OBWÓD   LECZNICTWA   KOLEJOWEGO  SP   ZOZ

ul. Sokola 50; 26-110 Skarżysko-Kamienna

Get Adobe Flash player

2013-2014OLK 2 – 902/06/2014                                                             Skarżysko-Kamienna, dn. 26-11-2014 r.

 

 

                                                                                              
                                       

                    

 

INFORMACJA O WYBRANIU OFERTY

                                               
                             

                     
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 
zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu pisemnego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę druków do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej wybrano ofertę firmy: REMI-B Sp. j. Krzysztof Boiński i Adam Krokowski, 43-382 Bielsko-Biała,      ul. Strażacka 35- wpłynęło 5 ważnych ofert.


 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

REMI-B Sp. j. Krzysztof Boiński i Adam Krokowski, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Strażacka 35

5 752,43

100,00

2

PPHU „DRUK”, Piotr Lewicki, 01-756 Warszawa, ul. Przasnyka 11/U1B

6 527,61

88,12

3

OFFPRINT, Włodzimierz Mikulewicz, 11-040 Dobre Miasto, ul. Fabryczna 21A

10 163,88

56,60

4

LASER Polska, 94-411 Łódź, ul. Złotno 173

10 436,55

55,12

5

Zakład Poligraficzny „UDINA” s.c., T. Stompor, Z. Suwara, D. Zielonka, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Towarowa 100

9 665,34

59,52

 

        

 

                                                                                                       Dyrektor OLK SP ZOZ 

                                                                          lek. Mateusz Korzeniewski

 

 OLK2-902/06/14                                                Skarżysko-Kamienna, dn. 17.11. 2014 r.                                            

 

 

 

                                                                
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zmienia treść ogłoszenia sporządzony w postępowaniu
 przetargowym na zadanie  o wartości  do 30 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ na dostawę druków wg załączonych wzorów.

 

Zakres modyfikacji jest następujący:

 

1.      W załączniku nr 2 do sprawy nr OLK2-902/06/14 z dn. 6 listopada 2014 r. w pozycji 27 ilość 500 zastąpiono ilością 5.

2.      W załączniku nr 2 do sprawy nr OLK2-902/06/14 z dn. 6 listopada 2014 r. w pozycji 30 w kolumnie uwagi dopisuje się 100 kartek.

3.      Wydłużenie terminu składania ofert do dnia 25/11/2014 do godz. 9:00, otwarcie ofert nastąpi                w dniu: 25/11/2014 o godz. 9:30

 

W pozostałym zakresie Ogłoszenie o zamówieniu pozostaje niezmienione.

 

 

                                      

                                                                                                          Dyrektor OLK SP ZOZ w

                                                                                                       Skarżysku-Kamiennej                                                                                                                     

                                                                                                                lek. med. Mateusz Korzeniewski


OLK2-902/06/14                                        Skarżysko-Kamienna, dn. 6.11.2014 r.                                            

 

 

 

                                                                
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie  o wartości  do 30 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ na dostawę druków wg załączonych wzorów.

 

Oferta powinna zawierać:      

 

1.      Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.      Formularz asortymentowo - cenowy – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3

4.      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4

5.      Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6.      Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

7.      Zaświadczenie o numerze  identyfikacji podatkowej: NIP


W/w zaświadczenia o numerze REGON i NIP nie są wymagane, jeżeli te informacje są ujęte  w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego. Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność     z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA DRUKÓW DO OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA WARUNKACH SZCZEGÓŁOWO PRZEDSTAWIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA, STANOWIĄCEGO JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ.

 

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami oraz wzorami druków można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 116 (sekretariat) bezpłatnie lub na stronie internetowej:

 

-        www.spskarzysko.bip.doc.pl

-        www.olkspzoz.pl

Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną kwotę, której nie może zmienić po upływie terminu składania ofert.


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

 

Kwota powinna być podana w zł. (PLN).


Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.


Termin realizacji zamówienia - r
ealizacja zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie w terminie                   12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 
Kryteria: Cena brutto – 100%.


Płatność:
 30 dniowy termin płatności od daty wystawienia faktury VAT pod warunkiem, że towar będzie dostarczony wraz z fakturą nie później niż w ciągu 48 godzin od daty wystawienia faktury.                    W razie, gdy wskazany wyżej termin          dostarczenia towaru wraz z fakturą nie będzie dotrzymany, termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury.

 

Osoba uprawniona do kontaktu: Małgorzata Zbroja    tel: (41) 25-12-187;

                                                           Maciej Wróbel          tel: (41) 25-12-187.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

 

 

 

Ofertę cenową wraz z załącznikami w zaklejonej i opieczętowanej kopercie zaopatrzonej                   w adres Zamawiającego zawierającą opis: ODPOWIEDŹ NA KONKURS OFERT OLK2-902/06/14                                                                       - NA DOSTAWĘ DRUKÓW należy przysłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 do dnia 20 listopada 2014 roku do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2014 roku  o godz. 930.

 

 

Postępowanie przetargowe uznaje się za ważne w przypadku wpłynięcia jednej ważnej oferty.

                                      

Z poważaniem

 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski


ZAŁĄCZNIKI 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie tablicy promującej projekt pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-20131. Zamawiający:

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
ul. Sokola 50
26-110 Skarżysko – Kamienna

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie 1 wolnostojącej tablicy pamiątkowej promującej projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Projekt tablic należy wykonać zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji, które są dostępne na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/s,9,Informacja_i_promocja_projektow.html
Tablica ma być jednostronna wykonana z blachy ocynkowanej o grubości min 0,5mm metodą zapewniającą odporność na warunki atmosferyczne i trwałość tablicy przez minimum 5 lat. Tablica pamiątkowa ma mieć wymiary 70cm x 90cm w ułożeniu poziomym. Tablica ma być wykonana wraz z konstrukcją i zamontowana w gruncie. Konstrukcja do tablicy:
Materiał: stal
Ramka: kształtownik o przekroju zamkniętym min 20x20 mm
Nogi: kształtownik o przekroju zamkniętym min 30x30 mm
Głębokość wkopania: min 70 cm


Wykonanie i zamontowanie w gruncie zaprojektowanej tablicy pamiątkowej nastąpi po formalnej akceptacji przez Zamawiającego projektu. Projekt tablicy zostanie przekazany Zamawiającemu na płycie CD lub mailowo w formatach JPG lub PDF wraz z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego. Tablica będzie zamontowana na terenie miasta Skarżysko-Kamienna. Zamawiający wskaże miejsce montażu tablicy.

3. Termin wykonania zamówienia

Tablicę pamiątkową należy wykonać i zamontować w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Fakturowanie nastąpi po zamontowaniu tablicy i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
Oferty nie będą traktowane, jako częściowe, wariantowe.

4. Sposób przygotowania oferty

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta powinna być podpisana, opatrzona pieczęcią firmową z adresem.

5. Tryb wyboru wykonawcy

Wybór wykonawcy zostanie dokonany zgodnie z Regulaminem udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 5/2014 Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku – Kamiennej z dnia 24.04.2014 r. Zamówienie nie podlega trybowi postępowania określonemu w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz 907 ze zm.)

6. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawca winien być osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i w granicach przedmiotu swojej działalności, świadczyć usługi, których dotyczy niniejsze zamówienie
b) Wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zamówienia
c) Wykonawca w celu potwierdzenia wyżej wymienionych warunków musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty, na podstawie których zostanie dokonana ocena spełnienia warunków określonych w podpunkcie a) i b):
• Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
• Wykaz zrealizowanych zadań tożsamych, bądź o charakterze podobnym do przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego wraz z potwierdzeniem wizualnym (np. zdjęcie) .

7. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@olkspzoz.pl oraz pocztą tradycyjną na adres Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w terminie do dnia 29.10.2014r.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena: 100%
9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wybranego oferenta za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w ofercie.

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:

Małgorzata Zbroja, Maciej Wróbel – Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,
tel. 41 25 12 187, m.zbroja@ olkspzoz.pl m.wrobel@olkspzoz.pl

11. Załączniki
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego


Załącznik nr 1

Wzór formularza ofertowego

Wykonanie tablicy promującej projekt pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
1. Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………

2. Adres Wykonawcy……………………………………………………………………..


3. Adres mailowy Wykonawcy……………………………………………………………

4. Cena jednostkowa netto za tablicę pamiątkową wraz z montażem w gruncie

…………………………………………………………………………………………..

5. Cena jednostkowa brutto za tablicę pamiątkową wraz z montażem w gruncie

………………………………………………………………………………………….

6. Łączna kwota netto za wykonanie całego zamówienia

…………………………………………………………………………………………..

7. Łączna kwota brutto za wykonanie całego zamówienia

………………………………………………………………………………………….

8. Podpis …………………………………………..


OLK2-902/05/14                                                           Skarżysko-Kamienna, dn. 07.10.2014
             Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ na dostawę środków utrzymania czystości określonych w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Formularz asortymentowo - cenowy – załącznik nr 2
3. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3
4. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
6. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON
7. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP

W/w zaświadczenia o numerze REGON i NIP nie są wymagane jeżeli te informacje są ujęte w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego. Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków utrzymania czystości do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej na warunkach szczegółowo przedstawionych w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia, stanowiących jej integralną część.
Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 116 (sekretariat) bezpłatnie lub na stronie internetowej:

 www.spskarzysko.bip.doc.pl
 www.olkspzoz.pl

Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną kwotę, której nie może zmienić po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Kwota powinna być podana w zł. (PLN).

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

Termin realizacji zamówienia - realizacja zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Kryteria: Cena brutto – 100%.


Płatność: 30 dniowy termin płatności od daty wystawienia faktury VAT pod warunkiem, że towar będzie dostarczony wraz z fakturą nie później niż w ciągu 48 godzin od daty wystawienia faktury. W razie gdy wskazany wyżej termin dostarczenia towaru wraz z fakturą nie będzie dotrzymany, termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury.

Osoba uprawnione do kontaktu: Małgorzata Zbroja tel: (41) 25-12-187;
Maciej Wróbel tel: (41) 25-12-187.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Ofertę cenową wraz z załącznikami w zaklejonej i opieczętowanej kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: „Odpowiedź na konkurs ofert OLK2-902/05/14 - na dostawę środków utrzymania czystości” należy przysłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 do dnia 21 października 2014 roku do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 października 2014 roku o godz. 930.


Postępowanie przetargowe uznaje się za ważne w przypadku wpłynięcia jednej ważnej oferty.


                                                                                                               Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa
Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej
lek. med. Mateusz Korzeniewski


ZAŁĄCZNIKI


OLK2-903/01/14                                             Skarżysko-Kamienna, dn. 7 październik 2014 r.
                               OGŁOSZENIE O PRZETARGU             Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem części budynku tj. pomieszczenia o powierzchni 142,78 m2, zlokalizowanej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej 50. Przedmiot najmu jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej nieuciążliwej dla środowiska oraz niekonkurencyjnej dla OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.
Budynek przylega do budynku, w którym prowadzona jest apteka.
Pomieszczenie posiada dostęp do energii elektrycznej oraz wody użytkowej za pośrednictwem apteki. Pomieszczenie nie posiada instalacji centralnego ogrzewania.
Przyszły użytkownik zobowiązany będzie do zawarcia umów na dostawę mediów w/w we własnym zakresie.

1. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.

2. Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynajmu wynosi - 15,00 zł/m2
Do ustalonej stawki czynszu najmu należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. W/w kwota najmu jest niezależna od odpłatności za media.

3. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ponosić będzie Najemca.

4. Oferty w formie pisemnej należy składać, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna oferta na wynajem pomieszczeń o pow. 142,78 m2”. Oferty należy złożyć w terminie do 21 październik 2014 r. do godz. 1000 w pokoju nr 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokola 50. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 października 2014 r. o godz. 1030 w pokoju nr 116 w siedzibie Obwodu.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej i oferta zostanie uznana za ważną.

6. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto dzierżawionej powierzchni.

7. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 dni od daty zakończenia przetargu.

8. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.
 
9. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pan Maciej Wróbel tel: (41) 25-12-187 w godz. 8:00 – 14:00

10. Oględziny pomieszczeń, mogą być dokonywane przez zainteresowanych w dni robocze w godz. od 800 do 1300 po uzgodnieniu z Wynajmującym.
 
11. Ogłoszenie, regulamin przetargu oraz projekt umowy można pobrać ze strony internetowej Obwodu www.olkspzoz.pl.

12. Ogłoszenie, formularz ofertowy i projekt umowy stanowią integralną część postępowania przetargowego na najem pomieszczeń o pow. 142,78 m2.


                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                        lek. med. Mateusz Korzeniewski
                                                                                        Dyrektor OLK SP ZOZ
                                                                                        w Skarżysku-Kamiennej

                                                     FORMULARZ OFERTOWY

                                                     PROJEKT UMOWY

OLK2-903/02/14                                             Skarżysko-Kamienna, dn. 7 październik 2014 r.
                                             OGŁOSZENIE O PRZETARGU           Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem części budynku tj. pomieszczenia o powierzchni 58,00 m2, zlokalizowanej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej 50. Przedmiot najmu jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej nieuciążliwej dla środowiska oraz niekonkurencyjnej dla OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.
Budynek przylega do budynku, w którym prowadzona jest apteka.
Pomieszczenie posiada dostęp do energii elektrycznej oraz wody użytkowej za pośrednictwem apteki. Pomieszczenie nie posiada instalacji centralnego ogrzewania.
Przyszły użytkownik zobowiązany będzie do zawarcia umów na dostawę mediów w/w we własnym zakresie.

1. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.

2. Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynajmu wynosi - 15,00 zł/m2
Do ustalonej stawki czynszu najmu należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. W/w kwota najmu jest niezależna od odpłatności za media.

3. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ponosić będzie Najemca.

4. Oferty w formie pisemnej należy składać, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna oferta na wynajem pomieszczeń o pow. 58,00 m2”. Oferty należy złożyć w terminie do 21 październik 2014 r. do godz. 1000 w pokoju nr 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokola 50. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 października 2014 r. o godz. 1030 w pokoju nr 116 w siedzibie Obwodu.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej i oferta zostanie uznana za ważną.

6. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto dzierżawionej powierzchni.

7. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 dni od daty zakończenia przetargu.

8. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.

9. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pan Maciej Wróbel tel: (41) 25-12-187 w godz. 8:00 – 14:00

10. Oględziny pomieszczeń, mogą być dokonywane przez zainteresowanych w dni robocze w godz. od 800 do 1300 po uzgodnieniu z Wynajmującym.

11. Ogłoszenie, regulamin przetargu oraz projekt umowy można pobrać ze strony internetowej Obwodu www.olkspzoz.pl.

12. Ogłoszenie, formularz ofertowy i projekt umowy stanowią integralną część postępowania przetargowego na najem pomieszczeń o pow. 58,00 m2.


                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                      lek. med. Mateusz Korzeniewski
                                                                                      Dyrektor OLK SP ZOZ
                                                                                      w Skarżysku-Kamiennej

                                                   FORMULARZ OFERTOWY 

                                                   PROJEKT UMOWY 

Skarżysko-Kamienna, dn. 27 września 2014 r.                                            

 

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY


                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem są pochodzące z demontażu okna o wymiarach:

 

 1. Okno o wymiarach 180 cm x 180 cm (ilość 120 szt.) cena minimalna brutto za 1 szt. 246,00 zł.
 2. Okno o wymiarach 180 cm x 120 cm (ilość 4 szt.) cena minimalna brutto za 1 szt.          184,50 zł.
 3. Okno o wymiarach 90 cm x 180 cm (ilość 8 szt.) cena minimalna brutto 123,00 zł.        

 

Okna posiadają ramy aluminiowe jednokomorowe w kolorze dwustronnie brązowym. Okna posiadają ślady użytkowania jak również ślady wynikające z demontażu.

Oferty w formie pisemnej na zakup z podaniem ilości okien o wskazanych wymiarach wraz z zaoferowaną ceną należy przysłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 do dnia 8 października 2014 roku do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 października 2014 roku o godz. 930

            O wyborze oferty decyduje zaoferowana cena jednostkowa. W przypadku ofert zawierających jednakową ceną o wyborze oferty decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

                                                                                                          Z poważaniem

 

lek. med. Mateusz Korzeniewski

        Dyrektor OLK SP ZOZ

      w Skarżysku-Kamiennej


OLK 2 – 902/04/2014                                                 Skarżysko-Kamienna, dn. 09-01-2014 r.

 

 

                                                                                              
                                                            

 

INFORMACJA O WYBRANIU OFERTY

                                               
                                                  
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 
zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie przetargu pisemnego na podstawie § 9 Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie przyłącza wodociągowego oraz montaż zestawu hydroforowego w budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej wybrano ofertę firmy HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce - wpłynęła jedna ważna oferta.

 

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce

105 853,43

100,00
 

        

 

                                                                                                       Dyrektor OLK SP ZOZ

 

    lek. Mateusz Korzeniewski OLK2-902/45/14                                              Skarżysko-Kamienna dnia 28 lipca 2014 roku

INFORMACJA O WYBRANIU

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY       

                                      

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim, tj. Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ przy ul. Sokolej 50 w Skarżysku– Kamiennej. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Zakład Produkcyjno – Usługowo - Handlowy „POCHBUD” Pocheć Stanisław, Włodarczyk Jerzy Sp.j. ul. Myśliwska 1a 27-200 Starachowice oferującej wykonanie zamówienie objętego postępowaniem.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta w/w Wykonawcy zawierała najniższą cenę brutto spośród ofert, w związku, z czym uzyskała najwyższą (maksymalną – 100,00) liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. cena brutto – 100% Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

W wyznaczonym terminie ofertę na wykonanie w/w zadania złożyło 5 wykonawców tj.Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Otrzymana ilość pkt

1

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe

„HOTEX” Sp.j.

ul. Batalionów Chłopskich 57a

25-671 Kielce

72,85

2

Zakład Remontowo-Budowlany

ul. Łyżwy 32

26-110 Skarżysko-Kamienna

84,29

3

Zakład Produkcyjno – Usługowo                            - Handlowy „POCHBUD”

Pocheć Stanisław, Włodarczyk Jerzy Sp.j.

ul. Myśliwska 1a

27-200 Starachowice

100

4

INTECH Grzegorz Kosmala

Suków 85

26-021 Daleszyce

74,75

5

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „NIWRE” Erwin Krystowski                            

ul. Kochanowskiego 15/22

25-384 Kielce

89,94INFORMACJA O WYBRANIU OFERTY

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim, tj. Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ przy ul. Sokolej 50
w Skarżysku - Kamiennej.

 ZAŁĄCZNIK 


 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
w Powiecie Skarżyskim

Numer ogłoszenia: 228402 - 2014;
data zamieszczenia: 08.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ , ul. Sokoła 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2512187, faks 041 2512187.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olkspzoz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim, tj. Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ przy ul. Sokola 50 w Skarżysku-Kamiennej. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych, 2) ocieplenie ścian zewnętrznych podmurówki i piwnic, 3) ocieplenie stropodachów, 4) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 5) wymiana obróbek blacharskich, 6) wymiana rynien i rur spustowych, 7) wymiana parapetów zewnętrznych, 8) wykonanie kolorystyki elewacji, 9) przełożenie instalacji odgromowej, 10) częściowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania, 11) montaż kolektorów słonecznych dla potrzeb ciepłej wody użytkowej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.23.24.60-4, 45.42.10.00-4, 45.44.30.00-4, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6, 09.33.11.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda przed upływem terminu składania ofert wniesienia wadium w wysokości 30.000 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 3. Wadium powinno być ważne minimum przez okres związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy: PEKAO S.A. Skarżysko-Kam. Nr: 62 1240 4416 1111 0000 4953 9914 z dopiskiem: Termomodernizacja budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kam. 5. Dokument potwierdzający dokonanie przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty) należy dołączyć do oferty. 6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. 7. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10.          Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 13 do siwz.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty miejsca wykonania tj. wykonał: a) co najmniej 3 zamówień polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku, remontu z elementami termomodernizacji, modernizacji z elementami termomodernizacji lub przebudowy budynku z elementami termomodernizacji, którego wartość wynosi minimum 1.000.000,00 zł brutto, b) co najmniej 1 zamówienie obejmujące montaż instalacji solarnej, której wartość wynosi minimum 100.000 zł brutto, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wartości podane w dowodach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia wykonania roboty.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 13 do siwz.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: a) min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, określone przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409) lub inne odpowiadające ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej          obowiązujących przepisów w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, b) min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, określone przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409) lub inne odpowiadające ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności instalacyjnej dotyczącej instalacji sanitarnych bez ograniczeń. c) min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, określone przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409) lub inne odpowiadające ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności instalacyjnej dotyczącej instalacji elektrycznych bez ograniczeń.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 13 do siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w          postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo, jeżeli osoba/y podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa.          Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo w postępowaniu i zawarciu umowy w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót lub ich przerwania w przypadku zmniejszenia środków finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji, bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy oraz za zabezpieczenie przerwanych robót. 2. W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie i zawiadomienie to jest wiążące dla Wykonawcy. 3. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogą nastąpić w okolicznościach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w szczególności: 1) wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT, co spowoduje zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 2) zmianę danych adresowych w przypadku ich zmiany, 3) zmianę kierownika budowy na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem, że wskazana osoba spełniać będzie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków          zamówienia, 4) zmianę kierownika budowy na pisemny wniosek Zamawiającego 5) konieczności wprowadzenia wszelkich zmian z inicjatywy podmiotu współfinansującego zadanie. 6) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadkach: a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, b) wystąpienia przestojów i opóźnień ze strony Zamawiającego, c) działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne niezależne od woli stron (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, znaleziska archeologiczne) mające bezpośredni wpływ na terminowość realizacji robót. 7) W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 6 ppkt a), b) i c) Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia wykonania umowy na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Fakt ten musi mieć          odzwierciedlenie w dzienniku budowy. Okres przesunięcia terminu nie może być dłuższy niż czas trwania tych okoliczności. 8) Ww zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olkspzoz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ ul. Sokola 50 26-110 Skarżysko - Kamienna pok. 116.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ ul. Sokola 50 26-110 Skarżysko - Kamienna pok. 116.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 ZAŁĄCZNIKI 


Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim, tj. Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ przy ul. Sokolej 50
w Skarżysku - Kamiennej.

