PRZETARGI

Skarżysko-Kamienna, dn. 19.05.2022r.

OLK2-923-Z.O/08/2022

ZAPROSZENIE

 

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup wraz z dostawą 10 fabrycznie nowych zestawów komputerowych (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, UPS)  dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

zgodnie z opisem zawartym w zestawieniu parametrów i warunków technicznych stanowiącym Załącznik nr 1

 

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy, realizacja dostawy tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych nie gorszych niż w specyfikacji technicznej, jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogło by wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został przez Zamawiającego poprzez wskazanie znaku towarowego pochodzenia lub patentu. W ofercie należy podać swoje odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników.
 3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 5. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 6. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 8. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 9. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 10. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 

Oferta powinna zawierać:

1)      Zestawienie parametrów i warunków technicznych – załącznik nr 1

2)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy oferty  – załącznik nr 2

3)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 3

4)      Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 4

5)      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 5

6)      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

7)      Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

8)      Katalogi lub foldery proponowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające parametry techniczno-użytkowe.

 

Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 

Kontakt z Zamawiającym

 

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi. Zamawiający udzieli odpowiedzi na kierowane do niego zapytania w ciągu dwóch dni roboczych od ich otrzymania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 26-05-2022 r. do godz. 10:00 otwarcie ofert nastąpi dnia 26-05-2022r.
o godz. 10:30

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

Mateusz Korzeniewski

Skarżysko-Kamienna dn. 13-05-2022r.

OLK2- 923-Z.O/07/2022

 Informacja o wyborze oferty

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro sprzedaż wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora Alfa Wassermann typ Starlyte V  dla  Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50
dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w ofert:

 Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora Alfa Wassermann typ Starlyte V
  Oferta nr 1   -
Przedsiębiorstwo Produkcji i Handlu MEDRIV Sp. z o.o. ul. Poligonowa 2/18, 04-051 Warszawa 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

   

Przedsiębiorstwo Produkcji i Handlu MEDRIV Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 2/18
04-051 Warszawa

11 690,00 zł

12 667,20 zł

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 05-05-2022r.

 OLK2-923-Z.O/07/2022

 ZAPROSZENIE

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora Alfa Wassermann typ Starlyte V  dla  Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00 do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w OLK SP ZOZ bezpośrednio do pokoju  109.
 2. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 5. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 8. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 9. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest formularz ofertowy wraz z załącznikami tj.:

 1. Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1
 2. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie oferenta ( w przypadku osób fizycznych)  – załącznik nr 3
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4
 5. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 6. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON
 7. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP
 8. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
 9. W przypadku spółki cywilnej należy dołączyć kserokopię umowy spółki, ponadto zarówno Formularz ofertowy jak i wszystkie wymagane Załączniki powinny być podpisane przez wszystkich wspólników.

 Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Oferty nie kompletne, niepodpisane lub nie zawierające wszystkich wymaganych załączników mogą stanowić podstawę odrzucenia oferty

 Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego najpóźniej w terminie 2 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 12-05-2022 r. do godz. 10:00  

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

Mateusz Korzeniewski

Skarżysko-Kamienna dn. 28-04-2022r.

OLK2- 923-Z.O/06/2022

Informacja o wyborze oferty 

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego  na wynajem części budynku o powierzchni 58,00 m2  należącego do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w oferty:

Wynajem części budynku o powierzchni 58,00 m2  – Oferta nr 1   - AUDIOFON Matyja Spółka Komandytowa, ul. Aliancka 6, 53-014 Wrocław

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto za 1 m2

Kwota brutto za 1 m2

   

1

   

AUDIOFON Matyja Spółka Komandytowa

ul. Aliancka 6,  53-014 Wrocław

25,00  

30,75 zł

 

Skarżysko-Kamienna dn. 22-04-2022r.

OLK2- 923-Z.O/05/2022

Informacja o wyborze oferty

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż wraz z dostawą druków dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w ofert:

 Druki – Oferta nr 3   IMPACT s.c. Dariusz Nowak, Małgorzata Nowak

42-510 Kuźnica Wrężyńska 7 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Firma produkcyjno-handlowa "ALFA DRUK" Sp. z o.o.

ul. Stefana Żeromskiego 26
09-200 Sierpc

8 810,95 zł

10 837,47 zł

2

Firma Handlowa REMI Adam Krokowski

ul. Strażacka 35

43-382 Bielsko-Biała

 

8 430,00 zł

10 368,90 zł

3

IMPACT s.c. Dariusz Nowak, Małgorzata Nowak

42-510 Kuźnica Wrężyńska 7

 5 177,80 zł

 6 368,69 zł

4

PPHU ,,MARGRAF”

Damian Erentraud

ul. Chopina 1

62-800 Kalisz

5 971,90 zł

7 345,43 zł

5

WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE Spółka Akcyjna

ul. Józefa Bema 60 A
01-225 Warszawa,

13 791,60 zł

16 963,67 zł

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 20-04-2022r.

