalność gospodarczą niekonkurencyjną i nieuciążliwą  dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z  Regulaminem  przetargu na wynajem budynków, części budynków lub pomieszczeń przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku – Kamiennej z dnia 24.09.2018 r.

       1.      Przeznaczona do wynajmu część budynku o powierzchni 142,78 m2 zlokalizowana jest w części środkowej wolnostojącego budynku, w którym obecnie prowadzona jest również apteka oraz sklep wraz z doborem aparatów słuchowych.

Pomieszczenie nie posiada dostępu do wody użytkowej oraz kanalizacji, brak instalacji centralnego ogrzewania. Wynajmowana powierzchnia ma dostęp do energii elektrycznej,

         2.       Pomieszczenie znajduje się w stanie technicznym surowym, opis stanu technicznego pomieszczenia stanowi załącznik nr 1 do umowy.

 

1.      Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.

2.      Cena netto wywoławcza za 1 m² powierzchni użytkowej najmu wynosi – 20,00 zł/m². Do ustalonej stawki czynszu najmu należy doliczyć podatek  VAT w wysokości 23 %.

3.      Wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi  ( w tym partycypacja w kosztach oświetlenia terenu) ponosić będzie Najemca.

4.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej i oferta zostanie uznana za ważną.

5.      Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto wynajmowanej powierzchni.

6.      Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od daty doręczenia oferentowi umowy.

7.      Przetarg może być odwołany lub unieważniony  bez podania przyczyny w każdym czasie. Odwołanie lub unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.

8.      Oględziny pomieszczenia, mogą być dokonywane przez zainteresowanych w dni robocze w godz. od 8:00 do 13:00 po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.

Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony i parafowany projekt umowy wraz  załącznikiem do umowy (Opis stanu technicznego) – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 2
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3
 4. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 5. W przypadku osób fizycznych rozliczających się w formie spółki cywilnej – kopia aktualnej umowy spółki cywilnej potwierdzona za zgodność z oryginałem
 6. Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl  w terminie do dnia 06-05-2024 r. do godz. 10:00          

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej

 

Mateusz Korzeniewski

 Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")nr sprawy: OLK2-923- Z.O/03/2024

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/915432

Skarżysko-Kamienna dn. 12-03-2024r.

OLK2- 923-Z.O/02/2024

Informacja o wyborze oferty

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na sprzedaż wraz z dostawą środków czystości (Pakiet nr 1), Wyrobów foliowych (Pakiet nr 2), Preparatów myjących, czyszczących (Pakiet nr 3) dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

Pakiet nr 1 ( Środki czystości) – Oferta nr 1 – HURTOWNIA PAPIERNICZA KORNEL OFFICE JACEK KORNACKI, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sokola 26 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

HURTOWNIA PAPIERNICZA KORNEL OFFICE JACEK KORNACKI
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sokola 26

20 691,07 zł

25 407,25 zł

3

MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk,
ul. Zbożowa 21,

25-416 Kielce

22 985,20 zł

 28 222,30 zł

 

Pakiet nr 2  (Wyroby foliowe) – Oferta nr 2 – PGD POLSKA SP. Z O.O., ul. Sycowska 440

60-003 Poznań

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

HURTOWNIA PAPIERNICZA KORNEL OFFICE JACEK KORNACKI
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sokola 26

2 104,80 zł

2 588,90 zł

2

PGD POLSKA SP. Z O.O.

ul. Sycowska 440

60-003 Poznań

 

1 765,71 zł

2 171,82 zł

3

MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk,
ul. Zbożowa 21,

25-416 Kielce

2 289,67 zł

2 816,29 zł

 

Pakiet nr 3 ( Preparaty myjące, czyszczące) – Oferta nr 3 – MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk, ul. Zbożowa 21, 25-416 Kielce

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

HURTOWNIA PAPIERNICZA KORNEL OFFICE JACEK KORNACKI
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sokola 26

5 438,02 zł

6 609,64 zł

3

MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk,
ul. Zbożowa 21,

25-416 Kielce

 

5 155,10 zł

6 157,02 zł

 

 Skarżysko-Kamienna, dn. 04-03-2024r.

