OBWÓD   LECZNICTWA   KOLEJOWEGO  SP   ZOZ

ul. Sokola 50; 26-110 Skarżysko-Kamienna

Get Adobe Flash player

2015OLK 2 – 902/10/2015                                                 Skarżysko-Kamienna, dn. 18-12-2015 r.

 

 

                                                                                              
                                       

                    

 

INFORMACJA O WYBRANIU OFERTY

                                           
                             

                                Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie konkursu ofert na podstawie Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż i dostawę druków wg załączonych wzorów  do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej wybrano ofertę firmy: „IMPACT” S.C. Dariusz Nowak, Małgorzata Nowak; ul. Mikołowska 31; 41-400 Mysłowice. Wpłynęło 6 ważnych ofert. Poniżej zamieszczone zostały wszystkie oferty biorące udział w postępowaniu.

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

Firma Handlowo-Usługowa „KOT-BUD” Jarosław Kot, ul. Astrów 21; 43-100 Tychy

4 718,83 zł

90,35

2

ALT Juśkiewicz Sp. J.; ul. Czwartaków 18; 44-121 Gliwice

6 281,12 zł

67,88

3

 „IMPACT” S.C. Dariusz Nowak, Małgorzata Nowak; ul. Mikołowska 31; 41-400 Mysłowice

4 263,55 zł

100,00

4

REMI-B Krzysztof Boiński, Adam Krokowski Sp. J.; ul. Strażacka 35; 43-382 Bielsko-Biała

6 237,95 zł

68,35

5

Firma Usługowo-Handlowa „NESSA” Bogdan Ptaszyński; ul. Podwisłocze 22/7; 35-309 Rzeszów

8 848,62 zł

48,18

6

Pracownia Graficzna P-Studio Paweł Chabowski; ul. Jałowcowa 4/1; 87-100 Toruń

28 015,96 zł

15,22

 

 

                                                                                                         Dyrektor OLK SP ZOZ

 

          lek. Mateusz Korzeniewski

 

 

 

 

 


OLK2-902/10/15                                                  Skarżysko-Kamienna, dn. 01.12.2015 r.                                            

 

 

 

                                                                
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie  o wartości  do 30 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami  Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro   na dostawę druków wg załączonych wzorów.

 

Oferta powinna zawierać:      

 

1.      Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.      Formularz asortymentowo - cenowy – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3

4.      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4

5.      Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6.      Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

7.      Zaświadczenie o numerze  identyfikacji podatkowej: NIP


W/w zaświadczenia o numerze REGON i NIP nie są wymagane, jeżeli te informacje są ujęte w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego. Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność   z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA DRUKÓW DO OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA WARUNKACH SZCZEGÓŁOWO PRZEDSTAWIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA, STANOWIĄCEGO JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ.

 

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami oraz wzorami druków można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 116 (sekretariat) bezpłatnie lub na stronie internetowej:

 

-        www.spskarzysko.bip.doc.pl

-        www.olkspzoz.pl

Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną kwotę, której nie może zmienić po upływie terminu składania ofert.


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

 

Kwota powinna być podana w zł. (PLN).


Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.


Termin realizacji zamówienia - r
ealizacja zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie w terminie                   12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 
Kryteria: Cena brutto – 100%.


Płatność:
 30 dniowy termin płatności od daty wystawienia faktury VAT pod warunkiem, że towar będzie dostarczony wraz z fakturą nie później niż w ciągu 48 godzin od daty wystawienia faktury. W razie, gdy wskazany wyżej termin dostarczenia towaru wraz z fakturą nie będzie dotrzymany, termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury.

 

Osoba uprawniona do kontaktu: Małgorzata Zbroja    tel: (41) 25-12-187.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

 

 

 

Ofertę cenową wraz z załącznikami w zaklejonej i opieczętowanej kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: ODPOWIEDŹ NA KONKURS OFERT OLK2-902/10/15 - NA DOSTAWĘ DRUKÓW należy przysłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 do dnia 15 grudnia 2015 roku do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2015 roku  o godz. 1030.

 

 

Postępowanie przetargowe uznaje się za ważne w przypadku wpłynięcia jednej ważnej oferty.

                                      

Z poważaniem

 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski


Załączniki


INFORMACJA O WYBRANIU OFERTY

                                               
                             

                     
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 
zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie konkursu ofert na podstawie Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż i dostawę środków czystości do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ  w Skarżysku - Kamiennej wybrano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ofertę firmy: MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59,  53-015 Wrocław, Oddział Kielce, ul. Zakładowa 16E, 25-670 Kielce. Wpłynęły 2 ważne oferty.

 

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

AGAPIT Sp. z o.o., Sp. k., ul. Marii Zientary-Malewskiej 26, 10-302 Olsztyn

22 617,87

82,89

2

MERIDA Sp. z o.o., ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław, Oddział Kielce, ul. Zakładowa 16E, 25-670 Kielce

18 748,42

100,00

 

 

                                                                                                       Dyrektor OLK SP ZOZ

 

    lek. Mateusz Korzeniewski


OLK 2 – 902/08/2015                                                             Skarżysko-Kamienna, dn. 16-11-2015 r.

 

 

                                                                                              
                                       

                    

 

INFORMACJA O WYBRANIU OFERTY

                                              
                             

                     
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50
 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie konkursu ofert na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż i dostawę serwera – 1 szt. do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty tj.:

 

Oferta nr 1: KAMSOFT S.A., 40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133, kwota netto 10 800,00 zł, kwota brutto 13 284,00 zł.

 

 

                                                                                                       Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

    lek. Mateusz Korzeniewski


OLK2-902/09/15                                          Skarżysko-Kamienna, dn. 05.11.2015                                                                                                                          

 

 

 

                                                                
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej   w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym  na zadanie  o wartości  do 30 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami  Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

 30 000 euro   na dostawę środków utrzymania czystości określonych w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

Oferta powinna zawierać:      

 

1.      Wypełniony i parafowany  formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.      Formularz asortymentowo - cenowy – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3

4.      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4

5.      Aktualny, prafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6.      Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

7.      Zaświadczenie o numerze  identyfikacji podatkowej: NIP


W/w zaświadczenia o numerze REGON i NIP nie są wymagane jeżeli te informacje są ujęte w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego. Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność                              z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków utrzymania czystości do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej na warunkach szczegółowo przedstawionych  w załączniku  nr 2 do niniejszego ogłoszenia, stanowiących jej integralną część.

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 116 (sekretariat) bezpłatnie lub na stronie internetowej:

 

-        www.spskarzysko.bip.doc.pl

-        www.olkspzoz.pl

Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną kwotę, której nie może zmienić po upływie terminu składania ofert.


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

Kwota powinna być podana w zł. (PLN).

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

Termin  realizacji zamówienia - r
ealizacja zamówienia będzie się  odbywać  sukcesywnie  w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Kryteria: Cena brutto – 100%.


Płatność:
 30  dniowy  termin płatności od daty wystawienia faktury VAT pod warunkiem, że towar będzie dostarczony wraz z fakturą nie później niż w ciągu 48 godzin od daty wystawienia faktury.   W razie gdy wskazany wyżej termin dostarczenia towaru wraz z fakturą nie będzie dotrzymany, termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury.

 

Osoba uprawnione do kontaktu: Małgorzata Zbroja tel: (41) 25-12-187.

                                                       

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

 

Ofertę  cenową wraz z załącznikami w zaklejonej i opieczętowanej kopercie zaopatrzonej  w adres Zamawiającego zawierającą opis: Odpowiedź na konkurs ofert OLK2-902/09/15  - na dostawę środków utrzymania czystości” należy przysłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 do dnia 20 listopada 2015 roku do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2015 roku o godz. 1030.

 

 

Postępowanie przetargowe uznaje się za ważne w przypadku wpłynięcia jednej ważnej oferty.