OLK2-923/Z.O/06/2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wynajem części budynku o powierzchni 58,00 m²

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania ofertowego  na wynajem części budynku o powierzchni 58,00 m2 , należącego do Obwodu Lecznictwa Kolejowego. Przedmiot najmu jest przeznaczony na działalność gospodarczą niekonkurencyjną i nieuciążliwą  dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem przetargu na wynajem budynków, części budynków lub pomieszczeń przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku – Kamiennej.

Przeznaczona do wynajmu część budynku o powierzchni 58,00 m2 zlokalizowana jest w części narożnej wolnostojącego budynku, w którym obecnie prowadzona jest również apteka oraz pomieszczenie magazynowe.

1.      Pomieszczenie posiada dostęp do energii elektrycznej, wody użytkowej oraz kanalizacji. Istnieje możliwość zainstalowania ogrzewania elektrycznego.

Przyszły użytkownik będzie zobowiązany do zawarcia umów we własnym zakresie na dostawę wody i kanalizacji oraz wywozu nieczystości we własnym zakresie.

 

1.      Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.

2.      Cena netto wywoławcza za 1 m² powierzchni użytkowej najmu wynosi – 25,00 zł/m². Do ustalonej stawki czynszu najmu należy doliczyć podatek  VAT w wysokości 23 %.

3.      Wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi  ( w tym partycypacja w kosztach oświetlenia terenu) ponosić będzie Najemca.

4.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej i oferta zostanie uznana za ważną.

5.      Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto wynajmowanej powierzchni.

6.      Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od daty doręczenia oferentowi umowy.

7.      Przetarg może być odwołany lub unieważniony  bez podania przyczyny w każdym czasie. Odwołanie lub unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.

8.      Oględziny pomieszczenia, mogą być dokonywane przez zainteresowanych w dni robocze w godz. od 8:00 do 13:00 po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 2
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3
 4. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 5. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl  w terminie do dnia 27-04-2022 r. do godz. 10:00 

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

Mateusz Korzeniewski

Skarżysko-Kamienna, dn. 12-04-2022r.

OLK2-923-Z.O/05/2022

 ZAPROSZENIE

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż  wraz z dostawą druków do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

 Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 5. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 8. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 9. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1
 2. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4
 5. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 6. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Kontakt z Zamawiającym

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie najpóźniej 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi. Zamawiający udzieli odpowiedzi na kierowane do niego zapytania w ciągu dwóch dni roboczych od ich otrzymania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 20-04-2022 r. do godz. 10:00

 

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

Mateusz Korzeniewski

Skarżysko-Kamienna dn. 08-04-2022r.

OLK2-923-Z.O/04/2022                                                                         

Informacja o wyborze oferty 

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zakup wraz z dostawą 1 sztuki nowego oprogramowania biurowego Microsoft Office 365 Business PL Standard (Pakiet nr 1) oraz 5 sztuk nowego oprogramowania biurowego Microsoft Office  2021 Home & Business PL Dla Użytkowników Domowych i Małych Firm( pakiet nr 2 ) do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50 

dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w ofert:

 Pakiet nr 1 – nowe oprogramowanie biurowe Microsoft Office 365 Business PL Standard – 1  szt.

Oferta nr  5 – ACTIWA, Andrzej Wiśniewski, ul. Grabieniec 18 lok. 49,  91-149 Łódź 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

Uwagi

1

UNICOMP Jarosław Paryska

ul. Piłsudskiego 28/53a
26-110 Skarżysko-Kamienna,

475,00 zł

   

584,25 zł

 

2

Andrzej Korzeniewski CORSOFT

ul. Trzykrotki 6
04-727 Warszawa,

   

550,00 zł

   

676,50 zł

Brak formularza ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami

3

COMPRO JOLANTA OLSZEWSKA

ul. Tadeusza Kotarbińskiego 19
41-400 Mysłowice,

   

480,00 zł

   

590,40 zł

 

4

Serwis Komputerowy IT

ul. Krakowska 28

34-100 Wadowice

   

470,00 zł

   

578,10 zł

Brak formularza ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami

5

ACTIWA

Andrzej Wiśniewski

ul. Grabieniec 18 lok. 49

91-149 Łódź

   

428,00 zł

   

526,44 zł

 

6

Framko 2

 Strykowski Janusz, Miazga Stanisław SP. J.

Ul. Duża 22

25-013 Kielce

   

456,75 zł

   

561,80 zł

 

7

MARKSOFT MAREK KUNDERA

ul. Warszawska 25A
25-512 Kielce,

   

465,00 zł

   

571,95 zł

 

8

COMPLEX COMPUTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Targowa 18
25-520 Kielce,

   

500,00 zł

   

615,00 zł

 

 

Pakiet nr 2 nowe oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2021 Home & Business PL Dla Użytkowników Domowych i Małych Firm   5 szt.

