PRZETARGI

Skarżysko-Kamienna dn. 18-06-2020r.

OLK2- 923-Z.O/07/2020

 

Informacja o wybraniu oferty

na dostawę materiałów biurowych

 

Komisja przetargowa zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę druków do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszej z n/w ofert:

Wpłynęły 3 ważne oferty:

Wybrano ofertę nr 3: Hurtownia ARTPIS, Paweł Ślusarczyk

                                       ul. Skrajna 78

                                       25-650 Kielce

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

,,Konkret Plus”

Leszek Ozioro

ul. Chałubińskiego 44

25-619 Kielce

10 228,32 zł

12 580,83 zł

2

BIURO MARKET

Leszek Kulina Spółka Jawna

ul. Zagórska 118

25-346 Kielce

11 874,65 zł

14 605,82 zł

3

Hurtownia ARTPIS

Paweł Ślusarczyk

ul. Skrajna 78

25-650 Kielce

9434,26 zł

11 604,14 zł

 

OLK2-923-Z.O/06/2020                                                                                                                                                                           Skarżysko-Kamienna dn. 22-05-2020r.

Informacja o wybraniu OFERTY

na dostawę tuszy, taśm, tonerów

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę środków czystości do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej dokonano wyboru n/w oferty:

 OFERTA NR 1 - Komatech S.C. Tomasz Marszałek Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk,
ul. Wojska Polskiego 8, 43-190 Mikołów;

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Komatech S.C. Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk,
ul. Wojska Polskiego 8,

43-190 Mikołów;

 

9865,00 zł

12133,95 zł

 

OLK2-902-K.O/04/18                                                                                                                                                                                                                        Skarżysko-Kamienna, dn. 23-03-2018r

OGŁOSZENIE

                                                 
Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu na zakup wraz z dostawą poleasingowego sprzętu /komputerów/, fabrycznie nowych monitorów, klawiatur , myszy, drukarek oraz zasilaczy UPS , zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 - prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Część I ogólna.

 1. Zlecający:

           Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

           w Skarżysku Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 1. Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie : Maciej Borkowski  tel: 41/27 85 001 wew. 147; e-mail: m.borkowski@olkspzoz.pl

           Uprawnionym do udzielania informacji wykonawcom proceduralnie jest: Magdalena Zielińska tel. 41/27 85 001 wew.149; e-mail: m.zielinska@olkspzoz.pl

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

 

 1. Termin realizacji zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy, realizacja dostawy tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00

 

 1. Oferta powinna zawierać:

 

 • Zestawienie parametrów i warunków technicznych – załącznik nr 1
 • Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2
 • Formularz cenowy oferty – załącznik nr 3
 • Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4
 • Odpis z właściwego rejestru KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
 • Katalogi lub foldery proponowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające parametry techniczno-użytkowe
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych nie gorszych niż w specyfikacji technicznej, jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogło by wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został przez Zamawiającego poprzez wskazanie znaku towarowego pochodzenia lub patentu. W ofercie należy podać swoje odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników.
 3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków zamawiającego.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 6. Zamawiający odpowiada na pytania do 3 dni przed otwarciem ofert.
 7. Oferty pisemne w zaklejonej i opieczętowanej  kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: „ Odpowiedź na konkurs ofert OLK 2 – 902 K.O /04/18 ” należy przesłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego, ul. Sokola 50, do dnia 10 kwietnia 2018 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 116.

Część III. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia

Część IV. Postanowienia końcowe

 1. O wyniku postępowania Zlecający niezwłocznie zawiadamia wszystkich oferentów.
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do oferenta, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.
 3. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Z poważaniem

lek. med. Mateusz Korzeniewski

Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

OLK2-902-K.O/04/18                                                                                                                                                                                                                        Skarżysko-Kamienna, dn. 23-03-2018r

OGŁOSZENIE

                                                 
Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu na zakup wraz z dostawą poleasingowego sprzętu /komputerów/, fabrycznie nowych monitorów, klawiatur , myszy, drukarek oraz zasilaczy UPS , zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 - prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Część I ogólna.

 1. Zlecający:

           Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

           w Skarżysku Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 1. Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie : Maciej Borkowski  tel: 41/27 85 001 wew. 147; e-mail: m.borkowski@olkspzoz.pl

           Uprawnionym do udzielania informacji wykonawcom proceduralnie jest: Magdalena Zielińska tel. 41/27 85 001 wew.149; e-mail: m.zielinska@olkspzoz.pl

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

 

 1. Termin realizacji zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy, realizacja dostawy tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00

 

 1. Oferta powinna zawierać:

 

 • Zestawienie parametrów i warunków technicznych – załącznik nr 1
 • Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2
 • Formularz cenowy oferty – załącznik nr 3
 • Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4
 • Odpis z właściwego rejestru KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
 • Katalogi lub foldery proponowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające parametry techniczno-użytkowe
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych nie gorszych niż w specyfikacji technicznej, jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogło by wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został przez Zamawiającego poprzez wskazanie znaku towarowego pochodzenia lub patentu. W ofercie należy podać swoje odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników.
 3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków zamawiającego.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 6. Zamawiający odpowiada na pytania do 3 dni przed otwarciem ofert.
 7. Oferty pisemne w zaklejonej i opieczętowanej  kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: „ Odpowiedź na konkurs ofert OLK 2 – 902 K.O /04/18 ” należy przesłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego, ul. Sokola 50, do dnia 10 kwietnia 2018 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 116.

Część III. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia

Część IV. Postanowienia końcowe

 1. O wyniku postępowania Zlecający niezwłocznie zawiadamia wszystkich oferentów.
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do oferenta, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.
 3. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Z poważaniem

lek. med. Mateusz Korzeniewski

Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

OLK2-923-Z.O/06/20                                                                                                                                                                           Skarżysko-Kamienna, dn. 14.05.2020 r.                                            

 ZAPROSZENIE


                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro w trybie zapytania o cenę zgodnie z postanowieniami  Działu V Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tuszy, taśm i tonerów wg załączonych wzorów.

 Oferta powinna zawierać:      

 

1.      Wypełniony i parafowany formularz ofertowy  – załącznik nr 1

2.      Oświadczenie oferenta – załącznik nr 2

3.      Wypełniony i parafowany projekt umowy wraz z załącznikiem – załącznik nr 1 formularz asortymentowo-cenowy

4.      Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

5.      Certyfikat  Centrum badawczego TUV Rheinland Polska z terminem ważności od 2017 roku.

6.       Certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001 oraz dołączony dokument Certyfikat Polskiej Akademii Jakości, który potwierdza stosowanie systemu zarządzania jakością, środowisko i BHP zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015, PN-N-18001:2004

Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa TUSZY, TAŚM I TONERÓW do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej na warunkach szczegółowo przedstawionych w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do projektu umowy (Formularz asortymentowo-cenowy) do niniejszego zaproszenia, stanowiącEGO jeGO integralną część.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

Kwota powinna być podana w zł. (PLN).

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

Termin realizacji zamówienia - realizacja zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 Kryteria: Cena brutto – 100%.

Płatność: 30 dniowy termin płatności od daty wystawienia faktury VAT pod warunkiem, że towar będzie dostarczony wraz z fakturą nie później niż w ciągu 48 godzin od daty wystawienia faktury. W razie, gdy wskazany wyżej termin dostarczenia towaru wraz z fakturą nie będzie dotrzymany, termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury.

 Osoba uprawniona do kontaktu: Marta Szcześniak tel: (41) 27-85-001 wew. 141;

                                                           Maciej Borkowski  tel: (41) 27-85-001 wew. 147;

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 22-05-2020 do godz. 10:00 

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa 
Kolejowego SP ZOZ 
w Skarżysku-Kamiennej
lek. med. Mateusz Korzeniewski

OLK2- 923/05/2020                                                                                                                                                                             Skarżysko-Kamienna dn. 13-05-2020r.

 

Informacja

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zawiadamia, że nie rozstrzygnięto przetargu nieograniczonego nr postępowania OLK2-923/05/2020 na dostawę tuszy, taśm i tonerów do  Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Sokolej 50 – z powodu braku ofert.

 

 Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej

 

Mateusz Korzeniewski

 

 

ZAŁĄCZNIKI:  http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2020/05/Informacja-13052020.pdf

OLK2-923-Z.O/05/20                                                                                                                                                                             Skarżysko-Kamienna, dn. 04.05.2020 r.                                             

ZAPROSZENIE

 

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie  o wartości  do 30 000 euro w trybie zapytania o cenę zgodnie z postanowieniami  Działu V Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tuszy, taśm i tonerów wg załączonych wzorów.

Oferta powinna zawierać:      

1. Wypełniony i parafowany formularz ofertowy  – załącznik nr 1

2. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 2

3. Wypełniony i parafowany projekt umowy wraz z załącznikiem – załącznik nr 1 formularz asortymentowo-cenowy

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

5. Certyfikat  Centrum badawczego TUV Rheinland Polska z terminem ważności od 2017 roku.

6. Certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001 oraz dołączony dokument Certyfikat Polskiej Akademii Jakości, który potwierdza stosowanie systemu zarządzania jakością, środowisko i BHP zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015, PN-N-18001:2004

Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA TUSZY, TAŚM I TONERÓW DO OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA WARUNKACH SZCZEGÓŁOWO PRZEDSTAWIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO PROJEKTU UMOWY (FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY) DO NINIEJSZEGO ZAPROSZENIA, STANOWIĄCEGO JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

Kwota powinna być podana w zł. (PLN).

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

Termin realizacji zamówienia - realizacja zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 Kryteria: Cena brutto – 100%.

Płatność: 30 dniowy termin płatności od daty wystawienia faktury VAT pod warunkiem, że towar będzie dostarczony wraz z fakturą nie później niż w ciągu 48 godzin od daty wystawienia faktury. W razie, gdy wskazany wyżej termin dostarczenia towaru wraz z fakturą nie będzie dotrzymany, termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury.

Osoba uprawniona do kontaktu: Magdalena Zielińska    tel: (41) 27-85-001 wew. 149;

                                                           Maciej Borkowski  tel: (41) 27-85-001 wew. 147;

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny. 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl w terminie do dnia 12-05-2020 do godz. 10:00 

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa 
Kolejowego SP ZOZ 
w Skarżysku-Kamiennej
lek. med. Mateusz Korzeniewski

 

OLK2- 923 - K.O/17/2019                                                                                                                   Skarżysko-Kamienna dn. 23-12-2019r.


 

Informacja 

 

             Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zawiadamia, że nie rozstrzygnięto przetargu nr sprawy OLK2-923 - K.O/17/2019 na wynajem części budynku tj. pomieszczenia o powierzchni 142,78 m2, zlokalizowanej przy ul. Sokolej 50 w Skarżysku-Kam. – z powodu braku ofert.

 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa
Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej
lek. Mateusz Korzeniewski

OLK2-923-K.O/17/2019                                                                                                                                                                        Skarżysko-Kamienna, dn. 06-12-2019r

  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                                           


                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem
części  budynku tj. pomieszczenia o powierzchni 142,78,00 m2, zlokalizowanej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej 50. Przetarg przeprowadzony jest                    na zasadach i w trybie Regulaminu przetargu zamieszczonego na stronie internetowej Obwodu www.olkspzoz.pl, Starostwa powiatowego www.spskarzysko.bip.doc.pl na wynajem budynków, części budynków lub pomieszczeń przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej. Przedmiot najmu jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej nieuciążliwej dla środowiska oraz niekonkurencyjnej dla OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

Budynek przylega do budynku, w którym prowadzona jest apteka.

            Istnieje możliwość podłączenia pomieszczenia do energii elektrycznej od Wynajmującego. Dostęp do  wody użytkowej oraz kanalizacji możliwy jest  za pośrednictwem apteki. Pomieszczenie nie posiada instalacji centralnego ogrzewania.

            Przyszły użytkownik zobowiązany będzie do zawarcia umów na dostawę mediów w/w we własnym zakresie.

 Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.

 1. Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynajmu wynosi – 9,00 zł/m2
  Do ustalonej stawki czynszu najmu należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.                   W/w kwota najmu jest niezależna od odpłatności za media.
 2. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ( w tym partycypacja w kosztach oświetlenia terenu) ponosić będzie Najemca.
 3. Oferty w formie pisemnej na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym należy składać, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: OLK 2-923/K.O/17/2019 - oferta na wynajem pomieszczenia o pow. 142,78 m2”. Oferty należy złożyć w terminie do 23-12-2019 r. do godz. 1000 w pokoju nr 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokola 50. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23-12-2019 r. o godz. 1030                   w pokoju nr 116  w siedzibie Obwodu.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą bądź wyższą od ceny wywoławczej i oferta zostanie uznana za ważną.
 5. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto dzierżawionej powierzchni.
 6. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 5 dni od daty doręczenia oferentowi umowy.
 7. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.
 8. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pan Roman Wojcieszek                                     tel: (41) 27 85 001 wew. 141 w godz. 8:00 – 13:00
 9. Oględziny pomieszczeń, mogą być dokonywane przez zainteresowanych w dni robocze                w godz. od 800 do 1300  po uzgodnieniu z Wynajmującym.

11.  Ogłoszenie wraz załącznikami, tj. załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy, załącznik Nr 2 – Projekt umowy, załącznik Nr 3 – oświadczenie oraz Regulamin przetargu można pobrać ze strony internetowej Obwodu www.olkspzoz.pl, Starostwa powiatowego www.spskarzysko.bip.doc.pl oraz siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego w sekretariacie (pom. 116).

Z poważaniem

                                                                                                                 lek Mateusz Korzeniewski

                                                                                                                    Dyrektor OLK SP ZOZ

                                                                                                                   w Skarżysku-Kamiennej

ZAŁĄCZNIKI: http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2019/12/załączniki.zip

OLK2- 923/K.O/16/2019                                                                                                                                                                                                          Skarżysko-Kamienna dn. 04-12-2019r.   

 

 

Informacja

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zawiadamia, że nie rozstrzygnięto przetargu nieograniczonego nr sprawy OLK2- 923/K.O/16/2019 na wynajem pomieszczenia o powierzchni 13,05 m2, zlokalizowanego na parterze budynku ,,C” Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Sokolej 50 – z powodu braku ofert.

ZAŁĄCZNIKI: http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2019/12/Informacja.pdf

 

 

 

OLK2-923/K.O/16/2019                                                                                                                                                                                                      Skarżysko-Kamienna, dn. 20-11-2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wynajem pomieszczenia o powierzchni 13,05 m²

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie konkursu ofert na wynajem pomieszczenia o powierzchni 13,05 m2 usytuowanego na parterze budynku ,,C” Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50. Przedmiot najmu jest przeznaczony na działalność gospodarczą niekonkurencyjną
z działalnością Obwodu Lecznictwa Kolejowego. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie regulaminu przetargu na wynajem budynków, części budynków lub pomieszczeń przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej – który to regulamin umieszczony jest wraz z załącznikami na stronie internetowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego.

 1. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat tj. od dnia 01-01-2020 r. do 31.12.2022r.

 2. Cena netto wywoławcza za 1 m² powierzchni użytkowej najmu wynosi –
  38
  zł/m². Do ustalonej stawki czynszu najmu należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.

 3. Oferty w formie pisemnej należy składać na formularzu będącym załącznikiem nr 1, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: ,,Odpowiedź na konkurs ofert OLK2-923/K.O/16/2019 na wynajem pomieszczenia o pow. 13,05 m2 ”. Oferty należy złożyć w terminie do 04.12.2019 roku do godz. 10:30 w pokoju nr 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokola 50. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2019 roku o godz: 11:00 w pokoju 116 w siedzibie Obwodu.

 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej i oferta zostanie uznana za ważną.

 5. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto dzierżawionej powierzchni.

 6. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od daty doręczenia oferentowi umowy.

 7. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny w każdym czasie. Odwołanie lub unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pani Zielińska Magdalena tel: (41) 27 85 001 wew. 141 w godz. 8:00 – 13:30

 8. Oględziny pomieszczenia, mogą być dokonywane przez zainteresowanych w dni robocze w godz. od 8:00 do 13:00 po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.

 9. Ogłoszenie, formularz ofertowy, projekt umowy, oświadczenie stanowią integralną część postępowania przetargowego na najem pomieszczenia o powierzchni 13,05 m² na prowadzenie działalności gospodarczej nieuciążliwej i niekonkurencyjnej dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamienna.

 

Z poważaniem

 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej

 

Mateusz Korzeniewski

 

 

ZAŁĄCZNIKI:  http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2019/11/Załączniki.zip

 

                                                                

OLK2-923/K.O/14/2019                                                                                                                                                                                                                   Skarżysko-Kamienna, dn. 08.10.2019r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wynajem pomieszczenia o powierzchni 31,9 m²

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie konkursu ofert na wynajem pomieszczenia o powierzchni 31,9 m2 usytuowanego na poziomie -1 budynku ,,D” Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50. Przedmiot najmu jest przeznaczony na działalność gospodarczą niekonkurencyjną z działalnością Obwodu Lecznictwa Kolejowego. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie regulaminu przetargu na wynajem budynków, części budynków lub pomieszczeń przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej – który to regulamin umieszczony jest wraz z załącznikami na stronie internetowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego.

1.      Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.

2.      Cena netto wywoławcza za 1 m² powierzchni użytkowej najmu wynosi – 13,00 zł/m². Do ustalonej stawki czynszu najmu należy doliczyć podatek  VAT w wysokości 23 %.