                                       

Z poważaniem

 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski

Załączniki 


OLK2-902/08/15                                  Skarżysko-Kamienna, dn. 29 października 2015                                           

 

 

 

                                                                
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym
 w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż i dostawę serwera – 1 szt.

 


OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:      

 

1.      Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.      Zestawienie wymaganych parametrów – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3

4.      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4

5.      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie              o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6.      Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

7.      Zaświadczenie o numerze  identyfikacji podatkowej: NIP

 


W/W ZAŚWIADCZENIA O NUMERZE REGON I NIP NIE SĄ WYMAGANE, JEŻELI TE INFORMACJE SĄ UJĘTE W ODPISIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. 

 

 

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pokoju  nr 116 (sekretariat) bezpłatnie lub na stronie internetowej:

-        www.spskarzysko.bip.doc.pl

-        www.olkspzoz.pl


Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną kwotę, której nie może zmienić po upływie terminu składania ofert.


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

Kwota powinna być podana w zł. (PLN).


Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.


Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.


Kryteria: Cena brutto – 100%.


Płatność: 30 dniowy termin od daty wystawienia faktury VAT.

 

Osoba uprawnione do kontaktu:

-        Małgorzata Zbroja tel: (41) 25-12-187

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

            

 

 

 

Ofertę cenową wraz z załącznikami w zaklejonej i opieczętowanej kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: ODPOWIEDŹ NA KONKURS OFERT OLK2-902/08/15  - NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ SERWERA ” należy przysłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 do dnia 10 listopada 2015 roku do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 listopada 2015 roku o godz. 1030.


Postępowanie przetargowe uznaje się za ważne w przypadku wpłynięcia jednej ważnej oferty. Załączniki 

                                      

Z poważaniem

 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski


OLK2-902/06/2015                                                               Skarżysko-Kamienna, dn. 27.10.2015

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU

 

 

 

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej informuje, że do dnia 27 października 2015 r. do godz. 1000 nie wpłynęła żadna oferta jako odpowiedź na postępowanie przetargowe w trybie konkursu ofert na sprzedaż i dostawę serwera.

 

 

 

 

 

Z poważaniem

 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE SKIEROWNE DO ZAMAWIAJĄCEGO

 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

OLK 2-902/06/2015

 

 

 

Pytanie nr 1

 

Czy Zamawiający dopuści poniższy wymiar serwera:

Wysokość 3.5”(89 mm)

Szerokość 17.2” (437 m)

Głębokość 25.5” (648 mm)

spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego?

 

Zamawiający dopuszcza powyższe wymiary serwera.

 

 

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski


OLK2-902/06/15                                Skarżysko-Kamienna, dn. 13 października 2015 r.                                            

 

 

 

                                                                
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym
 w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż i dostawę serwera – 1 szt.

 


OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:      

 

1.      Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.      Zestawienie wymaganych parametrów – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3

4.      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4

5.      Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6.      Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

7.      Zaświadczenie o numerze  identyfikacji podatkowej: NIP

 


W/W ZAŚWIADCZENIA O NUMERZE REGON I NIP NIE SĄ WYMAGANE, JEŻELI TE INFORMACJE SĄ UJĘTE W ODPISIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. 

 

 

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pokoju  nr 116 (sekretariat) bezpłatnie lub na stronie internetowej:

-        www.spskarzysko.bip.doc.pl

-        www.olkspzoz.pl


Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną kwotę, której nie może zmienić po upływie terminu składania ofert.


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

Kwota powinna być podana w zł. (PLN).


Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.


Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.


Kryteria: Cena brutto – 100%.


Płatność: 30 dniowy termin od daty wystawienia faktury VAT.

 

Osoba uprawnione do kontaktu:

-        Małgorzata Zbroja tel: (41) 25-12-187

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

            

 

 

 

Ofertę cenową wraz z załącznikami w zaklejonej i opieczętowanej kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: ODPOWIEDŹ NA KONKURS OFERT OLK2-902/06/15  - NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ SERWERA ” należy przysłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 do dnia 27 października 2015 roku do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 października 2015 roku o godz. 1030.


Postępowanie przetargowe uznaje się za ważne w przypadku wpłynięcia jednej ważnej oferty.

                                      

Z poważaniem

 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski


 Załączniki


OLK 2 – 902/05/2015                                                Skarżysko-Kamienna, dn. 31-07-2015 r.

 

 

                                                                                              
                                       

                    

 

INFORMACJA O WYBRANIU OFERTY

                                              
                             

                     
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie konkursu ofert na podstawie Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż i dostawę aparatu KTG – 1 szt., głowica endokawitarna do badań urologicznych, kompatybilna z aparatem Acuson X150 Siemens - 1 szt., pistolet biopsyjny wielokrotnego użytku  – 1 szt., uroflometr – 1 szt. do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 

PAKIET NR 1 – wybrano ofertę nr 3 – F.H.U. EURO-MEDICAL, Maciej Świda, 34-300 Żywiec, ul. Nad Markiem 5, kwota netto 4 990,00 zł, kwota brutto 5 389,20 zł;

PAKIET NR 2 – wybrano ofertę nr 2 - K&P Medical Group Sp. z o.o., 02-034 Warszwa, ul. Wawelska 5, kwota netto 12 870,37 zł, kwota brutto 13 900,00 zł;

PAKIET NR 3 – wybrano ofertę nr 1 - CITO INNOVATIVE SOLUTIONS, Paweł Kowalewski, 04-045 Warszawa, ul. Kwarciana 1 m. 61, kwota netto 3 703,70 zł, kwota brutto 4 000,00 zł;

PAKIET NR 4 - do dnia 28.07.2015 roku do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

                                                                                                       Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

    lek. Mateusz Korzeniewski


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE SKIEROWNE DO ZAMAWIAJĄCEGO

 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

OLK 2-902/05/2015

 

 

 

 

Pytanie nr 1, pakiet 1, poz. 19

Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 19 dopuści do zaoferowania Aparat KTG z menu w języku angielskim, a instrukcją obsługi w języku polskim?

Zamawiający dopuści do zaoferowania Aparat KTG z menu w języku angielskim, a instrukcją obsługi  w języku polskim.

       Pytanie nr 2, pakiet 2

Zamawiający w pakiecie nr 2 „Głowica endokawitarna do badań urologicznych, kompatybilna z aparatem Acuson X150 Siemens” w pkt. 3 wymaga, aby oferowana głowica posiadała „9 elementów krystalicznych   o częstotliwości min 0.985 MHz, wodoodporne sondy”. Analizując ten parametr wnioskujemy, iż wymóg ten nie dotyczy wymaganej głowicy endokawitarnej a prawdopodobnie pakietu nr 1 tzn. Aparat KTG.   W związku z tym wnosimy zapytanie, czy nie nastąpiła oczywista pomyłka pisarska i prosimy o potwierdzenie, że czy Zamawiający nie będzie wymagał spełnienia tego parametru.

 

Zamawiający informuje, iż nastąpiła pomyłka pisarska, w związku z tym nie będzie wymagał spełnienia tego parametru w pakiecie nr 2.

       Pytanie nr 3, dot. umowy

Zamawiający w §5 ust. 3 umowy wymaga, aby dostarczony sprzęt był objęty 12 miesięczną gwarancją, zaś w załączniku nr 2 wymaga 24-miesięcznej gwarancji. Prosimy o stosowną korektę zapisu.

 

Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt objęty był 12 miesięczną gwarancją.

 

 

 

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. Mateusz Korzeniewski


OLK2-902/05/15                                           Skarżysko-Kamienna, dn. 16 lipiec 2015 r.                                            

 

 

 

                                                                
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym
 w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż i dostawę aparatu KTG – 1 szt., głowica endokawitarna do badań urologicznych, kompatybilna z aparatem Acuson X150 Siemens - 1 szt., pistolet biopsyjny wielokrotnego użytku – 1 szt., uroflometr – 1 szt.