Oferta nr  5 – ACTIWA, Andrzej Wiśniewski, ul. Grabieniec 18 lok. 49,  91-149 Łódź

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

Uwagi

1

UNICOMP Jarosław Paryska

ul. Piłsudskiego 28/53a
26-110 Skarżysko-Kamienna,

4 495,00 zł

5 528,85 zł

 

2

Andrzej Korzeniewski CORSOFT

ul. Trzykrotki 6
04-727 Warszawa,

4 750,00 zł

5 842,50 zł

Brak formularza ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami

3

COMPRO JOLANTA OLSZEWSKA

ul. Tadeusza Kotarbińskiego 19
41-400 Mysłowice,

4 350,00 zł

5 350,50 zł

 

4

Serwis Komputerowy IT

ul. Krakowska 28

34-100 Wadowice

4 300,00 zł

5 289,00 zł

Brak formularza ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami

5

ACTIWA

Andrzej Wiśniewski

ul. Grabieniec 18 lok. 49

91-149 Łódź

4 245,00 zł

5 221,35 zł

 

6

Framko 2

 Strykowski Janusz, Miazga Stanisław SP. J.

Ul. Duża 22

25-013 Kielce

4 457,25 zł

5 482,42 zł

 

7

MARKSOFT MAREK KUNDERA

ul. Warszawska 25A
25-512 Kielce,

4 425,00 zł

5 442,75 zł

 

8

COMPLEX COMPUTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Targowa 18
25-520 Kielce,

4 610,00 zł

5 670,30 zł

 

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 30.03.2022r 

OLK2-923-Z.O/04/2022

 ZAPROSZENIE

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup wraz z dostawą 1 sztuki nowego oprogramowania biurowego Microsoft Office 365 Business PL Standard (Pakiet nr 1) oraz 5 sztuk nowego oprogramowania biurowego Microsoft Office  2021 Home & Business PL Dla Użytkowników Domowych i Małych Firm( pakiet nr 2 )
do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

 Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Pakiet nr 1

Nowe oprogramowanie biurowe Microsoft Office 365 Business PL Standard – 1  szt.

Lp.

Nazwa oprogramowania

Wymagane wersja pudełkowa / BOX/ z kluczem w środku

1

Microsoft 365 Business PL Standard

Producent: Microsoft,

Typ licencji: komercyjna

Wersja produktu: pudełkowa

Nośnik: do pobrania (klucz w pudełku) lub pendrive

Rodzaj licencji: nowa licencja

Okres licencji: 12 miesięcy

Jednostka licencjonowania: użytkownik

Wersja językowa: polska (możliwość zmiany języka)

 

Pakiet nr 2

Nowe oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2021 Home & Business PL Dla Użytkowników Domowych i Małych Firm   5 szt.

Lp.

Nazwa oprogramowania

Wymagane wersja pudełkowa z kluczem w środku lub nośnikiem pendrive – CD/DVD

1

Microsoft Office 2021 Home & Business PL Dla Użytkowników Domowych i Małych Firm

Producent: Microsoft,

Typ licencji: komercyjna

Wersja produktu: pudełkowa

Nośnik: do pobrania (klucz w pudełku) lub pendrive

Rodzaj licencji: nowa licencja

Okres licencji: wieczysta

Jednostka licencjonowania: urządzenie

Wersja językowa: polska (możliwość zmiany języka)

 

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

1.      Termin realizacji zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy, realizacja dostawy tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,

2.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.

3.      Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

4.      Cena zaoferowana będzie ceną umowy.

5.      Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

7.      Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy

8.      Kary umowne – zgodnie z projektem umowy

9.      Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 

Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest formularz ofertowy wraz z załącznikami:

1)      Zestawienie parametrów i warunków technicznych – załącznik nr 1

2)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2

3)      Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3

4)      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4

 Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę, do oferty powinien być dołączony:

1)      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

2)      Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 2 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi. Zamawiający udzieli odpowiedzi na kierowane do niego zapytania w ciągu dwóch dni roboczych od ich otrzymania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl w terminie
do dnia 06-04-2022 r. do godz. 10:00,

 Z poważaniem

                                                                                                                 Dyrektor Obwodu Lecznictwa

                                                                                                                        Kolejowego SP ZOZ
                                                                                                                     w Skarżysku-Kamiennej

                                                                                                                    Mateusz Korzeniewski

Skarżysko-Kamienna dn. 21-02-2022r.

OLK2- 923-Z.O/03/2022

Informacja o wyborze oferty

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż wraz z dostawą środków czystości (Pakiet nr 1), Wyrobów foliowych (Pakiet nr 2), Preparatów myjących, czyszczących (Pakiet nr 3) dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 Pakiet nr 1 ( Środki czystości) – Oferta nr 2 – MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk,
 ul. Zbożowa 21, 25-416 Kielce

 Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

MAXKOMFORT Grzegorz Kołodziejczyk,
ul. Zbożowa 21,

25-416 Kielce

21 701, 88 zł 

26 660,40 

4

PHU Best Jerzy Kowalczyk,

ul. Sokola 21 A,

26-110 Skarżysko-Kamienna

28 117,00 zł

34 583,91 zł

 

Wyroby foliowe – Oferta nr 4 – PHU Best Jerzy Kowalczyk, ul. Sokola 21 A, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

4

PHU Best Jerzy Kowalczyk,

ul. Sokola 21 A,

26-110 Skarżysko-Kamienna

2 485,00 

3 056,55 

 

Pakiet nr 3 ( Preparaty myjące, czyszczące) – Oferta nr 3 – GEKO Krzysztof Fusik,
ul. Piłsudskiego 34/51, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

P.U.H. DEOBOX Zbigniew Stępień

ul. Warszawska 1/3/114

35-205 Rzeszów

9 659,60 zł

11 809,31 zł

3

GEKO Krzysztof Fusik,
ul. Piłsudskiego 34/51,

26-110 Skarżysko-Kamienna

5 658,55 zł

6 960,02 zł

 

 OLK2-923-Z.O/03/2022

Skarżysko-Kamienna, dn. 10-02-2022r.