3.      Oferty w formie pisemnej należy składać na formularzu będącym załącznikiem nr 1, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: ,,Odpowiedź na konkurs ofert OLK2-923/K.O/14/2019 na wynajem pomieszczenia o pow. 31,9 m2 ”. Oferty należy złożyć w terminie do 22.10.2019 roku do godz. 10:30 w pokoju nr 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokola 50. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2019 roku o godz: 11:00 w pokoju 116 w siedzibie Obwodu.

4.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej i oferta zostanie uznana za ważną.

5.      Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto dzierżawionej powierzchni.

6.      Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od daty doręczenia oferentowi umowy.

7.      Przetarg może być odwołany lub unieważniony  bez podania przyczyny w każdym czasie. Odwołanie lub unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pani Zielińska Magdalena tel: (41) 27 85 001 wew. 149 w godz. 8:00 – 13:30

8.      Oględziny pomieszczenia, mogą być dokonywane przez zainteresowanych w dni robocze w godz. od 8:00 do 13:00 po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.

9.      Ogłoszenie, formularz ofertowy, projekt umowy, oświadczenie stanowią integralną część postępowania przetargowego na najem pomieszczenia o powierzchni 31,9 m²    z przeznaczeniem na prowadzenie pracowni optycznej.

 

 


                     

 

    Z poważaniem

                                                                                                                  Dyrektor Obwodu Lecznictwa

                                                                                                    Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej

 

 

                                                                                                                   Mateusz Korzeniewski

 

 http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2019/10/załączniki1.zip

 

 

                                          OLK 2 – 923-K.O/07/2019                                                                                                                                                                                                                               Skarżysko-Kamienna, dn. 16-04-2019 r.

 

 

                                                                                             
                                       

                    

 

Informacja

                                               
                             

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej zawiadamia, że nie rozstrzygnięto przetargu nieograniczonego nr sprawy OLK 2 – 923-K.O/07/2019 na wynajem części budynku o powierzchni 142,78 m², zlokalizowanego w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sokolej 50 – z powodu braku ofert.

 

 

 

Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

Mateusz Korzeniewski

 

                                                                 

OLK2-923-K.O/07/2019                                                                    Skarżysko-Kamienna, dn. 27-03-2019r

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                                           


                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem
części  budynku tj. pomieszczenia o powierzchni 142,78,00 m2, zlokalizowanej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej 50. Przetarg przeprowadzony jest na zasadach i w trybie Regulaminu przetargu zamieszczonego na stronie internetowej Obwodu www.olkspzoz.pl, Starostwa powiatowego www.spskarzysko.bip.doc.pl na wynajem budynków, części budynków lub pomieszczeń przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej. Przedmiot najmu jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej nieuciążliwej dla środowiska oraz niekonkurencyjnej dla OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

Budynek przylega do budynku, w którym prowadzona jest apteka.

Istnieje możliwość podłączenia pomieszczenia do energii elektrycznej od Wynajmującego. Dostęp do  wody użytkowej oraz kanalizacji możliwy jest  za pośrednictwem apteki.                 Pomieszczenie nie posiada instalacji centralnego ogrzewania.

            Przyszły użytkownik zobowiązany będzie do zawarcia umów na dostawę mediów w/w we własnym zakresie.

 1. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.
 2. Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynajmu wynosi – 9,00 zł/m2
  Do ustalonej stawki czynszu najmu należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. W/w kwota najmu jest niezależna od odpłatności za media.
 3. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ( w tym partycypacja w kosztach oświetlenia terenu) ponosić będzie Najemca.
 4. Oferty w formie pisemnej na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym należy składać, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: OLK 2-923/K.O/07/2019 - oferta na wynajem pomieszczenia o pow. 142,78 m2”. Oferty należy złożyć w terminie do 15 kwiecień 2019 r. do godz. 1000 w pokoju nr 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokola 50. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz. 1030                   w pokoju nr 116  w siedzibie Obwodu.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą bądź wyższą od ceny wywoławczej i oferta zostanie uznana za ważną.
 6. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto dzierżawionej powierzchni.
 7. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 5 dni od daty doręczenia oferentowi umowy.
 8. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.
 9. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pan Roman Wojcieszek tel: (41) 27 85 001 wew. 141 w godz. 8:00 – 14:00
 10. Oględziny pomieszczeń, mogą być dokonywane przez zainteresowanych w dni robocze w godz. od 800 do 1300  po uzgodnieniu z Wynajmującym.

           11.  Ogłoszenie wraz załącznikami, tj. załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy, załącznik Nr 2 – Projekt umowy, załącznik Nr 3 – oświadczenie oraz Regulamin przetargu można pobrać ze             strony internetowej Obwodu www.olkspzoz.pl, Starostwa powiatowego www.spskarzysko.bip.doc.pl oraz siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego w sekretariacie (pom. 116).

 

Z poważaniem

                                                                                                                 lek Ireneusz Syryjczyk

                                                                                                          Zastępca Dyrektora OLK SP ZOZ

                                                                                                              w Skarżysku-Kamiennej

 

http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2019/03/OLK2-923-K.O072019.zip

 

 

 

OLK 2 – 923-K.O/05/2019                                                                                                                                                                                                                                                                 Skarżysko-Kamienna, dn. 26-03-2019 r.

 

 

                                                                                             
                                       

                    

 

Informacja o wybraniu OFERTY

                                              
                             

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr sprawy OLK 2 – 923-K.O/05/2019 na wynajem części budynku o powierzchni 58,00 m², zlokalizowanego w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sokolej 50. Dokonano wyboru oferty firmy Audifon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 53-014 Wrocław, ze względu na najwyższą stawkę  za m². Zaoferowana stawka czynszu netto 12,00 zł;

 

 

 

 

                                                                                                   Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

    lek. Mateusz Korzeniewski

 

 

 

 

OLK 2 – 923-K.O/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                        Skarżysko-Kamienna, dn. 26-03-2019 r.

 

 

                                                                                             
                                       

                    

 

Informacja

                                               
                             

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej zawiadamia, że nie rozstrzygnięto przetargu nieograniczonego nr sprawy OLK 2 – 923-K.O/06/2019 na wynajem części budynku o powierzchni 142,78 m², zlokalizowanego w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sokolej 50 – z powodu braku ofert.

 

 

 

 

                                                                                                       Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

    lek. Mateusz Korzeniewski

 

                                                                 

OLK2-923/K.O/06/2019                                                                                                                                                                                                                   Skarżysko-Kamienna, dn. 21-03-2019r

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI ZAŁĄCZNIKA

NR 1 DO OGŁOSZENIA OLK 2-923/K.O/06/2019

„FORMULARZ OFERTOWY”

 

W punkcie 3 formularza ofertowego w ppkt 6 wykreśla się część zdania o brzmieniu „ wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika”.


                      

 

Z poważaniem

                                                                                                       lek. med. Mateusz Korzeniewski

                                                                                                                 Dyrektor OLK SP ZOZ

                                                                                                              w Skarżysku-Kamiennej

 

 

 

 

 

                                                                 

OLK2-923/K.O/05/2019                                                                                                                                                                                                                  Skarżysko-Kamienna, dn. 21-03-2019r

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI ZAŁĄCZNIKA

NR 1 DO OGŁOSZENIA OLK 2-923/K.O/05/2019

„FORMULARZ OFERTOWY”

 

W punkcie 3 formularza ofertowego w ppkt 6 wykreśla się część zdania o brzmieniu „ wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika”.


                      

 

Z poważaniem

                                                                                                       lek. med. Mateusz Korzeniewski

                                                                                                                 Dyrektor OLK SP ZOZ

                                                                                                              w Skarżysku-Kamiennej

 

 

 

 

                                                                 

OLK2-923/K.O/06/2019                                                                                                                                                                                                                        Skarżysko-Kamienna, dn. 18-03-2019r

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                                           


                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem
części  budynku tj. pomieszczenia o powierzchni 142,78,00 m2, zlokalizowanej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej 50. Przetarg przeprowadzony jest na zasadach i w trybie Regulaminu przetargu zamieszczonego na stronie internetowej Obwodu www.olkspzoz.pl, Starostwa powiatowego www.spskarzysko.bip.doc.pl na wynajem budynków, części budynków lub pomieszczeń przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej. Przedmiot najmu jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej nieuciążliwej dla środowiska oraz niekonkurencyjnej dla OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

Budynek przylega do budynku, w którym prowadzona jest apteka.

            Istnieje możliwość podłączenia pomieszczenia do energii elektrycznej od Wynajmującego. Dostęp do  wody użytkowej oraz kanalizacji możliwy jest  za pośrednictwem apteki. Pomieszczenie nie posiada instalacji centralnego ogrzewania.

            Przyszły użytkownik zobowiązany będzie do zawarcia umów na dostawę mediów w/w we własnym zakresie.

           

 1. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.
 2. Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynajmu wynosi – 9,00 zł/m2
  Do ustalonej stawki czynszu najmu należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. W/w kwota najmu jest niezależna od odpłatności za media.
 3. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ( w tym partycypacja w kosztach oświetlenia terenu) ponosić będzie Najemca.
 4. Oferty w formie pisemnej na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym należy składać, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: OLK 2-923/K.O/06/2019 - oferta na wynajem pomieszczenia o pow. 142,78 m2”. Oferty należy złożyć w terminie do 25 marca 2019 r. do godz. 1000 w pokoju nr 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokola 50. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 1100 w pokoju nr 116  w siedzibie Obwodu.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą bądź wyższą od ceny wywoławczej i oferta zostanie uznana za ważną.
 6. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto dzierżawionej powierzchni.
 7. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 5 dni od daty doręczenia oferentowi umowy.
 8. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.
 9. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pan Roman Wojcieszek tel: (41) 27 85 001 wew. 141 w godz. 8:00 – 14:00
 10. Oględziny pomieszczeń, mogą być dokonywane przez zainteresowanych w dni robocze w godz. od 800 do 1300  po uzgodnieniu z Wynajmującym.

       11.  Ogłoszenie wraz załącznikami, tj. załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy, załącznik Nr 2 – Projekt umowy, załącznik Nr 3 – oświadczenie. Regulamin przetargu można pobrać ze strony internetowej Obwodu www.olkspzoz.pl, Starostwa powiatowego www.spskarzysko.bip.doc.pl oraz siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego w sekretariacie (pom. 116).

 

Z poważaniem

                                                                                                       lek. med. Mateusz Korzeniewski

                                                                                                                 Dyrektor OLK SP ZOZ

                                                                                                              w Skarżysku-Kamiennej

 

http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2019/03/Ogłoszenie-o-przetargu-na-wynajem-pomieszczenia-o-powierzchni-14278m2.zip

 

 

 

 

 

                                                                 

OLK2-923/K.O/05/2019                                                                                                                                                                                                                        Skarżysko-Kamienna, dn. 18-03-2019r

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                                           


                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem
części budynku tj. pomieszczenia o powierzchni 58,00 m2, zlokalizowanej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej 50. Przetarg przeprowadzony jest na zasadach i w trybie Regulaminu przetargu zamieszczonego na stronie internetowej Obwodu www.olkspzoz.pl, Starostwa powiatowego www.spskarzysko.bip.doc.pl na wynajem budynków, części budynków lub pomieszczeń przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej. Przedmiot najmu jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej nieuciążliwej dla środowiska oraz niekonkurencyjnej dla OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

Budynek przylega do budynku, w którym prowadzona jest apteka.

Pomieszczenie posiada dostęp do energii elektrycznej.  Dostęp do wody użytkowej oraz kanalizacji możliwy jest za pośrednictwem apteki. Pomieszczenie nie posiada instalacji centralnego ogrzewania.

            Przyszły użytkownik zobowiązany będzie do zawarcia umów na dostawę wody i kanalizacji we własnym zakresie

 1. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.
 2. Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynajmu wynosi - 12,00 zł/m2
  Do ustalonej stawki czynszu najmu należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. W/w kwota najmu jest niezależna od odpłatności za media.
 3. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ( w tym partycypacja w kosztach oświetlenia terenu) ponosić będzie Najemca.
 4. Oferty w formie pisemnej na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym należy składać, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:OLK 2-923/ K.O / 05 / 2019 - oferta na wynajem pomieszczenia o pow. 58,00 m2”. Oferty należy złożyć w terminie do 25 marca 2019 r. do godz. 1000 w pokoju nr 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokola 50. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 1030 w pokoju nr 116  w siedzibie Obwodu.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą bądź wyższą od ceny wywoławczej i oferta zostanie uznana za ważną.
 6. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto dzierżawionej powierzchni.
 7. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 5 dni od daty doręczenia oferentowi umowy.
 8. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.
 9. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pan Roman Wojcieszek tel: (41) 27 85 001 wew. 141 w godz. 8:00 – 14:00
 10. Oględziny pomieszczeń, mogą być dokonywane przez zainteresowanych w dni robocze w godz. od 800 do 1300 po uzgodnieniu z Wynajmującym.

       11.  Ogłoszenie wraz załącznikami, tj. załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy, załącznik Nr 2 – Projekt umowy, załącznik Nr 3 – Oświadczenie. Regulamin przetargu można pobrać ze                  strony internetowej Obwodu www.olkspzoz.pl, Starostwa powiatowego www.spskarzysko.bip.doc.pl oraz otrzymać w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego w sekretariacie              (pom. 116).

 

Z poważaniem

                                                                                                       lek. med. Mateusz Korzeniewski

                                                                                                                 Dyrektor OLK SP ZOZ

                                                                                                              w Skarżysku-Kamiennej

 

 

http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2019/03/Ogłoszenie-o-przetargu-na-wynajem-pomieszczenia-o-powierzchni-58-m2.zip

 

 

 

 

OLK 2 – 902-Z.O/13/2018                                                                                                                                                                                                                                                Skarżysko-Kamienna, dn. 31-12-2018 r.

 

 

                                                                                             
                                       

                    

 

Informacja o wybraniu OFERTY

na dostawę środków czystości

                     
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50
zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż i dostawę do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 

PAKIET NR 2 – wybrano ofertę nr 1 – Firma Wielobranżowa Zbigniew Balcerowski, ul. Towarowa 22, 25-647 Kielce

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

Firma Wielobranżowa Zbigniew Balcerowski, ul. Towarowa 22, 25-647 Kielce

9 173,24

100

2

Complete, ul. Rzemieślnicza 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

11 444,87

80

3

Merida Sp. z o. o, 53-015 Wrocław, Karkonowska 59; Oddział Kielce, ul. Zakładowa 16 E, 25-670 Kielce

12 053,20

76

 

                                                                                                                   Z poważaniem:                         

 

 

 

OLK 2 – 902/Z.O/13/2018                                                                                                                                                                                                                                                                           Skarżysko-Kamienna, dn. 27-12-2018 r.

 

 

                                                                                             
                                       

                    

 

Informacja o wybraniu OFERTY

na dostawę środków czystości

                     
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50
zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę środków czystości do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 

PAKIET NR 1OFERTA NR 1 - Firma Wielobranżowa Zbigniew Balcerowski, ul. Towarowa 22, 25-647 Kielce

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

Firma Wielobranżowa Zbigniew Balcerowski, ul. Towarowa 22, 25-647 Kielce

1 599,62

100

2

Complete, ul. Rzemieślnicza 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

2 215,66

72

3

Merida Sp. z o. o, 53-015 Wrocław, Karkonowska 59; Oddział Kielce, ul. Zakładowa 16 E, 25-670 Kielce

2 264,54

70

 

PAKIET NR 2 – nie rozstrzygnięto

        

 

 

 

PAKIET NR 3OFERTA NR 2 - Complete, ul. Rzemieślnicza 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

Firma Wielobranżowa Zbigniew Balcerowski, ul. Towarowa 22, 25-647 Kielce

12 236,59

92

2

Complete, ul. Rzemieślnicza 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

11 274,49

100

3

Merida Sp. z o. o, 53-015 Wrocław, Karkonowska 59; Oddział Kielce, ul. Zakładowa 16 E, 25-670 Kielce

11 368,04

99

 

 

 

                                                                                          Z poważaniem:

                                                                                                  Dyrektor Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ

                                                                                          w Skarżysku – Kamiennej

                                                                                          

                                                                                             lek. Mateusz Korzeniewski

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

OLK2-902-Z.O/13/2018                                                                                                                                                            Skarżysko-Kamienna, dn. 13-12-2018r.                                            

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na dostawę środków czystości do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku – Kamiennej

 

 1. Zamawiający

     Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Skarżysku Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 1. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcą są:

Magdalena Zielińska tel. 41/27 85 001 wew.149; e-mail: m.zielinska@olkspzoz.pl

Wojcieszek Roman tel. 41/27 85 001 wew.141; e-mail: r.wojcieszek@olkspzoz.pl

 1. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.) Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z  postanowieniami Działu V Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

1)      Przedmiotem zamówienia są: dostawy artykułów czystości ( Pakiet nr 1 – Wyroby foliowe i gumowe; Pakiet nr 2 – Preparaty myjące, czyszczące, piorące; Pakiet nr 3 – Artykuły czystości inne) do Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku – Kamiennej na okres od dnia                   01-01-2019 roku do dnia 31-12-2019 roku.

2)      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , asortyment i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – formularz asortymentowo – cenowy.

Zamawiane środki czystości są produktami powszechnie dostępnymi, o ustalonych standardach jakościowych, wartość zamówienia poniżej 30 000 euro, sposób finansowania zamówienia – własne środki budżetowe, dlatego Zamawiający podaje nazwy konkretnych produktów, które są sprawdzone w codziennym użytkowaniu i prosi Wykonawców o zaoferowanie zamawianych produktów.

 

3)      Wykonawca zobowiąże się dostarczać środki czystości w ilościach, asortymencie i terminach, określonych przez Zamawiającego i przekazywanych Wykonawcy e-mailem lub telefonicznie przez Zamawiającego w miarę bieżącego zapotrzebowania.