 


OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:      

 

1.      Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.      Zestawienie wymaganych parametrów – załącznik nr 2

3.      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 3

4.      Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5.      Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

6.      Zaświadczenie o numerze  identyfikacji podatkowej: NIP

7.      Wymagane certyfikaty, dopuszczenia do obrotu.

 


W/W ZAŚWIADCZENIA O NUMERZE REGON I NIP NIE SĄ WYMAGANE, JEŻELI TE INFORMACJE SĄ UJĘTE W ODPISIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pokoju  nr 116 (sekretariat) bezpłatnie lub na stronie internetowej:

-        www.spskarzysko.bip.doc.pl

-        www.olkspzoz.pl


Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną kwotę, której nie może zmienić po upływie terminu składania ofert.


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

Kwota powinna być podana w zł. (PLN).


Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.


Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.


Kryteria: Cena brutto – 100%.


Płatność: 30 dniowy termin od daty wystawienia faktury VAT.

 

Osoba uprawnione do kontaktu:

-        Małgorzata Zbroja tel: (41) 25-12-187

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

            

 

 

 

Ofertę cenową wraz z załącznikami w zaklejonej i opieczętowanej kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: ODPOWIEDŹ NA KONKURS OFERT OLK2-902/05/15 - NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO ” należy przysłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 do dnia 28 lipca 2015 roku do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lipca 2015 roku o godz. 1030.


Postępowanie przetargowe uznaje się za ważne w przypadku wpłynięcia jednej ważnej oferty.

                                      

  ZAŁĄCZNIKI


Ogłoszenie

 Ogłoszenie


OLK 2 – 902/04/2015                                                 Skarżysko-Kamienna, dn. 07-05-2015 r.

 

 

                                                                                              
                                       

                    

 

INFORMACJA O WYBRANIU OFERTY

                                               
                             

                     
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 
zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie konkursu ofert na podstawie Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż i dostawęodczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów laboratoryjnych do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 

PAKIET NR 1 – wybrano ofertę nr 5 – BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

3

Labin Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa

14 357,98 zł

95,57

5

BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin

13 722,48 zł

100,00

 

 

 

 

 

 

 

PAKIET NR 2 – wybrano ofertę nr 5 – BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

5

BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin

12 277,32 zł

100,00

        

 

PAKIET NR 3 – wybrano ofertę nr 1 – KSELMED s.c., ul. M. Konopnickiej 7, 86-300 Grudziądz

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

KSELMED s.c., ul. M. Konopnickiej 7, 86-300 Grudziądz

5 194,80 zł

100,00

 

 

PAKIET NR 4 – wybrano ofertę nr 6 – PZ CORMAY S.A., ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

6

PZ CORMAY S.A., ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki

7 554,60 zł

100,00

 

PAKIET NR 5 – wybrano ofertę nr 7 - PROFILAB s.c., ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

4

MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn

9 048,24 zł

95,64

5

BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin

11 912,40 zł

72,64

7

PROFILAB s.c., ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa

8 653,45 zł

100,00

 

 

PAKIET NR 6 – wybrano ofertę nr 2 – ALPHA DIAGNOSTICS Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

2

ALPHA DIAGNOSTICS Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa

8 991,00

100,00

 

 

 

                                                                                                       Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

    lek. Mateusz Korzeniewski


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE SKIEROWNE DO ZAMAWIAJĄCEGO

 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

OLK 2-902/04/2015

 

 

Pytanie nr 1, pakiet nr 4

 

Czy Zamawiający zgadza się na zaproponowanie serwisu przez firmę bez autoryzacji?

 

Zamawiający zgadza się na zaproponowanie serwisu przez firmę bez autoryzacji.

 

Pytanie nr 2, pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 2, poz. 1 w celu uzyskiwania wiarygodnych wyników wymaga dostarczenia kontroli dodatniej w postaci płynnej do zestawu do wykrywania krwi utajonej w kale?

Zamawiający w Pakiecie 2, poz. 1 w celu uzyskiwania wiarygodnych wyników nie wymaga dostarczenia kontroli dodatniej w postaci płynnej do zestawu do wykrywania krwi utajonej w kale.

Pytanie nr 3, pakiet nr 2, poz. 15 i 16

Jaką metodą mają być wykonywane oznaczenia?

Oznaczenia mają być wykonane metodą immunochromatograficzną.

Pytanie nr 4, pakiet nr 2, poz. 15 i 16

Czy Zamawiający wyłączy z Pakietu 2 pozycje 15 i 16 do oddzielnego pakietu?

Zamawiający nie wyłączy z Pakietu 2 pozycji 15 i 16 do oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 5, pakiet 5, poz. 3

Czy Zamawiający Pakiecie 5, poz. 3 dopuści probówki na glukozę z KF/Na2EDTA. na 1 ml krwi? Probówki na 1,8ml krwi są w posiadaniu tylko jednej firmy, u której zakup takich probówek jest nie możliwy lub czy Zamawiający wydzieli tę pozycję do odrębnego pakietu, gdyż pozostawienie tej pozycji wskazuje tylko na jednego producenta i zamyka możliwość złożenia ofert innym wykonawcom.

Zamawiający Pakiecie 5, poz. 3 dopuści probówki na glukozę z KF/Na2EDTA. na 1 ml krwi.

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością  do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

                               
Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)

Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością  do 3 lub 4 miejsc po przecinku.

Pytanie nr 7, pakiet 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania cholesterolu HDL, wykorzystujący inną metodę                     i spełniający wszystkie pozostałe wymogi Zamawiającego?

 

Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania cholesterolu HDL, wykorzystujący inną metodę                     i spełniający wszystkie pozostałe wymogi Zamawiającego.

Pytanie nr 8 dot. SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

 

Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku.

 

Pytanie nr 9, pakiet 5, poz. 3

       Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek z fluorkiem sodu?

 

       Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek z fluorkiem sodu.

 

 

Pytanie nr 10, pakiet 5, poz. 5

Prosimy o podanie górnej średnicy oraz maksymalnej wysokości probówek, które pasują do posiadanego przez Zamawiającego talerza w urządzeniu Metrolab 2300 Plus.

 

Zamawiający określa górną średnicę probówki na 13mm oraz maksymalną wysokość probówek                     na 75mm.

 

Pytanie nr 11, pakiet 5, poz. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie probówek wykonanych z polipropylenu (PP)?

 

        Zamawiający zgadza się na zaoferowanie probówek wykonywanych z polipropylenu (PP).

 

Pytanie nr 12, pakiet 5, poz. 5

       Jeśli Zamawiający zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na zaoferowanie probówek z nalepką?

 

       Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie probówek z nalepką.

 

Pytanie nr 13, pakiet 5, poz. 5

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na probówki z PP to czy zgodzi się na zaoferowanie probówek wykonanych z tworzywa o przeźroczystości równej probówkom z PS, które zostały wyprodukowane ze specjalnym przeznaczeniem do badań biochemicznych? Zwracamy uwagę Zamawiającego, że tworzywo PS nie jest dobre do przeprowadzania wykrzepiania, albowiem skrzep przykleja się do ścianek probówki wykonanego z PS.

 

       Odpowiedź zawarta w Pytaniu 5 do poz. 5, pakiet 5.

 

Pytanie nr 14, pakiet 5, poz. 6

Czy Zamawiający wprowadzi wymóg zaoferowania mikrometody sterylnej? Sterylność produktów do pobierania krwi jest istotna dla zachowania wysokiej, jakości wyników badań analitycznych.

 

        Zamawiający nie wprowadzi wymogu zaoferowania mikrometody sterylnej.