Numer ogłoszenia: 211018 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ , ul. Sokoła 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2512187, faks 041 2512187.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olkspzoz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim, tj. Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ przy ul. Sokolej 50 w Skarżysku - Kamiennej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim, tj. Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ przy ul. Sokolej 50 w Skarżysku - Kamiennej. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje w szczególności: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych podmurówki i piwnic, 2) ocieplenie stropodachów, 3) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 4) wymiana obróbek blacharskich, 5) przełożenie rynien i rur spustowych, 6) wymiana parapetów zewnętrznych, 7) wykonanie kolorystyki elewacji, 8) częściowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania, 9) montaż kolektorów słonecznych dla potrzeb ciepłej wody użytkowej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 13 do siwz.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: a) co najmniej trzema usługami nadzoru nad robotami w zakresie przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu budynku o wartości robót nie mniejszej niż 1.300.000 zł brutto. (wszystkie usługi muszą zawierać również potwierdzenie nadzoru nad pracami w zakresie przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu instalacji c.o i przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu instalacji elektrycznej). wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, której usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów potwierdzających czy została wykonana należycie. Podana wartość musi dotyczyć jednego zamówienia, (przez co rozumie się, że musi wynikać z jednostkowej umowy). Wartości podane w dowodach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia wykonania usług.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego, określone przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409) lub inne odpowiadające ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności: a) konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, b) instalacyjnej dotyczącej instalacji sanitarnych bez ograniczeń c) instalacyjnej dotyczącej instalacji elektrycznych bez ograniczeń wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego, określone przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409) lub inne odpowiadające ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności: a) konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, b) instalacyjnej dotyczącej instalacji sanitarnych bez ograniczeń c) instalacyjnej dotyczącej instalacji elektrycznych bez ograniczeń wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Na potwierdzenie warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 14 do siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.olkspzoz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ ul. Sokola 50 , 26-110 Skarżysko - Kamienna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ ul. Sokola 50 , 26-110 Skarżysko - Kamienna pok. 116.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 ZAŁĄCZNIKI 


                                Skarżysko-Kamienna dnia 20 marca 2014 roku
INFORMACJA O WYBRANIU OFERT
                                                                                                

                  Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr OLK2-901/03/2014 na
 sprzedaż i dostawę odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów laboratoryjnych (pakiet 1-6) dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 

PAKIET NR 1 - wybrano ofertę nr 4 - BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin na kwotę brutto: 12 963,95 zł., która uzyskała w kryterium cenowym: 100pkt.


PAKIET NR 2 - wybrano ofertę nr 4 -
 BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin na kwotę brutto: 7 225,20 zł., która uzyskała w kryterium cenowym: 100pkt.


PAKIET NR 3 - wybrano ofertę nr 1 -
 KSELMED S.C. Andrzej Kucharski, Piotr Kucharski, Wojciech Kucharski, ul. M. Konopnickiej 7, 86 – 300 Grudziądz na kwotę brutto: 5 108,40 zł. która uzyskała w kryterium cenowym: 100pkt.


PAKIET NR 4 - wybrano ofertę nr 6 -
 PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki na kwotę brutto: 6739,20 zł., która uzyskała w kryterium cenowym: 100pkt.


PAKIET NR 5 -
 wybrano ofertę nr 5 MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn na kwotę brutto: 8 874,50  zł., która uzyskała w kryterium cenowym: 100pkt.

 

PAKIET NR 6 - wybrano ofertę nr 2 Alpha Diagnostic Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa na kwotę brutto: 7 755,48 zł., która uzyskała w kryterium cenowym: 100pkt.


Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Pakiet 1

Pakiet 2

Pakiet 3

Pakiet 4

Pakiet 5

Pakiet 6

1

KSELMED S.C. A. Kucharski, P.Kucharski, W. Kucharski,

ul. M. Konopnickiej 7

86 – 300 Grudziądz

 

 

100%

 

 

 

2

Alpha Diagnostic Sp. z o.o.

ul. Stępińska 22/30,

 00-739 Warszawa

 

 

 

 

 

100%

3

Labin Polska Sp. z o.o. Platan Park II

ul. Poleczki 23 (wejście H)

02-822 Warszawa

87,17%

 

 

 

 

 

4

BioMaxima S.A.

ul. Vetterów 5,

20-277 Lublin

100%

100%

 

 

66,18%

 

5

MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o.

ul. Gałczyńskiego 8

05-090 Raszyn

 

 

 

 

100%

 

6

PZ CORMAY S.A.

ul. Wiosenna 22,

05-092 Łomianki

 

 

 

100%

 

 


UZASADNIENIE:

Przy zastosowaniu jednego kryterium wyboru ofert - najniższa cena - w/w Wykonawcy spełnili warunki zamówienia w zakresie podmiotowym i przedmiotowym oraz złożyli oferty z najniższa ceną, co zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 5 Pzp stanowi o tym, że jest to oferta najkorzystniejsza.


 Dyrektor OLK SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej
lek. med. Mateusz Korzeniewski


OLK 2 – 900/25/2014                                   Skarżysko-Kamienna, dn. 27-03-2014 r.


Informacja o wybraniu OFERTY


                                  
Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej                                         w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie konkursu ofert zgodnego z postanowieniami  Działu II Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ na dostawę materiałów biurowych oraz płyt CD-R wybrano ofertę firmy Biuro Market, Leszek Kulina Spółka Jawna, ul. Zagórska 118, 25-346 Kielce – wpłynęła jedna ważna oferta.

Dyrektor OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej
lek. med. Mateusz Korzeniewski


Znak sprawy: OLK2-901/03/14                                                       Skarżysko-Kamienna, dn. 11 marca 2014 r.                                            

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

                        Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) przekazuje informację, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

                        Otwarcie ofert na sprzedaż i dostawę odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów laboratoryjnych (pakiet 1-6) odbyło się w dn. 11 marca 2014 roku o godz. 9:30, wpłynęło 6 ofert.

 

                        Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 59 882,90 zł. co stanowi równowartość 14 173,80 euro w tym:     

 

                                         

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Pakiet I

Pakiet II

Pakiet III

Pakiet IV

Pakiet V

Pakiet VI

1

KSELMED S.C. Andrzej Kucharski, Piotr Kucharski, Wojciech Kucharski

 ul. M. Konopnickiej 7

86 – 300 GRUDZIĄDZ   

 

 

5108,40

 

 

 

2

Alpha Diagnostic Sp. z o.o.

ul. Stępińska 22/30

00-739 Warszawa

 

 

 

 

 

7755,48

3

Labin Polska Sp. z o.o. Platan Park II ul. Poleczki 23 (wejście H)

02-822 Warszawa

14872,39

 

 

 

 

 

4

BioMaxima S.A.

ul. Vetterów 5

20-277 Lublin

12963,95

7225,20

 

 

13408,74

 

5

MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o.

ul. Gałczyńskiego 8

05-090 Raszyn

 

 

 

 

8874,50

 

6

PZ CORMAY S.A.

ul. Wiosenna 22, 05-092 ŁOMIANKI

 

 

 

6739,20

 

 

 

 

Komisja przystąpiła do badania zgodności ofert z zapisami SIWZ.

 

 

 

 

 

                                                                                                   Dyrektor OLK SP ZOZ w Skarżysku Kamiennej                                                           

                                                                                                    lek. med. Mateusz Korzeniewski


OLK2-900/16/2014                                                        Skarżysko-Kamienna dnia 3 marca 2014 roku
INFORMACJA O WYBRANIU OFERT
                                                                                                

                  Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia,               że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr OLK2-901/02/2014 na sprzedaż i dostawę sprzętu jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji, materiałów opatrunkowych (pakiety od 1              do 5) dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 

PAKIET NR 1 - wybrano ofertę nr 2 - TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń na kwotę brutto: 11 372,16 zł., która uzyskała w kryterium cenowym: 100pkt. Wpłynęła jedna ważna oferta.


PAKIET NR 2 - wybrano ofertę nr 1 - MEDILAB Jacek Andrzejewski ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
 na kwotę brutto: 7 695,21 zł., która uzyskała w kryterium cenowym: 100pkt.


PAKIET NR 3 - wybrano ofertę nr 4 - ARMED ul. Kopernika 19a, 28-100 Busko-Zdrój na kwotę brutto: 34 074,28 zł. która uzyskała w kryterium cenowym: 100pkt.


PAKIET NR 4 - wybrano ofertę nr 6 - ROVERS POLSKA Sp. z o.o. ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno na kwotę brutto: 4 789,80 zł., która uzyskała w kryterium cenowym: 100pkt. Wpłynęła jedna ważna oferta.


PAKIET NR 5 - 
 wybrano ofertę nr 4 - ARMED ul. Kopernika 19a, 28-100 Busko-Zdrój na kwotę brutto: 10 960,49  zł., która uzyskała w kryterium cenowym: 100pkt. Wpłynęła jedna ważna oferta.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Pakiet 1

Pakiet 2

Pakiet 3

Pakiet 4

Pakiet 5

1

MEDILAB Jacek Andrzejewski ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

 

100,00

 

 

 

2

TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

100,00

 

 

 

 

3

CEZAL S.A. WROCŁAW, ODDZIAŁ KRAKÓW, ul. Balicka 117, 30-149 Kraków

 

97,40

 

 

 

4

ARMED ul. Kopernika 19a, 28-100 Busko-Zdrój

 

 

100,00

 

100,00

5

BIALMED Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

 

99,97

94,64

 

 

6

ROVERS POLSKA Sp. z o.o. ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno

 

 

 

100,00

 


UZASADNIENIE:

Przy zastosowaniu jednego kryterium wyboru ofert - najniższa cena - w/w Wykonawcy spełnili warunki zamówienia w zakresie podmiotowym i przedmiotowym oraz złożyli oferty z najniższa ceną, co zgodnie z definicją zawartą  w art. 2 pkt 5 Pzp stanowi o tym , że jest to oferta najkorzystniejsza.

Dyrektor

Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski


OLK2-902/03/14                                      Skarżysko-Kamienna, dn. 27 luty 2014r.                                            

 

                                                              

             Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej                                w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym                      na zadanie  o wartości  do 14 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami                  Działu II Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ na dostawę materiałów biurowych oraz
płyt CD-R

 

Oferta powinna zawierać:      

 1. Wypełniony i parafowany  formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Zestawienie asortymentowo - cenowe – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3
 4. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4
 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do     ewidencji działalności gospodarczej.
 6. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON
 7. Zaświadczenie o numerze  identyfikacji podatkowej: NIP


W/w zaświadczenia o numerze REGON i NIP nie są wymagane jeżeli te informacje są ujęte                         w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego. Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność   z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PŁYT CD-R DO OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA WARUNKACH SZCZEGÓŁOWO PRZEDSTAWIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA, STANOWIĄCEGO JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ.