4)      Dostawy realizowane będą transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt do Zamawiającego, po wcześniejszym złożeniu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył dostarczane środki czystości w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

5)      Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia , oraz żądania wymiany środków czystości w asortymencie niezgodnym z zamówieniem,  środków w uszkodzonych opakowaniach jednostkowych lub też złej jakości.

6)      Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za dokonaną dostawę w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie 30 dni, od dnia otrzymania i przyjęcia do realizacji faktury VAT.

7)      Ceny podane w ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy i nie będą podlegać waloryzacji. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT, Zamawiający przewiduje zmianę umowy w formie aneksu do zawartej umowy.

 1. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:
 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00
 2. Oferta powinna zawierać:
 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo - cenowy   – załącznik nr 2
 3. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 3
 4. Odpis z właściwego rejestru KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety lub na wszystkie pakiety.
 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 5. Zamawiający odpowiada na pytania do 2 dni przed otwarciem ofert.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

 1. Oferty pisemne w zaklejonej i opieczętowanej  kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: „ Odpowiedź na zapytanie ofertowe OLK 2 – 902/Z.O /13/18 ” należy przesłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 ( w godz. 7:00 – 13:00 tylko w dni robocze) w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego, ul. Sokola 50, do dnia 21-12-2018 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21-12-2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 116.
 1.  Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego.

 1.  Postanowienia końcowe
 1. O wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich oferentów.
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do oferenta, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.
 3. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 1. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.        Wykonawca, składając ofertę , wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione Podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U. 2018 poz. 1000) zawartych w ofercie, oraz załącznikach do niej.

 

2.        Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest w szczególności:

 

- przeprowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego

- zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą

- dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy

- przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione Podmioty, lub spraw sądowych.

- ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy, jako informacji publicznej.

  

Z poważaniem

                                                                                                          lek. med. Mateusz Korzeniewski

                                                                                                                 Dyrektor OLK SP ZOZ

                                                                                                              w Skarżysku-Kamiennej

http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2018/12/załączniki.zip

 

 

 

OLK 2 – 902-K.O/11/2018                                                                                                                                                                                                                                        Skarżysko-Kamienna, dn. 17-10-2018 r.

 

 

                                                                                             
                                       

                    

 

Informacja o wybraniu OFERTY

na wynajęcie pomieszczenia nr 123 o powierzchni 20,3m²

                     
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej ul. Sokola 50
zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu pisemnego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na wynajęcie pomieszczenia nr 123 o powierzchni 20,3m²  :

 

OFERTA NR 1Adam Kamieniarz – ul. Szeroka 18 A; 26-130 Suchedniów

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

za 1m²

Liczba przyznanych punktów

1

Adam Kamieniarz – ul. Szeroka 18 A; 26-130 Suchedniów

36,94

100

        

 

 

                                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                                                                                 Dyrektor Obwodu Lecznictwa

                                                                                                                                                                                                                                                  Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       Mateusz Korzeniewski

 

 

 

                                                                                            

 

                                                                 

OLK2-902/K.O/11/2018                                                                                                                                                                                                  Skarżysko-Kamienna, dn. 02-10-2018r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wynajem pomieszczenia

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu pisemnego na wynajem pomieszczenia nr 123 o powierzchni 20,3 m² usytuowanego na I piętrze budynku OLK SP ZOZ w Skarżysku – Kamiennej, ul. Sokola 50. Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem gabinetu stomatologicznego. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie regulaminu przetargu na wynajem budynków, części budynków lub pomieszczeń przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej – który to regulamin umieszczony jest wraz z załącznikami na stronie Obwodu Lecznictwa Kolejowego.

1.      Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.

2.      Cena netto wywoławcza za 1 m² powierzchni użytkowej najmu wynosi – 36,94 zł/m². Do ustalonej stawki czynszu najmu należy doliczyć podatek  VAT w wysokości 23 %.

3.      Oferty w formie pisemnej należy składać na formularzu będącym załącznikiem nr 1 , w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Odpowiedź na konkurs ofert OLK2-902/K.O/11/2018 na wynajem pomieszczenia o pow. 20,3 m² z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego”. Oferty należy złożyć w terminie do 12.10.2018 roku do godz. 10:30 w pokoju nr 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Sokola 50. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2018 roku o godz. 10:00 w pokoju nr 116 w siedzibie Obwodu.

4.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej i oferta zostanie uznana za ważną.

5.      Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto dzierżawionej powierzchni.

6.      Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od daty doręczenia oferentowi umowy.

7.      Przetarg może być odwołany lub unieważniony  podania w każdym czasie. Odwołanie lub unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pani Zielińska Magdalena tel: (41) 27 85 001 wew. 141 w godz. 8:00 – 13:30

8.      Oględziny pomieszczenia, mogą być dokonywane przez zainteresowanych w dni robocze w godz. od 8:00 do 13:00 po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.

9.      Ogłoszenie przetargu wraz z projektem umowy można pobrać ze strony internetowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ www.olkspzoz.pl i www.spskarzysko.bip.doc.pl oraz otrzymać w sekretariacie OLK SP ZOZ.

10.  Ogłoszenie, formularz ofertowy, projekt umowy stanowi integralną część postępowania przetargowego na najem pomieszczenia o powierzchni 20,3 m² z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego.    

 

         

  Z poważaniem

                                                                                                                  Dyrektor Obwodu Lecznictwa

                                                                                                    Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej

 

                                                                                                                       Mateusz Korzeniewski

 

                                                            http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2018/10/przetarg-na-wynajem-pomieszczenia.zip

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Skarżysko-Kamienna, dn. 25-09-2018 r.                                                                                                                                          

                                                                                                                                                     REGULAMIN PRZETARGU

                                                     na wynajem budynków, części budynków lub pomieszczeń przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

                         http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2018/09/Regulamin-przetargu.zip

OLK 2 – 902-Z.O/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                Skarżysko-Kamienna, dn. 05-09-2018 r.

 

Informacja o wybraniu OFERTY

na dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie depozytora kluczy wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz przeszkoleniem wskazanych przez Zamawiającego administratorów

                                              
                                         
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50
zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zaproszenia ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

 SafeKey s.c.; Mateusz Lewczuk, Dawid Olszewski; ul. Francuska 8/1; 03-906 Warszawa

34 701,00

42 682,23

80

2

Protektor Polska. Jacek Bartkowiak; ul. Ostrobramska 5/1; 71-022 Szczecin

27 760,00

34 144,80

100

 

Wybrano ofertę Nr.2 - Protektor Polska. Jacek Bartkowiak; ul. Ostrobramska 5/1; 71-022 Szczecin

Kwota netto 27 760,00 zł., kwota brutto 34 144,80 zł.

 

                                                                                                       Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

    lek. Mateusz Korzeniewski

 

 

                                                                                                                                                                                                                          Skarżysko-Kamienna, dn. 14-08-2018r 

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE SKIEROWNE DO ZAMAWIAJĄCEGO

 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

OLK 2-902-Z.O/10/2018

 

 

 

Pytanie nr 1

W pkt 34 OPZ Zamawiający pisze „Programowanie kart dostępnych ze stanowiska administratora i/lub z szafki na klucze” Czy Zamawiający oczekuje dostawy nabiurkowego czytnika administratora ?

Tak. Zamawiający oczekuje dostawy nabiurkowego czytnika administratora z możliwością  programowania kart przy biurku administratora.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści złożenie w wyznaczonym terminie w formie e-mail ?

Nie. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w formie e-mail.

Pytanie nr 3

Zamawiający w OPZ określił, iż depozytor wykonany ma być zgodnie z normą PN-EN ISO 9001-2009. Norma ISO 9001:2009 nie dotyczy produktu, a jedynie jakości zarządzania firmą.

W związku z powyższym czy Zamawiający wykreśli powyższy zapis?

Tak. Zamawiający z OPZ wykreśli powyższy zapis.

Pytanie nr 4

Zamawiający w OPZ nie określił po czyjej stronie leży obowiązek poprowadzenia okablowania depozytora. W związku z powyższym proszę o podanie która ze stron będzie doprowadzała okablowanie ( LAN + zasilanie) do miejsca montażu depozytora.

Obowiązek położenia okablowania instalacji leży po stronie Wykonawcy. Odległość od serwerowni nie przekracza 15m.

Dyrektor Obwodu Lecznictwa  

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku - Kamiennej

 

 

Mateusz Korzeniewski

 

 

 

                                                                 

OLK2-902-Z.O/10/18                                                                                                                                                                  Skarżysko-Kamienna, dn. 01-08-2018r                                           

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie depozytora kluczy wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz przeszkoleniem wskazanych przez Zamawiającego administratorów, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią załączniki niniejszej umowy.                                        

 1. Zamawiający

     Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Skarżysku Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 1. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcą są:

Magdalena Zielińska tel. 41/27 85 001 wew.149; e-mail: m.zielinska@olkspzoz.pl

Wojcieszek Roman tel. 41/27 85 001 wew.141; e-mail: r.wojcieszek@olkspzoz.pl

 1. Tryb udzielania zamówienia

Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.) Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert zgodnie z  postanowieniami Działu V Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie depozytora kluczy wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz przeszkoleniem wskazanych przez Zamawiającego administratorów, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.

 1. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu
 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)      posiadania wiedzy i doświadczenia

·         o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 dostawy wraz z montażem i uruchomieniem depozytora kluczy.

b)      dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

·         o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.

 1. Dokumenty i oświadczenia jakie należy przedstawić w ofercie

1)      Parafowany opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

2)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 2

3)      Formularz cenowy oferty  – załącznik nr 3

4)      Oświadczenie – załącznik 4

5)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 5

 

6)      Wykaz zrealizowanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zamówienia (np. referencje, oświadczenia, protokoły odbioru) – załącznik nr 6

 

7)      Odpis z właściwego rejestru KRS lub centralnej  ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

8)      Certyfikaty i dokumenty:

- deklaracja zgodności CE wydana przez producenta depozytora,

- aktualny certyfikat ISO 9001 dla producenta depozytora,

- deklaracja producenta o dostępności części zamiennych do depozytora przez okres 5 lat po zakończeniu wdrożenia u Zamawiającego,

- pełna dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim.

 1. Termin wykonania zamówienia

21 dni od daty podpisania umowy

 1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty pisemne w zaklejonej i opieczętowanej  kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: „ Odpowiedź na zaproszenie  OLK 2 – 902 Z.O /10/18 ” należy przesłać lub złożyć w godzinach 7:00-13:30 od poniedziałku do piątku w sekretariacie pok. 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego, ul. Sokola 50, do dnia 3 września 2018 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 września 2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 116.

 

 1. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia

 1. Zamawiający odrzuci ofertę:
 1. Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu
 2. Złożonej w formie innej niż przewiduje prowadzona procedura
 3. Niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia
 4. Złożoną po terminie
 5. Do której nie zostaną dołączone parafowane wszystkie załączniki do oferty
 6. Do której nie zostaną dołączone wymagane certyfikaty, dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. V ppkt.8
 1. Pozostałe warunki w postępowaniu
 1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą zgodnie z załączonym projektem umowy (zał. nr 5 do zapytania ofertowego).
 2. W przypadku uchylania się od realizacji zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może wybrać ofertę kolejną bez przeprowadzenia ponownej oceny ofert.
 3. W przypadku złożenia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny.
 1. Postanowienia końcowe
 1. O wyniku postępowania Zlecający niezwłocznie zawiadamia wszystkich oferentów.
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do oferenta, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.
 3. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności

 

Z poważaniem

                                                                                                       lek. med. Mateusz Korzeniewski

                                                                                        Dyrektor OLK SP ZOZ  w Skarżysku-Kamiennej

 

 http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2018/08/załącznik01.zip

 

OLK 2 – 902-K.O/08/2018                                                                                                                                                                                                                                                              Skarżysko-Kamienna, dn. 27-06-2018 r.

 

 

                                                                                             
                                       

                    

 

Informacja o wybraniu OFERTY

na sprzedaż wraz z dostawą biochemii, testów diagnostycznych, koagulologii, odczynników do aparatu ABX MICROS 60, sprzętu jednorazowego użytku i drobnych materiałów laboratoryjnych, odczynników do aparatu EASY LITE Na/K        

            
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej                                         w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50
zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie konkursu ofert na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż wraz z dostawą biochemii, testów diagnostycznych, koagulologii, odczynników do aparatu ABX MICROS 60, sprzętu jednorazowego użytku i drobnych materiałów laboratoryjnych, odczynników do aparatu EASY LITE Na/K do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 

PAKIET NR 1 – nie rozstrzygnięto

PAKIET NR 2 – nie rozstrzygnięto

PAKIET NR 3 – wybrano ofertę nr 2 – Kselmed S.C, Andrzej Kucharski, Piotr Kucharski, Wojciech Kucharski; ul. M. Konopnickiej; 86-300 Grudziądz

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

2

Kselmed S.C, Andrzej Kucharski, Piotr Kucharski, Wojciech Kucharski; ul. M. Konopnickiej; 86-300 Grudziądz

5 497,20

100

        

 

 

PAKIET NR 4 – nie rozstrzygnięto

PAKIET NR 5 – wybrano ofertę nr 1 – Medlab Products Sp. z o. o; ul. Gałczyńskiego 8; 05-090 Raszyn

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

Medlab Products Sp. z o. o;

ul. Gałczyńskiego 8; 05-090 Raszyn

 

7 128,00

100

 

PAKIET NR 6 – nie rozstrzygnięto

 

 

                                                                                                                 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa  

Kolejowego SP ZOZ 

w Skarżysku-Kamienna 

lek. med. Mateusz Korzeniewski                      

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

OLK2-902-K.O/08/18

Skarżysko-Kamienna, dnia 20-06-2018r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT W  KONKURSIE OFERT OLK-2-902-K.O/08/18 ORAZ O POPRAWIENIU SPECYFIKACJI PAKIETU NR 5 ZAŁĄCZNIKA NR.1 –SPECYFIKACJA PRZDMIOTU ZAMÓWIENIA UMIESZCZONEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ DNIA 12-06-2018r.

 

 

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej zawiadamia, że zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert w konkursie OLK 2-902-K.O/08/18 w związku z omyłkami w specyfikacji przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 5 umieszczenego na stronach internetowych załącznik nr 1 „specyfikacja przedmiotu zamówienia”. Zamieszczony na stronach internetowych załącznik zawierał oczywiste omyłki spowodowane przesunięciem się wierszy w kolumnie specyfikacja. Nowy termin składania ofert ustalony został na dzień 26.06.2018 r. (godzina bez zmian). W związku z tym otwarcie ofert nastąpi dnia 26-06-2018 r o godz. 10:30.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Z poważaniem

    Dyrektor Obwodu Lecznictwa  

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski

 

 

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE SKIEROWNE DO ZAMAWIAJĄCEGO

 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

OLK 2-902-K.O/08/2018

 

 

 

Pytania dotyczące SIWZ:

1.      Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Tak. Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku.

2.      Czy w formularzu ofertowym, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie zapisów dotyczących tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę, pozostałe części zostaną usunięte?

W formularzu ofertowym Zamawiający pozostawi tylko te zapisy, które będą dotyczyły zadań (pakietów) na które Wykonawca złoży ofertę.

Pytania dotyczące projektu umowy:

Dotyczy  §7  ust.1  C)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „10% niezrealizowanej wartości zamówienia, o której mowa w §3”

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis §7 ust.1 C) umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od  niezrealizowanej wartości umowy.

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Dotyczy  §7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczenie kar umownych od wartości netto  ?

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

 Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia z PAKIETU NR 5:

1.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpowiednie przeliczenie i zaokrąglenie w górę potrzebnej ilości asortymentu ze względu na ilość szt. asortymentu w opakowaniach jednostkowym, przy zachowaniu jak najkorzystniejszej ceny.

Tak. Zamawiający wyrazi zgodę na odpowiednie przeliczenie i zaokrąglenie w górę potrzebnej ilości asortymentu ze względu na ilość szt. asortymentu w opakowaniach jednostkowym, przy zachowaniu jak najkorzystniejszej ceny z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie 1 do poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek z fluorkiem sodu?

Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek z fluorkiem sodu.

Pytanie 2 do poz. 3

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na wyłączenie pozycji do innego pakietu?

Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie pozycji do innego pakietu

Pytanie 1 do poz. 8 i 9

Prosimy o sprecyzowanie szacowanej ilości końcówek, ponieważ brakuje danej wartości w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający potrzebuje 4000szt. asortymentu z poz. 8 i 2000szt. z poz. 9.

Pytanie 1 do poz. 8 i 9 oraz 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę szacowanej ilości wymienionych końcówek na 1000 szt. ze względu na taką ilość w opakowaniu ?

Tak. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę szacowanej ilości wymienionych końcówek na 1000 szt. ze względu na taką ilość w opakowaniu

Pytanie 1 do poz. 13

Czy Przedmiotem poz. 13 są probówki czy kuwety, gdyż opis w kolumnie przedmiotu zamówienia i kolumnie specyfikacji jest rozbieżny ?

Przedmiotem poz. 13 są probówki.

Pytanie 1 do poz. 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek o wym. 16x105mm?

Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek o wym. 16x105mm

Pytanie 2 do poz. 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek ze znacznikiem?

Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek ze znacznikiem

Pytanie 3 do poz. 14

Co Zamawiający rozumie poprzez specyfikacje „igła 2,4 mm” dotycząca probówek stożkowych, o pojemności około 10ml ? Czy w specyfikacji nie doszło do omyłki ?

W specyfikacji doszło do omyłki poprzez przesunięcie wierszy w kolumnie specyfikacja. Igła 2,4mm dotyczy przedmiotu w poz. 12.