 

Pytanie nr 15, pakiet 5, poz. 7

       Czy Zamawiający zgodzi się na probówki o pojemnościach w zakresie 200-250 ul?

 

        Zamawiający zgodzi się na probówki o pojemności w zakresie 200-250 ul.

 

Pytanie nr 16, pakiet 5, poz. 7

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na wyłączenie pozycji do innego pakietu z uwagi na małą ilość przedmiotu zamówienia (tj. 300 szt.)?

 

        Odpowiedź zawarta w Pytaniu 8 do poz. 7, pakiet 5.

 

Pytanie nr 17, pakiet 5, poz. 8

Czy Zamawiający życzy sobie zaoferowania końcówek standardowych (o standardowej jakości), czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na końcówki o podwyższonej jakości typu superior, jeśli tak to czy wymaga załączenia do oferty przetargowej próbek takich końcówek typu superior?

 

Zamawiający życzy sobie zaoferowania końcówek standardowych (o standardowej jakości), Zamawiający nie oczekuje złożenia oferty na końcówki o podwyższonej jakości typu superior.

 

Pytanie nr 18, pakiet 5, poz. 8

Czy Zamawiający życzy sobie zaoferowania końcówek standardowych (o standardowej jakości), czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na końcówki o podwyższonej jakości typu superior, jeśli tak to czy wymaga załączenia do oferty przetargowej próbek takich końcówek typu superior?

 

Zamawiający życzy sobie zaoferowania końcówek standardowych (o standardowej, jakości), Zamawiający nie oczekuje złożenia oferty na końcówki o podwyższonej, jakości typu superior.

 

Pytanie nr 19, pakiet 5, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek o wym. 16x105mm ze znacznikiem, spełniających pozostałe wymagania?

 

Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek o wym. 16x105mm ze znacznikiem, spełniających pozostałe wymagania.

Pytanie nr 20, pakiet 5, poz. 14

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na wyłączenie pozycji do innego pakietu?

 

Odpowiedź zawarta w Pytaniu 12 do poz. 14, pakiet 5.

 

 

Pytanie nr 21, pakiet 5, poz. 17

        Czy Zamawiający oczekuje szkiełek z polem czy bez pola?

 

        Zamawiający oczekuje szkiełek z polem.

 

Pytanie nr 22, pakiet 5, poz. 19

Czy Zamawiający oczekuje naczynek do aparatu Technicon? Jeśli nie, prosimy o podanie, do jakich analizatorów mają pasować.

 

Zamawiający oczekuje naczynek, które będą pasować do podajnika EasyLite.

 

Pytanie nr 23, pakiet 5, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści probówki z wieczkiem (korkiem)?

 

Zamawiający nie dopuści probówki z wieczkiem (korkiem).

 

 

Pytanie nr 24, pakiet 5, poz. 20

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na wyłączenie pozycji do innego pakietu?

 

Zmawiający nie zgodzi się na wyłączenie pozycji do innego pakietu.

 

Pytanie nr 25, pakiet 5, poz. 22

Czy Zamawiający zgodzi się na stazy nie autoklawowalne?

 

Zamawiający nie zgodzi się na stazy nie autoklawowalne.

 

Pytanie nr 26, pakiet 5, poz. 22

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na wyłączenie pozycji do innego pakietu?

 

Zamawiający nie zgodzi się na wyłączenie pozycji do innego pakietu.

 

Pytanie nr 27 projekt umowy

Zamawiający wspomina o „upływie terminu nałożonego przez Zamawiającego na wymianę towaru”, jednak w treści umowy brak takiego terminu. Prosimy o jego uzupełnienie.

 

Zamawiający dokona poprawy.

 

Pytanie nr 28 projekt umowy

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości wprowadzenia zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

 

Zamawiający podtrzymuje zapis §10 projektu umowy.

 

 

 

Pytanie nr 29 projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o treści: „Za wyjątkiem zmiany urzędowej zmiany stawki VAT, której uwzględnienie nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. W tej sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.”?

 

       Zamawiający podtrzymuje zapis §11 ust. 3 projektu umowy.

 

Pytanie nr 30 projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu: „…kontrolę zewnętrzną laboratoryjną". Wykonawca nie jest podmiotem uprawnionym do kontroli laboratorium Zamawiającego w zakresie wykonywanej w nim pracy. Jeśli Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie zapisu, to prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego, co ma na myśli.

 

Kontrola zewnątrz laboratoryjna dotyczy parametrów mierzalnych.

 

Pytanie nr 31, pakiet 5, poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na probówki z NaF i K2EDTA?

Zamawiający zgodzi się na probówki z NaF i K2EDTA.

Pytanie nr 32, pakiet nr 5, poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na probówki na 1,8 ml krwi o poj. 4 ml?

Zamawiający zgodzi się na probówki na 1,8 ml krwi o poj. 4 ml

Pytanie nr 33, pakiet nr 5, poz. 4

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na probówki na 1,8 ml krwi o wymiarach 13x75mm?

Odpowiedź zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 2.

 

Pytanie nr 34, pakiet nr 5, poz. 13

Czy Zamawiający zgodzi się na probówki 12x75 mm?

Zamawiający zgodzi się na probówki 12x75 mm

 


OLK2-902/04/15                                                                  Skarżysko-Kamienna, dn. 27.04.2015 r.

 

 

 

 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA

 

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zmienia treść ogłoszenia sporządzonego w postępowaniu przetargowym  na zadanie o wartości do 30 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ na dostawę odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów laboratoryjnych.

 

Zakres modyfikacji jest następujący:

 

1.      W załączniku nr 2 do sprawy OLK2-902/04/15 z dn. 17.04.2015 roku w Pakiecie nr 5 w pozycji 24 ilość 7000 zastąpiono ilością 2.

 

W pozostałym zakresie Ogłoszenie o zamówieniu pozostaje niezmienione.

 

 

 

Dyrektor OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski

 


OLK2-902/04/15                                                 Skarżysko-Kamienna, dn. 17.04.2015 r.                                            

 

 

 

                                                                
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie  o wartości  do 30 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami  Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ na sprzedaż i dostawę
 odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów laboratoryjnych (pakiety od 1 do 6).

 

Oferta powinna zawierać:      

 

1.      Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.      Formularz asortymentowo - cenowy – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3

4.      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4

5.      Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6.      Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

7.      Zaświadczenie o numerze  identyfikacji podatkowej: NIP

8.      Pełnomocnictwo do złożenia oferty w oryginale w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik Oferenta


W/w zaświadczenia o numerze REGON i NIP nie są wymagane, jeżeli te informacje są ujęte w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego. Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność   z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST SPRZEDAŻ I DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH, DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH DO OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA WARUNKACH SZCZEGÓŁOWO PRZEDSTAWIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA, STANOWIĄCEGO JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ.

 

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 116 (sekretariat) bezpłatnie lub na stronie internetowej:

 

-        www.spskarzysko.bip.doc.pl

-        www.olkspzoz.pl

Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną kwotę, której nie może zmienić po upływie terminu składania ofert.


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Kwota powinna być podana w zł. (PLN).


Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.


Termin realizacji zamówienia - r
ealizacja zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie w terminie  12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 
Kryteria: Cena brutto – 100%.


Płatność:
 30 dniowy termin płatności od daty wystawienia faktury VAT pod warunkiem, że towar będzie dostarczony wraz z fakturą nie później niż w ciągu 48 godzin od daty wystawienia faktury.  W razie, gdy wskazany wyżej termin dostarczenia towaru wraz z fakturą nie będzie dotrzymany, termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury.

 

Osoba uprawniona do kontaktu: Maciej Wróbel          tel: (41) 25-12-187.