ZAPROSZENIE

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą środków czystości, wyrobów foliowych, preparatów czyszczących, myjących ( pakiet od 1 do 3 ) dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

 Pakiet 1 – Środki czystości

Pakiet 2 – Wyroby foliowe

Pakiet 3 – Preparaty czyszczące, myjące

 Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 5. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 6. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 8. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 9. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 10. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1
 2. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4
 5. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 6. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi. Zamawiający udzieli odpowiedzi na kierowane do niego zapytania w ciągu dwóch dni roboczych od ich otrzymania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 17-02-2022 r. do godz. 10:00

Z poważaniem

                                                                                                                 Dyrektor Obwodu Lecznictwa

                                                                                                                        Kolejowego SP ZOZ
                                                                                                                     w Skarżysku-Kamiennej

                                                                                                                    Mateusz Korzeniewski

 Skarżysko-Kamienna dn. 25-01-2022r.

OLK2- 923-Z.O/02/2022

Informacja o wyborze oferty

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

 Oferta nr 1 – ,, REMONDIS Medison Sp. z o.o.- Lider

                        Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu – Konsorcjant

                        ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza

                        ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena netto za 1 kg odebranych odpadów

Cena brutto za 1 kg odebranych odpadów

1

REMONDIS Medison Sp. z o.o.- Lider

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu – Konsorcjant

ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza

ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz

11,50 zł

12,42 zł

2

,,ECO-ABC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Przemysłowa 7,

97-400 Bełchatów

 

13,10 zł

14,15 zł

 

Skarżysko-Kamienna dn. 19-01-2022r.

OLK2- 923-Z.O/01/2022

Informacja o wyborze oferty

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zakup wraz z dostawą lasera wysokoenergetycznego 8 Wat z systemem skanującym  do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50 dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w oferty:

 Laser wysokoenergetyczny 8 Wat z systemem skanującym

 Oferta nr 1 - PHU Technomex Sp. z o.o., ul Szparagowa 15, 44-141 Gliwice 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

PHU Technomex Sp. z o.o.,

ul Szparagowa 15,

 44-141 Gliwice

 

 

21 306,48  

23 011,00 zł

 

OLK2-923-Z.O/02/2022

Skarżysko-Kamienna, dn. 17-01-2022r.

ZAPROSZENIE

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z terenu  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej
 ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Realizacja usługi polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych transportem Wykonawcy z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

Wywóz i utylizacja dotyczyć będzie odpadów medycznych o następujących kodach:

·         ZAKAŹNYCH:

18 01 02* - Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania ( z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03* - Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82.

·         INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE:

18 01 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem
18 01 03) czyli. Tzw. ,,sharps” – przedmioty, które z powodu swojej powierzchni mogą spowodować przy ich dotyku, nawet bez silnego nacisku, ranę ciętą lub kłutą, są to np. systemy infuzyjne, lancety, noże chirurgiczne, skalpele, nożyce, skrobaki, dłuta, pilniki

18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 tj. niezakaźne – narzędzia do operacji bez przedmiotów ostrych, opatrunki w tym gipsowe, odzież jednorazowego użytku, strzykawki (bez igieł), butelki i worki infuzyjne, miski, naczynia, odpady nieznacznie zanieczyszczone środkami cytostatycznymi, np. mankiety na rękawy, maseczki do ochrony dróg oddechowych, rękawiczki, maczaki, artykuły jednorazowego użytku).

18 01 06 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07- Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 np. przeterminowane zanieczyszczone chemikalia, odpady z aparatów diagnostycznych

18 01 09  - Leki inne niż wymienione w 18 01 08 np. odrzucone partie towaru, wadliwe, przeterminowane, zanieczyszczone leki, środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory grupy I-R

             1.      Wykonywanie usługi musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zezwoleniami wymaganymi do świadczenia przedmiotowej usługi.

2.      Wykonawca zobowiązany jest do ważenia odpadów medycznych przed każdym odbiorem odpadów w obecności Zamawiającego i wystawiania ,,Karty przekazania odpadów” potwierdzającej ich odbiór.

3.      Transport odpadów musi odbywać się pojazdami przystosowanymi do transportu odpadów zakaźnych oraz obsługiwany przez wykfalifikowany personel.

4.      Odpady muszą być utylizowane w spalarni na terenie woj. Świętokrzyskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 Częstotliwość odbioru odpadów

Wywóz odpadów medycznych odbywał się będzie w taki sposób, aby ich okres przechowywania na terenie Obwodu Lecznictwa Kolejowego nie przekraczał 72 godzin.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego będzie obowiązywał

od dnia 04-02-2022r. do dnia 04-02-2023r.

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

             1. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów ochrony środowiska.

 1. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 2. Cena netto  + Vat zaoferowana będzie ceną umowy.
 3. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 5. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 6. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 7. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4
 5. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 6. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON
 7. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP
 8. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 2 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 24-01-2022 r. do godz. 10:00 

           Z poważaniem
       Dyrektor Obwodu Lecznictwa
Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej

              Mateusz Korzeniewski

OLK2-923/Z.O/01/2022

Skarżysko-Kamienna, dn. 11-01-2022r

 ZAPROSZENIE

                       Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup wraz z dostawą lasera wysokoenergetycznego 8 Wat z systemem skanującym

   Warunki udziału w realizacji zamówienia:

1.      Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy, realizacja dostawy tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00

2.      Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.

3.      Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

4.      Cena zaoferowana będzie ceną umowy.

5.      Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

7.      Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy

8.      Kary umowne – zgodnie z projektem umowy

9.      Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 Oferta powinna zawierać:

1)      Parafowany formularz Specyfikacji warunków zamówienia – załącznik nr 1

2)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2

3)      Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3

4)      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4

5)      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

6)      Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wybierze ofertę zawierającą oferowany okres gwarancji powyżej 24 miesięcy. W przeciwnym razie Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów, którzy złożyli jednakowe oferty o tej samej cenie o złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Kontakt z Zamawiającym

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez zakładkę „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 2 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi. Zamawiający udzieli odpowiedzi na kierowane do niego zapytania w ciągu dwóch dni roboczych od ich otrzymania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 18-01-2022 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi dnia 18-01-2022r. o godz. 10:30

             Z poważaniem
       Dyrektor Obwodu Lecznictwa
Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej

              Mateusz Korzeniewski

Skarżysko-Kamienna dn. 20-12-2021r.

OLK2- 923-Z.O/12/2021

Informacja o wyborze oferty

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zakup wraz z dostawą urządzenia do krioterapii ze zbiornikiem i zbiornikiem dodatkowym oraz aparatu do terapii ultradźwiękowej z trzema głowicami  do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50 dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w oferty:

 Pakiet nr 1 – Urządzenie do krioterapii ze zbiornikiem i zbiornikiem dodatkowym

 Oferta nr 1 - PHU Technomex Sp. z o.o., ul Szparagowa 15, 44-141 Gliwice

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

PHU Technomex Sp. z o.o.,

ul Szparagowa 15,

 44-141 Gliwice

 

 

14 730,14 zł

16 399,42 zł

  

 Pakiet nr 2 – Aparatu do terapii ultradźwiękowej z trzema głowicami

 Oferta nr 1 - PHU Technomex Sp. z o.o., ul Szparagowa 15, 44-141 Gliwice

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

   

1

PHU Technomex Sp. z o.o.,

ul Szparagowa 15,

 44-141 Gliwice

 

5 833,33 zł

6 300,00 zł

 

OLK2-923/Z.O/12/2021

Skarżysko-Kamienna, dn. 09-12-2021r

 ZAPROSZENIE

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 Pakiet 1 – Urządzenie do krioterapii ze zbiornikiem i zbiornikiem dodatkowym

Pakiet 2 – Aparatu do terapii ultradźwiękowej z trzema głowicami

 

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1.      Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy, realizacja dostawy tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00

2.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.

3.      Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.

4.      Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

5.      Cena zaoferowana będzie ceną umowy.

6.      Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

8.      Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy

9.      Kary umowne – zgodnie z projektem umowy

10.  Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 Oferta powinna zawierać:

1)      Parafowany formularz Specyfikacji warunków zamówienia – załącznik nr 1

2)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2

3)      Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3

4)      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4

5)      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

6)      Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wybierze ofertę zawierającą oferowany okres gwarancji powyżej 24 miesięcy. W przeciwnym razie Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów, którzy złożyli jednakowe oferty o tej samej cenie o złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Kontakt z Zamawiającym

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez zakładkę „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 2 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi. Zamawiający udzieli odpowiedzi na kierowane do niego zapytania w ciągu dwóch dni roboczych od ich otrzymania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 17-12-2021 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi dnia 17-12-2021r. o godz. 10:30

Z poważaniem
Dyrektor Obwodu Lecznictwa
Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej

              Mateusz Korzeniewski

Skarżysko-Kamienna dn. 29-09-2021r.

OLK2- 923-Z.O/11/2021

Informacja o wyborze ofert

             Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów laboratoryjnych i testów diagnostycznych ( pakiet od 1 do 7 ) dla  Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej,
ul. Sokola 50
dokonano wyboru najkorzystniejszych z  n/w ofert:

 

Pakiet 1 – Biochemia - odczynniki do aparatu Accent MC240

Oferta nr 1 - PZ CORMAY S.A.   ul. Wiosenna 22,  05-092 Łomianki

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

PZ CORMAY S.A.

ul. Wiosenna 22

05-092 Łomianki

 

 

18 711,00 zł

20 257,38 zł

 

Pakiet 2 – Testy diagnostyczne

Oferta nr 7 – Bio-Novum Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 23A/3U, 20-418 Lublin

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

4

BioMaxima S.A.

ul. Vetterów 5

20-277 Lublin

1 855,00 zł

2 003,40 zł

7

Bio-Novum Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 23A/3U,

20-418 Lublin

1 145,00 zł

1 236,60 zł

 

Pakiet 3 - Koagulologia

 

Oferta nr 6 – KSELMED sp. z o.o. ul. Szosa Toruńska 13/15, 86-300 Grudziądz

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

6

KSELMED sp. z o.o.

 ul. Szosa Toruńska 13/15,

86-300 Grudziądz

4 300,00 zł

4 644,00 zł

 

Pakiet 4 – Odczynniki do aparatu ABX Micros 60

 

Oferta nr 2 – HORIBA ABX sp. z o.o.  ul. Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

HORIBA ABX sp. z o.o. 

ul. Al. Niepodległości 18,

02-653 Warszawa

7 632,87 zł

8 243,50 zł

 

Pakiet 5 – Sprzęt jednorazowego użytku i drobne materiały laboratoryjne

 

Oferta nr 3 – PROFILAB s.c. W. Stachura, J. Holli, A. Wiącek-Żychlińska, ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

3

PROFILAB s.c. W. Stachura,
J. Holli, A. Wiącek-Żychlińska,

ul. Emaliowa 28,

02-295 Warszawa

7 361,10 zł

7 949,99 zł

5

Medlab-Products Sp. z o.o.

ul. Gałczyńskiego 8

05-090 Raszyn

7 839,00 zł

8 466,12 zł

 

Pakiet 6 – Odczynniki do aparatu I Chroma III

 

Pakiet 6 – Odczynniki do aparatu I Chroma III -  nie rozstrzygnięto

 

Pakiet 7 - Analityka

Oferta nr 4 – BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

4

BioMaxima S.A.

ul. Vetterów 5

20-277 Lublin

2 433,00 zł

2 627,64 zł

 

OLK2-923-Z.O/11/2021

Skarżysko-Kamienna, dn. 21-09-2021r.

 ZAPROSZENIE

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów laboratoryjnych i testów diagnostycznych ( pakiet od 1 do 7 ) dla  Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

 

Pakiet 1 – Biochemia - odczynniki do aparatu Accent MC240

Pakiet 2 – Testy diagnostyczne

Pakiet 3 - Koagulologia

Pakiet 4 – Odczynniki do aparatu ABX Micros 60

Pakiet 5 – Sprzęt jednorazowego użytku i drobne materiały laboratoryjne

Pakiet 6 – Odczynniki do aparatu I Chroma III

Pakiet 7 - Analityka

 

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00 do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w OLK SP ZOZ bezpośrednio do pokoju  109.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 5. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 6. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 8. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 9. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 10. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1
 2. Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie oferenta ( w przypadku osób fizycznych)  – załącznik nr 3
 4. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 5
 6. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 7. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON
 8. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP
 9. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

 Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 

Kontakt z Zamawiającym

 

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

 

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 28-09-2021 r. do godz. 10:00

 

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

 

Mateusz Korzeniewski

Skarżysko-Kamienna dn. 28-07-2021r.

OLK2- 923-Z.O/10/2021

Informacja o wyborze oferty

na wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych

          Komisja przetargowa zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrano ofertę nr 1:        MS-EKO Sp. Z o.o.

                                              ul. Modlińska 129 lok U7

                                              03-186 Warszawa

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto za opróżnienie jednego pojemnika o pojemności 1100 l.

Kwota brutto za opróżnienie jednego pojemnika o pojemności 1100 l.

1

MS-EKO Sp. Z o.o.

ul. Modlińska 129 lok U7

03-186 Warszawa

90,00 zł

97,20 zł

 

Skarżysko-Kamienna dn. 28-07-2021r.

OLK2- 923-Z.O/09/2021

Informacja o wyborze oferty

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż wraz z dostawą materiałów opatrunkowych, środków do dezynfekcji, materiałów medycznych jednorazowego użytku, igieł i strzykawek, rękawiczek, fartuchów, masek, czepków ( pakiet od 1 do 5 ) dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej,
 ul. Sokola 50
dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w oferty:

 Pakiet nr 1 – Materiały opatrunkowe

 Oferta nr 1 - Citonet Kraków Sp. z o.o. (lider) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (członek) ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

   

1

Citonet Kraków Sp. z o.o. (lider) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (członek)
 ul. Gromadzka 52

30-719 Kraków

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

 

 

7 245,04 zł

7 824,65 zł

  

Pakiet nr 2 – Środki do dezynfekcji

Oferta nr 2 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

   

2

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego

Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

4 294,80 zł

4 638,39 zł

 

Pakiet nr 3 – Materiały medyczne jednorazowego użytku

 Oferta nr 2 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

   

2

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego

Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

15 975,63 zł

17 364,05 zł

 

 Pakiet nr 4 – Igły i strzykawki

 Oferta nr 2 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

 Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego

Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

3 396,87 zł

3 668,61 zł

 

Pakiet nr 5 – Rękawiczki, fartuchy, maski, czepki

Oferta nr 2 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego

Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko-Zdrój

45 506,60 zł

50 233,07 zł

 

 

Skarżysko-Kamienna dn. 28-07-2021r.

OLK2- 923-Z.O/08/2021

Informacja o wyborze oferty

 

             Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zakup wraz z dostawą poleasingowych komputerów, nowych monitorów, nowych klawiatur i myszy, nowej drukarki laserowej oraz nowego urządzenia wielofunkcyjnego ( pakiet od 1 do 5 ) dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50 dokonano wyboru najkorzystniejszej n/w oferty:

 Pakiet nr 1 – Komputery używane poleasingowe  - 4 szt.

 Oferta nr 2 - Comtrade Krzysztof Mazgaj, ul. Grażyńskiego 74, 43-300 Bielsko-Biała

 

 Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

WRCOMPUTERS Agnieszka Kaca

ul. Janowska 3/1

26-600 Radom

3 896,00 zł

4 792,08 zł

2

Comtrade Krzysztof Mazgaj

ul. Grażyńskiego 74

43-300 Bielsko-Biała

3 488,00 zł

4 290,24 zł

3

Lidering Remigiusz Błaszczyk

ul. Boronicka 125-127

51-114 Wrocław

4800,00 zł

5904,00 zł

4

Framko 2 spółka jawna

J. Strykowski, S. Miazga

ul. Duża 22

25-013 Kielce

4 869,96 zł

5 990,04 zł

5

MICROCOMP SP. z o.o.

Ul. M.C. Skłodowskiej 14

26-600 Radom

5680,00 zł

6986,40 zł

6

Man Complex

Grzywna Marek, Łapacz Norbert

ul. W. Przyborowskiego 4/1

25-417 Kielce

4 284,00 zł

5 269,32 zł

 

Pakiet nr 2 – Monitory fabrycznie nowe  - 4 szt.

 Oferta nr 6 - Man Complex, Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. W. Przyborowskiego 4/1

25-417 Kielce

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

Comtrade Krzysztof Mazgaj

ul. Grażyńskiego 74

43-300 Bielsko-Biała

1 944,00 zł

2 391,12 zł

4

Framko 2 spółka jawna

J. Strykowski, S. Miazga

ul. Duża 22

25-013 Kielce

1 749,60 zł

2 152,00 zł

5

MICROCOMP SP. z o.o.

Ul. M.C. Skłodowskiej  14

26-600 Radom

1 700,00 zł

2 091,00 zł

6

Man Complex

Grzywna Marek, Łapacz Norbert

ul. W. Przyborowskiego 4/1

25-417 Kielce

1 624,00 zł

1 997,52 zł

 

Pakiet nr 3 – Klawiatury i myszy fabrycznie nowe  - 4 szt.

Oferta nr 5 - MICROCOMP SP. z o.o., ul. M.C. Skłodowskiej  14

26-600 Radom

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

Comtrade Krzysztof Mazgaj

ul. Grażyńskiego 74

43-300 Bielsko-Biała

96,00 zł

118,08 zł

4

Framko 2 spółka jawna

J. Strykowski, S. Miazga

ul. Duża 22

25-013 Kielce

200,00 zł

246,00 zł

5

MICROCOMP SP. z o.o.

ul. M.C. Skłodowskiej  14

26-600 Radom

84,00 zł

103,32 zł

 

Pakiet nr 4 –Drukarka laserowa fabrycznie nowa – 1 szt.

 Oferta nr 5 - MICROCOMP SP. z o.o., ul. M.C. Skłodowskiej  14, 26-600 Radom

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

Comtrade Krzysztof Mazgaj

ul. Grażyńskiego 74

43-300 Bielsko-Biała

402,00 zł

494,46 zł

4

Framko 2 spółka jawna

J. Strykowski, S. Miazga

ul. Duża 22

25-013 Kielce

389,85 zł

479,52 zł

5

MICROCOMP SP. z o.o.

Ul. M.C. Skłodowskiej  14

26-600 Radom

340,00 zł

418,20 zł

6

Man Complex

Grzywna Marek, Łapacz Norbert

ul. W. Przyborowskiego 4/1

25-417 Kielce

435,00 zł

535,05 zł

 

Pakiet nr 5 – Urządzenie wielofunkcyjne fabrycznie nowe  - 1 szt.

 Oferta nr 5 - MICROCOMP SP. z o.o., ul. M.C. Skłodowskiej  14, 26-600 Radom

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

Comtrade Krzysztof Mazgaj

ul. Grażyńskiego 74

43-300 Bielsko-Biała

658,00 zł

809,34 zł

4

Framko 2 spółka jawna

J. Strykowski, S. Miazga

ul. Duża 22

25-013 Kielce

623,70 zł

767,15 zł

5

MICROCOMP SP. z o.o.

Ul. M.C. Skłodowskiej  14

26-600 Radom

589,00 zł

724,47 zł

6

Man Complex

Grzywna Marek, Łapacz Norbert

ul. W. Przyborowskiego 4/1

25-417 Kielce

660,00 zł

811,80 zł

 

 

OLK2-923-Z.O/10/2021

Skarżysko-Kamienna, dn. 19-07-2021r.

 ZAPROSZENIE

                       Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego
SP ZOZ, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

                 Usługi polegająca na odbiorze odpadów komunalnych niesegregowanych transportem Wykonawcy z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej

Usługa obejmuje:

1)      załadunek i wywóz odpadów komunalnych z pojemników

2)      uprzątnięcie nieczystości luzem, powstałych w wyniku ładowania bądź opóźnionego wywozu

3)      odstawienie opróżnionych pojemników na miejsce

4)      utylizację odpadów (zrzut na składowisko odpadów)

Wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie z pojemników będących własnością Wykonawcy. Pojemniki powinny być w dobrym stanie technicznym, zamykane na kłódkę, jak również posiadać opis oraz oznaczenie logo Wykonawcy.

Częstotliwość odbioru odpadów: 1-2 razy w tygodniu w zależności od potrzeb po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego.

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

1)      nieodpłatne udostępnienie pojemników zamykanych na kłódkę w ilości 2 sztuk o pojemności 1100 litrów na czas trwania umowy

2)      wywóz odpadów w cenach brutto określonych przez Wykonawcę, zgodnie ze złożoną ofertą, niezmienną przez cały okres trwania umowy

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów ochrony środowiska

 Termin wykonania : 01-09-2021 r. – 31-08-2022r.

 Kryteria wyboru ofert: maksymalna łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia.

 Istotne postanowienia umowy: zgodnie z projektem umowy

 Warunki płatności: zgodnie z projektem umowy

 Kary umowne: zgodnie z projektem umowy

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4
 5. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 6. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON
 7. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z Pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert.

W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 26-07-2021 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi dnia 26-07-2021r. o godz. 10:30 

 Z poważaniem

    Dyrektor Obwodu Lecznictwa

    Kolejowego SP ZOZ
    w Skarżysku-Kamiennej

    Mateusz Korzeniewski

OLK2-923/Z.O/09/2021                                                                                                                        Skarżysko-Kamienna, dn. 16-07-2021r

 ZAPROSZENIE

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą materiałów opatrunkowych, środków do dezynfekcji, materiałów medycznych jednorazowego użytku, igieł i strzykawek, rękawiczek, fartuchów, masek, czepków

 ( pakiet od 1 do 5 )

 dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Pakiet 1 – Materiały opatrunkowe

Pakiet 2 – Środki do dezynfekcji

Pakiet 3 – Materiały medyczne jednorazowego użytku

Pakiet nr 4 – Igły i strzykawki

Pakiet nr 5 – Rękawiczki, fartuchy, maski, czepki

   Warunki udziału w realizacji zamówienia:

1.      Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50, pok. 116

2.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.

3.      Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.

4.      Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.

5.      Cena zaoferowana będzie ceną umowy.

6.      Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

8.      Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy

9.      Kary umowne – zgodnie z projektem umowy

10.  Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 Oferta powinna zawierać:

1)      Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1

2)      Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 2

3)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 3

4)      Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 4

5)      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 5

6)      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

7)      Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez zakładkę „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi. Zamawiający udzieli odpowiedzi na kierowane do niego zapytania w ciągu dwóch dni roboczych od ich otrzymania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 Oferty należy składać w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 23-07-2021 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi dnia 23-07-2021r. o godz. 10:30

 Z poważaniem

    Dyrektor Obwodu Lecznictwa

    Kolejowego SP ZOZ
    w Skarżysku-Kamiennej

    Mateusz Korzeniewski

                                                                

OLK2-923-Z.O/08/2021                                                                         Skarżysko-Kamienna, dn. 16.07.2021r      

 

ZAPROSZENIE

 

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup wraz z dostawą poleasingowych komputerów, nowych monitorów, nowych klawiatur i myszy, nowej drukarki laserowej oraz nowego urządzenia wielofunkcyjnego

( pakiet od 1 do 5 ) dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji stanowiącym Załącznik nr 1

 

Pakiet Nr 1 – komputer używany poleasingowy – 4 szt.

Pakiet Nr  2 – monitor fabrycznie nowy  – 4 szt.

Pakiet Nr 3 – klawiatura i mysz fabrycznie nowe    4 szt.

Pakiet Nr 4 – drukarka laserowa fabrycznie nowa –  1 szt.

Pakiet Nr 5 - urządzenie wielofunkcyjne fabrycznie nowe –  1 szt.

 

 

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy, realizacja dostawy tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych nie gorszych niż w specyfikacji technicznej, jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogło by wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został przez Zamawiającego poprzez wskazanie znaku towarowego pochodzenia lub patentu. W ofercie należy podać swoje odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników.
 4. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 5. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 6. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 7. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 9. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 10. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 11. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 

Oferta powinna zawierać:

1)      Zestawienie parametrów i warunków technicznych – załącznik nr 1

2)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 2

3)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy oferty  – załącznik nr 3

4)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4

5)      Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 5

6)      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 6

7)      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

8)      Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

9)      Katalogi lub foldery proponowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające parametry techniczno-użytkowe.

 

Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 

Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi. Zamawiający udzieli odpowiedzi na kierowane do niego zapytania w ciągu dwóch dni roboczych od ich otrzymania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 23-07-2021 r. do godz. 10:00 otwarcie ofert nastąpi dnia 23-07-2021r. o godz. 10:30

     Z poważaniem

    Dyrektor Obwodu Lecznictwa

    Kolejowego SP ZOZ
    w Skarżysku-Kamiennej

    Mateusz Korzeniewski