Pytanie 1 do poz. 17

O jakich wymiarach szkiełek nakrywkowych Zamawiający oczekuje, gdyż opis w kolumnie specyfikacji wskazuje na szkiełka podstawowe ?

Zamawiający oczekuje szkiełek nakrywkowych o wymiarach 76x26x1mm.

Pytanie 1 do poz. 15, 16 i 17

Zwracam się z prośbą o poprawienie oczywistych błędów w specyfikacji asortymentu, które wprowadzają w błąd i niepozwalaną jednoznacznie dobrać produktów pod potrzeby Zamawiającego.  Np. w pozycji wymiary szkiełek „16x105 ml”

Zamawiający poprawił oczywiste błędy w specyfikacji asortymentu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Dyrektor Obwodu Lecznictwa  

                                                                                                                                                                                                                                                                       Kolejowego SP ZOZ

                                                                                                                                                                                                                                                                           w Skarżysku-Kamiennej   

                                                                                                                                                                                                                                                                       Mateusz Korzeniewski

 

 

 

 

                                                                 

OLK2-902-K.O/08/18                                                                                                                                                                                               Skarżysko-Kamienna, dn. 12-06-2018r

 

 

OGŁOSZENIE

                                 
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu na sprzedaż wraz z dostawą biochemii (Pakiet nr 1), testów diagnostycznych (pakiet nr 2), koagulologii (pakiet nr 3), odczynników do aparatu ABX MICROS 60 (pakiet nr 4), sprzętu jednorazowego użytku i drobnych materiałów laboratoryjnych (pakiet nr 5), odczynników do aparatu EASY LITE Na/K (pakiet nr 6),  zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 - prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Część I ogólna.

 

 1. Zamawiający:

     Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Skarżysku Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 1. Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie : Roman Wojcieszek  tel: 41/27 85 001 wew. 149; e-mail: r.wojcieszek@olkspzoz.pl

Uprawnionym do udzielania informacji wykonawcom proceduralnie jest: Magdalena Zielińska tel. 41/27 85 001 wew.141; e-mail: m.zielinska@olkspzoz.pl

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00
 2. Oferta powinna zawierać:

1)      Parafowaną i podpisaną specyfikację przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 2

3)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy oferty  – załącznik nr 3

4)      Podpisaną zgodę przetwarzania danych osobowych ( w przypadku osób fizycznych) – zał. 4

 5)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 5

6)      Odpis z właściwego rejestru KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 5. Zamawiający odpowiada na pytania do 3 dni przed otwarciem ofert.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

 1. Oferty pisemne w zaklejonej i opieczętowanej  kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: „ Odpowiedź na konkurs ofert OLK 2 – 902 K.O /08/18 ” należy przesłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 ( w godz. 7:00 – 13:00) w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego, ul. Sokola 50, do dnia 25-06-2018 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25-06-2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 116.

Część III. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego.

Część IV. Postanowienia końcowe

 1. O wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich oferentów.
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do oferenta, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.
 3. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

                                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                                                           lek. med. Ireneusz Syryjczyk

                                                                                                                                                                                                                                          Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa

                                                                                                                                                                                                                                               w Skarżysku-Kamiennej

OLK 2 – 902-K.O/07/2018                                                                                                                                                                                                                                               Skarżysko-Kamienna, dn. 11-06-2018 r.

 

 

                                                                                             
                                       

                    

 

Informacja o wybraniu OFERTY

Pakiet nR 1 i NR 6

na sprzedaż i dostawę sprzętu jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji, materiałów opatrunkowych

                     
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej                                         w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50
zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie konkursu ofert na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż i dostawę sprzętu jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji, materiałów opatrunkowych do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 

PAKIET NR 1 – wybrano ofertę nr 6 – SIS-MED. Sp. z o. o , ul. Kolumny 226 lok.1, 93-613 Łódź

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

2

Konsorcjum w składzie: Citonet-Kraków Sp. z o.o (Lider),ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (Członek), ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

10876,78

92

4

SIS-MED. Sp. z o. o , ul. Kolumny 226 lok.1, 93-613 Łódź

10075,32

 100

           

 

 PAKIET NR 6 – wybrano ofertę nr 6 – ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

6

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

 

20 424,16

100,00

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      Z poważaniem:

 

                                                                                                                                                                                                                                                         Dyrektor

                                                                                                                                                                                                                                                                                              lek. Ireneusz Syryjczyk

                                                                     Zastępca ds. lecznictwa                               

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

OLK 2 – 902-K.O/07/2018                                                                                                                                                                                                                                     Skarżysko-Kamienna, dn. 07-06-2018 r.

 

 

                                                                                             
                                       

                    

 

Informacja o wybraniu OFERTY

na sprzedaż i dostawę sprzętu jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji, materiałów opatrunkowych

                     
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50
zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie konkursu ofert na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż i dostawę sprzętu jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji, materiałów opatrunkowych do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 

PAKIET NR 1 – nie rozstrzygnięto

 

PAKIET NR 2 – wybrano ofertę nr 6 – ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

6

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój,

9585,43

100

        

 

 

PAKIET NR 3 – wybrano ofertę nr 6 – ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

6

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

 

20 424,16

100,00

 

 

PAKIET NR 4 – wybrano ofertę nr 3 – POLMIL Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

3

POLMIL Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

 

1 766,88

100

4

SIS-MED. Sp. z o. o , ul. Kolumny 226 lok.1, 93-613 Łódź

1 876,50

94

6

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

 

1 900,80

92

 

 

PAKIET NR 5 – wybrano ofertę nr 2 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

2

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

 

14 242,87

100,00

 

PAKIET NR 6 – nie rozstrzygnięto

 

PAKIET NR 7 – wybrano ofertę nr 4 - SIS-MED. Sp. z o. o , ul. Kolumny 226 lok.1, 93-613 Łódź

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

SIS-MED. Sp. z o. o , ul. Kolumny 226 lok.1, 93-613 Łódź

2 055,24

100

6

Konsorcjum w składzie: Urtica Sp. z o. o – Lider / PGF S.A; ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław / ul. Zbąszyńska 3,91-342 Łódź

2 138,40

96

 

 

 

 

                                                                                                                Z poważaniem: 

DYREKTOR:     

 

lek. Ireneusz Syryjczyk

Zastępca ds. lecznictwa

 

OLK 2-902-K.O/07/2018                                                                                                                                                                                                                             Skarżysko-Kamienna, dn. 30-05-2018r.

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE SKIEROWNE DO ZAMAWIAJĄCEGO

DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI, MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAOWEGO UŻYTKU-GINEKOLOGIA, RĘKAWICZEK, IGIEŁ I STRZYKAWEK, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI RAN I BŁON ŚLUZOWYCH

CZĘŚĆ II

 

Pytanie 1, Pakiet 1 poz. 13,14,33,34,35,36

Prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do odrębnego pakietu w celu umożliwienia sporządzenia konkurencyjnej oferty dla pakietu nr 1?

Zamawiający nie wyraża zgody na inny / dodatkowy podział pakietów. Oferta

musi posiadać pełny asortyment. Brak jakiejkolwiek pozycji lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 Pytanie 2, Pakiet 1 poz. 13,14

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie zanurzenia 8-10 sek., czas wiązania 5-6min?

Tak. Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie zanurzenia 8-10 sek., czas wiązania 5-6min.

Pytanie 3, Pakiet 1 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści podkład pod gips pakowany a’6szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Tak. Zamawiający dopuści podkład pod gips pakowany a’6szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 4, Pakiet 1 poz. 19,20          

Prosimy o dopuszczenie przylepców bez dodatku tlenku cynku?

Nie. Zamawiający nie dopuszcza przylepców bez dodatku tlenku cynku.

Pytanie 5, Pakiet 1 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’24szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Tak. Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’24szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. 

Pytanie 6, Pakiet 1 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Tak. Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. 

Pytanie 7, Pakiet 1 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a’12szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Tak. Zamawiający dopuści plaster pakowany a’12szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. 

Pytanie 8, Pakiet 1 poz. 23    

Prosimy o dopuszczenie przylepców zastępujących nici wykonanych z wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond pokryte klejem akrylowym?

Tak. Zamawiający dopuszcza przylepiec zastępujący nici, wykonany z wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond pokryty klejem akrylowym. 

Pytanie 9, Pakiet 1 poz. 26    

Prosimy o dopuszczenie serwety o wym. 45cm x 45cm?

Tak. Zamawiający dopuszcza serwetę o wym. 45cm x 45cm. 

Pytanie 10, Pakiet 1 poz. 26

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową laminowaną (włóknina + folia PE)?

Tak. Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową laminowaną (włóknina + folia PE). 

Pytanie 11, Pakiet 1 poz. 26

Czy Zamawiający dopuści serwetę z hydrofilowej gazy bawełnianej pakowanej a’2szt bądź a’5szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Nie. Zamawiający nie dopuści serwety z hydrofilowej gazy bawełnianej pakowanej a’2szt bądź a’5szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. 

Pytanie 12, Pakiet 1 poz. 27,28

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Tak. Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. 

Pytanie 13, Pakiet 1 poz. 29

Czy Zamawiający dopuści opatrunek oczny w rozmiarze 5,5cm x7,5cm?

Tak. Zamawiający dopuści opatrunek oczny w rozmiarze 5,5cm x7,5cm. 

Pytanie 14, Pakiet 1 poz. 37  

Prosimy o dopuszczenie serwety o wym. 45cm x 75cm z otworem 6x8cm?

Nie. Zamawiający nie dopuści serwety o wym. 45cm x 75cm z otworem 6x8cm. 

Pytanie 15, Pakiet 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=144szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuści podanie ceny za op=144szt z przeliczeniem zamawianej ilości. 

Pytanie 16, Pakiet 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie torebki papierowo-foliowej w rozmiarze 140x280 mm?

Nie. Zamawiający nie dopuszcza torebki papierowo-foliowej w rozmiarze 140x280 mm. 

Pytanie 17, Pakiet 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie torebki papierowo-foliowej w rozmiarze 190x330 mm?

Nie. Zamawiający nie dopuszcza torebki papierowo-foliowej w rozmiarze 190x330 mm. 

Pytanie 18, Pakiet 3, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła z flizeliny o szerokości 50 cm, w roli o długości 300 m?

Nie. Zamawiający nie dopuści prześcieradła z flizeliny o szerokości 50 cm, w roli o długości 300 m

Pytanie 19, Pakiet 3, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu celulozowego na roli z perforacją co 50 cm?

Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu celulozowego na roli z perforacją co 50 cm. 

Pytanie 20, Pakiet 3, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu wykonanego z jednej warstwy celulozy oraz jednej warstwy folii w rozmiarze 50 cm x 50 mb z perforacją co 38 cm?

Nie. Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu wykonanego z jednej warstwy celulozy oraz jednej warstwy folii w rozmiarze 50 cm x 50 mb z perforacją co 38 cm. 

Pytanie 21, Pakiet 3, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o pojemności 0,7l owalny, o wymiarach: Owal 100x55 mm (DxS), wysokość całkowita 120 mm, otwór wrzutowy 37 mm, wykonany z polipropylenu, wyposażony w etykiety ostrzegawcze z napisem „Uwaga! Materiał zakaźny” oraz miejscem na informacje zgodnie z wymaganiami? 

Tak. Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o pojemności 0,7l owalny, o wymiarach: Owal 100x55 mm (DxS), wysokość całkowita 120 mm, otwór wrzutowy 37 mm, wykonany z polipropylenu, wyposażony w etykiety ostrzegawcze z napisem „Uwaga! Materiał zakaźny” oraz miejscem na informacje zgodnie z wymaganiami. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 

Pytanie 22, Pakiet 3, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści opaskę uciskową wyłącznie w kolorze niebieskim, na opakowaniu napisy w języku polski, bez graficznej instrukcji obsługi?

Tak. Zamawiający dopuści opaskę uciskową wyłącznie w kolorze niebieskim, na opakowaniu napisy w języku polski, bez graficznej instrukcji obsługi. 

Pytanie 23, Pakiet 3, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści wskaźnik paskowy pakowany po 250 sztuk?

Nie. Zamawiający dopuści wskaźnik paskowy pakowany po 250 sztuk. 

Pytanie 24, Pakiet 3, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z PTFE wolne od lateksu i PCV, z portem bocznym, z korkiem zamykanym mechanicznie, z 2 liniami RTG, korek luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, sterylne opakowanie, w rozmiarze: 22G 0,9x25 mm, przepływ 36 ml/min, 20G 1,1x32 mm, przepływ 60 ml/min, 18G 1,3x45, przepływ 90 ml/min, 17G 1,5x45, przepływ 142 ml/min, 16G 1,7x45, przepływ 200 ml/min?

Tak. Zamawiający dopuści kaniule wykonane z PTFE wolne od lateksu i PCV, z portem bocznym, z korkiem zamykanym mechanicznie, z 2 liniami RTG, korek luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, sterylne opakowanie, w rozmiarze: 22G 0,9x25 mm, przepływ 36 ml/min, 20G 1,1x32 mm, przepływ 60 ml/min, 18G 1,3x45, przepływ 90 ml/min, 17G 1,5x45, przepływ 142 ml/min, 16G 1,7x45, przepływ 200 ml/min. 

Pytanie 25, Pakiet 3, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliretanu wolne od lateksu i PCV, z portem bocznym, z korkiem samodomykającym się, z 6 liniami RTG, z filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, sterylne opakowanie, w rozmiarze: 22G 0,9x25 mm, przepływ 36 ml/min, 20G 1,1x32 mm, przepływ 65 ml/min, 18G 1,3x45, przepływ 95 ml/min, 17G 1,5x45, przepływ 142 ml/min, 16G 1,7x45, przepływ 200 ml/min?

Tak. Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliretanu wolne od lateksu i PCV, z portem bocznym, z korkiem samodomykającym się, z 6 liniami RTG, z filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, sterylne opakowanie, w rozmiarze: 22G 0,9x25 mm, przepływ 36 ml/min, 20G 1,1x32 mm, przepływ 65 ml/min, 18G 1,3x45, przepływ 95 ml/min, 17G 1,5x45, przepływ 142 ml/min, 16G 1,7x45, przepływ 200 ml/min. 

Pytanie 26, Pakiet 3, pozycja 29,30

 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 29 i 30 z pakietu nr 3 do osobnego zadania. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Zamawiający nie wyraża zgody na inny / dodatkowy podział pakietów. Oferta

musi posiadać pełny asortyment. Brak jakiejkolwiek pozycji lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

Pytanie 27, Pakiet 3, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500 ml, skalowany co 100 ml, od 100-1500 ml jedna skala, wyposażony w specjalne otwory, które umożliwiają zamknięcie worka po użyciu a tym samym uniemożliwiają wydostanie się treści i zapachu, z plastikowym okrągłym uchwytem?

Tak. Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500 ml, skalowany co 100 ml, od 100-1500 ml jedna skala, wyposażony w specjalne otwory, które umożliwiają zamknięcie worka po użyciu a tym samym uniemożliwiają wydostanie się treści i zapachu, z plastikowym okrągłym uchwytem.  

Pytanie 28, Pakiet 3, pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu o pojemności 2000ml?

Tak. Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu o pojemności 2000ml.

Pytanie 29, Pakiet 3, pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz o pojemności  w zakresie 100-120 ml?

Zamawiający dopuści pojemnik na mocz o pojemności  w zakresie 100-120 ml

Pytanie 30, Pakiet 1, pozycja 1
Czy Zamawiający Wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 1 i dopuści:
Gaziki z włókniny złożony: 4cm x 4,5cm, rozłożony: 12x12,5cm x 100 szt. niejałowe, 9-warstwowe, 70g/m2?

Zamawiający nie wyraża zgody na inny / dodatkowy podział pakietów. Oferta

musi posiadać pełny asortyment. Brak jakiejkolwiek pozycji lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Pytanie 31, Pakiet 1, pozycja 2
Czy Zamawiający Wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 2 i dopuści:
Gaziki z włókniny złożony: 4cm x 4,5cm, rozłożony: 12x12,5cm x 100 szt. niejałowe, 9-warstwowe, 70g/m2.?

Zamawiający nie wyraża zgody na inny / dodatkowy podział pakietów. Oferta

musi posiadać pełny asortyment. Brak jakiejkolwiek pozycji lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Pytanie 32, Pakiet 1, pozycja 3
Czy Zamawiający Wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 3 i dopuści:
Gaziki z włókniny złożony: 4cm x 4,5cm, rozłożony: 12x12,5cm x 100 szt. niejałowe, 9-warstwowe, 70g/m2.?
Zamawiający nie wyraża zgody na inny / dodatkowy podział pakietów. Oferta

musi posiadać pełny asortyment. Brak jakiejkolwiek pozycji lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.


Pytanie 33, Pakiet 2, pozycja 9
Czy Zamawiający Wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 9?
Zamawiający nie wyraża zgody na inny / dodatkowy podział pakietów. Oferta

musi posiadać pełny asortyment. Brak jakiejkolwiek pozycji lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Pytanie 34, Pakiet 2, pozycja 10-11
Czy Zamawiający Wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 2 poz. 10 i 11 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni.  Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
Zamawiający nie wyraża zgody na inny / dodatkowy podział pakietów. Oferta

musi posiadać pełny asortyment. Brak jakiejkolwiek pozycji lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Pytanie 35, Pakiet 2, pozycja 12-13
Czy Zamawiający Wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 2 poz. 12 i 13 i dopuści:

Chusteczki rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5 minut (13727, 13624, 14476) lub Chusteczki rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5 minut (13727, 13624, 14476).