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie Zamawiającego
w pokoju nr 116 (sekretariat) bezpłatnie lub na stronie internetowej:


Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną kwotę, której nie może zmienić po upływie terminu składania ofert.


Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert na odrębne pakiety.

 

Kwota powinna być podana w zł. (PLN).


Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.


Termin realizacji zamówienia - realizacja zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie
w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 
Kryteria: Cena brutto – 100%.


Płatność: 30 dniowy termin płatności od daty wystawienia faktury VAT pod warunkiem, że towar będzie dostarczony wraz z fakturą nie później niż w ciągu 48 godzin od daty wystawienia faktury. W razie, gdy wskazany wyżej termin dostarczenia towaru wraz z fakturą nie będzie dotrzymany, termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury.

 

Osoba uprawnione do kontaktu: Magdalena Zielińska tel: (41) 25-12-187.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

 

Ofertę cenową wraz z załącznikami w zaklejonej i opieczętowanej kopercie zaopatrzonej                 w adres Zamawiającego zawierającą opis: „Odpowiedź na konkurs ofert OLK2-902/03/14                           - na dostawę MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PŁYT CD-R” należy przysłać lub złożyć                        w sekretariacie pok. 116 do dnia 13 marca 2014 roku do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi
w dniu 13 marca 2014 roku  o godz. 9:30.

Postępowanie przetargowe uznaje się za ważne w przypadku wpłynięcia jednej ważnej oferty.

 ZAŁĄCZNIKI 


  

OLK2-903/01/14                                          Skarżysko-Kamienna, dn. 27 luty 2014 r.                                           

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


        

         Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym
w trybie przetargu pisemnego na wynajem pomieszczenia o powierzchni 13,05 m2 usytuowanego na parterze budynku „D” Rejonowo-Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
w Skarżysku-Kamiennej. Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem kiosku spożywczego.

 

Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.

Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynajmu wynosi - 35,00 zł/m2.Do ustalonej stawki czynszu najmu należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.       

Oferty w formie pisemnej należy składać, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
„Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna oferta na wynajem pomieszczenia o pow. 13,05 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku spożywczego ”. Oferty należy złożyć w terminie do 6 marca 2014 r. do godz. 12:00 w pokoju nr 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej przy
ul. Sokola 50. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca 2014 r. o godz. 12:15 w pokoju nr 116
w siedzibie Obwodu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej i oferta zostanie uznana za ważną.

Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto dzierżawionej powierzchni.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 dni od daty zakończenia przetargu.

 

Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pan Maciej Wróbel tel: (41) 25-12-187
w godz. 8:00 – 14:00

Oględziny pomieszczeń, mogą być dokonywane przez zainteresowanych w dni robocze
w godz. od 8:00 do 13:00 po uzgodnieniu z Wynajmującym.

 

Ogłoszenie przetargu oraz projekt umowy można pobrać ze strony internetowej Obwodu www.olkspzoz.pl i www.spskarzysko.bip.doc.pl.


Ogłoszenie, formularz ofertowy, projekt umowy stanowią integralną część postępowania przetargowego na najem pomieszczenia o powierzchni 13,05 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku spożywczego.

 ZAŁĄCZNIKI Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola  50

 

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie o wartości powyżej 14 000 EURO na sprzedaż
i dostawę odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów laboratoryjnych (pakiety od 1 do 6) dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ 
w Skarżysku-Kamiennej.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku   Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 w trybie art. 39-46 ustawy).

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy,

spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz wymagania określone w SIWZ.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można uzyskać                       w siedzibie Zamawiającego w pokoju  116 (sekretariat) bezpłatnie lub na stronie internetowej: www.spskarzysko.bip.doc.pl i www.olkspzoz.pl

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 
Oferty wraz z załącznikami w zaklejonej i opieczętowanej kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego, zawierającą opis: „Oferta na: sprzedaż i dostawę odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów laboratoryjnych (pakiety od 1 do 6) dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, NIE OTWIERAĆ przed: 11/03/2014 godz. 930”, należy składać w sekretariacie – pok. 116 do dnia 11-03-2014 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju 116
w dniu 11-03-2014 roku o godz. 9:30.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest spełnienie warunków określonych w SIWZ.

Kryteria: Cena  brutto – 100% oferty częściowej (pakietu).

Termin  związania z ofertą  wynosi  30 dni  od  terminu składania  ofert.

Osoba  uprawniona  do kontaktu.

Maciej Wróbel tel. (41) 25-12-187 do godz. 13:00.


Zapytania i odpowiedzi dot. postępowania przetargowego będzie można uzyskać na stronie internetowej: www.olkspzoz.pl


Skarżysko-Kamienna, dnia 25-02-2014 rok.

 ZAŁĄCZNIKI 


Odpowiedzi na zapytanie skierowane do Zamawiającego:


Pytanie nr 1, pakiet 3

Czy Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie warunku wyznaczonego ISI, średniego czasu prawidłowego dla PT, wartości kontrolnych dla materiału kontrolnego było potwierdzone przez producenta odczynników oświadczeniem, że wyznacza w/w parametry na aparat K-3002 Optic? Oświadczenie to jednoznacznie pozwoli określić, czy odczynniki zaoferowane przez wykonawców spełniają oczekiwania Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie warunku wyznaczonego ISI, średniego czasu prawidłowego dla PT, wartości kontrolnych dla materiału kontrolnego było potwierdzone przez producenta odczynników oświadczeniem, że wyznacza w/w parametry na aparat K-3002 Optic.

 

Pytanie nr 2, pakiet 4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie odczynników bezcyjankowych?

Zamawiający wymaga zaoferowanie odczynników bezcyjankowych.

 

Pytanie nr 3, pakiet 4

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu, jakości ISO 13485 producenta oferowanych odczynników na projektowanie, wytwarzanie i dystrybucję odczynników do diagnostyki in vitro dla laboratoriów medycznych?

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty certyfikatu, jakości ISO 13485 producenta oferowanych odczynników na projektowanie, wytwarzanie i dystrybucję odczynników do diagnostyki in vitro dla laboratoriów medycznych

                                                                                                                                                 

Pytanie nr 4, pakiet 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych napraw analizatora przez serwis inny niż autoryzowany w okresie trwania umowy?

Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie bezpłatnych napraw analizatora przez serwis inny niż autoryzowany w okresie trwania umowy.

 

Pytanie nr 5, pakiet 5

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością  do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zamawiający w Pakiecie 5 dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością  do 3 lub 4 miejsc po przecinku.

 

Pytanie nr 6, pakiet 4

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane odczynniki do analizatora ABX Micros 60 były zgodne z instrukcją obsługi analizatora lub posiadały pisemną akceptację producenta analizatora, że oferowane odczynniki nie powodują uszkodzenia układu pomiarowego analizatora?

Zamawiający nie wymaga, aby wszystkie oferowane odczynniki do analizatora ABX Micros 60 były zgodne z instrukcją obsługi analizatora lub posiadały pisemną akceptację producenta analizatora, że oferowane odczynniki nie powodują uszkodzenia układu pomiarowego analizatora.

Pytanie nr 7, pakiet 4

Czy Zamawiający wymaga zapewnienia autoryzowanego serwisu producenta aparatu ABX Micros 60, potwierdzonego certyfikatem wydanym nie wcześniej niż w 2013 r.?

 

Zamawiający nie wymaga zapewnienia autoryzowanego serwisu producenta aparatu ABX Micros 60, potwierdzonego certyfikatem wydanym nie wcześniej niż w 2013 r.

 

Pytanie nr 8, pakiet 4

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane odczynniki oraz krew kontrolna pochodziły od tego samego producenta, co aparat?

Zamawiający nie wymaga, aby wszystkie oferowane odczynniki oraz krew kontrolna pochodziły od tego samego producenta, co aparat.

 

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści odczynniki do oznaczania ALT i AST metodą bez fosforanu pirydoksalu?

Zamawiający dopuści odczynniki do oznaczania ALT i AST metodą bez fosforanu pirydoksalu.

 

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści odczynniki do oznaczania bilirubiny całkowitej metodą DPD?

Zamawiający dopuści odczynniki do oznaczania bilirubiny całkowitej metodą DPD

 

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści odczynniki do oznaczania żelaza metodą z Ferenem S?

Zamawiający dopuści odczynniki do oznaczania żelaza metodą z Ferenem S.

 

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania ALP metodą DGKC?

Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania ALP metodą DGKC.

 

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie innej konfekcji płynów myjących i płuczących oraz dodatku d r-ru myjącego do analizatora Metrolab 2300 PLUS z odpowiednią ilością zestawów potrzebną do wykonania wyspecyfikowanej ilości testów?

Zamawiający dopuści zaproponowanie innej konfekcji płynów myjących i płuczących oraz dodatku d r-ru myjącego do analizatora Metrolab 2300 PLUS z odpowiednią ilością zestawów potrzebną do wykonania wyspecyfikowanej ilości testów.

 

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie kontroli na obu poziomach w jednym zestawie, z uwzględnieniem takiej ilości opakowań, aby była zgodna z zapotrzebowaniem w ml poszczególnych poziomów kontroli wyspecyfikowanych w SIWZ?

Zamawiający dopuści zaproponowanie kontroli na obu poziomach w jednym zestawie, z uwzględnieniem takiej ilości opakowań, aby była zgodna z zapotrzebowaniem w ml poszczególnych poziomów kontroli wyspecyfikowanych w SIWZ

 

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania cholesterolu HDL metodą bezpośrednią z zastosowaniem 2 etapowego procesu pomiarowego przy udziale między innymi enzymów takich jak: oksydaza cholesterolu, peroksydaz, esteraza cholesterolu?

Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania cholesterolu HDL metodą bezpośrednią z zastosowaniem 2 etapowego procesu pomiarowego przy udziale między innymi enzymów takich jak: oksydaza cholesterolu, peroksydaz, esteraza cholesterolu.

 

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści surowice kontrolne i Multikalibrator w postaci liofilizatów?

Rozwiązanie takie znacząco wpłynie na obniżenie kosztów badań. Odczynniki te, po rozpuszczeniu i rozporcjowaniu, można zamrażać oraz przechowywać w lodówce. Jednocześnie takie rozwiązanie pozwala znacząco zabezpieczyć i wydłużyć termin ważności wrażliwych na światło lub rozkładających się w czasie odczynników.

Zamawiający dopuści surowice kontrolne i Multikalibrator w postaci liofilizatów.

 

Pytanie nr 17

Jeżeli liczba ml dla poszczególnych odczynników w przeliczeniu na opakowanie handlowe nie jest liczbą całkowitą należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania

Jeżeli liczba ml dla poszczególnych odczynników w przeliczeniu na opakowanie handlowe nie jest liczbą całkowitą należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania

 

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wymaga, aby kontrola zewnątrz laboratoryjna obejmowała wszystkie parametry wyspecyfikowane w SIWZ?

Zamawiający wymaga, aby kontrola zewnątrz laboratoryjna obejmowała wszystkie parametry wyspecyfikowane w SIWZ.

 

Pytanie nr 19

We wzorze umowy § 10 pkt. 4 Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT. Czy należy to rozumieć, że w takim przypadku ceny jednostkowe netto pozostaną niezmienione, a ceny jednostkowe brutto ulegną odpowiedniej zmianie?

Tak

 

Pytanie nr 20 dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu potwierdzającego posiadanie systemu zarządzania jakością dla  wyrobów medycznych wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą?

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu potwierdzającego posiadanie systemu zarządzania jakością dla  wyrobów medycznych wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

 

Pytanie nr 21 dotyczy SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku.

 

Pytanie nr 22 do poz. 3, pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek z fluorkiem sodu?

Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek z fluorkiem sodu.

 

Pytanie nr 23 do poz. 3, pakiet 5

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na wyłączenie pozycji do innego pakietu?

Odpowiedź zawarta w Pytaniu nr 22 do poz. 3, pakiet 5.

 

Pytanie nr 24 do poz. 5, pakiet 5

Prosimy o podanie górnej średnicy oraz maksymalnej wysokości probówek, które pasują do posiadanego przez Zamawiającego talerza w urządzeniu Metrolab 2300 Plus.

Zamawiający określa górną średnicę probówki na 13mm oraz maksymalną wysokość probówek na 75mm.

 

Pytanie 25 do poz. 5, pakiet 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie probówek wykonanych z polipropylenu (PP)?

Zamawiający zgadza się na zaoferowanie probówek wykonywanych z polipropylenu (PP).

 

Pytanie 26 do poz. 5, pakiet 5

Jeśli Zamawiający zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na zaoferowanie probówek z nalepką?

Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie probówek z nalepką.

 

Pytanie 27 do poz. 5, pakiet 5

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na probówki z PP to czy zgodzi się na zaoferowanie probówek wykonanych z tworzywa o przeźroczystości równej probówkom z PS, które zostały wyprodukowane ze specjalnym przeznaczeniem do badań biochemicznych? Zwracamy uwagę Zamawiającego, że tworzywo PS nie jest dobre do przeprowadzania wykrzepiania, albowiem skrzep przykleja się do ścianek probówki wykonanego z PS.

Odpowiedź zawarta w Pytaniu 26 do poz. 5, pakiet 5.

 

Pytanie 28 do poz. 6, pakiet 5

Czy Zamawiający wprowadzi wymóg zaoferowania mikrometody sterylnej? Sterylność produktów do pobierania krwi jest istotna dla zachowania wysokiej jakości wyników badań analitycznych.

Zamawiający nie wprowadzi wymogu zaoferowania mikrometody sterylnej.

 

Pytanie 29 do poz. 7, pakiet 5

Czy Zamawiający zgodzi się na probówki o pojemnościach w zakresie 200-250 ul?

Zamawiający zgodzi się na probówki o pojemności w zakresie 200-250 ul.

 

Pytanie 30 do poz. 7, pakiet 5

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na wyłączenie pozycji do innego pakietu z uwagi na małą ilość przedmiotu zamówienia (tj. 300 szt.)?

Odpowiedź zawarta w Pytaniu 29 do poz. 7, pakiet 5.


Pytanie 31 do poz. 8, pakiet 5

Czy Zamawiający życzy sobie zaoferowania końcówek standardowych (o standardowej jakości), czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na końcówki o podwyższonej jakości typu superior, jeśli tak to czy wymaga załączenia do oferty przetargowej próbek takich końcówek typu superior?

Zamawiający życzy sobie zaoferowania końcówek standardowych (o standardowej jakości), Zamawiający nie oczekuje złożenia oferty na końcówki o podwyższonej jakości typu superior.

 

Pytanie 32 do poz. 9, pakiet 5

Czy Zamawiający życzy sobie zaoferowania końcówek standardowych (o standardowej jakości), czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na końcówki o podwyższonej jakości typu superior, jeśli tak to czy wymaga załączenia do oferty przetargowej próbek takich końcówek typu superior?

Zamawiający życzy sobie zaoferowania końcówek standardowych (o standardowej jakości), Zamawiający nie oczekuje złożenia oferty na końcówki o podwyższonej jakości typu superior.

 

Pytanie 33 do poz. 13, pakiet 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. podanie ceny jednostkowej i wartości osobno dla probówek i osobno dla korków. Prośbę motywujemy tym, iż w naszym systemie zarządzającym sprzedażą probówka i korek stanowią odrębne pozycję asortymentowe, mają swoje numery katalogowe i ceny sprzedaży, mogą pochodzić od innego producenta, mają też różne dokumenty dopuszczające je obrotu i używania.

Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. podanie ceny jednostkowej i wartości osobno dla probówek i osobno dla korków.

 

Pytanie 34 do poz. 14, pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek o wym. 16x105mm ze znacznikiem, spełniających pozostałe wymagania?

Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek o wym. 16x105mm ze znacznikiem, spełniających pozostałe wymagania.

 

Pytanie 35 do poz. 14, pakiet 5

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na wyłączenie pozycji do innego pakietu?

Odpowiedź zawarta w Pytaniu 34 do poz. 14

 

Pytanie 36 do poz. 17, pakiet 5

Czy Zamawiający oczekuje szkiełek z polem czy bez pola?

Zamawiający oczekuje szkiełek z polem.

 

Pytanie 37 do poz. 19, pakiet 5

Czy Zamawiający oczekuje naczynek do aparatu Technicon? Jeśli nie, prosimy o podanie, do jakich analizatorów mają pasować.

Zamawiający oczekuje naczynek do aparatu Technicon, mają one pasować do podajnika EasyLite.

 

 

Pytanie 38 do poz. 20, pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści probówki z wieczkiem (korkiem)?

Zamawiający nie dopuści probówki z wieczkiem (korkiem).

 

Pytanie 39 do poz. 20, pakiet 5

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na wyłączenie pozycji do innego pakietu?

Zmawiający nie zgodzi się na wyłączenie pozycji do innego pakietu.

 

Pytanie 40 do poz. 22, pakiet 5

Czy Zamawiający zgodzi się na stazy nie autoklawowalne?

Zamawiający nie zgodzi się na stazy nie autoklawowalne.

 

Pytanie 41 do poz. 22, pakiet 5

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na wyłączenie pozycji do innego pakietu?

Zamawiający nie zgodzi się na wyłączenie pozycji do innego pakietu.

 

Pytanie 42 dotyczy projektu umowy §7 ust. 1

Zamawiający zawarł w ustępie dwa podpunkty a). Prosimy o przemianowanie drugiego z nich na podpunkt b).

Zamawiający dokona poprawy.

 

Pytanie 43 dotyczy projektu umowy §7 ust. 1

Prosimy o usunięcie lub uzupełnienie drugiego z podpunktów a). Mówi on o niedopatrzeniach ze strony Wykonawcy w wykonywaniu umowy, nie określa jednak wartości kary za te przypadki niedotrzymania umowy. Jeśli Zamawiający nie zgodzi się na usunięcie podpunktu, to czy zgodzi się, aby kara za wymienione niedopatrzenie ze strony Wykonawcy wyniosła 0,5% wartości materiału niepełnowartościowego?

Zamawiający dokona poprawy.

 

Pytanie 44 dotyczy projektu umowy §7 ust. 1

Zamawiający wspomina o „upływie terminu nałożonego przez Zamawiającego na wymianę towaru”, jednak w treści umowy brak takiego terminu. Prosimy o jego uzupełnienie.

Zamawiający dokona poprawy.

 

Pytanie 45 dotyczy projektu umowy §10

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości wprowadzenia zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Zamawiający podtrzymuje zapis §10 projektu umowy

 

Pytanie 46 dotyczy projektu umowy §10 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o treści: „Za wyjątkiem zmiany urzędowej zmiany stawki VAT, której uwzględnienie nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. W tej sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.”?

Zamawiający podtrzymuje zapis §10 ust. 6 projektu umowy.

 

Pytanie 47 dotyczy projektu umowy §11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu: „…kontrolę zewnętrzną laboratoryjną". Wykonawca nie jest podmiotem uprawnionym do kontroli laboratorium Zamawiającego w zakresie wykonywanej w nim pracy. Jeśli Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie zapisu, to prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego, co ma na myśli.

Kontrola zewnątrz laboratoryjna dotyczy parametrów mierzalnych.


Informacja o wybraniu oferty na sprzedaż i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego


 ZAŁĄCZNIK 


Informacja o wybraniu oferty na sprzedaż i dostawę fabrycznie nowych tonerów, taśm i tuszy


 ZAŁĄCZNIK 


OLK2-900/12/2014                                               Skarżysko-Kamienna, dn. 13 luty 2014 rok

 

Zmiana w SIWZ do postępowania OLK2-901/02/14

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na sprzedaż i dostawa sprzętu jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji, materiałów opatrunkowych, znak sprawy OLK 2 – 901/02/14.

Zamawiający tj. Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej działając zgodnie
z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w w/w postępowaniu.

 

Zakres modyfikacji jest następujący:

 1. Utworzenie pakietu nr 4 z wydzielonych pozycji pakietu nr 3 poz. 39, 40, 41, 42, 43, 44.
 2. Utworzenie pakietu nr 5 z wydzielonych pozycji pakietu nr 3 poz. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,    58, 59
 3. Wydłużenie terminu składania ofert do dnia 25/02/2014 do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25/02/2014 o godz. 11:00


W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona

 ZAŁĄCZNIKI 


Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola  50

 

                          Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie o wartości powyżej 14 000 EURO             na sprzedaż i dostawę sprzętu jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji, materiałów opatrunkowych dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w  Skarżysku-Kamiennej 
(pakiety od 1 do 4).

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm).

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy,

spełniający wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy oraz wymagania określone w SIWZ.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pokoju  116 (sekretariat) bezpłatnie lub na stronie internetowej: www.spskarzysko.bip.doc.pl i www.olkspzoz.pl

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 
               Oferty wraz z załącznikami w zaklejonej i opieczętowanej kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego, zawierającą opis: „
Oferta na: na sprzedaż i dostawę sprzętu jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji, materiałów opatrunkowych dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej
, NIE OTWIERAĆ przed: 18/02/2014 godz. 1100. Należy składać 
w sekretariacie – pok. 116 do dnia 18-02-2014 r. do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju 116 w dniu 18-02-2014 roku o godz. 1100.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest spełnienie warunków określonych w SIWZ.

Kryteria: Cena brutto – 100% oferty częściowej (pakietu).

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

 

Osoba  uprawniona  do kontaktu.
Maciej Wróbel tel. (41) 25-12-187 do godz. 1300.


Zapytania i odpowiedzi dot. postępowania przetargowego będzie można uzyskać na stronie internetowej:
 www.olkspzoz.pl

 

Skarżysko-Kamienna, dnia 4-02-2014 rok.

 ZAŁĄCZNIKI 


Odpowiedzi na zapytanie skierowane do Zamawiającego:

Pytanie nr 1, pakiet 3, pozycja 42

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 3 poz. 42 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministra Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania wymazów cytologicznych.

 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ pkt. 6.3 dołączenia certyfikatów, deklaracji zgodności lub innych dokumentów dopuszczających wyrób do obrotu, które będą stanowiły załącznik do oferty.

 

Pytanie nr 2, pakiet 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie zapisów SIWZ w Pakiecie nr 3 poprzez wymóg dopisania do Formularza cenowego dodatkowych rubryk z określeniem: Producenta, nazwy handlowej i nr katalogowego oferowanego produktu?

 

Zamawiający nie rozszerzy zapisu SIWZ w pakiecie nr 3 poprzez wymóg dopisania do formularza cenowego dodatkowo rubryk: „Producent”, „Nazwa handlowa” i „nr katalogowy” oferowanego produktu.

 

Pytanie nr 3, pakiet 3, pozycja 39, 40, 41, 42, 43, 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 3 pozycji: 39, 40, 41, 42, 43, 44   i stworzenie odrębnego Pakietu? Prośbę swoją motywujemy tym, iż pozwoli to na utworzenie pakietu z jednej grupy asortymentowej, co umożliwi na startowanie                                                     w wymienionym przetargu większej liczbie oferentów. Stworzony pakiet nr 3 o tak obszernym zakresie, preferuje, jako oferentów wyłącznie duże hurtownie, a eliminuje możliwość zgłaszania oferty przez mniejsze specjalistyczne firmy.

 

Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

 

Pytanie nr 4, pakiet 3, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową o pojemności nominalnej 1ml, z działką elementarną, co 0,01 ml, z igłą 0,4x13?

 

Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową o pojemności nominalnej 1ml, z działką elementarną, co 0,01 ml, z igłą 0,4x13.

 

Pytanie nr 5, pakiet 3, pozycja 18

Czy w związku z faktem, iż na rynku medycznym nie występują torebki papierowe – foliowe samoprzylepne w rozmiarze 420x600mm, Zamawiający dopuści torebki papierowe – foliowe samoprzylepne w największym dostępnym rozmiarze tj. 300x450mm spełniające pozostałe parametry SIWZ lub torebki papierowe – foliowe z fałdą w rozmiarze 420x600x90mm bez właściwości samoprzylepnych?

 

Zamawiający dopuści torebki papierowe – foliowe z fałdą w rozmiarze 420x600x90mm bez właściwości samoprzylepnych

 

Pytanie nr 6, pakiet nr 3, pozycja 53, 54, 55

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane  o zawartości białek lateksowych poniżej 150µg, z rolowanym mankietem, o grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,12mm +/-0,03mm, dłoni 0,11mm +/-0,03mm, mankiecie 0,08mm +/-0,03mm, długości 240mm oraz szerokości odpowiednio dla romiaru: S ( 84mm +/-0,03mm); M ( 94mm +/-0,03mm);
 L ( 105mm +/-0,03mm)?

 

Tak, Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane o zawartości białek lateksowych poniżej 150µg, z rolowanym mankietem, o grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,12mm +/-0,03mm, dłoni 0,11mm +/-0,03mm, mankiecie 0,08mm +/-0,03mm, długości 240mm oraz szerokości odpowiednio dla romiaru: S ( 84mm +/-0,03mm); M ( 94mm +/-0,03mm); L ( 105mm +/-0,03mm)

 

Pytanie nr 7, pakiet nr 3, pozycja 56, 57, 58

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach rękawice winylowe bezpudrowe z rolowanym mankietem, o grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,08mm +/-0,02mm, dłoni 0,08mm +/-0,02mm, mankiecie 0,05mm +/-0,02mm, długości 240mm?

 

Tak, Zamawiający dopuści rękawice winylowe bezpudrowe z rolowanym mankietem,  o grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,08mm +/-0,02mm, dłoni 0,08mm +/-0,02mm, mankiecie 0,05mm +/-0,02mm, długości 240mm.

Pytanie nr 8, pakiet 3, pozycja 1-7

Czy Zamawiający wymaga igieł polerowanych elektrochemicznie, które posiadają idealnie gładką powierzchnie?

 

Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 9, pakiet 3, pozycja 8

Czy Zamawiający wymaga strzykawek do tuberkuliny z tłoczkiem gumowym o konstrukcji redukującej pojemność resztkową?

Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 10, pakiet nr 3, pozycja 19

Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego?

 

Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 11, pakiet nr 3, pozycja 32-33

Czy Zamawiający wymaga, aby nazwa własna producenta i rozmiar ostrza był wygrawerowany na każdym ostrzu w celu bezspornej identyfikacji w przypadku incydentu medycznego?

 

Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 12, pakiet nr 3, pozycja 46

Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki do odsysania powinny posiadać numeryczne i kolorystyczne oznaczenie rozmiaru, zgodne
z międzynarodową skalą i obowiązującymi normami, zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym, co umożliwia szybką
i bezbłędną identyfikację rozmiaru, w każdym momencie wykonywanie procedury?

 

Zgodnie z SIWZ.

 

 

Pytanie nr 13, pakiet nr 3, pozycja 47

Czy Zamawiający wymaga, aby cewnik do podawania tlenu posiadał miękką, bezftalanową końcówkę donosową?

 

Zgodnie z SIWZ.

 

 

Pytanie nr 14, pakiet nr 3

Czy Zamawiający wprowadzi wymóg podania producenta i nr katalogowego w tabelce obok w celu pełnej identyfikacji przez Zamawiającego oferowanego sprzętu?

 

Zamawiający nie wprowadzi wymogu podania producenta i nr katalogowego w tabelce obok                   w celu pełnej identyfikacji przez Zamawiającego oferowanego sprzętu.

 

Pytanie nr 15, pakiet 3, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji strzykawki tuberkulinowe 1ml z igłą iniekcyjną 0,45x12mm, gumowy tłoczek jednorazowego użytku, sterylna z czytelną  i nieścieralną skalą co 0,01ml?

 

Zamawiający dopuści strzykawki tuberkulinowe 1ml z igłą iniekcyjną 0,45x12mm, gumowy tłoczek jednorazowego użytku, sterylna z czytelną i nieścieralną skalą co 0,01ml

 

Pytanie nr 16, pakiet 3, pozycja 9-12

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycjach nr 9, 10, 11, 12, dopuści do zaoferowania strzykawki dwuczęściowe odpowiednio 2ml, 5ml, 10ml, 20ml,  produkowane przez firmę “BBraun” posiadające czarną, nie ścieralną skalę rozszerzoną o min. 20% skali nominalnej, wysokim stopniem przejrzystości cylindrem, kontrastującym tłokiem, kryzą zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka, w opakowaniu typu blister-pack z polskimi opisami oraz data produkcji i ważności, pakowane w kartonowe opakowania po 100szt. nie zależnie od pojemności strzykawki?

 

Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawki dwuczęściowe odpowiednio 2ml, 5ml, 10ml, 20ml,  produkowane przez firmę “BBraun” posiadające czarną, nie ścieralną skalę rozszerzoną  o min. 20% skali nominalnej, wysokim stopniem przejrzystości cylindrem, kontrastującym tłokiem, kryzą zabezpieczającą przed wypadaniem tłoka, w opakowaniu typu blister-pack z polskimi opisami oraz data produkcji i ważności, pakowane w kartonowe opakowania po 100szt. nie zależnie od pojemności strzykawki.

 

 

Pytanie nr 17, pakiet nr 3, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji torebki o wymiarze 90x230mm lub 100x230mm?

 

Zamawiający dopuści torebki o wymiarze 90x230mm lub 100x230mm.

 

Pytanie nr 18, pakiet nr 3, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji torebki o wymiarze 135x255mm?

 

Zamawiający dopuści torebki o wymiarze 135x255mm.

 

Pytanie nr 19, pakiet nr 3, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji torebki o wymiarze 130x356mm, pakowane w opakowanie a’200szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości na 3 opakowania a’200szt.?

 

Zamawiający dopuści torebki o wymiarze 130x356mm, pakowane w opakowanie a’200szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości na 3 opakowania a’200szt.

 

Pytanie nr 20, pakiet nr 3, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji torebki o wymiarze 420x600mm, pakowane w opakowanie a’1000szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości na  1 opakowanie a’1000szt.?

 

Zamawiający dopuści torebki o wymiarze 420x600mm, pakowane w opakowanie a’1000szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości na 1 opakowanie a’1000szt.

 

 

Pytanie nr 21, pakiet nr 3, pozycja 1-7

 

Czy Zamawiający wymaga by wszystkie igły oferowane w tych pozycjach pochodziły od jednego producenta?

 

Zamawiający nie wymaga by wszystkie igły oferowane w pozycjach 1-7 pochodziły od jednego producenta.

 

Pytanie nr 22, pakiet nr 3, pozycja 1-7

Czy Zamawiający wymaga by oferowane w tych pozycjach igły posiadały na opakowaniach jednostkowych (tzn. 1 szt.) oznaczony typ ścięcia ostrza w nich zastosowany?

 

Zamawiający nie wymaga by oferowane w pozycjach 1-7 igły posiadały na opakowaniach jednostkowych (tzn. 1 szt.) oznaczony typ ścięcia ostrza w nich zastosowany.

 

Pytanie nr 23, pakiet nr 3, pozycja 6,7

Czy Zamawiający wymaga by oferowane w poz. 6 i poz. 7 były krótkościęte. Zastosowanie igieł krótko ściętych, uniemożliwia fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego z fiolki leku. Nadmieniamy, że szereg incydentów medycznych zgłaszanych przez szpitale było spowodowane zastosowaniem do aspiracji igły długościętej, która powoduje fragmentację korka?

 

Zamawiający nie wymaga by oferowane w poz. 6 i poz. 7 były krótko ścięte.

 

Pytanie nr 24, pakiet nr 3, pozycja 32,33

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach ostrzy chirurgicznych posiadających wygrawerowaną nazwę producenta i nr ostrza na pojedynczym ostrzu?

 

Zamawiający nie wymaga zaoferowania w pozycjach 32, 33 ostrzy chirurgicznych posiadających wygrawerowaną nazwę producenta i nr ostrza na pojedynczym ostrzu.

 

Pytanie nr 25, pakiet nr 3, pozycja 13-18

Czy Zamawiający wydzieli te pozycje o utworzy z nich odrębny pakiet, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert na ten pakiet?

 

Zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie nr 26, pakiet nr 3, pozycja 38

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 38 dopuści do zaoferowania opaski uciskowe jednorazowego użytku do pobierania krwi, lateksowe, pakowane w opakowanie zbiorcze, z podaniem ceny za 1 szt. i przeliczeniem wymaganej ilości na 300szt.? W przypadku braku zgody na dopuszczenie proponowanego produktu prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu.

                                                                                                                                                                        

Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 38 dopuści do zaoferowania opaski uciskowe jednorazowego użytku do pobierania krwi, lateksowe, pakowane w opakowanie zbiorcze, z podaniem ceny za 1 szt. i przeliczeniem wymaganej ilości na 300szt.

 

Pytanie nr 27, pakiet nr 3, pozycja 45

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 45 dopuści do zaoferowania wskaźnik paskowy na pare wodną zakres temp. 121⁰C -141⁰C , czas 3,5min-20min, pakowane w opakowanie zbiorcze a’250szt., z przeliczeniem wymaganej ilości na 2 op. a’250szt.? W przypadku braku zgody na dopuszczenie proponowanego produktu prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu.

 

Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 45 dopuści do zaoferowania wskaźnik paskowy na pare wodną zakres temp. 121⁰C -141⁰C , czas 3,5min-20min, pakowane w opakowanie zbiorcze a’250szt., z przeliczeniem wymaganej ilości na 2 op. a’250szt.

 

Pytanie nr 28, pakiet nr 3, pozycja 48

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 48 dopuści do zaoferowania serwety chirurgiczne 3-warstwowe, 50x60 z otworem o średnicy 5cm pakowane w opakowania a’65szt., z przeliczeniem wymaganej ilości na 2 op. a’65szt.? W przypadku braku zgody na dopuszczenie proponowanego produktu prosimy o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu.

                       

Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 48 dopuści do zaoferowania serwety chirurgiczne            3-warstwowe, 50x60 z otworem o średnicy 5cm pakowane w opakowania a’65szt.,                                  z przeliczeniem wymaganej ilości na 2 op. a’65szt.

 

Pytanie nr 29, pakiet nr 3, pozycja 50-59

Czy Zamawiający wydzieli te pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert na ten pakiet?

 

Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

 

 

Pytanie nr 30 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

 

Zamawiający nie wymaga, aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności.

 

Pytanie nr 31 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach?

 

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach.

 

Pytanie nr 32 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

 

Zamawiający nie wymaga, aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu.

 

Pytanie nr 33 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.    

Pytanie nr 34 do projektu umowy § 10 pkt. 3

Czy Zamawiający poprzez zapis Projektu Umowy w § 10 pkt. 3 informuje, że w przypadku podwyższenia przez prawodawcę obowiązującej stawki podatku VAT zmianie ulegnie wartość brutto a cena netto i wartość netto oferowanego asortymentu pozostanie bez zmian. Jeśli nie prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób zostanie określona wartość brutto oferowanych wyrobów w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

 

W przypadku podwyższenia przez prawodawcę obowiązującej stawki podatku VAT zmianie ulegnie wartość brutto a cena netto i wartość netto oferowanego asortymentu pozostanie bez zmian.

 

Pytanie nr 35, pakiet 1, pozycja 17-18

Czy Zamawiający dopuści szybkowiążące opaski gipsowe o czasie wiązania ok. 3-3,30 min            i czasie plastyczności 2 min., przy pozostałych parametrach zgodnych ze SIWZ?

 

Zamawiający dopuści szybkowiążące opaski gipsowe o czasie wiązania ok. 3-3,30 min i czasie plastyczności 2 min., przy pozostałych parametrach zgodnych ze SIWZ.

 

Pytanie nr 36, pakiet 1, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści przylepiec 6 x 75 mm, przy pozostałych parametrach zgodnych ze SWIZ?

 

Zamawiający dopuści przylepiec 6 x 75 mm, przy pozostałych parametrach zgodnych ze SWIZ.

 

 

Pytanie nr 37, pakiet 1, pozycja 32

Czy Zamawiający miał na myśli tunel włókninowy jałowy 150cm x 10 cm.

 

 Zamawiający miał na myśli tunel włókninowy jałowy 150cm x 10 cm.

 

 

Pytanie nr 38, pakiet 1, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul o rozm. 8cm x 5,8 cm przy pozostałych parametrach zgodnych ze SIWZ?

 

Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul o rozm. 8cm x 5,8 cm przy pozostałych parametrach zgodnych ze SIWZ

 

Pytanie nr 39, pakiet 1, pozycja 40

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z serwetą pod foliowaną w rozm. 50x60 cm, przy pozostałych parametrach zgodnych ze SIWZ?

 

Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z serwetą pod foliowaną w rozm. 50x60 cm, przy pozostałych parametrach zgodnych ze SIWZ.

 

Pytanie nr 40, pakiet 1, pozycja 41

Czy Zamawiający dopuści zestaw do usuwania szwów z pensetą 12 cm 1 szt. przy pozostałych parametrach zgodnych ze SIWZ?

 

Zamawiający dopuści zestaw do usuwania szwów z pensetą 12 cm 1 szt. przy pozostałych parametrach zgodnych ze SIWZ.

 

Pytanie nr 41 do projekt umowy

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze
w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Pytanie nr 42 do projekt umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach
i w takiej samej cenie?

 

Zamawiający wymaga dostarczenia wyrobów zaoferowanych w ofercie.

 

 

Pytanie nr 43 do projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie godziny dostaw do godz. 15.00 (par. 6 )?

 

Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie godziny dostaw do godz. 15.00.

 

 

Pytanie nr 44 do projekt umowy

Czy Zamawiający dopuści, aby kara umowna w par. 7 ust. b) wynosiła 10% wartości zamówienia, o której mowa w par. 3

 

Zamawiający dopuści, aby kara umowna w par. 7 ust. b) wynosiła 10% wartości zamówienia, o której mowa w par. 3

 

Pytanie nr 45 do projekt umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

 

Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT przy zachowaniu dotychczasowych cen netto.

 

Pytanie nr 46 do projekt umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

 

Zamawiający nie wyraża zgody.


OLK2-902/02/14                          Skarżysko-Kamienna, dn. 3 luty 2014 r.                                            

 

                                                                

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału
w postępowaniu przetargowym na zadanie  o wartości  do 14 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Działu II Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ na sprzedaż i  dostawę elektrostymulatora – 2 szt., aparat do elektroterapii i terapii ultradźwiękami – 1 szt., lampa sollux – 3 szt., stół wielofunkcyjny do ćwiczeń manualnych – 1 szt.


OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:      

             1.      Wypełniony i parafowany  formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.      Zestawienie wymaganych parametrów – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3

4.      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4

5.      Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6.      Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

7.      Zaświadczenie o numerze  identyfikacji podatkowej: NIP

 


W/W ZAŚWIADCZENIA O NUMERZE REGON I NIP NIE SĄ WYMAGANE JEŻELI TE INFORMACJE SĄ UJĘTE W ODPISIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 116 (sekretariat) bezpłatnie lub na stronie internetowej:

-        www.spskarzysko.bip.doc.pl

-        www.olkspzoz.pl

Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną kwotę, której nie może zmienić po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Kwota powinna być podana w zł. (PLN).

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

Termin  realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

Kryteria: Cena brutto – 100%.

Płatność: 30 dniowy termin od daty wystawienia faktury VAT.

Osoba uprawnione do kontaktu:

-        Maciej Wróbel tel: (41) 25-12-187


Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

            

  

Ofertę cenową wraz z załącznikami w zaklejonej i opieczętowanej kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: ODPOWIEDŹ NA KONKURS OFERT OLK2-902/02/14 - NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO ” należy przysłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 do dnia 13 lutego 2012 roku do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 luty 2012 roku o godz. 1030.


Postępowanie przetargowe uznaje się za ważne w przypadku wpłynięcia jednej ważnej oferty.

 ZAŁĄCZIKI 


OLK2-902/01/14                                  Skarżysko-Kamienna, dn. 30 stycznia 2014 r.                                            

 

 

 

                                                                
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału
w postępowaniu przetargowym  na zadanie  o wartości  do 14 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Działu II Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ na dostawę fabrycznie nowych tonerów, taśm i tuszy.


Oferta powinna zawierać:      

 

1.      Wypełniony i parafowany  formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.      Zestawienie asortymentowo - cenowe – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3

4.      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4

5.      Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6.      Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

7.      Zaświadczenie o numerze  identyfikacji podatkowej: NIP


W/w zaświadczenia o numerze REGON i NIP nie są wymagane jeżeli te informacje są ujęte  w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego. Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność  z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH TONERÓW, TAŚM I TUSZY DO OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA WARUNKACH SZCZEGÓŁOWO PRZEDSTAWIONYCH W ZAŁĄCZNIKU  NR 2 DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA, STANOWIĄCYCH JEJ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ.

 ZAŁĄCZNIKI 


Znak sprawy: OLK2-901/01/14                                        Skarżysko-Kamienna, dn. 28 stycznia 2014 r.


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na sprzedaż i dostawę sprzętu jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji, materiałów opatrunkowych
(pakiety od 1 do 3).


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zawiadamia, o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę sprzętu jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji, materiałów opatrunkowych (pakiety od 1 do 3) na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 7.


OLK2-901/01/14                                      Skarżysko-Kamienna, dn. 16 stycznia 2014 r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

  

 

Przedmiot zamówienia:

sprzedaż i dostawa sprzętu jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji, materiałów opatrunkowych (pakiety od 1 do 3).

 

 Załączniki:

 Zał. nr 1 - Formularz  ofertowy

Zał. nr 2 - Formularz  asortymentowo – cenowy ( pakiety od 1 do 3)

Zał. nr 3 - Oświadczenie z  art. 22 ust. 1 i art. 24 pzp                                                                                                

Zał. nr 4 - Projekt  umowy.

                                                                               Zatwierdził w dniu 16-01-2014 r.                                                                                                                                                                        

                                                                                     Dyrektor OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej                                                                                                            

                                                                                                                lek. med. Mateusz Korzeniewski

 ZAŁĄCZNIKI 

Odpowiedzi na zapytanie skierowane do Zamawiającego:

Pytanie nr 1, pakiet 3, pozycja 18

 

Czy w związku z faktem, iż na rynku medycznym nie występują torebki papierowe – foliowe samoprzylepne w rozmiarze 420x600mm, Zamawiający dopuści torebki papierowe – foliowe samoprzylepne w największym dostępnym rozmiarze tj. 300x450mm spełniające pozostałe parametry SIWZ lub torebki papierowe – foliowe z fałdą w rozmiarze 420x600x90mm bez właściwości samoprzylepnych?

 

Zamawiający dopuści torebki papierowe – foliowe z fałdą w rozmiarze 420x600x90mm bez właściwości samoprzylepnych


Pytanie nr 2, pakiet nr 3, pozycja 53, 54, 55

 

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane                    o zawartości białek lateksowych poniżej 150µg, z rolowanym mankietem, o grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,12mm +/-0,03mm, dłoni 0,11mm +/-0,03mm, mankiecie 0,08mm +/-0,03mm, długości 240mm oraz szerokości odpowiednio dla romiaru: S ( 84mm +/-0,03mm); M ( 94mm +/-0,03mm); L ( 105mm +/-0,03mm)?

 

Tak, Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane o zawartości białek lateksowych poniżej 150µg, z rolowanym mankietem, o grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,12mm +/-0,03mm, dłoni 0,11mm +/-0,03mm, mankiecie 0,08mm +/-0,03mm, długości 240mm oraz szerokości odpowiednio dla romiaru: S ( 84mm +/-0,03mm); M ( 94mm +/-0,03mm);                       L ( 105mm +/-0,03mm)

 

Pytanie nr 3, pakiet nr 3, pozycja 56, 57, 58

 

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach rękawice winylowe bezpudrowe z rolowanym mankietem, o grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,08mm +/-0,02mm, dłoni 0,08mm +/-0,02mm, mankiecie 0,05mm +/-0,02mm, długości 240mm?

 

Tak, Zamawiający dopuści rękawice winylowe bezpudrowe z rolowanym mankietem, o grubości pojedynczej ścianki na: palcu 0,08mm +/-0,02mm, dłoni 0,08mm +/-0,02mm, mankiecie 0,05mm +/-0,02mm, długości 240mm

 


OLK2-902/05/13                         Skarżysko-Kamienna, dn. 26 listopada 2013 r.                                            

 

 

 

                                                                
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym  na zadanie  o wartości  do 14 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Działu II Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ na zakup i dostawę aparatu EEG.

 

Oferta powinna zawierać:      

 

1.      Wypełniony i parafowany  formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.      Zestawienie asortymentowo - cenowe – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3

4.      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4

5.      Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6.      Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

7.      Zaświadczenie o numerze  identyfikacji podatkowej: NIP

8.      Świadectwo dopuszczenia do obrotu:

 

a)      dla produktów kwalifikowanych jako wyrób medyczny - dokument/dokumenty potwierdzające oznaczenie wyrobu znakiem CE (stosownie do kwalifikacji wyrobu do odpowiedniej klasy: deklaracja zgodności producenta, certyfikat CE, deklaracja zgodności wystawiona przy udziale jednostki notyfikowanej),

b)      dla produktów nie kwalifikowanych jako wyrób medyczny - do oferty należy załączyć stosowne oświadczenie, wskazujące konkretnie na te pozycje.

 

W/w zaświadczenia o numerze REGON i NIP nie są wymagane jeżeli te informacje są ujęte w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego. Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatu EEG do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ  w Skarżysku-Kamiennej na warunkach szczegółowo przedstawionych w załączniku  nr 2 do niniejszego ogłoszenia, stanowiących jej integralną część.

 

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie Zamawiającego  w pokoju  nr 116 (sekretariat) bezpłatnie lub na stronie internetowej:

 

-        www.spskarzysko.bip.doc.pl

-        www.olkspzoz.pl

Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną kwotę, której nie może zmienić po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

Kwota powinna być podana w zł. (PLN).

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

Termin  realizacji zamówienia – 21 dni liczone od dnia podpisania umowy

Kryteria: Cena brutto – 100%.

Płatność:
 30  dniowy  termin płatności od daty wystawienia faktury VAT pod warunkiem, że towar będzie dostarczony wraz z fakturą nie później niż w ciągu 48 godzin od daty wystawienia faktury.                   

 

W razie gdy wskazany wyżej termin dostarczenia towaru wraz z fakturą nie będzie dotrzymany, termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury.

 

Osoba uprawnione do kontaktu: Maciej Wróbel tel: (41) 25-12-187.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

 

Ofertę  cenową wraz z załącznikami w zaklejonej  i opieczętowanej kopercie zaopatrzonej  w adres Zamawiającego zawierającą opis: ODPOWIEDŹ NA KONKURS OFERT OLK2-902/05/13                                                                       - ZAKUP I DOSTAWA APARATU EEG należy przysłać lub złożyć
w sekretariacie pok. 116 do dnia 5 grudnia 2013 roku do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 grudnia 2013 roku o godz. 930.


Postępowanie przetargowe uznaje się za ważne w przypadku wpłynięcia jednej ważnej oferty.

 ZAŁĄCZNIKI 


OLK2-902/01/13                                                      Skarżysko-Kamienna, dn. 15 luty 2013 r.                                            

 

 

   Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50


                                   Zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie  o wartości  do
14 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami  Działu II Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ
 na wymianę rur wodociągowych w budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50.


   ZAŁĄCZNIKI  


OLK2-902/01/13                                                      Skarżysko-Kamienna, dn. 15 luty 2013 r.                                            

 

 

   Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50


                                   Zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie  o wartości  do
14 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami  Działu II Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ
 na wymianę rur wodociągowych w budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50.


   ZAŁĄCZNIKI  


Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola  50

 

 

                         Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie o wartości powyżej 14 000 EURO na sprzedaż i dostawę odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów laboratoryjnych (pakiety od 1 do 6) dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ   
w Skarżysku-Kamiennej.

 


 ZAŁĄCZNIKI 

Odpowiedzi na zapytanie skierowane do Zamawiającego:

 

W odpowiedzi na zapytanie skierowane do Zamawiającego z dn. 17-01-2013 r. w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów laboratoryjnych (pakiety od 1 do 6) informujemy:

 

Pytanie nr 1 dotyczące SIWZ

Czy Zamawiający rozważy możliwość podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zamawiający dopuszcza do podawania ceny netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku.

 

Pytanie nr 2 dotyczące projektu umowy

Czy Zamawiający zmniejszy karę do 10%?

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

 

Pytanie nr 3 dotyczące pakietu nr 5 poz. 1-4

Czy Zamawiający preferuje nadruk czy nalepkę?

Zamawiający nie preferuje, nalepka musi być tak przyklejona by nie utrudniała obserwacji zawartości  w próbce.

 

Pytanie nr 4 dotyczące pakietu nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści probówki z Medoplastu, jest to tworzywo o podwyższonej przeźroczystości o właściwościach zbliżonych do PS?

Zamawiający dopuszcza jeżeli Medoplast spełnia oczekiwanie jakościowe Zamawiającego tj.

- prawidłowe wykrzepienie,

- nie pęka w trakcie wirowania.

 

Pytanie nr 5 dotyczące pakietu nr 5 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści poj. 250 ul?

Tak. Zamawiający dopuści poj. 250 ul.

 

Pytanie nr 6 dotyczące pakietu nr 5 poz. 9 i 10

Czy Zamawiający życzy sobie zaoferowania końcówek standardowych (o standardowej jakości) czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na końcówki o podwyższonej jakości typu superior, jeśli tak to czy wymaga załączenia do oferty przetargowej próbek takich końcówek superior?

Tak. Zamawiający życzy sobie zaoferowania końcówek standardowych (o standardowej jakości) natomiast nie oczekuje złożenia oferty na końcówki o podwyższonej jakości typu superior. Końcówki mają pasować do pipet Mikrolit, HTL, MLPette Plus.  

              

Pytanie nr 7 dotyczące pakietu nr 5 poz. 13

Czy Zamawiający życzy sobie igłę o średnicy 0,8 czy 0,5 mm?

Zamawiający wymaga głębokości wkłucia 2,4 mm, preferuje 0,5mm.

 

Pytanie nr 8 dotyczące pakietu nr 5 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści 12x75?

Zamawiający wymaga średnicę zewnętrzną 13x75.

 

Pytanie nr 9 dotyczące pakietu nr 5 poz. 17

Czy nie zaszła omyłka? Szkiełka mają być gładkie czy z polem do opisu?

Zamawiający wymaga szkiełek gładkich z polem do opisu.

 

Pytanie nr 10 dotyczące pakietu nr 5 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści probówki z korkiem?

Nie. Zamawiający nie dopuści probówek z korkiem.

 

Pytanie nr 11 dotyczące pakietu nr 5 poz. 20

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaskim, zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock? Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas

Nie. Zamawiający nie wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaskim, zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock.

 

Pytanie nr 12 dotyczące pakietu nr 5 poz. 20

Czy Zamawiający określi parametry kuwet?

            Zamawiający nie zna dokładnych parametrów kuwet. Kuwety do Metrolaba są ułożone po 5  
            w jednym ciągu, wysokość kuwety 27-28 mm, pojemność całkowita kuwety 750 ul. Kuwet
            na kole jest 80 czyli 14 zestawów kuwet.

  

Pytanie nr 1 dotyczące pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający w celu uzyskania wiarygodnych wyników wymaga dostarczenia kontroli dodatniej w postaci płynnej do zestawu do wykrywania krwi utajonej w kale?

Tak. Zamawiający wymaga.

 

Pytanie nr 2 dotyczące pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga zestawu do pomiaru OB typu TAPVAL na 1 ml krwi z przebijalnym bezpiecznym korkiem i szklaną rurką bez uszczelki i filtra z podziałką i wewnętrznym tłokiem nie powodującym przelewania krwi z rurki?

Nie. Zamawiający nie wymaga.

 

Pytanie nr 3 dotyczące pakietu nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści probówki na 1 ml krwi?

Tak. Zamawiający dopuści probówki na 1 ml krwi.

 

Pytanie nr 4 dotyczące pakietu nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści probówki 4ml do koagulologii na 1.8 ml?

Tak. Zamawiający dopuści probówki 4ml do koagulologii na 1.8 ml.

 

Pytanie nr 5 dotyczące pakietu nr 5 poz. 19

Prosimy o sprecyzowanie jakie naczynka wymaga Zamawiający; jaki typ i do jakiego analizatora?   

Typ:   analizator: TECHNICON

 

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zamawiający dopuszcza do podawania ceny netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku.

 

 

Pytanie nr 7 dotyczące pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga testu z eliminacją efektu prozonowego w zakresie do 0,5 mg/ml?

Nie. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 8 dotyczące pakietu nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu kasetkowego indywidualnie pakowanego?

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9 dotyczące pakietu nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści test jakościowy o czułości 1,5 ng/ml?

Nie. Zamawiający nie dopuści testu jakościowego o czułości 1,5 ng/ml.

Pytanie nr 10 dotyczące pakietu nr 2 poz. 9

Czy Zamawiający wymaga testu o czułości 99% i o swoistości 98%?

Nie. Zamawiający nie wymaga testu o czułości 99% i o swoistości 98%.

Pytanie nr 11 dotyczące pakietu nr 2 poz. 9

 

Czy Zamawiający wymaga testu o czasie odczytu 3-5 minut?

Nie. Zamawiający nie wymaga testu o czasie odczytu 3-5 minut.

 

 

Pytanie nr 12 dotyczące pakietu nr 3

 

Czy Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie warunku wyznaczonego ISI, średniego czasu prawidłowego dla PT, wartości kontrolnych dla materiału kontrolnego było potwierdzone przez producenta odczynników oświadczeniem, że wyznacza w/w parametry na aparat K-3002 Optic?

Tak. Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie warunku wyznaczonego ISI, średniego czasu prawidłowego dla PT, wartości kontrolnych dla materiału kontrolnego było potwierdzone przez producenta odczynników oświadczeniem, że wyznacza w/w parametry na aparat K-3002 Optic?