OLK2-923-Z.O/02/2024

ZAPROSZENIE

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą środków czystości, wyrobów foliowych, preparatów czyszczących, myjących ( pakiet od 1 do 3 ) dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Pakiet 1 – Środki czystości

Pakiet 2 – Wyroby foliowe

Pakiet 3 – Preparaty czyszczące, myjące

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 3. Wszystkie strony oferty i załączników powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 5. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 6. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 8. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 9. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 10. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

 1. Ofertę - Formularz ofertowy
 2. Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1
 3. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2
 4. Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4
 6. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Kontakt z Zamawiającym

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 2 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania jeżeli wysokość najniższej oferty przekracza wysokość kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 11-03-2024 r. do godz. 10:00

 Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

Mateusz Korzeniewski

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

nr sprawy: OLK2-923- Z.O/02/2024

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/896197

 

Skarżysko-Kamienna dn. 25-01-2024r.

OLK2- 923-Z.O/01/2024

 

Informacja o wyborze oferty

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Oferta nr 2 – REMONDIS Medison Sp. z o.o.- Lider ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza

REGON: 273738168, NIP: 000302385

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu – Konsorcjant,
ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz

REGON: 000302385, NIP: 8641577743

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena netto za 1 kg odebranych odpadów

Cena brutto za 1 kg odebranych odpadów

Uwagi

1

,,ECO-ABC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Lider Koncorcjum

ul. Przemysłowa 7,

97-400 Bełchatów

REGON: 012124833, NIP: 1130021751

ECO CLEAN ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA – Lider Koncorcjum

ul. Przemysłowa 7,

97-400 Bełchatów

REGON: 522671836 NIP: 7692243201

 

9,10 zł

9,83 zł

Oferta niekompletna, odrzucona ze względu na brak wymaganych dokumentów do postępowania tj.:
Załącznik nr 2 – Projekt umowy (parafowany),

Załącznik nr 4 – Zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

2

REMONDIS Medison Sp. z o.o.- Lider
ul.
Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza

REGON: 273738168, NIP: 000302385

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu – Konsorcjant

ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz

REGON: 000302385, NIP: 8641577743

 

9,40 zł

10,15 zł

Oferta kompletna

 

 

Skarżysko-Kamienna dn. 24-01-2024r.

OLK2-923-Z.O/01/2024

 

Informacja z otwarcia ofert

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50, informuje, że w dniu 24-01-2024r. o godz: 10:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na: 

 

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko – Kamienna

 

Wpłynęły następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Cena netto za 1 kg odebranych odpadów

Cena brutto za 1 kg odebranych odpadów

1

,,ECO-ABC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Lider Koncorcjum

ul. Przemysłowa 7,

97-400 Bełchatów

REGON: 012124833, NIP: 1130021751

ECO CLEAN ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA – Lider Koncorcjum

ul. Przemysłowa 7,

97-400 Bełchatów

REGON: 522671836 NIP: 7692243201

 

 

9,10 zł

9,83 zł

2

REMONDIS Medison Sp. z o.o.- Lider
ul.
Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza

REGON: 273738168, NIP: 000302385

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu – Konsorcjant

ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz

REGON: 000302385, NIP: 8641577743

 

9,40 zł

10,15 zł

 

 

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 17-01-2024r.

OLK2-923-Z.O/01/2024 

 

ZAPROSZENIE

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko – Kamienna

 

Realizacja usługi polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych transportem Wykonawcy z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

Wywóz i utylizacja dotyczyć będzie odpadów medycznych o następujących kodach:

 • ZAKAŹNYCH:

18 01 02* - Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania ( z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03* - Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82.

18 01 06*- Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

 

 1. Wykonywanie usługi musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zezwoleniami wymaganymi do świadczenia przedmiotowej usługi.

 2. Wykonawca zobowiązany jest do ważenia odpadów medycznych przed każdym odbiorem odpadów w obecności Zamawiającego i wystawiania ,,Karty przekazania odpadów” potwierdzającej ich odbiór.

 3. Transport odpadów musi odbywać się pojazdami przystosowanymi do transportu odpadów zakaźnych oraz obsługiwany przez wykfalifikowany personel.

 4. Odpady muszą być utylizowane w spalarni na terenie woj. Świętokrzyskiego lub innego, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku gdy, brak jest instalacji do unieszkodliwiania odpadów na obszarze województwa świętokrzyskiego lub gdy, istniejące nie mają wolnych mocy przerobowych.