Zamawiający nie wyraża zgody na inny / dodatkowy podział pakietów. Oferta

musi posiadać pełny asortyment. Brak jakiejkolwiek pozycji lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

Pytanie 36, Pakiet nr 1 poz. 19-20

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na kleju kauczukowym z dodatkiem tlenku cynku?

Tak. Zamawiający dopuści przylepiec na kleju kauczukowym z dodatkiem tlenku cynku

 

Pytanie 37, Pakiet nr 1 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozm. 6 x 75 mm a 50 szt., przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Tak. Zamawiający dopuści przylepiec w rozm. 6 x 75 mm a 50 szt., przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ 

 

Pytanie 38, Pakiet nr 1 poz. 27:

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul w rozm. 8 x 5,8 cm, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Tak. Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul w rozm. 8 x 5,8 cm, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ

 

Pytanie 39, Pakiet nr 1 poz. 33:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania  zawierający: 5 szt. tupferów 20cm x 20 cm, serweta podfoliowana 42 g/m2 rozm. 50 x 60 cm. Zestaw zapakowany w twardy blister, Elementy poza twardym blistrem w worku foliowym: strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną, strzykawka wypełniona lubrykantem, roztwór Octenilin w saszetce, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Nie. Zamawiający nie dopuści zestawu do cewnikowania  zawierający: 5 szt. tupferów 20cm x 20 cm, serweta podfoliowana 42 g/m2 rozm. 50 x 60 cm. Zestaw zapakowany w twardy blister, Elementy poza twardym blistrem w worku foliowym: strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną, strzykawka wypełniona lubrykantem, roztwór Octenilin w saszetce, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ

Pytanie 40, Pakiet nr 6, poz. 11-14

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z kontrastującym tłokiem w kolorze mlecznym? Zwłaszcza, że w strzykawkach trzyczęściowym tłok zakończony jest czarną bezlateksową gumką i łatwo dostrzec pojemność. Tłok nie musi być innego koloru niż cylinder, jak ma to miejsce w strzykawkach dwuczęściowych. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zamawiający dopuści strzykawki z kontrastującym tłokiem w kolorze mlecznym? Zwłaszcza, że w strzykawkach trzyczęściowym tłok zakończony jest czarną bezlateksową gumką i łatwo dostrzec pojemność. Tłok nie musi być innego koloru niż cylinder, jak ma to miejsce w strzykawkach dwuczęściowych. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Pytanie 41, Pakiet nr 6, poz. 11-14

Proszę o odstąpienie od kodowania kolorystycznego opakowań strzykawek w zależności od koloru. Opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze jest bardzo wyraźnie oznaczone rozmiarem cyfrowo. Nie istnieje żaden międzynarodowy kod kolorów strzykawek nałożony jakimikolwiek wytycznymi ustawy albo standardów ISO.

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od kodowania kolorystycznego opakowań strzykawek w zależności od koloru. 

Pytanie 42, Pakiet nr 6, poz. 14

Proszę o dopuszczenie strzykawki skalowanych co 1 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza strzykawki skalowane co 1 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Pytanie dot. projektu umowy:

             Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści realizację dostaw do godz. 15:00 (par. 6)?

Zamawiający dopuści realizację dostaw do godz. 15:00 (par. 6)

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna w par. 7 ust. 1 pkt c) wynosiła 10% wartości zamówienia o której mowa w par. 3?

Zamawiający nie wyraża zgody, aby kara umowna w par. 7 ust. 1 pkt c) wynosiła 10% wartości zamówienia o której mowa w par. 3

             Pytanie 3

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Zamawiający informuje, że terminy podane w par. 8 i 9 projektu umowy odnoszą się do dni kalendarzowych, natomiast terminy zawarte w par. 6 odnoszą się do dni roboczych, tj. dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

Pytanie 4

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Wykonawca będzie uprawniony do dostarczenia zamienników o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie jedynie za zgodą Zamawiającego.

 

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwała mu w przypadku trzykrotnego  uchybienia (par. 8)?

Zgodnie z par. 8 projektu umowy Zamawiający nie wyrazi zgody, aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w przypadku trzykrotnego  uchybienia. 

 

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa  

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski

 

OLK 2 – 902-K.O/06/2018                                                                                                                                                                                                 Skarżysko-Kamienna, dn. 29-05-2018 r.

 

Informacja o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ PRZYSTAWKI BIOPSYJNEJ

                                                                  
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50
zawiadamia, że unieważnia postępowanie na zakup wraz z dostawą przystawki biopsyjnej. Na zakup wraz z dostawą przystawki biopsyjnej wpłynęła jedna oferta. Oferta firmy MDS Cardio Sp. zo. o, ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

                                                                                                       Dyrektor OLK SP ZOZ

 

w Skarżysku-Kamiennej

 

    lek. Mateusz Korzeniewski

 

 

OLK 2-902-K.O/07/2018                                                                                                                                                                                                                                                      Skarżysko-Kamienna, dn. 28-05-2018r.

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE SKIEROWNE DO ZAMAWIAJĄCEGO

DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI, MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAOWEGO UŻYTKU-GINEKOLOGIA, RĘKAWICZEK, IGIEŁ I STRZYKAWEK, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI RAN I BŁON ŚLUZOWYCH

 

Pytanie 1, Pakiet nr 1, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści kompres jałowy włókninowy 30g/m² - 4 warstwowy, pozostałe wymagania bez zmian?

Nie. Zamawiający nie dopuszcza kompresów 30g/m² - 4 warstwowych.


Pytanie 2, Pakiet nr 1, poz. 1-12, 31-32,38

Prosimy o wydzielenie poz. 1-12, 31-32,38 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Zamawiający nie wyraża zgody na inny / dodatkowy podział pakietów. Oferta

musi posiadać pełny asortyment. Brak jakiejkolwiek pozycji lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

Pytanie 3, Pakiet nr 3, poz. 9, 18-22, 24-25, 31, 43-45

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie nr 3 wydzieli pozycje: 9, 18-22, 24-25, 31, 43-45 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym miał wybór pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Zamawiający nie wyraża zgody na inny / dodatkowy podział pakietów. Oferta

musi posiadać pełny asortyment. Brak jakiejkolwiek pozycji lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

Pytanie 4, Pakiet nr 3, poz. 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

 

Pytanie 5, Pakiet nr 3, poz. 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Tak. Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

 

Pytanie 6, Pakiet nr 3, poz. 22

Czy Zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Nie. Zamawiający nie wymaga fartucha włókninowego z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem.

 

Pytanie 7, Pakiet nr 3, poz. 31

Czy Zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane z folii w kolorze mlecznym, z skalą co 100 ml, skala do 1,5l, zakończony obręczą plastikową bez lateksu i pvc w systemie „okręć i zamknij”, z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

Tak. Zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane z folii w kolorze mlecznym, z skalą co 100 ml, skala do 1,5l, zakończony obręczą plastikową bez lateksu i pcv w systemie „okręć i zamknij”, z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku.

 

Pytanie 8, Pakiet nr 3, poz. 45

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym?

Nie. Zamawiający nie dopuszcza przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym.

 

Pytanie 9, Pakiet nr 3, poz. 43

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100ml?

Tak. Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie 10, Pakiet nr 3, poz. 29-30

Czy nie zaistniała omyłka i Zamawiający miał na myśli podstawkę i tackę kompatybilną z pojemnikiem 0,7l z pozycji 17?
Zamawiający miał na myśli podstawkę i tackę kompatybilną z pojemnikiem 0,7l z pozycji 17

 

Pytanie 11, Pakiet nr 3, poz. 32-35

Czy Zamawiający dopuści cewnik lateksowy 2 drożny z balonem, powleczony silikonem, sterylny, uniwersalne zakończenie cewnika pasuje do standardowych łączników w workach na mocz, wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu odpornego na załamania i skręcenia, atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego, wyposażony w dwa otwory boczne o łagodnie wyoblonych krawędziach. Pakowany pojedynczo.

Tak. Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie 12, Pakiet nr 3, poz. 43

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do zbiórki moczu o pojemności 2000ml. Pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający  dopuszcza worek do zbiórki moczu o pojemności 2000ml. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 13, Pakiet nr 4, poz. 1-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

 

Pytanie 14, Pakiet nr 4, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

              

Pytanie 15, Pakiet nr 6, poz. 1-14

Czy ilości podane w formularzu, to ilości opakowań po 100 sztuk w opakowaniu?

Tak. Ilości podane w formularzu, to ilości opakowań po 100 sztuk w opakowaniu.

 

Pytanie 16, Pakiet nr 6, poz. 14

Proszę o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 50 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

 

Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane po 50 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

 

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa  

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski

 

 Skarżysko-Kamienna, dn. 25-05-2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej

Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej

OLK2-902-K.O/07/18                                                                                                                                                                                                                        Skarżysko-Kamienna, dn. 21-05-2018r

 

OGŁOSZENIE

                                 
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu na sprzedaż wraz z dostawą materiałó
w opatrunkowych(Pakiet nr 1), środków do dezynfekcji (pakiet nr 2), materiałów medycznych jednorazowego użytku (pakiet nr 3), materiałów medycznych jednorazowego użytku - ginekologia (pakiet nr 4), rękawiczek (pakiet nr 5), igieł i strzykawek (pakiet nr 6), środków do dezynfekcji ran i błon śluzowych (pakiet nr 7)  zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 - prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Część I ogólna.

 1. Zamawiający:

     Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Skarżysku Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 1. Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie : Roman Wojcieszek  tel: 41/27 85 001 wew. 149; e-mail: r.wojcieszek@olkspzoz.pl

Uprawnionym do udzielania informacji wykonawcom proceduralnie jest: Magdalena Zielińska tel. 41/27 85 001 wew.141; e-mail: m.zielinska@olkspzoz.pl

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00
 2. Oferta powinna zawierać:

1)      Parafowaną i podpisaną specyfikację przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 2

3)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy oferty  – załącznik nr 3

4)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4

5)      Podpisane oświadczenie ( w przypadku osób fizycznych) – zał. 5

6)      Odpis z właściwego rejestru KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 5. Zamawiający odpowiada na pytania do 3 dni przed otwarciem ofert.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

 1. Oferty pisemne w zaklejonej i opieczętowanej  kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: „ Odpowiedź na konkurs ofert OLK 2 – 902 K.O /07/18 ” należy przesłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 ( w godz. 7:00 – 13:00) w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego, ul. Sokola 50, do dnia 04-06-2018 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04-06-2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 116.

Część III. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego.

Część IV. Postanowienia końcowe

 1. O wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich oferentów.
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do oferenta, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.
 3. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Z poważaniem

                                                                                                       lek. med. Mateusz Korzeniewski

                                                                                                                 Dyrektor OLK SP ZOZ

                                                                                                              w Skarżysku-Kamiennej

OLK 2 – 902-K.O/05/18                                                                                                                                                                                     Skarżysko-Kamienna, dn. 18-05-2018 r.

 

 Informacja o wybraniu Najkorzystniejszej OFERTY

na SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW BIUROWYCH

ORAZ

PŁYT CD-R

                                             
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej ul. Sokola 50
zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie konkursu ofert na podstawie Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych oraz płyt CD-R do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej wybrano najkorzystniejszą ofertę n/w firm :

 

PAKIET NR 1 – Materiały biurowe

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

Hurtownia ARTPIS; Kostomłoty Pierwsze, ul. Podmiejska 15; 26-085 Miedziana Góra

8 014,34

9 857,64

97

2

Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna; ul. Zagórska 118; 25-346 Kielce

9 812,45

12 069,31

79

3

Complete Dorota Wróbel; ul. Rzemieślnicza 1; 26-110 Skarżysko-Kamienna

7 807,53

9 603,26

100

4

Konkret Plus Leszek Ozioro; ul. Chałubińskiego 44; 25-619 Kielce

9 147,89

11 251,90

85

5

PHU Best Jerzy Kowalczyk; ul. Sokola 21 A; 26-110 Skarżysko-Kamienna

8 230,60

10 123,64

94

 

PAKIET NR 2 – Płyty CD-R

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

2

Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna; ul. Zagórska 118; 25-346 Kielce

4 500,00

5 535,00

44

3

Complete Dorota Wróbel; ul. Rzemieślnicza 1; 26-110 Skarżysko-Kamienna

2 000,00

2 460,00

100

4

Konkret Plus Leszek Ozioro; ul. Chałubińskiego 44; 25-619 Kielce

2 365,50

2 909,57

84

5

PHU Best Jerzy Kowalczyk; ul. Sokola 21 A; 26-110 Skarżysko-Kamienna

2 150,00

2 644,60

93

 

Na poszczególne pakiety wybrano oferty:

PAKIET NR 1  – oferta nr 3 - Complete Dorota Wróbel; ul. Rzemieślnicza 1; 26-110 Skarżysko-Kamienna

PAKIET NR 2  – oferta nr 3 - Complete Dorota Wróbel; ul. Rzemieślnicza 1; 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

 

Dyrektor OLK SP ZOZ

lek. Mateusz Korzeniewski

w Skarżysku-Kamiennej

OLK2-902-K.O/06/18                                                                                                                                                                  Skarżysko-Kamienna, dn. 18-05-2018 r.

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE SKIEROWANE DO ZAMAWIAJĄCEGO

 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

OLK 2-902-K.O/06/2018

 

 

 

Pytanie nr 1

Jakiego producenta jest głowica EC9-4?

Zamawiający odpowiada, że producentem głowicy EC9-4 jest firma Simens.

 

Pytanie nr 2

Jaki system jest używany z głowicą EC9-4?

Zamawiający odpowiada, że z głowicą EC9-4 jest używany system aparatu Acuson X150 i Acuson X300  do badań urologicznych.

 

 

 

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa  

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

 

lek. med. Mateusz Korzeniewski

 

OLK2-902-K.O/06/18                                                                                                                                                                  Skarżysko-Kamienna, dn. 14-05-2018 r.

OGŁOSZENIE

                                                 
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu na zakup wraz z dostawą przystawki biopsyjnej, zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 - prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

Część I ogólna.

 1. Zlecający:

     Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Skarżysku Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 1. Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie : Roman Wojcieszek tel: 41/27 85 001 wew. 149; e-mail: r.wojcieszek@olkspzoz.pl

Uprawnionym do udzielania informacji wykonawcom proceduralnie jest: Magdalena Zielińska tel. 41/27 85 001 wew.149; e-mail: m.zielinska@olkspzoz.pl

 

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

 

 1. Termin realizacji zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy, realizacja dostawy tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00
 2. Oferta powinna zawierać:

1)      Zestawienie parametrów i warunków technicznych – załącznik nr 1

2)      Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2

3)      Formularz cenowy oferty  – załącznik nr 3

4)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4

5)      Odpis z właściwego rejestru KRS lub centralnej  ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 1. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 2. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków zamawiającego.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 4. Zamawiający odpowiada na pytania do 3 dni przed otwarciem ofert.
 5. Oferty pisemne w zaklejonej i opieczętowanej  kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: „ Odpowiedź na konkurs ofert OLK 2 – 902 K.O /06/18 ” należy przesłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 w godz. 7:00-13:30 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego, ul. Sokola 50, do dnia 24 maja 2018 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 maj 2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 116.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Część III. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia

Część IV. Postanowienia końcowe

 

 1. O wyniku postępowania Zlecający niezwłocznie zawiadamia wszystkich oferentów.
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do oferenta, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.
 3. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

                                                                                                                                                                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                       lek. med. Mateusz Korzeniewski

                                                                                                                 Dyrektor OLK SP ZOZ

 

                                                                                                              w Skarżysku-Kamiennej

 Skarżysko-Kamienna, dn. 09-05-2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej

 

Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej

 

 OLK2-902-K.O/05/18                                                                                                                                                                                                          Skarżysko-Kamienna, dn. 30-04-2018 r.

OGŁOSZENIE

                                 
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu na sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych(Pakiet nr 1) oraz płyt CD-R (pakiet nr 2), zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 - prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Część I ogólna.

 1. Zamawiający:

     Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Skarżysku Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 1. Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie : Roman Wojcieszek  tel: 41/27 85 001 wew. 149; e-mail: r.wojcieszek@olkspzoz.pl

Uprawnionym do udzielania informacji wykonawcom proceduralnie jest: Magdalena Zielińska tel. 41/27 85 001 wew.141; e-mail: m.zielinska@olkspzoz.pl

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

 

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00
 2. Oferta powinna zawierać:

1)      Parafowaną i podpisaną specyfikację przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 2

3)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy oferty  – załącznik nr 3

4)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4

5)      Podpisane oświadczenie ( w przypadku osób fizycznych) – zał. 4

6)      Odpis z właściwego rejestru KRS lub centralnej  ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 5. Zamawiający odpowiada na pytania do 3 dni przed otwarciem ofert.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 7. Oferty pisemne w zaklejonej i opieczętowanej  kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: „ Odpowiedź na konkurs ofert OLK 2 – 902 K.O /05/18 ” należy przesłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 ( w godz. 7:00 – 13:00) w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego, ul. Sokola 50, do dnia 15-05-2018 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15-05-2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 116.

Część III. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego.

Część IV. Postanowienia końcowe

 1. O wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich oferentów.
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do oferenta, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.
 3. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

                                                                                Z poważaniem

 

                                                                                                                 lek. med. Mateusz Korzeniewski

                                                                                                                 Dyrektor OLK SP ZOZ

                                                                                                                                                                                                 w Skarżysku-Kamiennej

 

OLK 2 – 902 – K.O/04/2018                                                                                                                                                                                                                                        Skarżysko-Kamienna, dn. 20-04-2018 r.