 

Zapytania dot. postępowania przetargowego proszę kierować na adres: m.wrobel@olkspzoz.pl

Zapytania i odpowiedzi dot. postępowania przetargowego będzie można uzyskać na stronie internetowej: www.olkspzoz.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

 

Ofertę cenową wraz z załącznikami w zaklejonej i opieczętowanej kopercie zaopatrzonej                   w adres Zamawiającego zawierającą opis: ODPOWIEDŹ NA KONKURS OFERT OLK2-902/04/15 - NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH, DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH należy przysłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 do dnia 4 maja 2015 roku do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 maja 2015 roku  o godz. 930.

 

 

Postępowanie przetargowe uznaje się za ważne w przypadku wpłynięcia jednej ważnej oferty.

                                      

Z poważaniem

 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski


 Załączniki  


OLK 2 – 902/03/2015                                              Skarżysko-Kamienna, dn. 08-04-2015 r.

               

 

                                                                                              
                                       

                    

 

INFORMACJA O WYBRANIU OFERTY

                                               
                             

                     
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 
zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie konkursu ofert na podstawie Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych (Pakiet nr 1) i płyt CD (Pakiet nr 2) do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 

PAKIET NR 1 – wybrano ofertę nr 2 – KONKRET PLUS Leszek Ozioro, ul. Chałubińskiego 44, 25-619 Kielce;

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lobos Sp. z o.o., Biuro Handlowe Oddział Kielce, ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce

8 199,18 zł

89,44

2

KONKRET PLUS Leszek Ozioro, ul. Chałubińskiego 44, 25-619 Kielce

7 333,67 zł

100,00

3

BIURO MARKET Leszek Kulina Sp. j., ul. Zagórska 118, 25-346 Kielce

7 687,24 zł

95,40

 

 

 

 

 

 

PAKIET NR 2 – wybrano ofertę nr 4 – P.P.U.H. Content Sp. z o.o., al. W. Korfantego 66, 40-161 Katowice

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lobos Sp. z o.o., Biuro Handlowe Oddział Kielce, ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce

2 312,40 zł

85,11

2

KONKRET PLUS Leszek Ozioro, ul. Chałubińskiego 44, 25-619 Kielce

2 460,00 zł

80,00

3

BIURO MARKET Leszek Kulina Sp. j., ul. Zagórska 118, 25-346 Kielce

2 460,00 zł

80,00

4

P.P.U.H. Content Sp. z o.o., al. W. Korfantego 66, 40-161 Katowice

 

1 968,00 zł

100,00

        

 

 

                                                                                                       Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

    lek. Mateusz Korzeniewski


OLK 2 – 902/02/2015                     Skarżysko-Kamienna, dn. 26-03-2015 r.

 

 

                                                                                              
                                       

                    

 

INFORMACJA O WYBRANIU OFERTY

                                               
                             

                     
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie konkursu ofert na podstawie Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż i dostawę sprzętu jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji, materiałów opatrunkowych do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 

PAKIET NR 1 – wybrano ofertę nr 3 – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

3

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

 

12 570,83 zł

100,00

 

 

 

 

 

 

PAKIET NR 2 – wybrano ofertę nr 2 – SKY Production Polska Sp. z o.o., al. NMP 28, 42-200 Częstochowa

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

2

SKY Production Polska Sp. z o.o., al. NMP 28, 42-200 Częstochowa

 

6 402,24 zł

100,00

4

SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-703 Warszawa

6 503,72 zł

98,43

5

CZM „CEZAL” S.A., oddział Kraków, ul. Bilicka 117, 30-149 Kraków

6 708,96 zł

95,43

        

 

PAKIET NR 3 – wybrano ofertę nr 8 – ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

8

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

 

22 864,01 zł

100,00

 

 

PAKIET NR 4 – wybrano ofertę nr 6 – Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

PHU ANMAR Sp. z o.o., Sp. K.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy 

 

5 715,36 zł

94,82

6

Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

 

5 419,44 zł

100,00

7

ROVERS POLSKA Sp. z o.o., ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno

6 667,92 zł

81,28

 

PAKIET NR 5 – wybrano ofertę nr 8 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

8

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

 

11 446,33 zł

100,00

 

 

PAKIET NR 6 – wybrano ofertę nr 6 – Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

6

Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

 

4 589,71 zł

100,00

8

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

 

5 401,95 zł

84,96

 

 

 

                                                                                                       Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

    lek. Mateusz Korzeniewski


OLK2-902/03/15                                             Skarżysko-Kamienna, dn. 23.03.2015 r.                                            

 

 

 

                                                                
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie  o wartości  do 30 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ na dostawę materiałów biurowych oraz płyt CD-R (pakiety od 1 do 2).

 

Oferta powinna zawierać:      

 

1.      Wypełniony i parafowany  formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.      Zestawienie asortymentowo - cenowe – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3

4.      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4

5.      Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6.      Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

7.      Zaświadczenie o numerze  identyfikacji podatkowej: NIP


W/w zaświadczenia o numerze REGON i NIP nie są wymagane jeżeli te informacje są ujęte w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego. Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność  z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST SPRZEDAŻ I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PŁYT CD-R DO OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA WARUNKACH SZCZEGÓŁOWO PRZEDSTAWIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA, STANOWIĄCEGO JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ.

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pokoju  nr 116 (sekretariat) bezpłatnie lub na stronie internetowej:

 

-        www.spskarzysko.bip.doc.pl

-        www.olkspzoz.pl

Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną kwotę, której nie może zmienić po upływie terminu składania ofert.


Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert na odrębne pakiety.

 

Kwota powinna być podana w zł. (PLN).


Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.


Termin realizacji zamówienia - r
ealizacja zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie w terminie                   12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 
Kryteria: Cena brutto – 100%.


Płatność:
 30 dniowy termin płatności od daty wystawienia faktury VAT pod warunkiem, że towar będzie dostarczony wraz z fakturą nie później niż w ciągu 48 godzin od daty wystawienia faktury. W razie, gdy wskazany wyżej termin dostarczenia towaru wraz z fakturą nie będzie dotrzymany, termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury.

 

Osoba uprawnione do kontaktu: Małgorzata Zbroja tel: (41) 25-12-187.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

 

 

 

Ofertę cenową wraz z załącznikami w zaklejonej i opieczętowanej kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: ODPOWIEDŹ NA KONKURS OFERT OLK2-902/03/15 - NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PŁYT CD-R należy przysłać lub złożyć   w sekretariacie pok. 116 do dnia 7 kwietnia 2015 roku do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu   7 kwietnia 2015 roku  o godz. 930.

 

 

Postępowanie przetargowe uznaje się za ważne w przypadku wpłynięcia jednej ważnej oferty.

                                      

Z poważaniem

 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski


ZAŁĄCZNIKI  


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE SKIEROWNE DO ZAMAWIAJĄCEGO

 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

OLK 2-902/02/2015

 

 

Pytanie nr 40, pakiet 1 poz. 15-16:

Czy Zamawiający dopuści szybkowiążące opaski gipsowe o czasie wiązania ok. 3-3,30 min i czasie plastyczności  2 min., przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

 

Zamawiający dopuści szybkowiążące opaski gipsowe o czasie wiązania ok. 3-3,30 min i czasie plastyczności  2 min., przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

 

Pytanie nr 41, pakiet nr 1 poz. 25:

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozm. 6 x 75 mm a 50 szt., przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

 

Zamawiający dopuści przylepiec w rozm. 6 x 75 mm a 50 szt., przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

 

Pytanie nr 42, pakiet nr 1 poz. 30:

Czy Zamawiający miał na myśli  tunel z włókniny jałowy w rozm. 150 cm x 10 cm?

 

Zamawiający miał na myśli  tunel z włókniny jałowy w rozm. 150 cm x 10 cm.

 

Pytanie nr 43, pakiet nr 1 poz. 31:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozm. 8 x 5,8 cm, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIW?