Częstotliwość odbioru odpadów

 

Wywóz odpadów medycznych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego odbywał się będzie bez wezwania Zamawiającego co najmniej co 72 h.

 

 

Termin wykonania zamówienia

 

Termin wykonania zamówienia na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego będzie obowiązywał

od dnia 05-02-2024r. do dnia 04-02-2025r.

 

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów ochrony środowiska.

 2. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

 3. Cena netto + Vat zaoferowana będzie ceną umowy.

 4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 6. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy

 7. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy

 8. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

Wypełniona i podpisana oferta ( formularz ofertowy) powinna zawierać ponadto:

 1. Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1

 2. Parafowany projekt umowy – załącznik nr 2

 3. Oświadczenie oferenta ( w przypadku osób fizycznych) – załącznik nr 3

 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4

 5. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 6. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

W razie braku jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów
w niewłaściwej formie (np. kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność
z oryginałem) Zamawiający może wystąpić do oferentów o uzupełnienie oferty
w wyznaczonym terminie, bądź też odrzucić niekompletną ofertę.

 

Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 

Kontakt z Zamawiającym

 

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 2 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 24-01-2024 r. do godz. 10:00

 

Z poważaniem

 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

Mateusz Korzeniewski

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

 

nr sprawy: OLK2-923- Z.O/01/2024

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/875482

Skarżysko-Kamienna dn. 25-10-2023r.

OLK2- 923-Z.O/11/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

             Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

Sprzedaż wraz z dostawą testów diagnostycznych ( pakiet nr 2 )  dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w oferty:

Pakiet 2 – Testy diagnostyczne

Pakiet 2 – Oferta nr 4 - Bio-Novum Sp. z o.o.  ul. Nowy Świat 23A/3U,  20-418 Lublin

 

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

BioMaxima S.A.

ul. Vetterów 5

20-277 Lublin

895,00 zł

966,60 zł

2

MEDAN  Andrzej Hędrzak

ul. A. Korczoka 32

44-103 Gliwice

986,50 zł

1 065,42 zł

3

Pointe Scientific Polska Sp. z o.o.

ul. Śródziemnomorska 11/10

02-758 Warszawa

1 673,00 zł

1 806,84 zł

4

Bio-Novum Sp. z o.o.

Ul. Nowy Świat 23A/3U

20-418 Lublin

877,50 zł

947,70 zł

 

Skarżysko-Kamienna dn.24-10-2023r.

OLK2-923-Z.O/11/2023

Informacja z otwarcia ofert

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50, informuje, że w dniu 24-10-2023r. o godz: 10:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Sprzedaż wraz z dostawą testów diagnostycznych ( pakiet nr 2 )  dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

 

Wpłynęły następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

BioMaxima S.A.

ul. Vetterów 5

20-277 Lublin

895,00 zł

966,60 zł

2

MEDAN  Andrzej Hędrzak

ul. A. Korczoka 32

44-103 Gliwice

986,50 zł

1 065,42 zł

3

Pointe Scientific Polska Sp. z o.o.

ul. Śródziemnomorska 11/10

02-758 Warszawa

1 673,00 zł

1 806,84 zł

4

Bio-Novum Sp. z o.o.

Ul. Nowy Świat 23A/3U

20-418 Lublin

877,50 zł

947,70 zł

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 17-10-2023r.

OLK2-923-Z.O/11/2023

ZAPROSZENIE

 

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą testów diagnostycznych ( pakiet nr 2)  dla  Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

 

Pakiet 2 – Testy diagnostyczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do oferty.

 

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00 do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w OLK SP ZOZ bezpośrednio do pokoju  109.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 3. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 5. Cena zaoferowana brutto będzie ceną umowy.
 6. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 8. Wszystkie postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 9. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 10. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 

Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

 1. Ofertę - Formularz ofertowy
 2. Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1 do oferty
 3. Parafowany projekt umowy – załącznik nr 2 do oferty
 4. Oświadczenie oferenta ( w przypadku osób fizycznych)  – załącznik nr 3 do oferty
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4 do oferty
 6. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

W razie braku jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów
w niewłaściwej formie (np. kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność
z oryginałem) Zamawiający może wystąpić do oferentów o uzupełnienie oferty
w wyznaczonym terminie, bądź też odrzucić niekompletną  ofertę.