 

Informacja o wybraniu OFERTY na zakup wraz z dostawą poleasingowego sprzętu /komputerów/, fabrycznie nowych monitorów, klawiatur , myszy, drukarek oraz zasilaczy UPS

                    
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50
zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zakup wraz z dostawą poleasingowego sprzętu /komputerów/, fabrycznie nowych monitorów, klawiatur , myszy, drukarek oraz zasilaczy UPS do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 

                   PAKIET NR 1

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

BudComArt PC; ul. Staromiejska 42; 64-920 Piła

23 287,88 zł

28 644,09 zł

58

2

ComTrade Krzysztof Mazgaj,ul. Pogodna 15, 43-365 Wilkowice

13 398,00 zł

16 479,54 zł

100

3

MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

15 972,00 zł

19 645,56 zł

84

4

Infonet Projekt S.A; Al. Armii Krajowej 220; 43-316 Bielsko-Biała

17 028,00 zł

20 944,44 zł

78

5

Framko 2 spółka jawna J.Strykowski, S.Miazga; ul. Duża 22, 25-013 Kielce

17 023,60 zł

20 938,94 zł

79

7

PeCet CAFE PLAY; ul. Żeromskiego 66, 26-600 Radom

16 500,00 zł

20 295,00 zł

81

8

Microcomp sp. z o. o, ul. M. C. Skłodowskiej 14,  26-600 Radom

15 290,00 zł

18 806,70 zł

88

  

PAKIET NR 2

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

BudComArt PC; ul. Staromiejska 42; 64-920 Piła

3616,88 zł

4 448,76 zł

76

3

MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

2 736,00 zł

3 365,28 zł

100

5

Framko 2 spółka jawna J.Strykowski, S.Miazga; ul. Duża 22, 25-013 Kielce

3 042,40 zł

3 743,32 zł

90

7

PeCet CAFE PLAY; ul. Żeromskiego 66, 26-600 Radom

2 920,00 zł

3 591,60 zł

94

8

Microcomp sp. z o. o, ul. M. C. Skłodowskiej 14,  26-600 Radom

2 840,00 zł

3 493,20 zł

96

 

PAKIET NR 3

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

3

MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

5 000,00 zł

6 150,00 zł

71

5

Framko 2 spółka jawna J.Strykowski, S.Miazga; ul. Duża 22, 25-013 Kielce

7 067,28 zł

8 693,88 zł

50

7

PeCet CAFE PLAY; ul. Żeromskiego 66, 26-600 Radom

3 720,00 zł

4 575,60 zł

95

8

Microcomp sp. z o. o, ul. M. C. Skłodowskiej 14,  26-600 Radom

3 544,00 zł

4 359,12 zł

100

  

PAKIET NR 4

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

3

MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

3 938,00 zł

4 843,74 zł

79

5

Framko 2 spółka jawna J.Strykowski, S.Miazga; ul. Duża 22, 25-013 Kielce

6 070,90 zł

7 467,24 zł

51

6

GRENEN Tomasz Syposz; ul. Partyzantów 43 lok. 9; 26-110 Skarżysko-Kamienna

3 124,00 zł

3 842,52 zł.

100

7

PeCet CAFE PLAY; ul. Żeromskiego 66, 26-600 Radom

6 270,00 zł

7 712,10 zł

50

8

Microcomp sp. z o. o, ul. M. C. Skłodowskiej 14,  26-600 Radom

6 270,00 zł

7 712,10 zł

50

   

PAKIET NR 5

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

BudComArt PC; ul. Staromiejska 42; 64-920 Piła

171,78 zł

211,29 zł

70

3

MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

208,00 zł

255,84 zł

58

5

Framko 2 spółka jawna J.Strykowski, S.Miazga; ul. Duża 22, 25-013 Kielce

795,84 zł

978,88 zł

15

7

PeCet CAFE PLAY; ul. Żeromskiego 66, 26-600 Radom

128,00 zł

157,44 zł

93

8

Microcomp sp. z o. o, ul. M. C. Skłodowskiej 14,  26-600 Radom

120,00 zł

147,60 zł

100

 

 

Z poszczególnych pakietów wybrano oferty:

PAKIET NR 1  – oferta nr 2- ComTrade Krzysztof Mazgaj,ul. Pogodna 15, 43-365 Wilkowice

PAKIET NR 2  – oferta nr 3 - MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert,

                                                  ul.Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

PAKIET NR 3  – oferta nr 8- Microcomp sp. z o. o, ul. M. C. Skłodowskiej 14,  26-600 Radom

PAKIET NR 4  – oferta nr 6 - GRENEN Tomasz Syposz; ul. Partyzantów 43 lok. 9;

                                             26-110 Skarżysko-Kamienna

PAKIET NR 5 – oferta nr 8- Microcomp sp. z o. o, ul. M. C. Skłodowskiej 14,  26-600 Radom

 

                                                                                                       Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

    lek. Mateusz Korzeniewski

 

OLK2-902-K.O/04/18

Skarżysko-Kamienna, dnia 05-04-2018r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT OLK-2-902-K.O/04/18 ORAZ O UZUPEŁNIENIU BRAKUJĄCYCH STRON ZAŁĄCZNIKA NR.3 – FORMULARZ CENOWY UMIESZCZONEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ DNIA 23-03-2018r.

 

 

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej zawiadamia, że zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert w konkursie OLK 2-902-K.O/04/18 w związku z pomyłkowym umieszczeniem na stronach internetowych niekompletnego załącznika nr 3 „ formularz cenowy oferty”. Zamieszczony na stronach internetowych załącznik zawierał jedynie formularz cenowy dotyczący pakietu nr 4. Pominięto natomiast formularze cenowe dotyczące pakietów nr. 1, 2, 3, 5. Nowy termin otwarcia ofert ustalony został na dzień 17.04.2018 r. (godzina bez zmian). W załącznikach do ogłoszenia zostaje dodany uzupełniony załącznik nr 3.

Z poważaniem 

 

       Dyrektor Obwodu Lecznictwa   

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Skarżysko-Kamienna, dn. 30-03-2018 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE SKIEROWNE DO ZAMAWIAJĄCEGO

 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

OLK 2-902-K.O/04/18

 

 

 

Pytanie 1

Prosimy o informację czy dopuszczacie obudowę w formacie Tower? Czy możliwość drugiego dysku jest niewymagana?

 

Odpowiedź

 

Zamawiający dopuszcza obudowę w formacie Tower. Możliwość drugiego dysku jest wymagana.

 

 

Z poważaniem 

 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa   

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski

 

OLK2-902-K.O/04/18                                                                                                                             Skarżysko-Kamienna, dn. 23-03-2018r

OGŁOSZENIE

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu na zakup wraz z dostawą poleasingowego sprzętu /komputerów/, fabrycznie nowych monitorów, klawiatur , myszy, drukarek oraz zasilaczy UPS , zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 - prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Część I ogólna.

1. Zlecający:
Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Skarżysku Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna
2. Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie : Maciej Borkowski tel: 41/27 85 001 wew. 147; e-mail: m.borkowski@olkspzoz.pl
Uprawnionym do udzielania informacji wykonawcom proceduralnie jest: Magdalena Zielińska tel. 41/27 85 001 wew.149; e-mail: m.zielinska@olkspzoz.pl

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

1. Termin realizacji zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy, realizacja dostawy tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00

2. Oferta powinna zawierać:

1) Zestawienie parametrów i warunków technicznych – załącznik nr 1
2) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2
3) Formularz cenowy oferty – załącznik nr 3
4) Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4
5) Odpis z właściwego rejestru KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
6) Katalogi lub foldery proponowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające parametry techniczno-użytkowe

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych nie gorszych niż w specyfikacji technicznej, jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogło by wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został przez Zamawiającego poprzez wskazanie znaku towarowego pochodzenia lub patentu. W ofercie należy podać swoje odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników.
5. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
6. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków zamawiającego.
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
8. Zamawiający odpowiada na pytania do 3 dni przed otwarciem ofert.
9. Oferty pisemne w zaklejonej i opieczętowanej kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: „ Odpowiedź na konkurs ofert OLK 2 – 902 K.O /04/18 ” należy przesłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego, ul. Sokola 50, do dnia 10 kwietnia 2018 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 116.

Część III. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia

Część IV. Postanowienia końcowe

1. O wyniku postępowania Zlecający niezwłocznie zawiadamia wszystkich oferentów.
2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do oferenta, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.
3. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Z poważaniem

lek. med. Mateusz Korzeniewski
Dyrektor OLK SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

OLK2-902/01/18                                                 Skarżysko-Kamienna, dn. 02-02-2018r.

 

OGŁOSZENIE

                                                 
Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej     w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę druków określonych w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz wg załączonych wzorów.

Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Formularz ofertowo – cenowy – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3
 4. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4
 5. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 6. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON
 7. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP

W/w zaświadczenie o numerze REGON i NIP nie są wymagane jeżeli te informacje są ujęte w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego. Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku – Kamiennej na warunkach szczegółowo przedstawionych w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia, stanowiących jego integralną część.

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 116 (sekretariat) bezpłatnie lub na stronie internetowej:

- www. spskarzysko.bip.doc.pl

- www. olkspzoz.pl

Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną kwotę, której nie może zmienić po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kwota powinna być podana w zł. (PLN)

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

Termin realizacji zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Kryteria: cena brutto – 100%

Płatność: 30 dniowy termin płatności od daty wystawienia faktury VAT pod warunkiem, że towar będzie dostarczony wraz z fakturą nie później niż w ciągu 48 godzin od daty wystawienia faktury. W razie gdy wskazany wyżej termin dostarczenia towaru wraz z fakturą nie będzie dotrzymany, termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury.

Osoba uprawniona do kontaktu: Magdalena Zielińska tel: (41) 27-85-001 wew. 149

e-mail: m.zielinska@olkspzoz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Ofertę cenową wraz z załącznikami w zaklejonej i opieczętowanej  kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: „ Odpowiedź na konkurs ofert OLK 2 – 902/01/18 – na dostawę druków” należy przysłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 do dnia 16 luty 2018 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 luty 2018 roku o godz. 10:30.

Postępowanie przetargowe uznaje się za ważne w przypadku wpłynięcia jednej ważnej oferty.

Z poważaniem

lek. med. Mateusz Korzeniewski

Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

 Załączniki

OLK2-902-K.O/04/18                                                                                                                                                                                                                        Skarżysko-Kamienna, dn. 23-03-2018r

OGŁOSZENIE

                                                 
Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu na zakup wraz z dostawą poleasingowego sprzętu /komputerów/, fabrycznie nowych monitorów, klawiatur , myszy, drukarek oraz zasilaczy UPS , zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 - prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Część I ogólna.

 1. Zlecający:

           Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

           w Skarżysku Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 1. Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie : Maciej Borkowski  tel: 41/27 85 001 wew. 147; e-mail: m.borkowski@olkspzoz.pl

           Uprawnionym do udzielania informacji wykonawcom proceduralnie jest: Magdalena Zielińska tel. 41/27 85 001 wew.149; e-mail: m.zielinska@olkspzoz.pl

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

 

 1. Termin realizacji zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy, realizacja dostawy tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00

 

 1. Oferta powinna zawierać:

 

 • Zestawienie parametrów i warunków technicznych – załącznik nr 1
 • Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2
 • Formularz cenowy oferty – załącznik nr 3
 • Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4
 • Odpis z właściwego rejestru KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
 • Katalogi lub foldery proponowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające parametry techniczno-użytkowe
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych nie gorszych niż w specyfikacji technicznej, jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogło by wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został przez Zamawiającego poprzez wskazanie znaku towarowego pochodzenia lub patentu. W ofercie należy podać swoje odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników.
 3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków zamawiającego.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 6. Zamawiający odpowiada na pytania do 3 dni przed otwarciem ofert.
 7. Oferty pisemne w zaklejonej i opieczętowanej  kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: „ Odpowiedź na konkurs ofert OLK 2 – 902 K.O /04/18 ” należy przesłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego, ul. Sokola 50, do dnia 10 kwietnia 2018 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 116.

Część III. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia

Część IV. Postanowienia końcowe

 1. O wyniku postępowania Zlecający niezwłocznie zawiadamia wszystkich oferentów.
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do oferenta, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.
 3. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Z poważaniem

lek. med. Mateusz Korzeniewski

Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

Ogłoszenie nr 500009333-N-2017 z dnia 07-08-2017 r.

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny ZOZ: Usługa przeprowadzenia kampanii promocyjnej na nośnikach typu bilbord

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

RPSW.08.02.02-26-001/16, RPSW.08.02.02-26-002/16

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540283-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 1. 1) NAZWA I ADRES:

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 010647314, ul. Sokola   50, 26-110  Skarżysko Kamienna, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. + 48 /41/2785001 wew.141, e-mail m.zielinska@olkspzoz.pl, faks + 48/41/2785001 wew.150.

Adres strony internetowej (url): www.olkspzoz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa przeprowadzenia kampanii promocyjnej na nośnikach typu bilbord

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OLK 2-902/05/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przygotowanie do druków plakatów reklamowych, wydruk plakatów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej na nośnikach typu bilbord, montaż i ekspozycja plakatów, monitoring prawidłowej ekspozycji plakatów, demontaż plakatów i ich utylizacja, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego 2014-2020 działanie RPSW.08.02.000wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/07/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 218400

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: ART-MUZ Ireneusz Nieczajew

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Towarowa 62

Kod pocztowy: 26-110

Miejscowość: Skarżysko-Kamienna

Kraj/woj.: świętokrzyskie

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 268632,00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 268632,00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 268632,00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/07/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 218400.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: ART-MUZ Ireneusz Nieczajew

Email wykonawcy: art_muz@interia.pl

Adres pocztowy: ul. Towarowa 62

Kod pocztowy: 26-110

Miejscowość: Skarżysko-Kamienna

Kraj/woj.: świętokrzyskie

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 268632,00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 268632,00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 268632,00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE SKIEROWANE DO ZAMAWIAJĄCEGO

 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

OLK 2-902/05/2017

 

Pytanie 1, zał. nr 1 do SIWZ, pkt.1, ppkt. 1.4

Czy wymogiem jest ekspozycja we wszystkich 28 wymienionych gminach, czy też ekspozycja nie musi być we wszystkich 28 gminach.

 

Wymogiem Zamawiającego jest montaż i ekspozycja plakatów przeprowadzona we wszystkich 28 wymienionych gminach.


Ogłoszenie nr 540283-N-2017 z dnia 2017-06-27 r.

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny ZOZ: Usługa przeprowadzenia kampanii promocyjnej na nośnikach typu bilbord
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu
RPSW.08.02.02-26-001/16,RPSW.08.02.02-26-002/16

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny ZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 010647314, ul. Sokola   50 , 26-110  Skarżysko Kamienna, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. + 48 /41/2785001 wew.141, , e-mail m.zielinska@olkspzoz.pl, , faks + 48/41/2785001 wew.150.
  Adres strony internetowej (URL): www.olkspzoz.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.olkspzoz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.olkspzoz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Inny sposób: pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście
Adres:
Obwód Lecznictwa Kolejowego SPZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna, sekretariat pok. 116

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przeprowadzenia kampanii promocyjnej na nośnikach typu bilbord
Numer referencyjny: OLK 2-902052017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: przygotowanie do druków plakatów reklamowych, wydruk plakatów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej na nośnikach typu bilbord, montaż i ekspozycja plakatów, monitoring prawidłowej ekspozycji plakatów, demontaż plakatów i ich utylizacja współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego 2014-2020 działanie RPSW.08.02.000 wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie.

II.5) Główny kod CPV: 79342200-5
 Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
 data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2017-08-01 2017-12-31
    2018-03-01 2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.1 2. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie i ceny, przekazuje zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Ewentualne pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 1. Druk oferta, 2. Parafowany projekt umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Okres ekspozycji plakatów reklamowych na bilbordach 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Umowa może zostać zmieniona w sytuacji a. zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz wartość podatku VAT, b. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa, c. zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, d. wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, e. wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-07-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

ZAŁĄCZNIKI

OLK 2 – 902/05/2017                                      Skarżysko-Kamienna, dn. 19-06-2017 r.

 

 


                                       

                    

 

INFORMACJA O WYBRANIU OFERTY

                                               
                             

                     
Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie konkursu ofert na podstawie Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż i dostawę odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów laboratoryjnych doObwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 

PAKIET NR 1 – wybrano ofertę nr 5 – BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin

Nr oferty Nazwa oferenta Kwota brutto Liczba przyznanych punktów
2 Labin Poska Sp. z o. o

 

 

Ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa

18 349,61 zł 62,88
5 BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin 11 538,84 zł 100,00

 

PAKIET NR 2 – wybrano ofertę nr 5 – BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin

Nr oferty Nazwa oferenta Kwota brutto Liczba przyznanych punktów
5 BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin 12 024,18 zł 100,00

 

 

PAKIET NR 3 – wybrano ofertę nr 1 – KSELMED s.c., ul. M. Konopnickiej 7, 86-300 Grudziądz

Nr oferty Nazwa oferenta Kwota brutto Liczba przyznanych punktów
1 KSELMED s.c., ul. M. Konopnickiej 7, 86-300 Grudziądz 5 497,20 zł 100,00

 

 

PAKIET NR 4 – wybrano ofertę nr 3 – HORIBA ABX Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

Nr oferty Nazwa oferenta Kwota brutto Liczba przyznanych punktów
3 HORIBA ABX Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa 7 689,38 zł 100,00

 

PAKIET NR 5 – wybrano ofertę nr 4 - MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn

Nr oferty Nazwa oferenta Kwota brutto Liczba przyznanych punktów
4 MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn 7 942,56 zł 100,00

 

PAKIET NR 6 – wybrano ofertę nr 6 – ALPHA DIAGNOSTICS Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa

Nr oferty Nazwa oferenta Kwota brutto Liczba przyznanych punktów
6 ALPHA DIAGNOSTICS Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa 11 232,15 zł 100,00

 

Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. Mateusz Korzeniewski

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE SKIEROWNE DO ZAMAWIAJĄCEGO

 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

OLK 2-902/05/2017

 

 

 

Pytanie nr 1, pakiet nr 6

Czy zamawiający wymaga zapewnienia darmowego autoryzowanego serwisu z przeglądem aparatu w czasie trwania umowy?