 

Zamawiający dopuści opatrunek w rozm. 8 x 5,8 cm, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIW.

 

Pytanie nr 44, pakiet nr 1 poz. 37:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania  zawierający: 5 szt. tupferów 20cm x 20 cm, serweta podfoliowana 42 g/m2 rozm. 50 x 60 cm, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

 

Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania  zawierający: 5 szt. tupferów 20cm x 20 cm, serweta podfoliowana 42 g/m2 rozm. 50 x 60 cm, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

 

Pytanie nr 45, dot. projektu umowy:

 

Czy Zamawiający dopuści realizację dostaw do godz. 15.00 (par. 6) ?

 

Zamawiający dopuści realizację dostaw do godz. 15.00 (par. 6).

 

 

Pytanie nr 46, dot. projektu umowy:

 

Czy Zamawiający dopuści aby kara umowna w par. 7 ust b) wynosiła 10% wartości zamówienia o której mowa w par. 3?

 

Zamawiający dopuści, aby kara umowna w par. 7 ust b) wynosiła 10% wartości zamówienia o której mowa w par. 3.

 

Pytanie nr 47, dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy          przekroczy 3%?

 

Zamawiający nie wyraża zgody.


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE SKIEROWNE DO ZAMAWIAJĄCEGO

 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

OLK 2-902/02/2015

 

 

Pytanie nr 10, dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

 

Zamawiający nie wymaga, aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności.

 

Pytanie nr 11, dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

 

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach.

 

Pytanie nr 12, dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

 

Zamawiający nie wymaga, aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu.

 

Pytanie nr 13, dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta?

 

Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta.

 

Pytanie nr 14, dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej?

 

Zamawiający nie wymaga, aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu.

 

Pytanie nr 15, dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?

 

Zamawiający nie wymaga, aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu.

 

 

Pytanie nr 16, dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymogów?

 

Zamawiający nie wymaga, aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymogów.

 

Pytanie nr 17, dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

 

Dostawca dostarcza towar w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

 

Pytanie nr 18, dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników?

 

Zamawiający nie wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników.

 

Pytanie nr 19, dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi?

 

Zamawiający nie wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

 

Pytanie nr 20, pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 1 dopuści do zaoferowania torebki papierowo- foliowe w rozmiarze 90x230mm?

 

Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 1 nie dopuści do zaoferowania torebek papierowo- foliowych w rozmiarze 90x230mm.

 

Pytanie nr 21, pakiet nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 2 dopuści do zaoferowania torebki papierowo- foliowe w rozmiarze 90x230mm?

 

Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 2 nie dopuści do zaoferowania torebek papierowo- foliowych w rozmiarze 90x230mm.

 

 

Pytanie nr 22, pakiet nr 3, poz. 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 4 dopuści do zaoferowania torebki papierowo-foliowe w rozmiarze 135x255mm?

 

Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 4 dopuści do zaoferowania torebki papierowo-foliowe w rozmiarze 135x255mm.

 

Pytanie nr 23, pakiet nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 5 dopuści do zaoferowania torebki papierowo-foliowe w rozmiarze 130 x 250 mm lub 140 x 280mm z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości tj. 2 opakowania a’200szt.?

 

Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 5 nie dopuści do zaoferowania torebek papierowo-foliowych w rozmiarze 130 x 250 mm lub 140 x 280mm z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości tj. 2 opakowania a’200szt.

 

Pytanie nr 24, pakiet nr 3, poz. 6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 6 dopuści torebki w rozmiarze 450 x 300mm, pakowane po 200szt, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości tj. 3 opakowania a’200szt.?

Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 6 nie dopuści torebek w rozmiarze 450 x 300mm, pakowane po 200szt, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości tj. 3 opakowania a’200szt. Zamawiający dopuści torebki papierowo-foliowe w rozmiarze 420 x 600 bez właściwości samoprzylepnych.

 

Pytanie nr 25, pakiet nr 3 poz. 26

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 26 dopuści do zaoferowania opaski uciskowe jednorazowego użytku do pobierania krwi, perforowane, lateksowe, płaski i szeroki pasek gumy syntetycznej, z dołączoną do opakowania w języku polskim instrukcja obsługi oraz graficzna instrukcja obsługi?

Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 26 dopuści do zaoferowania opaski          uciskowe jednorazowego użytku do pobierania krwi, perforowane, lateksowe,          płaski i szeroki pasek gumy syntetycznej, z dołączoną do opakowania w języku polskim instrukcja obsługi oraz graficzna instrukcja obsługi.

 

Pytanie nr 26, pakiet nr 3 poz. 27

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 27, dopuści do zaoferowania wskaźnik na parę wodną, zakres temp. 121’C – 141’C, czas 3,5min-20min, pakowane w opakowanie zbiorcze a’250szt., z przeliczeniem wymaganej ilości na 1 x a’250 szt.?

 

Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 27, dopuści do zaoferowania wskaźnik na parę wodną, zakres temp. 121’C – 141’C, czas 3,5min-20min, pakowane w opakowanie zbiorcze a’250szt., z przeliczeniem wymaganej ilości na 1 x a’250 szt.

 

Pytanie nr 27, pakiet nr 3 poz. 30

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 30 dopuści do zaoferowania kaniule dożylne wykonane z teflonu (FEP), z 2 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem iniekcyjnym, z samozamykającym zaworem portu górnego, zastawką anty zwrotną zabezpieczającą przed wyciekiem podczas wkłucia, ze standardowym koreczkiem luer-lock z trzpieniem powyżej krawędzi ułatwiającym założenie na zawór iniejcyjny, ze skrzydełkami, sterylizowane EO.

Rozmiary:

22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min

20G 1,1x32mm przepływ 65ml/min

18G 1,3x45mm przepływ 95ml/min

17G 1,5x45mm przepływ 142ml/min

16G 1,7x45mm przepływ 200ml/min

 

Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 30 dopuści do zaoferowania kaniule dożylne wykonane z teflonu (FEP), z 2 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem iniekcyjnym, z samozamykającym zaworem portu górnego, zastawką anty zwrotną zabezpieczającą przed wyciekiem podczas wkłucia, ze standardowym koreczkiem luer-lock z trzpieniem powyżej krawędzi ułatwiającym założenie na zawór iniejcyjny, ze skrzydełkami, sterylizowane EO.

 

Pytanie nr 28, pakiet nr 6 poz. od 1 do 7

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6, w pozycji nr 1 – 7, wymaga zaoferowania igieł do iniekcji pochodzących od jednego producenta?

 

Zamawiający w Pakiecie nr 6, w pozycji nr 1 – 7, nie wymaga zaoferowania igieł do iniekcji pochodzących od jednego producenta.

 

Pytanie nr 29, pakiet nr 6 poz. 7

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 7 wymaga zaoferowania igły o dwóch rodzajach ścięcia ostrza, krótko ścięte oraz długo ścięte, do wyboru przez Zamawiającego przy zamówieniu, oznaczonych odpowiednio na opakowaniu jednostkowym?

 

Zamawiający w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 7  nie wymaga zaoferowania igły o dwóch rodzajach ścięcia ostrza, krótko ścięte oraz długo ścięte, do wyboru przez Zamawiającego przy zamówieniu, oznaczonych odpowiednio na opakowaniu jednostkowym.

 

Pytanie nr 30, pakiet nr 6 poz. 8

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 8, dopuści do zaoferowania strzykawkę tuberkulinową 1ml, z igłą iniekcyjną 0,45x12mm, z czytelna i nieścieralna skalą co 0,01 ml, z gumowym tłoczkiem?

 

Zamawiający w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 8, dopuści do zaoferowania strzykawkę tuberkulinową 1ml, z igłą iniekcyjną 0,45x12mm, z czytelna i nieścieralna skalą co 0,01 ml, z gumowym tłoczkiem.

 

 

Pytanie nr 31, pakiet nr 6 poz. 9, 10, 11, 12

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 9, 10, 11, 12, dopuści do zaoferowania strzykawki dwuczęściowe, odpowiednio 2ml, 5ml, 10ml, 20ml, posiadające nieścieralną, czarna skalę pomiarową, rozszerzoną o min. 20% skali nominalnej, tj. 2-3ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-24ml, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, kontrastujący tłok w kolorze zielonym zapewniający płynną pracę w cylindrze strzykawki, kryza zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka, w opakowaniu typu blister-pack z opisami oraz datą produkcji i ważności, pakowane w kartonowe opakowania po 100 szt. niezależnie od pojemności strzykawki?

 

Zamawiający w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 9, 10, 11, 12, dopuści do zaoferowania strzykawki dwuczęściowe, odpowiednio 2ml, 5ml, 10ml, 20ml, posiadające nieścieralną, czarna skalę pomiarową, rozszerzoną o min. 20% skali nominalnej, tj. 2-3ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-24ml, cylinder o wysokim stopniu przejrzystości, kontrastujący tłok w kolorze zielonym zapewniający płynną pracę w cylindrze strzykawki, kryza zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka, w opakowaniu typu blister-pack z opisami oraz datą produkcji i ważności, pakowane w kartonowe opakowania po 100 szt. niezależnie od pojemności strzykawki.

 

Pytanie nr 32, pakiet nr 6 poz. 12

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 12 dopuści do zaoferowania strzykawki pakowane po 100szt, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości tj. 10op. x 100szt.?

 

Zamawiający w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 12 dopuści do zaoferowania strzykawki pakowane po 100szt, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości tj. 10op. x 100szt.

 

Pytanie nr 33, pakiet nr 6 poz. 13, 14, 15, 16

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 w pozycjach nr 13, 14, 15, 16, oczekuje strzykawek bezpiecznych pakowanych w opakowania jednostkowe posiadające mankiet foliowy z przetłoczeniami ułatwiającymi otwieranie opakowania?

 

Zamawiający w Pakiecie nr 6 w pozycjach nr 13, 14, 15, 16, oczekuje strzykawek bezpiecznych pakowanych w opakowania jednostkowe posiadające mankiet foliowy z przetłoczeniami ułatwiającymi otwieranie opakowania.

 

Pytanie nr 34, dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający przewiduje w trakcie oceny ofert, wezwanie Wykonawców do przedłożenia próbek oferowanych produktów co do których zachodzi wątpliwość co do zgodności z wymogami opisanymi przez Zamawiającego w SIWZ?

 

Zamawiający przewiduje w trakcie oceny ofert, wezwanie Wykonawców do przedłożenia próbek oferowanych produktów co do których zachodzi wątpliwość co do zgodności z wymogami opisanymi przez Zamawiającego w SIWZ.

 

Pytanie nr 35, projekt umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy i dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT.

 

Zgodnie z § 10 ust. 3 projektu umowy.

 

Pytanie nr 36, projekt umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy i wprowadzenie zapisu o możliwości zmiany cen brutto zaoferowanych wyrobów i wartości brutto Pakietów przy jednoczesnej niezmienności cen netto zaoferowanych wyrobów i wartości netto Pakietów.

 

Zgodnie z § 10 ust. 3 projektu umowy.

 

Pytanie nr 37, projekt umowy

Czy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wyroby medyczne Zamawiający zgodzi się na zastosowanie zasady, że zmianie ulegnie jedynie cena brutto i wartość brutto wyrobu i pakietu natomiast cena netto i wartość netto wyrobu i pakietu pozostanie bez zmian? 

 

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wyroby medyczne Zamawiający zgodzi się na zastosowanie zasady, że zmianie ulegnie jedynie cena brutto i wartość brutto wyrobu i pakietu natomiast cena netto i wartość netto wyrobu i pakietu pozostanie bez zmian.

 

Pytanie nr 38, pakiet 4 poz. 4-5

Czy Zamawiający miał na myśli szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Zamawiający miał na myśli szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych.

 

Pytanie 39, pakiet 3, pozycja 6

Czy w związku z faktem, iż na rynku medycznym nie występują torebki papierowo-foliowe

samoprzylepne w rozmiarze 42Ox60Omm, Zamawiający dopuści torebki papierowo-foliowe

samoprzylepne w największym dostępnym rozmiarze tj. 3OOx450mm pakowane po 200szt. Z

odpowiednim przeliczeniem, spełniające pozostałe parametry SIWZ Iub torebki papierowo –foliowe płaskie w rozmiarze 42Ox6O0mm bez właściwości samoprzylepnych?

 

Zamawiający dopuści torebki papierowo–foliowe płaskie w rozmiarze 42Ox6O0mm bez właściwości samoprzylepnych.


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE SKIEROWNE DO ZAMAWIAJĄCEGO

 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

OLK 2-902/02/2015

 

 

Pytanie nr 1, pakiet 6, pozycja 8

 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny 1 ml  z igłą iniekcyjną 0,45 x 13 mm oraz skalą co 0,05 ml? Pozostałe parametry bez zmian.

 

Zamawiający nie dopuści strzykawek do tuberkuliny 1 ml z igłą iniekcyjną 0,45 x 13 mm oraz skalą co 0,05 ml.

 

Pytanie nr 2, pakiet 6, pozycja 9

 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe o pojemności 2 ml z rozszerzeniem do 3 ml, ze skalą co 0,1 ml, gumowy uszczelnieniem, opakowanie typu blister pack, pakowane po 100 szt.?

 

Zamawiający nie dopuści strzykawek trzyczęściowych o pojemności 2 ml z rozszerzeniem do 3 ml, ze skalą co 0,1 ml, gumowy uszczelnieniem, opakowanie typu blister pack, pakowane po 100 szt.

 

Pytanie nr 3, pakiet nr 6, pozycja 10

 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe o pojemności 5 ml z rozszerzeniem do 6 ml, ze skalą co 0,2 ml, gumowy uszczelnieniem, opakowanie typu blister pack, pakowane po 100 szt.?

 

Zamawiający nie dopuści strzykawek trzyczęściowych o pojemności 5 ml z rozszerzeniem do 6 ml, ze skalą co 0,2 ml, gumowy uszczelnieniem, opakowanie typu blister pack, pakowane po 100 szt.

 

 

 

Pytanie nr 4, pakiet nr 6, pozycja 11

 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe o pojemności 10 ml z rozszerzeniem do 12 ml, ze skalą co 0,2 ml, gumowy uszczelnieniem, opakowanie typu blister pack, pakowane po 100 szt.?

 

Zamawiający nie dopuści strzykawek trzyczęściowych o pojemności 10 ml z rozszerzeniem do 12 ml, ze skalą co 0,2 ml, gumowy uszczelnieniem, opakowanie typu blister pack, pakowane po 100 szt.

 

Pytanie nr 5, pakiet nr 6, pozycja 12

 

Czy Zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe o pojemności 20 ml z rozszerzeniem do 25 ml, ze skalą co 1 ml, gumowy uszczelnieniem, opakowanie typu blister pack, pakowane po 100 szt.?

 

Zamawiający nie dopuści strzykawek trzyczęściowych o pojemności 20 ml z rozszerzeniem do 25 ml, ze skalą co 1 ml, gumowy uszczelnieniem, opakowanie typu blister pack, pakowane po 100 szt.

 

 

Pytanie nr 6, pakiet nr 6, pozycja 9-12

 

 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kolorystycznego kodowania rozmiaru na opakowaniu?

 

 

Zamawiający odstąpi od wymogu kolorystycznego kodowania rozmiaru na opakowaniu.

 

 

 

Pytanie nr 7, pakiet 2, pozycja 4 i poz. 5

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do dezynfekcji rąk     i skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, Adeno, Rota, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol,           2-difenylol i nadtlenek wodoru, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do dezynfekcji rąk  i skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz          płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, Adeno, Rota, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

 

Pytanie nr 8, pakiet 2, pozycja 11

 

Prosimy o dopuszczenie produktu spełniającego wszystkie wymogi SIWZ w opakowaniu 2kg                 z odpowiednim przeliczeniem.

 

Zamawiający dopuści produkt spełniający wszystkie wymogi SIWZ w opakowaniu 2kg                                z odpowiednim przeliczeniem.

 

Pytanie nr 9

 

W razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań, czy dokonać przeliczeń dla ułamkowej ilości opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).

 

 W razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań Zamawiający prosi o przeliczanie ilości zgodnie                 z  zasadami matematyki.OLK2-902/02/15                                            Skarżysko-Kamienna, dn. 11.03.2015 r.                                            

 

 

 

                                                                
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie  o wartości  do 30 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ na sprzedaż i dostawę
 sprzętu jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji, materiałów opatrunkowych (pakiety od 1 do 6).

 

Oferta powinna zawierać:      

 

1.      Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.      Formularz asortymentowo - cenowy – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3

4.      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4

5.      Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6.      Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

7.      Zaświadczenie o numerze  identyfikacji podatkowej: NIP


W/w zaświadczenia o numerze REGON i NIP nie są wymagane, jeżeli te informacje są ujęte w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego. Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST SPRZEDAŻ I DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DO OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA WARUNKACH SZCZEGÓŁOWO PRZEDSTAWIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA, STANOWIĄCEGO JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ.

 

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 116 (sekretariat) bezpłatnie lub na stronie internetowej:

 

-        www.spskarzysko.bip.doc.pl

-        www.olkspzoz.pl

Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną kwotę, której nie może zmienić po upływie terminu składania ofert.


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Kwota powinna być podana w zł. (PLN).


Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.


Termin realizacji zamówienia - r
ealizacja zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie w terminie                   12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 
Kryteria: Cena brutto – 100%.


Płatność:
 30 dniowy termin płatności od daty wystawienia faktury VAT pod warunkiem, że towar będzie dostarczony wraz z fakturą nie później niż w ciągu 48 godzin od daty wystawienia faktury.  W razie, gdy wskazany wyżej termin dostarczenia towaru wraz z fakturą nie będzie dotrzymany, termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury.

 

Osoba uprawniona do kontaktu: Małgorzata Zbroja    tel: (41) 25-12-187;

                                                           Maciej Wróbel          tel: (41) 25-12-187.

Zapytania dot. postępowania przetargowego proszę kierować na adres: m.zbroja@olkspzoz.pl

Zapytania i odpowiedzi dot. postępowania przetargowego będzie można uzyskać na stronie internetowej: www.olkspzoz.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

 

Ofertę cenową wraz z załącznikami w zaklejonej i opieczętowanej kopercie zaopatrzonej                   w adres Zamawiającego zawierającą opis: ODPOWIEDŹ NA KONKURS OFERT OLK2-902/02/15                                                                       - NA DOSTAWĘ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH należy przysłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 do dnia 25 marca 2015 roku do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2015 roku  o godz. 930.

 

 

Postępowanie przetargowe uznaje się za ważne w przypadku wpłynięcia jednej ważnej oferty.

                                      

Z poważaniem

 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski
ZałącznikiOLK 2 – 902/01/2015                                               Skarżysko-Kamienna, dn. 26-02-2015 r.

 

 

                                                                                              
                                       

                    

 

INFORMACJA O WYBRANIU OFERTY

                                               
                             

                     
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie konkursu ofert na podstawie Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę fabrycznie nowych tonerów, taśm i tuszy do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej wybrano ofertę firmy: GRIM Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marcin Ilski, ul. Lotnicza 15d/15, 54-400 Oleśnica. Wpłynęło 11 ważnych ofert.

 

 

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

PHU Plus, ul. Na Zapleczu 26, 87-100 Toruń

5 983,95

72,66

2

A- J Agnieszka Warowna, ul. Beniowskiego 3, 65-324 Zielona Góra

5 836,35

74,50

3

DRUK TECH Waldemar Kawalec, ul. Orzeszkowej 13, 35-006 Rzeszów

4 962,18

87,63

4

RS SYSTEM Rafał Sułek ul. Małowicza 9/10, 26-110 Skarżysko-Kamienna

6 039,30

72,00

5

WIA Dombrowicz Sp. J., ul. Pastewna 9, 02-954 Warszawa

7 248,39

59,99

6

GLOBO GROUP, ul. Magazynowa 5, 25-565 Kielce

5 554,68

78,28

7

Biuro Market Leszek Kulina Sp. J., ul. Zagórska 118, 25-346 Kielce

5 013,85

86,72

8

GRIM Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marcin Ilski ul. Lotnicza 15d/15, 54-400 Oleśnica

4 348,17

100,00

9

PRINTEX K. Borkowski, K. Mirowski Sp. J., al. Piłsudskiego 105B, 05-270 Marki

6 082,35

71,49

10

ECO BLACK S.C. M. Szewczyk Ł. Baran, ul. Kredowa 2/7, 25-640 Kielce

5 325,29

81,65

11

MTL SYSTEM, ul. Babimojska 9, 54-426 Wrocław

5 795,76

75,02

 

        

 

                                                                                Dyrektor OLK SP ZOZ                                                                   lek. Mateusz Korzeniewski


OLK2-902/01/15                                                Skarżysko-Kamienna, dn. 11.02.2015 r.                                            

 

 

 

                                                                
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie  o wartości  do 30 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ na dostawę tuszy, taśm i tonerów wg załączonych wzorów.

 

Oferta powinna zawierać:      

 

1.      Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.      Formularz asortymentowo - cenowy – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3

4.      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4

5.      Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6.      Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

7.      Zaświadczenie o numerze  identyfikacji podatkowej: NIP


W/w zaświadczenia o numerze REGON i NIP nie są wymagane, jeżeli te informacje są ujęte w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego. Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA TUSZY, TAŚM I TONERÓW DO OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA WARUNKACH SZCZEGÓŁOWO PRZEDSTAWIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA, STANOWIĄCEGO JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ.

 

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami oraz wzorami druków można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 116 (sekretariat) bezpłatnie lub na stronie internetowej:

 

-        www.spskarzysko.bip.doc.pl

-        www.olkspzoz.pl

Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną kwotę, której nie może zmienić po upływie terminu składania ofert.


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

 

Kwota powinna być podana w zł. (PLN).


Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.


Termin realizacji zamówienia - r
ealizacja zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie w terminie                   12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 
Kryteria: Cena brutto – 100%.


Płatność:
 30 dniowy termin płatności od daty wystawienia faktury VAT pod warunkiem, że towar będzie dostarczony wraz z fakturą nie później niż w ciągu 48 godzin od daty wystawienia faktury. W razie, gdy wskazany wyżej termin dostarczenia towaru wraz z fakturą nie będzie dotrzymany, termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury.

 

Osoba uprawniona do kontaktu:        Małgorzata Zbroja    tel: (41) 25-12-187;

                                                           Maciej Wróbel          tel: (41) 25-12-187.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

 

 

 

Ofertę cenową wraz z załącznikami w zaklejonej i opieczętowanej kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: ODPOWIEDŹ NA KONKURS OFERT OLK2-902/01/15 - NA DOSTAWĘ TUSZY, TAŚM I TONERÓW należy przysłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 do dnia 25 lutego 2015 roku do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2015 roku  o godz. 930.

 

 

Postępowanie przetargowe uznaje się za ważne w przypadku wpłynięcia jednej ważnej oferty.

                                      

Z poważaniem

 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski


 Załączniki