 

 Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za poszczególny pakiet, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 

Kontakt z Zamawiającym

 

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z Pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie najpóźniej 72 godziny  przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert.

W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 24-10-2023 r. do godz. 10:00.

 

Z poważaniem

p.o. Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej    

Wojciech Kępa

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")nr sprawy: OLK2-923/11/2023

https://platformazakupowa.pl/transakcja/833553

Skarżysko-Kamienna dn. 17-10-2023r.

OLK2- 923-Z.O/10/2023

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

             Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

 

Sprzedaż wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów laboratoryjnych i testów diagnostycznych ( pakiety od 1 do 6 )  dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Pakiet 1 – Biochemia - Odczynniki do aparatu Accent MC240

Pakiet 2 – Testy diagnostyczne

Pakiet 3 - Koagulologia

Pakiet 4 – Odczynniki do aparatu ABX Micros 60

Pakiet 5 – Sprzęt jednorazowego użytku i drobne materiały laboratoryjne

Pakiet 6 – Analityka

 

dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w oferty:

 

Pakiet 1 – Biochemia - Odczynniki do aparatu Accent MC240

Oferta nr 6 - PZ Cormay S.A, ul. Wiosenna 22 , 05-092 Łomianki

 

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

6

PZ Cormay S.A

ul. Wiosenna 22

05-092 Łomianki

25 154,19 zł

27 341,51 zł

 

 

 

Pakiet 2 – Testy diagnostyczne

Pakiet 2 – Testy diagnostyczne – nie rozstrzygnięto z powodu błędu w opisie przedmiotu zamówienia oraz niekompletności złożonych ofert.

 

 

 

Pakiet 3 - Koagulologia

 

Oferta nr 9 - KSELMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szosa Toruńska 13/15 86-300 Grudziądz

 

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

9

KSELMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szosa Toruńska 13/15 86-300 Grudziądz

4 000,00 zł

4 320,00 zł

 

 

 

Pakiet 4 – Odczynniki do aparatu ABX Micros 60

 

Oferta nr 1 - HORIBA ABX Sp. z o.o.   ul. Al. Niepodległości 18 , 02-653 Warszawa

 

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

HORIBA ABX Sp. z o.o.  

ul. Al. Niepodległości 18

02-653 Warszawa

9 680,18 zł

10 454,59 zł

 

 

 

Pakiet 5 – Sprzęt jednorazowego użytku i drobne materiały laboratoryjne

 

Oferta nr 5 - Medlab-Products Sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn

 

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

5

Medlab-Products Sp. z o.o.

ul. Gałczyńskiego 8

05-090 Raszyn

10 111,00 zł

10 919,88 zł

 

 

Pakiet 6 – Analityka

Oferta nr 3 - BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin

 

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

3

BioMaxima S.A.

ul. Vetterów 5

20-277 Lublin

2 535,00 zł

2 737,80 zł

 Patrz Link:

https://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2023/10/Informacja-o-wyborze-ofert-17102023.pdf

Skarżysko-Kamienna dn.16-10-2023r.

OLK2-923-Z.O/10/2023         

 Informacja z otwarcia ofert

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50, informuje, że w dniu 16-10-2023r. o godz: 10:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

Sprzedaż wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów laboratoryjnych i testów diagnostycznych ( pakiety od 1 do 6 )  dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Pakiet 1 – Biochemia - Odczynniki do aparatu Accent MC240

Pakiet 2 – Testy diagnostyczne

Pakiet 3 - Koagulologia

Pakiet 4 – Odczynniki do aparatu ABX Micros 60

Pakiet 5 – Sprzęt jednorazowego użytku i drobne materiały laboratoryjne

Pakiet 6 – Analityka

 

Pakiet nr 1 - Biochemia - Odczynniki do aparatu Accent MC240

Wpłynęły następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

6

PZ Cormay S.A

ul. Wiosenna 22

05-092 Łomianki

25 154,19 zł

27 341,51 zł

 

Pakiet 2 – Testy diagnostyczne – nie rozstrzygnięto z powodu błędu w opisie przedmiotu zamówienia oraz niekompletności złożonych ofert.

Wpłynęły następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

MEDAN  Andrzej Hędrzak

ul. A. Korczoka 32

44-103 Gliwice

1 165,00 zł

1 268,70 zł

3

BioMaxima S.A.

ul. Vetterów 5

20-277 Lublin

895,00 zł

966,60 zł

4

Bio-Novum Sp. z o.o.

Ul. Nowy Świat 23A/3U

20-418 Lublin

1 106,50 zł

1 195,02 zł

7

Pointe Scientific Polska Sp. z o.o.

ul. Śródziemnomorska 11/10

02-758 Warszawa

3 580,00 zł

3 866,40 zł

8

Hydrex Diagnostics Sp. z o.o.

Ul. AL. Stanów Zjednoczonych 61 A 04-028 Warszawa

1 677,50 zł

1 811,70 zł

 

Pakiet 3 – Koagulologia

Wpłynęły następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

9

KSELMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szosa Toruńska 13/15 86-300 Grudziądz

4 000,00 zł

4 320,00 zł

 

Pakiet 4 – Odczynniki do aparatu ABX Micros 60

Wpłynęły następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

HORIBA ABX Sp. z o.o.  

ul. Al. Niepodległości 18

02-653 Warszawa

9 680,18 zł

10 454,59 zł

 

Pakiet 5 – Sprzęt jednorazowego użytku i drobne materiały laboratoryjne

Wpłynęły następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

5

Medlab-Products Sp. z o.o.

ul. Gałczyńskiego 8

05-090 Raszyn

10 111,00 zł

10 919,88 zł

 

Pakiet 6 – Analityka

Wpłynęły następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

3

BioMaxima S.A.

ul. Vetterów 5

20-277 Lublin

2 535,00 zł

2 737,80 zł

 Patrz Link:

https://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2023/10/Informacja-16102023.pdf

Skarżysko-Kamienna, dn. 09-10-2023r.

OLK2-923-Z.O/10/2023

ZAPROSZENIE

            Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów laboratoryjnych i testów diagnostycznych ( pakiety od 1 do 6 )  dla  Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ 
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Pakiet 1 – Biochemia - Odczynniki do aparatu Accent MC240

Pakiet 2 – Testy diagnostyczne

Pakiet 3 - Koagulologia

Pakiet 4 – Odczynniki do aparatu ABX Micros 60

Pakiet 5 – Sprzęt jednorazowego użytku i drobne materiały laboratoryjne

Pakiet 6 – Analityka

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do oferty.

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00 do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w OLK SP ZOZ bezpośrednio do pokoju  109.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 3. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 5. Cena zaoferowana brutto będzie ceną umowy.
 6. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 8. Wszystkie postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 9. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 10. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

Wypełniona i podpisana oferta ( formularz ofertowy) powinna zawierać ponadto:

 1. Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1 do oferty 
 2. Parafowany projekt umowy – załącznik nr 2 do oferty 
 3. Oświadczenie oferenta ( w przypadku osób fizycznych)  – załącznik nr 3 do oferty 
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4 do oferty 
 5. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 6. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

W razie braku jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów 
w niewłaściwej formie (np. kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność 
z oryginałem) Zamawiający może wystąpić do oferentów o uzupełnienie oferty 
w wyznaczonym terminie, bądź też odrzucić niekompletną  ofertę.

 Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za poszczególny pakiet, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Kontakt z Zamawiającym

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z Pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie najpóźniej 48 godzin przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert.

W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 16-10-2023 r. do godz. 10:00.

 Z poważaniem

p.o. Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

Wojciech Kępa

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

nr sprawy: OLK2-923/10/2023

https://platformazakupowa.pl/transakcja/829330

Skarżysko-Kamienna dn. 11-09-2023r.

OLK2- 923-Z.O/09/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w  trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na sprzedaż wraz z dostawą materiałów opatrunkowych, środków do dezynfekcji, materiałów medycznych jednorazowego użytku, igieł i strzykawek, rękawiczek, fartuchów, masek ( pakiet od 1 do 5 ) dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50 dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w oferty:

 Pakiet nr 1 – Materiały opatrunkowe

Oferta nr 1 - Citonet Kraków Sp. z o.o. (lider) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (członek) ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Konsorcjum w składzie:

Citonet Kraków Sp. z o.o. (lider) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (członek)
 ul. Gromadzka 52

30-719 Kraków

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

 

 

14 223,45 zł

15 361,32 zł

 

Pakiet nr 2 – Środki do dezynfekcji

 

Oferta nr 2 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego

Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

7 312,12 zł

7 897,09 zł

 

Pakiet nr 3 – Materiały medyczne jednorazowego użytku

 

Oferta nr 2 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego

Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

36 382,77 zł

39 409,92 zł

 

 

Pakiet nr 4 – Igły i strzykawki

 

Oferta nr 2 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego

Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

3 841,05 zł

 4 148,32 zł

 

 

 

Pakiet nr 5 – Rękawiczki, fartuchy, maski

 

Oferta nr 2 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego

Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

9 050,50 zł

 9 827,94 zł

 LINK: https://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2023/09/Informacja-11092023.pdf

Skarżysko-Kamienna dn. 05-09-2023r.

OLK2- 923-Z.O/08/2023

Informacja o wyborze oferty

na wywóz odpadów segregowanych oraz odpadów komunalnych zmieszanych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

Komisja przetargowa zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wywóz odpadów segregowanych oraz odpadów komunalnych zmieszanych z terenu  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrano ofertę nr 1:  Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski

ul. Szydłowiecka 28 a, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Nr oferty

Nazwa oferenta

Łączna kwota brutto za wywóz odpadów segregowanych oraz odpadów komunalnych zmieszanych ( 1 opróżnienie)

1

Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski                                                        ul. Szydłowiecka 28 a                                                    26-110 Skarżysko-Kamienna

237,00 zł

2

MS-EKO Sp. Z o.o.

ul. Modlińska 129 lok U7

 03-186 Warszawa

 

248,40 zł

 

OLK2-923/Z.O/09/2023                                                                                                                                                                                  Skarżysko-Kamienna, dn. 04-09-2023r.

 ZAPROSZENIE 

            Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą materiałów opatrunkowych, środków do dezynfekcji, materiałów medycznych jednorazowego użytku, igieł i strzykawek, rękawiczek, fartuchów, masek,

 ( pakiet od 1 do 5 )

 dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Pakiet 1 – Materiały opatrunkowe

Pakiet 2 – Środki do dezynfekcji

Pakiet 3 – Materiały medyczne jednorazowego użytku

Pakiet nr 4 – Igły i strzykawki

Pakiet nr 5 – Rękawiczki, fartuchy, maski

I   Warunki udziału w postępowaniu przetargowym:

1.      Złożenie oferty wraz  załącznikami na formularzu ofertowym.

2.      Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.

             3.      Złożenie oferty wraz z Załącznikami jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

4.      Cena  zaoferowana brutto będzie ceną umowy.

5.      Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

7.      Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy

8.      Kary umowne – zgodnie z projektem umowy

9.      Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

10.  Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,

 Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

1)      Ofertę - Formularz ofertowy

2)      Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1 do oferty

3)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2 do oferty

4)      Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3 do oferty

5)      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4 do oferty

6)      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

7)      Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

8)      W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć kserokopię umowy spółki, ponadto ( w przypadku braku Pełnomocnika ) zarówno Formularz ofertowy jak i wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez wszystkich wspólników.

W razie braku jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) Zamawiający może wystąpić do oferentów o uzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie, bądź też odrzucić niekompletną  ofertę.

 III  Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

IV  Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

w terminie najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert.
W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 V  Sposób i termin złożenia oferty.

 Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia  11-09-2023 r. do godz. 10:00

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Mateusz Korzeniewski 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

nr sprawy: OLK2-902/09/2023

https://platformazakupowa.pl/transakcja/813430

OLK2-923-Z.O/08/2023 Skarżysko-Kamienna, dn. 29-08-2023r.

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie
w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami
Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie jest równa lub nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wywóz odpadów segregowanych oraz odpadów komunalnych zmieszanych
z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Usługa polegająca na odbiorze odpadów segregowanych oraz odpadów komunalnych zmieszanych transportem Wykonawcy z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej

Usługa obejmuje:

 1. Dostarczenie pięciu pojemników w tym : czterech pojemników (1 sztuka plastik/metal, 1 sztuka papier, 2 sztuki zmieszane) o pojemności 1100 litrów każdy oraz jednego o pojemności 240 litra (szkło)

 2. załadunek i wywóz odpadów z pojemników

 3. uprzątnięcie nieczystości luzem, powstałych w wyniku ładowania bądź opóźnionego wywozu

 4. odstawienie opróżnionych pojemników na miejsce

 5. utylizację odpadów (zrzut na składowisko odpadów)

Wywóz odpadów odbywać się będzie z pojemników będących własnością Wykonawcy. Pojemniki powinny być w dobrym stanie technicznym, zamykane na kłódkę, w kolorze odpowiadającym przeznaczeniu, jak również posiadać opis oraz oznaczenie logo Wykonawcy.

Częstotliwość odbioru odpadów: według harmonogramu Wykonawcy, załączonym do oferty na druku własnym.

 

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. nieodpłatne udostępnienie pojemników zamykanych na kłódkę (wyposażonych w łańcuch i kłódkę) w ilości 4 sztuk o pojemności 1100 litrów oraz 1 sztuki o pojemności 240 litra na czas trwania umowy

 2. wywóz odpadów w cenach brutto określonych przez Wykonawcę, zgodnie ze złożoną ofertą, niezmienną przez cały okres trwania umowy.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w następujący sposób:

 1. Opróżnienie pojemników zawierających odpady zmieszane oraz plastik/metal – odbiór 2 razy w miesiącu.

 2. Opróżnienie pojemników zawierających papier oraz szkło – odbiór 1 w miesiącu.

 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów ochrony środowiska

 

Termin wykonania : 12 miesięcy kalendarzowych od dnia podpisania umowy

 

Kryteria wyboru ofert: Łączna cena brutto za opróżnienie: jednego pojemnika o pojemności 1100 l odpadów segregowanych, jednego pojemnika o pojemności 1100 l odpadów komunalnych zmieszanych oraz jednego pojemnika o pojemności 240 l

 

Istotne postanowienia umowy: zgodnie z projektem umowy

 

Warunki płatności: zgodnie z projektem umowy

 

Kary umowne: zgodnie z projektem umowy

Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

 1. Ofertę - Formularz ofertowy

 2. Parafowany projekt umowy – załącznik nr 1

 3. Harmonogram odbioru odpadów ( druk własny) – załącznik nr 2

 4. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3

 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4

 6. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 7. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

 8. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

 

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z Pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 48 godzin przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert.

W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 05-09-2023 r. do godz. 10:00,

                                                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                                                                Dyrektor Obwodu Lecznictwa

                                                                                                                                                                                                                                               Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 Mateusz Korzeniewski

 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")


nr sprawy: OLK2-902/08/2023

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/810995

 

 

Skarżysko-Kamienna dn.29-06-2023r.

OLK2-923-Z.O/07/2023        

 Informacja z otwarcia ofert

na sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50, informuje, że w dniu 29-06-2023r. o godz: 10:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej. 

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

"BIURO MARKET - LESZEK KULINA" SPÓŁKA JAWNA
25-346 Kielce, ul. Zagórska 118

14 279,80 zł

   

 

17 564,15 zł

2

HURTOWNIA PAPIERNICZA KORNEL OFFICE JACEK KORNACKI
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sokola 26

11 579,14 zł

14 242,34 zł

3

Hurtownia ARTPIS Paweł Ślusarczyk

Kostomłoty Pierwsze ul. Podmiejska 15 26-085 Miedziana Góra

14 141,06 zł

17 393,50 zł

4

EJR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Williama Heerleina Lindleya 16  
02-013 Warszawa,

12 584,73 zł

15 479,22 zł

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 22-06-2023r.

Nr postępowania OLK2-923-Z.O/07/2023                                                     

 ZAPROSZENIE

                       Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż  wraz z dostawą materiałów biurowych
do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50
 wyszczególnionego co do rodzaju i ilości  
w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 5. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 8. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 9. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 Kompletna dokumentacja ofertowa powinna zawierać:

1.      Ofertę - Formularz ofertowy

2.      Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1

3.      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2

4.      Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3

5.      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4

6.      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

7.      Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

8.      Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

9.      Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP

W razie brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) Zamawiający może wystąpić do oferentów o uzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie, bądź też odrzucić niekompletną  ofertę.

Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Dostawcę. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie netto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie nie później niż 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 29-06-2023 r. do godz. 10:00

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Mateusz Korzeniewski

Skarżysko-Kamienna dn.12-06-2023r.

OLK2-923-Z.O/06/2023

Informacja o wyborze oferty

Na dostawę tuszy, tonerów, taśm i bębnów

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tuszy, tonerów, taśm i bębnów do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej dokonano wyboru n/w oferty:

OFERTA NR 2 - Komatech S.C. Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk,
ul. Wojska Polskiego 8, 43-190 Mikołów;

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

Uwagi

1

Drukstar Wojciech Wierzbicki

ul. Króla Wł. Jagiełły 13/7

25-634 Kielce

7 136,00 zł

8 777,28 zł

Oferta niekompletna, brak wymaganej dokumentacji

2

Komatech S.C. Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk,
ul. Wojska Polskiego 8,

43-190 Mikołów; 

15 810,00 zł

19 446,30 zł

Oferta kompletna, najniższa cena

3

ECOBLACK S.C.

M. Szewczyk, Ł. Baran

Ul. Warszawska 312 F

25-414 Kielce

28 191,00 zł

 34 674,93  

Ofert kompletna

4

ZUMAR Zbigniew Grzywiński

ul. Pinokia 8

83-110 Tczew,

10 360,00 zł

12 742,80 zł

Oferta niekompletna, brak wymaganej dokumentacji

5

DMD Tonery sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 2/7

35-304 Rzeszów

12 504,00 zł

15 379,92 zł

Oferta niekompletna, brak wymaganej dokumentacji

 

Skarżysko-Kamienna dn.07-06-2023r.

OLK2-923-Z.O/06/2023         

 Informacja z otwarcia ofert

Na dostawę tuszy, tonerów, taśm i bębnów

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50, informuje, że w dniu 07-06-2023r. o godz: 10:00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tuszy, tonerów, taśm i bębnów do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej. 

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Drukstar Wojciech Wierzbicki

ul. Króla Wł. Jagiełły 13/7

25-634 Kielce

   

7 136,00 zł

8 777,28 zł

2

Komatech S.C. Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk,
ul. Wojska Polskiego 8,

43-190 Mikołów;

 

15 810,00 zł

19 446,30 zł

3

ECOBLACK S.C.

M. Szewczyk, Ł. Baran

Ul. Warszawska 312 F

25-414 Kielce

28 191,00 zł

 34 674,93  

4

ZUMAR Zbigniew Grzywiński

ul. Pinokia 8

83-110 Tczew,

10 360,00 zł

12 742,80 zł

5

DMD Tonery sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 2/7

35-304 Rzeszów

12 504,00 zł

15 379,92 zł

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 30-05-2023 r.

OLK2-923-Z.O/06/2023

 ZAPROSZENIE

            Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż  wraz z dostawą tuszy, tonerów, taśm i bębnów do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50 na warunkach szczegółowo przedstawionych w Załączniku
Nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy)

Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wyklucza się dostarczanie tuszy, taśm, tonerów i bębnów regenerowanych oraz zawierających części pochodzące z odzysku.

 Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 5. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 8. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 9. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 Oferta powinna zawierać:

Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest formularz ofertowy wraz z załącznikami tj.:

1.      Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1

2.      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie oferenta ( w przypadku osób fizycznych)  – załącznik nr 3

4.      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4

5.      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

6.      Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

7.      Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP

8.      Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

9.      W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć kserokopię umowy spółki, ponadto zarówno Formularz ofertowy jak i wszystkie wymagane Załączniki powinny być podpisane przez wszystkich wspólników.

10.   Certyfikat  Centrum badawczego TUV Rheinland Polska z aktualnym terminem ważności. Certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-ISO-45001:2018 oraz dołączony dokument Certyfikat Polskiej Akademii Jakości, który potwierdza stosowanie systemu zarządzania jakością, środowisko i BHP zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015, PN-ISO-45001:2018.


Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Dostawcę. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie netto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Oferty nie kompletne, niepodpisane lub nie zawierające wszystkich wymaganych załączników mogą stanowić podstawę odrzucenia oferty

Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie nie później niż 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 07-06-2023 r. do godz. 10:00

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Mateusz Korzeniewski

 

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/olkspzoz

(dalej jako "Platforma Zakupowa")

nr sprawy: OLK2-902/06/2023

https://platformazakupowa.pl/transakcja/773982