 

Zamawiający wymaga zapewnienia darmowego serwisu z przeglądem aparatu w czasie trwania umowy

 

Pytanie nr 2, dotyczące SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

 

Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku.

 

Pytanie nr 3, pakiet nr 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek z fluorkiem sodu?

 

Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek z fluorkiem sodu.

 

Pytanie 4, pakiet nr 5 , poz. 3

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na wyłączenie pozycji do innego pakietu?

 

Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie pozycji do innego pakietu

 

 

 

 

Pytanie 5, pakiet 5, poz. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie probówek wykonanych z polipropylenu (PP)?

 

Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie probówek wykonanych z polipropylenu (PP).

 

Pytanie 6, pakiet 5, poz. 5

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na probówki z PP to czy zgodzi się na zaoferowanie probówek wykonanych z tworzywa o przeźroczystości równej probówkom z PS, które zostały wyprodukowane ze specjalnym przeznaczeniem do badań biochemicznych? Zwracamy uwagę Zamawiającego, że tworzywo PS nie jest dobre do przeprowadzania wykrzepiania, albowiem skrzep przykleja się do ścianek probówki wykonanego z PS.

 

Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie probówek wykonanych z tworzywa o przeźroczystości równej probówkom z PS, które zostały wyprodukowane ze specjalnym przeznaczeniem do badań biochemicznych.

 

Pytanie 7, pakiet 5, poz. 7

Czy Zamawiający zgodzi się na probówki o pojemnościach w zakresie 200-250 ul?

Zamawiający zgodzi się na probówki o pojemnościach w zakresie 200-250 ul

 

Pytanie 8, pakiet 5, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek o wym. 16x105mm?

 

Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek o wym. 16x105mm.

 

Pytanie 9, pakiet 5, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek ze znacznikiem?

 

Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek ze znacznikiem.

 

 

Pytanie 10, pakiet 5, poz. 17

Czy Zamawiający oczekuje szkiełek z polem czy bez pola do opisu?

 

Zamawiający oczekuje szkiełek bez pola do opisu

 

Pytanie 11, pakiet 5, poz. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji do innego pakietu?

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie tej pozycji z pakietu

 

Pytania dotyczące projektu umowy:

Pytanie 1 do §8 ust. C)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „10% niezrealizowanej wartości zamówienia, o której mowa w §3”

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu na „10% niezrealizowanej wartości zamówienia, o której mowa w §3”

 

Pytanie 12, pakiet 1

 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej wymienionych zestawów odczynnikowych:

- Cholesterol całkowity metoda Enzymatyczna z CHE/CHOD cholinesteraza/oksydaza  cholesterolowa)

- Cholesterol HDL metoda bezstrąceniowa z CHO, POD, TOOS

- Aminotransferaza alaninowa (ALT/GPT) metoda IFCC

- Aminotransferaza asparaginianowa (AST/GOT) metoda IFCC

- Bilirubina całkowita metoda DPD / DIAZO

- Żelazo metoda z Ferenem

- ALP metoda bufor DEA (dietanoloamina), p-NPP ?

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  wymienionych zestawów odczynnikowych

 

 

 

Pytanie 13, pakiet 1

Czy zamawiający wyraża zgodę aby płyn myjąc do aparatu były konfekcjonowane 1x 500ml oraz Dodatek do roztworu myjącego 2x5 ml?

 

Zamawiający wyraża zgodę aby płyn myjąc do aparatu były konfekcjonowane 1x 500ml oraz Dodatek do roztworu myjącego 2x5 ml.

 

Pytanie 14, pakiet 1, poz. 28

 

Czy w przypadku oferowania odczynnika do oznaczania białka w moczu zawierającego kalibrator w zestawie. Pozycja nr. 28. „Wzorzec białka w moczu” może zostać pominięta?

 

Tak przypadku oferowania odczynnika do oznaczania białka w moczu zawierającego kalibrator w zestawie. Pozycja nr. 28. „Wzorzec białka w moczu” może zostać pominięta

 

 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

 

 

 

OLK2-902/05/17                                            Skarżysko-Kamienna, dn. 01.06.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

                                                                
Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym  na zadanie  o wartości  do 30 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro      na sprzedaż i dostawę odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów laboratoryjnych (pakiety od 1 do 6).

 

Oferta powinna zawierać: 

 

 1. Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Formularz asortymentowo - cenowy – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3
 4. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4
 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty w oryginale w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik Oferenta.

Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST SPRZEDAŻ I DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH, DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH DO OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA WARUNKACH SZCZEGÓŁOWO PRZEDSTAWIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA, STANOWIĄCEGO JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ.

 

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 116 (sekretariat) bezpłatnie lub na stronie internetowej:

 

-        www.spskarzysko.bip.doc.pl

-        www.olkspzoz.pl

 

 

Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną kwotę, której nie może zmienić po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Kwota powinna być podana w zł. (PLN).

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

Termin realizacji zamówienia - realizacja zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie w terminie                   12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Kryteria: Cena brutto – 100%.

Płatność: 30 dniowy termin płatności od daty wystawienia faktury VAT pod warunkiem, że towar będzie dostarczony wraz z fakturą nie później niż w ciągu 48 godzin od daty wystawienia faktury.                    W razie, gdy wskazany wyżej termin dostarczenia towaru wraz z fakturą nie będzie dotrzymany, termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury.

 

Osoba uprawniona do kontaktu: Magdalena Zielińska    tel: (41) 27-85-001 wew. 141

 

Zapytania dot. postępowania przetargowego proszę kierować na adres: m.zielinska@olkspzoz.pl

Zapytania i odpowiedzi dot. postępowania przetargowego będzie można uzyskać na stronie internetowej: www.olkspzoz.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

 

Ofertę cenową wraz z załącznikami w zaklejonej i opieczętowanej kopercie zaopatrzonej                   w adres Zamawiającego zawierającą opis: ODPOWIEDŹ NA KONKURS OFERT OLK2-902/05/17 - NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH, DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO   I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH należy przysłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 do dnia 14 czerwca 2017 roku do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2017 roku  o godz. 1030.

 

 

Postępowanie przetargowe uznaje się za ważne w przypadku wpłynięcia jednej ważnej oferty.

 

Z poważaniem

 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski

ZAŁĄCZNIKI

OLK 2 – 902/04/2017                                                 Skarżysko-Kamienna, dn. 10-05-2017 r.

 

 


                                       

                    

 

INFORMACJA O WYBRANIU OFERTY

                                               
                             

                     
Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie konkursu ofert na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż i dostawę sprzętu jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji, materiałów opatrunkowych do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 

PAKIET NR 1 – wybrano ofertę nr 1 – SIS – MED. Sp. z.o.o, ul. Kolumny 226/1, 93-613 Łódź

Nr oferty Nazwa oferenta Kwota netto Kwota brutto Liczba przyznanych punktów
1 SIS – MED. Sp. z.o.o, ul. Kolumny 226/1, 93-613 Łódź 8 385,29 zł 9 056,11 zł 100
2 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S. A, Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń 9 901,05 zł 10 693,14 zł 85

 

 

 

 

 

 

PAKIET NR 2 – wybrano ofertę nr 3 – CZM „CEZAL” S.A., oddział Kraków, ul. Bilicka 117, 30-149 Kraków

Nr oferty Nazwa oferenta Kwota netto Kwota brutto Liczba przyznanych punktów
3 CZM „CEZAL” S.A., oddział Kraków, ul. Bilicka 117, 30-149 Kraków

 

 

 

8 601,25 zł 9 289,35zł 100

 

 

PAKIET NR 3 – wybrano ofertę nr 4 – ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

Nr oferty Nazwa oferenta Kwota netto Kwota brutto Liczba przyznanych punktów
4 ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

 

 

 

20 874,10 zł 22 610,00 zł 100

 

 

PAKIET NR 4 – wybrano ofertę nr 6 – POLMIL Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

Nr oferty Nazwa oferenta Kwota netto Kwota brutto Liczba przyznanych punktów
1 SIS – MED. Sp. z.o.o, ul. Kolumny 226/1, 93-613 Łódź 4 255,10 zł 4 595,51 zł 87
5 Zarys International Group Sp. z o. o sp.k.

 

 

Ul. Pod Borem 18

41-808 Zabrze

4 558,50 zł 4 923,18 zł 81
6 POLMIL Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

 

 

 

3 687,50 zł 3 982,50 zł 100

 

 

 

 

 

PAKIET NR 5 – wybrano ofertę nr 4 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

Nr oferty Nazwa oferenta Kwota netto Kwota brutto Liczba przyznanych punktów
4 ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

 

 

 

13 898,28 zł 15 010,14 100

 

 

PAKIET NR 6 – wybrano ofertę nr 4 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

Nr oferty Nazwa oferenta Kwota netto Kwota brutto Liczba przyznanych punktów
4 ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

 

 

 

3 795,81zł 4 099,47 100

 

 

 

Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. Mateusz Korzeniewski

 

 OLK 2 – 902/03/2017                                                 Skarżysko-Kamienna, dn. 27-04-2017 r.

 

 


                                       

 

INFORMACJA O WYBRANIU OFERTY

                                               
                             

                     
Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie konkursu ofert na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż i dostawę materiałów biurowych (Pakiet nr 1) i płyt CD (Pakiet nr 2) do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 

PAKIET NR 1 – wybrano ofertę nr 7 – PHU BEST Jerzy Kowalczyk; ul. Sokola 21A ; 26-110 Skarżysko - Kamienna

Nr oferty Nazwa oferenta Kwota netto Kwota podatku      VAT Kwota brutto Liczba przyznanych punktów
1 BIURO MARKET Leszek Kulina Spółka Jawna; ul. Zagórska 118; 25-346 Kielce 6 849,95 zł 1 575,49 zł 8 425,44 zł 89
2 Hurtownia Artpis Paweł Ślusarczyk, ul. Zbożowa 9C, 25-416 Kielce 6 417,89 zł 1 476,11 zł 7 894,00 zł 94
4 KONKRET PLUS Leszek Ozioro, ul. Chałubińskiego 44, 25-619 Kielce 7 159,97 zł 1 646,79 zł 8 806,76 zł 84
6 Complete ; ul. Rzemieślnicza 1 ;                  26-110 Skarżysko - Kamienna 6 308,76 zł 1 451,01 zł 7 759,77 zł 96
7 PHU BEST Jerzy Kowalczyk; ul. Sokola 21A ; 26-110 Skarżysko - Kamienna 6 076,20 zł 1 397,53 zł 7 473,73 zł 100

 

 

PAKIET NR 2 – wybrano ofertę nr 7 – PHU BEST Jerzy Kowalczyk; ul. Sokola 21A ; 26-110 Skarżysko - Kamienna

Nr oferty Nazwa oferenta Kwota netto Kwota podatku      VAT Kwota brutto Liczba przyznanych punktów
1 BIURO MARKET Leszek Kulina Spółka Jawna; ul. Zagórska 118; 25-346 Kielce 3 500,00 zł 805,00 zł 4 305,00 zł 57
2 Hurtownia Artpis Paweł Ślusarczyk,           ul. Zbożowa 9C, 25-416 Kielce 2 250,00 zł 517,50 zł 2 767,50 zł 89
3  KOMERS D.K. Kurpiel Sp. J.,                             ul. Wolności 38, 58-500 Jelenia Góra 2 250,00 zł 517,50 zł 2 767,50 zł 89
4 KONKRET PLUS Leszek Ozioro, ul. Chałubińskiego 44, 25-619 Kielce 2 150,00 494,50 zł 2 644,50 zł 93
5 GRENEN Tomasz Syposz; ul. Partyzantów 43/9; 26-110 Skarżysko - Kamienna 4 150,00 zł 954,50 zł 5 104,50 zł 48
7 PHU BEST Jerzy Kowalczyk;                         ul. Sokola 21A ; 26-110 Skarżysko - Kamienna 2 000,00 zł 460,00 zł 2 460,00 zł 100

 

 

 

Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. Mateusz Korzeniewski

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE SKIEROWNE DO ZAMAWIAJĄCEGO

 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

OLK 2-902/04/2017

 

 

 

Pytanie 11, Pakiet 2 poz. 13 i 14:

Uprzejmie prosimy zamawiającego o dopuszczenie chusteczek o wymiarze 13 x 20 spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie chusteczek o wymiarze 13 x 20 spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

 

Pytanie 12, Pakiet 2 poz. 15 i 16:

Uprzejmie prosimy zamawiającego o dopuszczenie chusteczek o wymiarze 13 x 20 spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie chusteczek o wymiarze 13 x 20 spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

 

Pytanie 13, Pakiet nr 1 poz. 13-14

Czy Zamawiający dopuści szybkowiążące opaski gipsowe o czasie wiązania ok. 3-3,30 min i czasie plastyczności 2 min., przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Zamawiający dopuści szybkowiążące opaski gipsowe o czasie wiązania ok. 3-3,30 min i czasie plastyczności 2 min., przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

 

Pytanie 14, Pakiet nr 1 poz. 19-20

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na kleju kauczukowym z dodatkiem tlenku cynku?

Zamawiający dopuści przylepiec na kleju kauczukowym z dodatkiem tlenku cynku.

 

 

 

 

 

Pytanie 15, Pakiet nr 1 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozm. 6 x 75 mm a 50 szt., przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Zamawiający dopuści przylepiec w rozm. 6 x 75 mm a 50 szt., przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

 

Pytanie 16, Pakiet nr 1 poz. 27:

Czy Zamawiający miał na myśli  tunel z włókniny jałowy w rozm. 150 cm x 10 cm?

Zamawiający miał na myśli  tunel z włókniny jałowy w rozm. 150 cm x 10 cm.

 

Pytanie 17, Pakiet nr 1 poz. 28:

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul w rozm. 8 x 5,8 cm, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul w rozm. 8 x 5,8 cm, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

 

Pytanie 18, Pakiet nr 1 poz. 34:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania  zawierający: 5 szt. tupferów 20cm x 20 cm, serweta podfoliowana 42 g/m2 rozm. 50 x 60 cm. Zestaw zapakowany w twardy blister, Elementy poza twardym blistrem w worku foliowym: strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną, strzykawka wypełniona lubrykantem, roztwór Octenilin w saszetce, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

 

Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania zawierający: 5 szt. tupferów 20cm x 20 cm, serweta podfoliowana 42 g/m2 rozm. 50 x 60 cm. Zestaw zapakowany w twardy blister, Elementy poza twardym blistrem w worku foliowym: strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną, strzykawka wypełniona lubrykantem, roztwór Octenilin w saszetce, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

 

Pytanie 19, dot. projektu umowy:

 

Czy Zamawiający dopuści realizację dostaw do godz. 15.00 (par. 6) ?

 

Zamawiający dopuści realizację dostaw do godz. 15.00 (par. 6).

 

 

Pytanie 20, dot. projektu umowy:

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna w par. 7 ust. 1 pkt. c) wynosiła 10% wartości zamówienia, o której mowa w par. 3?

 

Zamawiający nie dopuszcza, aby kara umowna w par. 7 ust. 1 pkt. c) wynosiła 10% wartości zamówienia, o której mowa w par. 3.

 

Pytanie 21, dot. projektu umowy:

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

 

Zamawiający informuje, że terminy podane w par. 8 i 9 projektu umowy odnoszą się do dni kalendarzowych, natomiast terminy zawarte w par. 6 odnoszą się do dni roboczych, tj. dni                     od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Pytanie 22, dot. projektu umowy:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych    w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

 

Wykonawca będzie uprawniony do dostarczenia zamienników o nie gorszych parametrach                       i w takiej samej cenie jedynie za zgodą Zamawiającego.

 

 

 

Pytanie 23, dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu                       w przypadku trzykrotnego  uchybienia (par. 8)?

 

Zgodnie z par. 8 projektu umowy Zamawiający nie wyrazi zgody, aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w przypadku trzykrotnego  uchybienia.

 

 

 

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE SKIEROWNE DO ZAMAWIAJĄCEGO

 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

OLK 2-902/04/2017

 

 

 

Pytanie 1, Pakiet nr 1, poz. 13,14,27,34,35

Prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do odrębnego pakietu w celu umożliwienia sporządzenia konkurencyjnej oferty dla pakietu nr 1.

 

Zamawiający nie dopuszcza wydzielenia w/w pozycji z Pakietu nr 1.

 

 

Pytanie 2, Pakiet nr 1, poz. 13,14

Prosimy o dopuszczenie opasek gipsowych w kolorze białym.

 

Zamawiający dopuszcza opaski gipsowe w kolorze białym.

 

Pytanie 3, Pakiet nr 1, poz. 13,14

Prosimy o doprecyzowanie ilości opasek gipsowych, gdyż ilości podane w kolumnie uwagi nie pokrywają się z ilościami podanymi w kolumnie ilości.

Zamawiający w Pakiecie nr1, poz. 13,14  w kolumnie uwagi popełnił omyłkę, miał na myśli 10 szt. opasek gipsowych – kolor różowy, 10 szt. opasek gipsowych – kolor niebieski, 120 szt. opasek gipsowych – kolor biały, natomiast w kolumnie ilości 150 szt. opasek gipsowych.

 

Pytanie 4, Pakiet nr 1, poz. 17

 Prosimy o dopuszczenie waty pakowanej a’100 gram z przeliczeniem ilości z wyceną za 3 opakowania po 0,1 kg.

 

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie waty pakowanej a’100 gram z przeliczeniem ilości z wyceną za 3 opakowania po 0,1 kg.

 

 

 

 

Pytanie 5, Pakiet nr 1, poz. 19-20

Prosimy o dopuszczenie przylepców bez dodatku tlenku cynku.

 

Zamawiający nie dopuszcza przylepców bez dodatku tlenku cynku.

 

Pytanie 6, Pakiet nr 1, poz. 23

Prosimy o dopuszczenie przylepców zastępujących nici wykonanych z wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond pokryte klejem akrylowym?

 

Zamawiający dopuszcza przylepce zastępujące nici wykonane z wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond pokryte klejem akrylowym.

 

Pytanie 7, Pakiet nr 1, poz. 26

Prosimy o dopuszczenie serwety o wym. 45 cm x 45 cm.

 

Zamawiający dopuszcza serwety o wym. 45 cm x 45 cm.

 

Pytanie 8, Pakiet nr 1, poz. 30

Prosimy o dopuszczenie opatrunku ocznego o wym. 5cm x 7,5cm.

 

Zamawiający nie dopuszcza opatrunku ocznego o wym. 5cm x 7,5cm.

 

Pytanie 9, Pakiet nr 1, poz. 38

Prosimy o dopuszczenie serwety o wym. 50 cm x 75 cm z otworem 6 x 8 cm.

Zamawiający dopuści serwety o wym. 50 cm x 75 cm z otworem 6 x 8 cm.

 

 Pytanie 10, Pakiet nr 4, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania?

 

Zamawiający nie dopuszcza wydzielenia w/w pozycji z Pakietu nr 4 i utworzenie z niej odrębnego zadania.

 

                    

 

.

 

 

 

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE SKIEROWNE DO ZAMAWIAJĄCEGO

 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

OLK 2-902/03/2017

 

 

 

Pytanie 1, Pakiet 1 poz. 36:

Czy Zamawiający popełnił omyłkę pisarską i wymaga pojemników A4 o szerokości 100 mm?

 

Zamawiający wymaga pojemników kartonowych A4 o szerokości 100 mm.

 

 

 

 

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski

 

OLK2-902/04/17                                                 Skarżysko-Kamienna, dn. 13.04.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

                                                                
Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie  o wartości  do 30 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż  i dostawę sprzętu jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji, materiałów opatrunkowych (pakiety od 1 do 6).

 

Oferta powinna zawierać: 

 

 1. Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Formularz asortymentowo - cenowy – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3
 4. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4
 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST SPRZEDAŻ I DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DO OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ SZCZEGÓŁOWO OPISANEGO W ZAŁĄCZNIKU  NR 2 DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA, STANOWIĄCEGO JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ.

ZAMAWIAJĄCY ZOBOWIĄZUJE DOSTAWCĘ PAKIETU NR 2 – ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI DO PRZEDŁOŻENIA WRAZ Z PIERWSZĄ DOSTAWĄ KART CHARAKTERYSTYKI DOSTARCZANYCH ŚRODKÓW.

 

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 116 (sekretariat) bezpłatnie lub na stronie internetowej:

 

-        www.spskarzysko.bip.doc.pl

-        www.olkspzoz.pl

 

 

Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną kwotę, której nie może zmienić po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Kwota powinna być podana w zł. (PLN).

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

Termin realizacji zamówienia - realizacja zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie w terminie                   12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Kryteria: Cena brutto – 100%.

Płatność: 30 dniowy termin płatności od daty wystawienia faktury VAT pod warunkiem, że towar będzie dostarczony wraz z fakturą nie później niż w ciągu 48 godzin od daty wystawienia faktury. W razie, gdy wskazany wyżej termin dostarczenia towaru wraz z fakturą nie będzie dotrzymany, termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury.

 

Osoba uprawniona do kontaktu: Magdalena Zielińska    tel: (41) 27-85-001 wew. 149;

Roman Wojcieszek   tel. (41) 27-85-001 wew. 141;

Zapytania dot. postępowania przetargowego proszę kierować na adres: m.zielinska @olkspzoz.pl

Zapytania i odpowiedzi dot. postępowania przetargowego będzie można uzyskać na stronie internetowej: www.olkspzoz.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

 

Ofertę cenową wraz z załącznikami w zaklejonej i opieczętowanej kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: ODPOWIEDŹ NA KONKURS OFERT OLK2-902/04/17 - NA DOSTAWĘ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH należy przysłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 do dnia 05 maja 2017 roku do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 maja 2017 roku  o godz. 1030.

 

 

Postępowanie przetargowe uznaje się za ważne w przypadku wpłynięcia jednej ważnej oferty.

 

Z poważaniem

 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski

ZAŁĄCZNIKI

OLK2-902/03/17                                           Skarżysko-Kamienna, dn. 07.04.2017 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym  na zadanie  o wartości  do 30 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę materiałów biurowych oraz płyt CD-R (pakiety od 1 do 2).

 

Oferta powinna zawierać: 

 

 1. Wypełniony i parafowany  formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Zestawienie asortymentowo - cenowe – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3
 4. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4
 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST SPRZEDAŻ I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PŁYT CD-R DO OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA WARUNKACH SZCZEGÓŁOWO PRZEDSTAWIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA, STANOWIĄCEGO JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ.

 

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pokoju                  nr 116 (sekretariat) bezpłatnie lub na stronie internetowej:

 

-        www.spskarzysko.bip.doc.pl

-        www.olkspzoz.pl

 

 

Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną kwotę, której nie może zmienić po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert na odrębne pakiety.

 

Kwota powinna być podana w zł. (PLN).

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

Termin realizacji zamówienia - realizacja zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie w terminie                   12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Kryteria: Cena brutto – 100%.

Płatność: 30 dniowy termin płatności od daty otrzymania faktury VAT pod warunkiem, że Dostawca wraz z fakturą dostarczy towar odpowiadający wymogom umowy. W razie, gdy Dostawca dostarczy towar nie spełniający wymagań umowy, zobowiązany będzie do jego wymiany na towar odpowiadający wymogom określonym w umowie, a termin płatności za fakturę wyniesie 30 dni od daty otrzymania wymienionego towaru.

 

Osoby uprawnione do kontaktu: Magdalena Zielińska tel: (41) 27-85-001 wew. 149

Roman Wojcieszek tel: (41) 27-85-001 wew.141

Zapytania dot. postępowania przetargowego proszę kierować na adres:m.zielinska@olkspzoz.pl

Zapytania i odpowiedzi dot. postępowania przetargowego będzie można uzyskać na stronie internetowej: www.olkspzoz.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

 

Ofertę cenową wraz z załącznikami w zaklejonej i opieczętowanej kopercie zaopatrzonej                              w adres Zamawiającego zawierającą opis:ODPOWIEDŹ NA KONKURS OFERT OLK2-902/03/17 - NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PŁYT CD-R” należy przysłać lub złożyć                        w sekretariacie pok. 116 do dnia  25 kwietnia 2017 roku do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu                25 kwietnia 2017 roku  o godz. 1030.

Postępowanie przetargowe uznaje się za ważne w przypadku wpłynięcia jednej ważnej oferty.

 

Z poważaniem

 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski

ZAŁĄCZNIKI

OLK 2 – 902/02/2017                                                 Skarżysko-Kamienna, dn. 29-03-2017 r.

 

 


                                       

                    

 

INFORMACJA O WYBRANIU OFERTY

                                               
                             
Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie konkursu ofert na podstawie Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę fabrycznie nowych tonerów, taśm i tuszy do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej wybrano ofertę firmy: GLOBO GROUP , ul. Magazynowa 5, 25-565 Kielce. Wpłynęło 6 ważnych ofert.

Nr oferty Nazwa oferenta Kwota brutto Liczba przyznanych punktów
1 ECOBLACK S.C., M. Szewczyk, Ł. Baran, ul. Kredowa 2/7, 25-640 Kielce 4 345,59 86
2 Hurtownia Papiernicza Kornel Office, J. Kornacki, ul. Sokola 26, 26-110 Skarżysko-Kamienna 6 000,99 62
3 GLOBO GROUP , ul. Magazynowa 5, 25-565 Kielce 3 721,98 100
4 Biuro Market Leszek Kulina Sp. J., ul. Zagórska 118, 25-346 Kielce 6 384,07 58
5 Koma Nord Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia 4 661,70 80
6 Kantew Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Sycowska 32, 02-266 Warszawa 5 650,46 66

 

Dyrektor OLK SP ZOZ

 

 

lek. Mateusz Korzeniewski

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE SKIEROWNE DO ZAMAWIAJĄCEGO

 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

OLK 2-902/02/2017

 

 

 

Pytanie 2:

Pytanie2

Czy tonery mogą być regenerowane czy zamienniki fabrycznie nowe w 100% wyprodukowane z nowych komponentów ?

 

Tonery nie mogą być regenerowane, natomiast dopuszczalne są zamienniki fabrycznie nowe w 100% wyprodukowane z nowych komponentów.

 

 

 

 

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE SKIEROWNE DO ZAMAWIAJĄCEGO

 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

OLK 2-902/02/2017

 

 

 

Pytanie 1:

Czy tusze do HP officejet 7000, mogą być tylko w tej pozycji refabrykowane?

 

Tak, tusze do HP officejet 7000, mogą być tylko w tej pozycji refabrykowane.

 

 

 

 

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski

 

OLK2-902/02/17                                                Skarżysko-Kamienna, dn. 09.03.2017 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przet  na zadanie  o wartości  do 30 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tuszy, taśm i tonerów wg załączonych wzorów.

 

Oferta powinna zawierać: 

 

 1. Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Formularz asortymentowo - cenowy – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3
 4. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4
 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

 

 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA TUSZY, TAŚM I TONERÓW DO OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA WARUNKACH SZCZEGÓŁOWO PRZEDSTAWIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA, STANOWIĄCEGO JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ.

 

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 116 (sekretariat) bezpłatnie lub na stronie internetowej:

 

-        www.spskarzysko.bip.doc.pl

-        www.olkspzoz.pl

 

 

Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną kwotę, której nie może zmienić po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

 

Kwota powinna być podana w zł. (PLN).

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

Termin realizacji zamówienia - realizacja zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie w terminie                   12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Kryteria: Cena brutto – 100%.

Płatność: 30 dniowy termin płatności od daty wystawienia faktury VAT pod warunkiem, że towar będzie dostarczony wraz z fakturą nie później niż w ciągu 48 godzin od daty wystawienia faktury. W razie, gdy wskazany wyżej termin dostarczenia towaru wraz z fakturą nie będzie dotrzymany, termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury.

 

Osoba uprawniona do kontaktu: Magdalena Zielińska    tel: (41) 27-85-001 wew. 149;

Roman Wojcieszek       tel: (41) 27-85-001 wew. 149;

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

 

Ofertę cenową wraz z załącznikami w zaklejonej i opieczętowanej kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: ODPOWIEDŹ NA KONKURS OFERT OLK2-902/02/17 - NA DOSTAWĘ TUSZY, TAŚM I TONERÓW” należy przysłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 do dnia 28 marca 2017 roku do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2017 roku  o godz. 1030.

 

 

Postępowanie przetargowe uznaje się za ważne w przypadku wpłynięcia jednej ważnej oferty.

 

Z poważaniem

 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski

ZAŁĄCZNIKI

OLK 2 – 903/01/2017                                               Skarżysko-Kamienna, dn. 06-03-2017 r.

 

 


                                       

                    

 

INFORMACJA O WYBRANIU OFERTY

                                               
                             

                     
Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na najem pomieszczenia o powierzchni 13,05 m² usytuowanego na parterze w budynku „D” Rejonowo -Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Skarżysku -Kamiennej ul. Sokola 50 przeprowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z Regulaminem wewnętrznym OLK SP ZOZ i wybrano ofertę:

 

Nr oferty Nazwa oferenta Kwota brutto Liczba przyznanych punktów
1 Jacek Mastalerz , ul. 3 Maja 46, 26-110 Skarżysko – Kamienna 44,28 100

 

 

 

 

Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. Mateusz Korzeniewski

 

OLK2-903/01/17                                              Skarżysko-Kamienna, dn. 13 luty 2017 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

                                                               

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem powierzchni 13,05 m² usytuowanego na parterze budynku „D” Rejonowo - Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w  Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sokolej 50. Przedmiot najmu przeznaczony jest na ściśle określoną działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem kiosku spożywczego.

 

 1. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.
 2. Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynajmu wynosi - 36,00 zł/m2
  Do ustalonej stawki czynszu najmu należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
 3. Oferty w formie pisemnej należy składać, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna oferta na wynajem pomieszczeń o pow. 13,05  m2”. Oferty należy złożyć w terminie do 02 marca 2017 r. do godz. 1000 w pokoju nr 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokola 50. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 marca 2017 r. o godz. 1030 w pokoju nr 116  w siedzibie Obwodu.

 

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej i oferta zostanie uznana za ważną.
 2. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto najmowanej powierzchni.
 3. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 dni od daty zakończenia przetargu.
 4. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.
 5. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pan Roman Wojcieszek                                      tel: (41) 27-85-001 wew.149 w godz. 8:00 – 14:00
 6. Oględziny pomieszczeń, mogą być dokonywane przez zainteresowanych w dni robocze                w godz. od 800 do 1300  po uzgodnieniu z Wynajmującym.
 1. Ogłoszenie, regulamin przetargu oraz projekt umowy można pobrać ze strony internetowej Obwodu www.olkspzoz.pl.
 2. Ogłoszenie, formularz ofertowy i projekt umowy stanowią integralną część postępowania przetargowego na najem pomieszczenia o pow. 13,05 m2.

 

Z poważaniem

 

 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski

ZAŁĄCZNIKI

OLK 2 – 902/01/2017                                               Skarżysko-Kamienna, dn. 20-01-2017 r.

 

 


                                       

                    

 

INFORMACJA O WYBRANIU OFERTY

                                               
                             
Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie konkursu ofert na podstawie Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę druków do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej wybrano ofertę firmy : PPHU DRUK; ul. Przasnyska 11 lok U1B; 01-756 Warszawa. Wpłynęło 4 ważne oferty.

Nr oferty Nazwa oferenta Kwota brutto Liczba przyznanych punktów
1 PPHU DRUK, ul. Przasnyska 11, 01-756 Warszawa 5 348,53 100
2 ARPEX Hanna Grabowska, ul. Białostocka 11/200, 03-748 Warszawa 6 173,99 86,63
3 REMI – B Krzysztof Boiński, Adam Krokowski, ul. Strażacka 35, 43-382 Bielsko - Biała 5 461,75 97,93
4 Zakład poligraficzny „UDINA” S.C, ul. Towarowa 100, 26-110 Skarżysko-Kamienna 8 821,56 60,63

 

Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

 

 

 

lek. Mateusz Korzeniewski

OLK2-902/01/17                                                                      Skarżysko-Kamienna, dn. 11.01.2017 r.

 

 

 

 

 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA KONKURSU NA DOSTAWĘ DRUKÓW

 

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zmienia treść ogłoszenia sporządzonego w postępowaniu przetargowym na zadanie             o wartości 30 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniamiRegulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę druków

 

 

Zakres modyfikacji jest następujący:

 

 1. W Ogłoszeniu do sprawy OLK2-902/01/17 z dn. 04.01.2017 roku wprowadza się datę złożenia oferty. „Odpowiedź na konkurs ofert OLK 2 – 902/01/17 – na dostawę druków” należy przysłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 do dnia 19-01-2017 roku do godz. 10:00”

W pozostałym zakresie Ogłoszenie o zamówieniu pozostaje niezmienione.

 

 

 

Dyrektor OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski

 

ZAŁĄCZNIKI

OLK2-902/01/17                                               Skarżysko-Kamienna, dn. 04-01-2017r.

 

OGŁOSZENIE

                                                 
Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę druków określonych w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz wg załączonych wzorów.

Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Formularz ofertowo – cenowy – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3
 4. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4
 5. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 6. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON
 7. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP

 

W/w zaświadczenie o numerze REGON i NIP nie są wymagane jeżeli te informacje są ujęte w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego. Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku – Kamiennej na warunkach szczegółowo przedstawionych w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia, stanowiących jego integralną część.

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 116 (sekretariat) bezpłatnie lub na stronie internetowej:

 

- www. spskarzysko.bip.doc.pl

- www. olkspzoz.pl

 

Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną kwotę, której nie może zmienić po upływie terminu składania ofert.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Kwota powinna być podana w zł. (PLN)

 

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

 

Termin realizacji zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Kryteria: cena brutto – 100%

 

Płatność: 30 dniowy termin płatności od daty wystawienia faktury VAT pod warunkiem, że towar będzie dostarczony wraz z fakturą nie później niż w ciągu 48 godzin od daty wystawienia faktury. W razie gdy wskazany wyżej termin dostarczenia towaru wraz z fakturą nie będzie dotrzymany, termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury.

 

Osoba uprawniona do kontaktu: Magdalena Zielińska tel: (41) 27-85-001 wew. 149

e-mail: m.zielinska@olkspzoz.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

 

 

Ofertę cenową wraz z załącznikami w zaklejonej i opieczętowanej  kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: „ Odpowiedź na konkurs ofert OLK 2 – 902/01/17 – na dostawę druków” należy przysłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 do dnia 19.01.2017 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 styczeń 2017 roku o godz. 10:30.

 

Postępowanie przetargowe uznaje się za ważne w przypadku wpłynięcia jednej ważnej oferty.

 

 

 

Z poważaniem

 

 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej