PRZETARGI

Skarżysko-Kamienna dn. 12-02-2021r.

OLK2- 923-Z.O/03/2021

Informacja o wyborze oferty

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż wraz z Wyrobów foliowych dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 Wyroby foliowe – Oferta nr 1 – PHU Best Jerzy Kowalczyk, ul. Sokola 21 A, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

Nr oferty

Nazwa   oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

   

PHU Best Jerzy Kowalczyk,

ul. Sokola 21 A,

26-110 Skarżysko-Kamienna

1332,30 

1638,73 

 

Skarżysko-Kamienna dn. 05-02-2021r.

OLK2- 923-Z.O/02/2021

Informacja o wyborze oferty

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż wraz z dostawą środków czystości (Pakiet nr 1), Wyrobów foliowych (Pakiet nr 2), Preparatów myjących, czyszczących (Pakiet nr 3) dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 Pakiet nr 1 ( Środki czystości) – Oferta nr 2 – Dorota Wróbel Complete, ul. Rzemieślnicza 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

Dorota Wróbel Complete,

ul. Rzemieślnicza 1,

26-110 Skarżysko-Kamienna

14 005,14 

17 226,32 

 

 Pakiet nr 2 ( Wyroby foliowe) – Nie rozstrzygnięto

 Pakiet nr 3 ( Preparaty myjące, czyszczące) – Oferta nr 2 – Dorota Wróbel Complete,
ul. Rzemieślnicza 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna
 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

Dorota Wróbel Complete,

ul. Rzemieślnicza 1,

26-110 Skarżysko-Kamienna

3 632,89 zł

4 427,95zł

 

OLK2-923-Z.O/03/2021                                                                                                                                                                         Skarżysko-Kamienna, dn. 05-02-2021r.

 ZAPROSZENIE

 

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą wyrobów foliowych dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 5. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 6. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 8. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 9. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 10. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1
 2. Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 2
 3. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 3
 4. Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 4
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 5
 6. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi. Zamawiający udzieli odpowiedzi na kierowane do niego zapytania w ciągu dwóch dni roboczych od ich otrzymania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 12-02-2021 r. do godz. 10:00

     Z poważaniem

                Dyrektor Obwodu Lecznictwa

                Kolejowego SP ZOZ

                w Skarżysku-Kamiennej

                Mateusz Korzeniewski 

OLK2-902-K.O/04/18                                                                                                                                                                                                                        Skarżysko-Kamienna, dn. 23-03-2018r

OGŁOSZENIE

                                                 
Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu na zakup wraz z dostawą poleasingowego sprzętu /komputerów/, fabrycznie nowych monitorów, klawiatur , myszy, drukarek oraz zasilaczy UPS , zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 - prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Część I ogólna.

 1. Zlecający:

           Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

           w Skarżysku Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 1. Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie : Maciej Borkowski  tel: 41/27 85 001 wew. 147; e-mail: m.borkowski@olkspzoz.pl

           Uprawnionym do udzielania informacji wykonawcom proceduralnie jest: Magdalena Zielińska tel. 41/27 85 001 wew.149; e-mail: m.zielinska@olkspzoz.pl

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

 

 1. Termin realizacji zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy, realizacja dostawy tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00

 

 1. Oferta powinna zawierać:

 

 • Zestawienie parametrów i warunków technicznych – załącznik nr 1
 • Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2
 • Formularz cenowy oferty – załącznik nr 3
 • Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4
 • Odpis z właściwego rejestru KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
 • Katalogi lub foldery proponowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające parametry techniczno-użytkowe
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych nie gorszych niż w specyfikacji technicznej, jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogło by wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został przez Zamawiającego poprzez wskazanie znaku towarowego pochodzenia lub patentu. W ofercie należy podać swoje odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników.
 3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków zamawiającego.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 6. Zamawiający odpowiada na pytania do 3 dni przed otwarciem ofert.
 7. Oferty pisemne w zaklejonej i opieczętowanej  kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: „ Odpowiedź na konkurs ofert OLK 2 – 902 K.O /04/18 ” należy przesłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego, ul. Sokola 50, do dnia 10 kwietnia 2018 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 116.

Część III. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia

Część IV. Postanowienia końcowe

 1. O wyniku postępowania Zlecający niezwłocznie zawiadamia wszystkich oferentów.
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do oferenta, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.
 3. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Z poważaniem

lek. med. Mateusz Korzeniewski

Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

Skarżysko-Kamienna dn. 29-01-2021r.

OLK2- 923-Z.O/01/2021

Informacja o wyborze oferty

              Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Oferta nr 1 – ,,ECO-ABC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

                          ul. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów

  

Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena netto za 1 kg odebranych odpadów

Cena brutto za 1 kg odebranych odpadów

1

,,ECO-ABC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Przemysłowa 7,

97-400 Bełchatów

 

13,10 zł

14,15 zł

  

 OLK2-923-Z.O/02/2021                                                                                                                                                                                                               Skarżysko-Kamienna, dn. 28-01-2021r.

  

ZAPROSZENIE

 

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą środków czystości, wyrobów foliowych, preparatów czyszczących, myjących ( pakiet od 1 do 3 ) dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

 

Pakiet 1 – Środki czystości

Pakiet 2 – Wyroby foliowe

Pakiet 3 – Preparaty czyszczące, myjące

 

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku do  godz. 13:00 do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50,
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 5. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 6. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 8. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 9. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 10. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1
 2. Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 2
 3. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 3
 4. Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 4
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 5
 6. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

 Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 

Kontakt z Zamawiającym

 

Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi. Zamawiający udzieli odpowiedzi na kierowane do niego zapytania w ciągu dwóch dni roboczych od ich otrzymania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 04-02-2021 r. do godz. 10:00

      Z poważaniem

lek. med. Mateusz Korzeniewski
Dyrektor OLK SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

  

OLK2-923-Z.O/01/2021                                                                                                                                                                                                   Skarżysko-Kamienna, dn. 21-01-2021r.

ZAPROSZENIE

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych z terenu  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Realizacja usługi polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych transportem Wykonawcy z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

Wywóz i utylizacja dotyczyć będzie odpadów medycznych o następujących kodach:

      ·         ZAKAŹNYCH:

18 01 02* - Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania ( z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03* - Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82.

      ·         INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE:

18 01 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem
18 01 03) czyli. Tzw. ,,sharps” – przedmioty, które z powodu swojej powierzchni mogą spowodować przy ich dotyku, nawet bez silnego nacisku, ranę ciętą lub kłutą, są to np. systemy infuzyjne, lancety, noże chirurgiczne, skalpele, nożyce, skrobaki, dłuta, pilniki

18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 tj. niezakaźne – narzędzia do operacji bez przedmiotów ostrych, opatrunki w tym gipsowe, odzież jednorazowego użytku, strzykawki (bez igieł), butelki i worki infuzyjne, miski, naczynia, odpady nieznacznie zanieczyszczone środkami cytostatycznymi, np. mankiety na rękawy, maseczki do ochrony dróg oddechowych, rękawiczki, maczaki, artykuły jednorazowego użytku).

18 01 06 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07- Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 np. przeterminowane zanieczyszczone chemikalia, odpady z aparatów diagnostycznych

18 01 09  - Leki inne niż wymienione w 18 01 08 np. odrzucone partie towaru, wadliwe, przeterminowane, zanieczyszczone leki, środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory grupy I-R

             1.      Wykonywanie usługi musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zezwoleniami wymaganymi do świadczenia przedmiotowej usługi.

2.      Wykonawca zobowiązany jest do ważenia odpadów medycznych przed każdym odbiorem odpadów w obecności Zamawiającego i wystawiania ,,Karty przekazania odpadów” potwierdzającej ich odbiór.

3.      Transport odpadów musi odbywać się pojazdami przystosowanymi do transportu odpadów zakaźnych oraz obsługiwany przez wykfalifikowany personel.

4.      Odpady muszą być utylizowane w spalarni na terenie woj. Świętokrzyskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.      Zamawiający wymaga od Wykonawcy wystawienia za miniony miesiąc dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Częstotliwość odbioru odpadów

Wywóz odpadów medycznych odbywał się będzie w taki sposób, aby ich okres przechowywania na terenie Obwodu Lecznictwa Kolejowego nie przekraczał 72 godzin.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z terenu Obwodu Lecznictwa Kolejowego będzie obowiązywał

od dnia 04-02-2021r. do dnia 03-02-2023r.

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

             1.  Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów ochrony środowiska.

 1. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 2. Cena netto  + Vat zaoferowana będzie ceną umowy.
 3. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 5. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 6. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 7. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie oferenta –  załącznik nr 3
 4. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 5. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON
 6. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP
 7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 28-01-2021 r. do godz. 10:00

        Z poważaniem

lek. med. Mateusz Korzeniewski
Dyrektor OLK SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej 

OLK2-923-Z.O/11/2020                                                                                                                                                                                                            Skarżysko-Kamienna, dn. 24-08-2020r.

 ZAPROSZENIE

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro  w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Sprzedaż wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów laboratoryjnych i testów diagnostycznych ( pakiet od 1 do 7 ) dla  Pracowni Diagnostyki laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

 

Pakiet 1 – Biochemia

Pakiet 2 – Testy diagnostyczne

Pakiet 3 - Koagulologia

Pakiet 4 – Odczynniki do aparatu ABX Micros 60

Pakiet 5 – Sprzęt jednorazowego użytku i materiały laboratoryjne

Pakiet 6 – Odczynniki do aparatu EASY LITE Na/K

Pakiet 7 - Analityka

 

Warunki udziału w realizacji zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00 do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w OLK SP ZOZ bezpośrednio do pokoju  109.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 5. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 6. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 8. Istotne postanowienia umowy – zgodnie z projektem umowy
 9. Kary umowne – zgodnie z projektem umowy
 10. Warunki płatności – zgodnie z projektem umowy

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony i parafowany formularz asortymentowo -cenowy – załącznik nr 1
 2. Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie oferenta ( w przypadku osób fizycznych)  – załącznik nr 3
 4. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4
 5. Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 6. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON
 7. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP
 8. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

 Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

 

Kontakt z Zamawiającym

 Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą strony platformy zakupowej poprzez „Wysłanie wiadomości do Zamawiającego”.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. W przypadku niedotrzymania w/w terminu Zamawiający może pozostawić je bez odpowiedzi.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 11-09-2020 r. do godz. 10:00

Z poważaniem

lek. med. Mateusz Korzeniewski
Dyrektor OLK SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej 

Skarżysko-Kamienna dn. 17-08-2020r.

OLK2- 923-Z.O/10/2020

Informacja o wyborze oferty

na wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych

 

Komisja przetargowa zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszej z n/w ofert:

Wpłynęły 3 ważne oferty:

Wybrano ofertę nr 1:        MS-EKO Sp. Z o.o.

                                              ul. Modlińska 129 lok U7

                                              03-186 Warszawa

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto za opróżnienie jednego pojemnika o pojemności 1100 l.

Kwota brutto za opróżnienie jednego pojemnika o pojemności 1100 l.

1

MS-EKO Sp. Z o.o.

ul. Modlińska 129 lok U7

03-186 Warszawa

90,00 zł

97,20 zł

2

MIEJSKIE USŁUGI KOMUNALNE Sp. z o.o.

ul. Legionów 122 D pok. 103

26-110 Skarżysko-Kamienna

95,00 zł

102,60 zł

3

Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych

Andrzej Pogorzelski

ul. Szydłowiecka 28 A

26-110 Skarżysko-Kamienna

 110,00 zł

118,80 zł

 

 

Skarżysko-Kamienna dn. 27-07-2020r.

OLK2- 923-Z.O/09/2020

Informacja o wyborze oferty

             Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę środków ochrony osobistej do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Pakiet Środki ochrony osobistej – Oferta nr 1 – ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego
Tomasz Podesek, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko Zdrój

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko Zdrój

17 742,00 zł

19 161,36 zł

 

 

Skarżysko-Kamienna dn. 27-07-2020r.

OLK2- 923-K.O/08/2020

Informacja o wyborze oferty

 

             Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę: materiałów opatrunkowych (Pakiet nr 1), środków do dezynfekcji (Pakiet nr 2), materiałów medycznych jednorazowego użytku (Pakiet nr 3), igieł i strzykawek (Pakiet nr 4), środków do dezynfekcji ran i błon śluzowych ( Pakiet nr 5) do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 

Pakiet nr 1 – Oferta nr 2 – Citonet Kraków Sp. z o.o. (lider). Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (członek) ul. Gromadzka nr 52 30-719 Kraków, ul. Żółkiewskiego 20/26

87/100 Toruń

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

2

Citonet Kraków Sp. z o.o. (lider). Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (członek)

ul. Gromadzka nr 52

30-719 Kraków

Ul. Żółkiewskiego 20/26

87/100 Toruń

8 406,18 zł

9 078,68  zł

 

Pakiet nr 2 – Oferta nr 3 – SKAMEX Sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

3

SKAMEX Sp. z o.o.

Ul. Częstochowska 38/52

93-121 Łódź

5690,90 zł

6146,17 zł

 

Pakiet nr 3 – Oferta nr 1 – ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko Zdrój

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko Zdrój

16 240,29 zł

17 627,02 zł

 

Pakiet nr 4 – Oferta nr 1 – ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko Zdrój

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego Tomasz Podesek

ul. Langiewicza 80

28-100 Busko Zdrój

2 442,25 zł

2 637,60 zł

 

Pakiet nr 5 – Oferta nr 3 – SKAMEX Sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

3

SKAMEX Sp. z o.o.

Ul. Częstochowska 38/52

93-121 Łódź

1275,50 zł

1377,54 zł

 

 

OLK2-923-Z.O/09/2020                                                                                                                                                                                                                     Skarżysko-Kamienna, dn. 10-07-2020r.

 

ZAPROSZENIE

                                
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na sprzedaż wraz z dostawą środków ochrony osobistej według ilości oraz opisu zawartego  w specyfikacji przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 - prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Część I ogólna.

 

 1. Zamawiający:

     Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Skarżysku Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 1. Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie : Teresa Pniak  tel: 41/27 85 001 wew. 143;
  e-mail: t.pniak@olkspzoz.pl

Uprawnionym do udzielania informacji wykonawcom proceduralnie jest: Marta Szcześniak
 tel. 41/27 85 001 wew.141; e-mail: m.szczesniak@olkspzoz.pl

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 3 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00
 2. Oferta powinna zawierać:

1)      Parafowaną i podpisaną specyfikację przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2)      Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo - cenowy  – załącznik nr 2

3)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 3

4)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4

5)      Podpisane oświadczenie ( w przypadku osób fizycznych) – zał. 5

6)      Aktualny, parafowany odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne, parafowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

7)      Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym: REGON

8)      Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej: NIP

W/w zaświadczenie o numerze REGON i NIP nie są wymagane jeżeli te informacje są ujęte w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego. Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

 

 1. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 2. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Oferent może zaproponować tylko jedną kwotę, której nie może zmienić po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kwota powinna być podana w zł. (PLN)

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

Termin realizacji zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Kryteria: cena brutto – 100%

 Płatność: Zapłata nastąpi na konto Sprzedawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT pod warunkiem, że Sprzedawca wraz z fakturą dostarczy towar odpowiadający wymogom umowy. W razie, gdy Sprzedawca dostarczy towar nie spełniający wymagań umowy, zobowiązany będzie do jego wymiany na towar odpowiadający wymogom określonym w §2 umowy, a termin płatności za fakturę wyniesie 30 dni od daty otrzymania wymienionego towaru.

  Osoba uprawniona do kontaktu: Marta Szcześniak tel: (41) 27-85-001 wew. 141

                                                                                                 e-mail: m.szczesniak@olkspzoz.pl

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 23-07-2020 do godz. 10:00.

 Z poważaniem

lek. med. Mateusz Korzeniewski
Dyrektor OLK SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

OLK2-923-K.O/08/2020                                                                                                                                                                                                                                            Skarżysko-Kamienna, dn. 10-07-2020r.

                                                                                                                                                                 ZAPROSZENIE
                                
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na sprzedaż wraz z dostawą materiałó w opatrunkowych(Pakiet nr 1), środkó w do dezynfekcji (pakiet nr 2), materiałów medycznych jednorazowego użytku (pakiet nr 3), igieł i strzykawek (pakiet nr 4), środków do dezynfekcji ran i błon śluzowych (pakiet nr 5)  zgodnie z opisem i ilością zawartym w specyfikacji przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 - prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
                                                                                                                                                                 Część I ogólna.
1.    Zamawiający:
     Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
     w Skarżysku Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna
2.    Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie : Teresa Pniak  tel: 41/27 85 001 wew. 143;
       e-mail: t.pniak@olkspzoz.pl
       Uprawnionym do udzielania informacji wykonawcom proceduralnie jest: Marta Szcześniak
       tel. 41/27 85 001 wew.141; e-mail: m.szczesniak@olkspzoz.pl

                                                                                                                            Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:
1.    Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00
2.    Oferta powinna zawierać:
1)    Parafowaną i podpisaną specyfikację przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy oferty  – załącznik nr 2
3)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 3
4)    Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4
5)    Podpisane oświadczenie ( w przypadku osób fizycznych) – zał. 5
6)    Odpis z właściwego rejestru KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowaniapodpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
3.    Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
4.    Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
5.    Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
6.    Kwota powinna być podana w zł (PLN)
7.    Termin realizacji zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
8.    Płatność: Zapłata nastąpi na konto Sprzedawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT pod warunkiem, że Sprzedawca wraz z fakturą dostarczy towar odpowiadający wymogom umowy. W razie, gdy Sprzedawca dostarczy towar nie spełniający wymagań umowy, zobowiązany będzie do jego wymiany na towar odpowiadający wymogom określonym w §2 umowy, a termin płatności za fakturę wyniesie 30 dni od daty otrzymania wymienionego towaru.

9.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

10.    Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej Zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl w terminie do dnia   23-07-2020 roku do godz. 10:00

                                                                                                                        Część III. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego. W przypadku wpłynięcia dwóch ofert o tej samej cenie brutto ( najniższych ze złożonych ) Zamawiający wystąpi pisemnie do tych oferentów o ewentualne złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż ceny zaoferowane w pierwotnych ofertach.

                                                                                                                                           Część IV. Postanowienia końcowe
1.    O wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich oferentów.
2.    Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
3.    Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Z poważaniem
lek. med. Mateusz Korzeniewski
Dyrektor OLK SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej

Skarżysko-Kamienna dn. 18-06-2020r.

OLK2- 923-Z.O/07/2020

 

Informacja o wybraniu oferty

na dostawę materiałów biurowych

 

Komisja przetargowa zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę druków do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszej z n/w ofert:

Wpłynęły 3 ważne oferty:

Wybrano ofertę nr 3: Hurtownia ARTPIS, Paweł Ślusarczyk

                                       ul. Skrajna 78

                                       25-650 Kielce

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

,,Konkret Plus”

Leszek Ozioro

ul. Chałubińskiego 44

25-619 Kielce

10 228,32 zł

12 580,83 zł

2

BIURO MARKET

Leszek Kulina Spółka Jawna

ul. Zagórska 118

25-346 Kielce

11 874,65 zł

14 605,82 zł

3

Hurtownia ARTPIS

Paweł Ślusarczyk

ul. Skrajna 78

25-650 Kielce

9434,26 zł

11 604,14 zł

 

OLK2-923-Z.O/06/2020                                                                                                                                                                           Skarżysko-Kamienna dn. 22-05-2020r.

Informacja o wybraniu OFERTY

na dostawę tuszy, taśm, tonerów

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50 zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę środków czystości do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej dokonano wyboru n/w oferty:

 OFERTA NR 1 - Komatech S.C. Tomasz Marszałek Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk,
ul. Wojska Polskiego 8, 43-190 Mikołów;

Nr Oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

1

Komatech S.C. Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk,
ul. Wojska Polskiego 8,

43-190 Mikołów;

 

9865,00 zł

12133,95 zł

 

OLK2-902-K.O/04/18                                                                                                                                                                                                                        Skarżysko-Kamienna, dn. 23-03-2018r

OGŁOSZENIE

                                                 
Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu na zakup wraz z dostawą poleasingowego sprzętu /komputerów/, fabrycznie nowych monitorów, klawiatur , myszy, drukarek oraz zasilaczy UPS , zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 - prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Część I ogólna.

 1. Zlecający:

           Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

           w Skarżysku Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 1. Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie : Maciej Borkowski  tel: 41/27 85 001 wew. 147; e-mail: m.borkowski@olkspzoz.pl

           Uprawnionym do udzielania informacji wykonawcom proceduralnie jest: Magdalena Zielińska tel. 41/27 85 001 wew.149; e-mail: m.zielinska@olkspzoz.pl

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

 

 1. Termin realizacji zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy, realizacja dostawy tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00

 

 1. Oferta powinna zawierać:

 

 • Zestawienie parametrów i warunków technicznych – załącznik nr 1
 • Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2
 • Formularz cenowy oferty – załącznik nr 3
 • Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4
 • Odpis z właściwego rejestru KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
 • Katalogi lub foldery proponowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające parametry techniczno-użytkowe
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych nie gorszych niż w specyfikacji technicznej, jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogło by wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został przez Zamawiającego poprzez wskazanie znaku towarowego pochodzenia lub patentu. W ofercie należy podać swoje odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników.
 3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków zamawiającego.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 6. Zamawiający odpowiada na pytania do 3 dni przed otwarciem ofert.
 7. Oferty pisemne w zaklejonej i opieczętowanej  kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: „ Odpowiedź na konkurs ofert OLK 2 – 902 K.O /04/18 ” należy przesłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego, ul. Sokola 50, do dnia 10 kwietnia 2018 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 116.

Część III. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia

Część IV. Postanowienia końcowe

 1. O wyniku postępowania Zlecający niezwłocznie zawiadamia wszystkich oferentów.
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do oferenta, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.
 3. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Z poważaniem

lek. med. Mateusz Korzeniewski

Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

OLK2-902-K.O/04/18                                                                                                                                                                                                                        Skarżysko-Kamienna, dn. 23-03-2018r

OGŁOSZENIE

                                                 
Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu na zakup wraz z dostawą poleasingowego sprzętu /komputerów/, fabrycznie nowych monitorów, klawiatur , myszy, drukarek oraz zasilaczy UPS , zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 - prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Część I ogólna.

 1. Zlecający:

           Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

           w Skarżysku Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 1. Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie : Maciej Borkowski  tel: 41/27 85 001 wew. 147; e-mail: m.borkowski@olkspzoz.pl

           Uprawnionym do udzielania informacji wykonawcom proceduralnie jest: Magdalena Zielińska tel. 41/27 85 001 wew.149; e-mail: m.zielinska@olkspzoz.pl

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

 

 1. Termin realizacji zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy, realizacja dostawy tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00

 

 1. Oferta powinna zawierać:

 

 • Zestawienie parametrów i warunków technicznych – załącznik nr 1
 • Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2
 • Formularz cenowy oferty – załącznik nr 3
 • Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4
 • Odpis z właściwego rejestru KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
 • Katalogi lub foldery proponowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające parametry techniczno-użytkowe
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych nie gorszych niż w specyfikacji technicznej, jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogło by wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został przez Zamawiającego poprzez wskazanie znaku towarowego pochodzenia lub patentu. W ofercie należy podać swoje odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników.
 3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 4. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków zamawiającego.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 6. Zamawiający odpowiada na pytania do 3 dni przed otwarciem ofert.
 7. Oferty pisemne w zaklejonej i opieczętowanej  kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: „ Odpowiedź na konkurs ofert OLK 2 – 902 K.O /04/18 ” należy przesłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego, ul. Sokola 50, do dnia 10 kwietnia 2018 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 116.

Część III. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia

Część IV. Postanowienia końcowe

 1. O wyniku postępowania Zlecający niezwłocznie zawiadamia wszystkich oferentów.
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do oferenta, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.
 3. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Z poważaniem

lek. med. Mateusz Korzeniewski

Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

OLK2-923-Z.O/06/20                                                                                                                                                                           Skarżysko-Kamienna, dn. 14.05.2020 r.                                            

 ZAPROSZENIE


                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie o wartości do 30 000 euro w trybie zapytania o cenę zgodnie z postanowieniami  Działu V Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tuszy, taśm i tonerów wg załączonych wzorów.

 Oferta powinna zawierać:      

 

1.      Wypełniony i parafowany formularz ofertowy  – załącznik nr 1

2.      Oświadczenie oferenta – załącznik nr 2

3.      Wypełniony i parafowany projekt umowy wraz z załącznikiem – załącznik nr 1 formularz asortymentowo-cenowy

4.      Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

5.      Certyfikat  Centrum badawczego TUV Rheinland Polska z terminem ważności od 2017 roku.

6.       Certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001 oraz dołączony dokument Certyfikat Polskiej Akademii Jakości, który potwierdza stosowanie systemu zarządzania jakością, środowisko i BHP zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015, PN-N-18001:2004

Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa TUSZY, TAŚM I TONERÓW do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej na warunkach szczegółowo przedstawionych w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do projektu umowy (Formularz asortymentowo-cenowy) do niniejszego zaproszenia, stanowiącEGO jeGO integralną część.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

Kwota powinna być podana w zł. (PLN).

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

Termin realizacji zamówienia - realizacja zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 Kryteria: Cena brutto – 100%.

Płatność: 30 dniowy termin płatności od daty wystawienia faktury VAT pod warunkiem, że towar będzie dostarczony wraz z fakturą nie później niż w ciągu 48 godzin od daty wystawienia faktury. W razie, gdy wskazany wyżej termin dostarczenia towaru wraz z fakturą nie będzie dotrzymany, termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury.

 Osoba uprawniona do kontaktu: Marta Szcześniak tel: (41) 27-85-001 wew. 141;

                                                           Maciej Borkowski  tel: (41) 27-85-001 wew. 147;

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl

w terminie do dnia 22-05-2020 do godz. 10:00 

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa 
Kolejowego SP ZOZ 
w Skarżysku-Kamiennej
lek. med. Mateusz Korzeniewski

OLK2- 923/05/2020                                                                                                                                                                             Skarżysko-Kamienna dn. 13-05-2020r.

 

Informacja

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zawiadamia, że nie rozstrzygnięto przetargu nieograniczonego nr postępowania OLK2-923/05/2020 na dostawę tuszy, taśm i tonerów do  Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Sokolej 50 – z powodu braku ofert.

 

 Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej

 

Mateusz Korzeniewski

 

 

ZAŁĄCZNIKI:  http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2020/05/Informacja-13052020.pdf

OLK2-923-Z.O/05/20                                                                                                                                                                             Skarżysko-Kamienna, dn. 04.05.2020 r.                                             

ZAPROSZENIE

 

                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zadanie  o wartości  do 30 000 euro w trybie zapytania o cenę zgodnie z postanowieniami  Działu V Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tuszy, taśm i tonerów wg załączonych wzorów.

Oferta powinna zawierać:      

1. Wypełniony i parafowany formularz ofertowy  – załącznik nr 1

2. Oświadczenie oferenta – załącznik nr 2

3. Wypełniony i parafowany projekt umowy wraz z załącznikiem – załącznik nr 1 formularz asortymentowo-cenowy

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

5. Certyfikat  Centrum badawczego TUV Rheinland Polska z terminem ważności od 2017 roku.

6. Certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001 oraz dołączony dokument Certyfikat Polskiej Akademii Jakości, który potwierdza stosowanie systemu zarządzania jakością, środowisko i BHP zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015, PN-N-18001:2004

Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA TUSZY, TAŚM I TONERÓW DO OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA WARUNKACH SZCZEGÓŁOWO PRZEDSTAWIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO PROJEKTU UMOWY (FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY) DO NINIEJSZEGO ZAPROSZENIA, STANOWIĄCEGO JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

Kwota powinna być podana w zł. (PLN).

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

Termin realizacji zamówienia - realizacja zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 Kryteria: Cena brutto – 100%.

Płatność: 30 dniowy termin płatności od daty wystawienia faktury VAT pod warunkiem, że towar będzie dostarczony wraz z fakturą nie później niż w ciągu 48 godzin od daty wystawienia faktury. W razie, gdy wskazany wyżej termin dostarczenia towaru wraz z fakturą nie będzie dotrzymany, termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury.

Osoba uprawniona do kontaktu: Magdalena Zielińska    tel: (41) 27-85-001 wew. 149;

                                                           Maciej Borkowski  tel: (41) 27-85-001 wew. 147;

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny. 

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej zamawiającego na stronie postępowania, która jest wskazana pod adresem: platformazakupowa.pl w terminie do dnia 12-05-2020 do godz. 10:00 

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa 
Kolejowego SP ZOZ 
w Skarżysku-Kamiennej
lek. med. Mateusz Korzeniewski

 

OLK2- 923 - K.O/17/2019                                                                                                                   Skarżysko-Kamienna dn. 23-12-2019r.


 

Informacja 

 

             Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zawiadamia, że nie rozstrzygnięto przetargu nr sprawy OLK2-923 - K.O/17/2019 na wynajem części budynku tj. pomieszczenia o powierzchni 142,78 m2, zlokalizowanej przy ul. Sokolej 50 w Skarżysku-Kam. – z powodu braku ofert.

 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa
Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej
lek. Mateusz Korzeniewski

OLK2-923-K.O/17/2019                                                                                                                                                                        Skarżysko-Kamienna, dn. 06-12-2019r

  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                                           


                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem
części  budynku tj. pomieszczenia o powierzchni 142,78,00 m2, zlokalizowanej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej 50. Przetarg przeprowadzony jest                    na zasadach i w trybie Regulaminu przetargu zamieszczonego na stronie internetowej Obwodu www.olkspzoz.pl, Starostwa powiatowego www.spskarzysko.bip.doc.pl na wynajem budynków, części budynków lub pomieszczeń przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej. Przedmiot najmu jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej nieuciążliwej dla środowiska oraz niekonkurencyjnej dla OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

Budynek przylega do budynku, w którym prowadzona jest apteka.

            Istnieje możliwość podłączenia pomieszczenia do energii elektrycznej od Wynajmującego. Dostęp do  wody użytkowej oraz kanalizacji możliwy jest  za pośrednictwem apteki. Pomieszczenie nie posiada instalacji centralnego ogrzewania.

            Przyszły użytkownik zobowiązany będzie do zawarcia umów na dostawę mediów w/w we własnym zakresie.

 Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.

 1. Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynajmu wynosi – 9,00 zł/m2
  Do ustalonej stawki czynszu najmu należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.                   W/w kwota najmu jest niezależna od odpłatności za media.
 2. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ( w tym partycypacja w kosztach oświetlenia terenu) ponosić będzie Najemca.
 3. Oferty w formie pisemnej na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym należy składać, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: OLK 2-923/K.O/17/2019 - oferta na wynajem pomieszczenia o pow. 142,78 m2”. Oferty należy złożyć w terminie do 23-12-2019 r. do godz. 1000 w pokoju nr 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokola 50. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23-12-2019 r. o godz. 1030                   w pokoju nr 116  w siedzibie Obwodu.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą bądź wyższą od ceny wywoławczej i oferta zostanie uznana za ważną.
 5. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto dzierżawionej powierzchni.
 6. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 5 dni od daty doręczenia oferentowi umowy.
 7. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.
 8. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pan Roman Wojcieszek                                     tel: (41) 27 85 001 wew. 141 w godz. 8:00 – 13:00
 9. Oględziny pomieszczeń, mogą być dokonywane przez zainteresowanych w dni robocze                w godz. od 800 do 1300  po uzgodnieniu z Wynajmującym.

11.  Ogłoszenie wraz załącznikami, tj. załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy, załącznik Nr 2 – Projekt umowy, załącznik Nr 3 – oświadczenie oraz Regulamin przetargu można pobrać ze strony internetowej Obwodu www.olkspzoz.pl, Starostwa powiatowego www.spskarzysko.bip.doc.pl oraz siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego w sekretariacie (pom. 116).

Z poważaniem

                                                                                                                 lek Mateusz Korzeniewski

                                                                                                                    Dyrektor OLK SP ZOZ

                                                                                                                   w Skarżysku-Kamiennej

ZAŁĄCZNIKI: http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2019/12/załączniki.zip

OLK2- 923/K.O/16/2019                                                                                                                                                                                                          Skarżysko-Kamienna dn. 04-12-2019r.   

 

 

Informacja

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej zawiadamia, że nie rozstrzygnięto przetargu nieograniczonego nr sprawy OLK2- 923/K.O/16/2019 na wynajem pomieszczenia o powierzchni 13,05 m2, zlokalizowanego na parterze budynku ,,C” Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Sokolej 50 – z powodu braku ofert.

ZAŁĄCZNIKI: http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2019/12/Informacja.pdf

 

 

 

OLK2-923/K.O/16/2019                                                                                                                                                                                                      Skarżysko-Kamienna, dn. 20-11-2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wynajem pomieszczenia o powierzchni 13,05 m²

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie konkursu ofert na wynajem pomieszczenia o powierzchni 13,05 m2 usytuowanego na parterze budynku ,,C” Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50. Przedmiot najmu jest przeznaczony na działalność gospodarczą niekonkurencyjną
z działalnością Obwodu Lecznictwa Kolejowego. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie regulaminu przetargu na wynajem budynków, części budynków lub pomieszczeń przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej – który to regulamin umieszczony jest wraz z załącznikami na stronie internetowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego.

 1. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat tj. od dnia 01-01-2020 r. do 31.12.2022r.

 2. Cena netto wywoławcza za 1 m² powierzchni użytkowej najmu wynosi –
  38
  zł/m². Do ustalonej stawki czynszu najmu należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.

 3. Oferty w formie pisemnej należy składać na formularzu będącym załącznikiem nr 1, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: ,,Odpowiedź na konkurs ofert OLK2-923/K.O/16/2019 na wynajem pomieszczenia o pow. 13,05 m2 ”. Oferty należy złożyć w terminie do 04.12.2019 roku do godz. 10:30 w pokoju nr 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokola 50. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2019 roku o godz: 11:00 w pokoju 116 w siedzibie Obwodu.

 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej i oferta zostanie uznana za ważną.

 5. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto dzierżawionej powierzchni.

 6. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od daty doręczenia oferentowi umowy.

 7. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny w każdym czasie. Odwołanie lub unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pani Zielińska Magdalena tel: (41) 27 85 001 wew. 141 w godz. 8:00 – 13:30

 8. Oględziny pomieszczenia, mogą być dokonywane przez zainteresowanych w dni robocze w godz. od 8:00 do 13:00 po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.

 9. Ogłoszenie, formularz ofertowy, projekt umowy, oświadczenie stanowią integralną część postępowania przetargowego na najem pomieszczenia o powierzchni 13,05 m² na prowadzenie działalności gospodarczej nieuciążliwej i niekonkurencyjnej dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamienna.

 

Z poważaniem

 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej

 

Mateusz Korzeniewski

 

 

ZAŁĄCZNIKI:  http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2019/11/Załączniki.zip

 

                                                                

OLK2-923/K.O/14/2019                                                                                                                                                                                                                   Skarżysko-Kamienna, dn. 08.10.2019r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wynajem pomieszczenia o powierzchni 31,9 m²

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie konkursu ofert na wynajem pomieszczenia o powierzchni 31,9 m2 usytuowanego na poziomie -1 budynku ,,D” Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50. Przedmiot najmu jest przeznaczony na działalność gospodarczą niekonkurencyjną z działalnością Obwodu Lecznictwa Kolejowego. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie regulaminu przetargu na wynajem budynków, części budynków lub pomieszczeń przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej – który to regulamin umieszczony jest wraz z załącznikami na stronie internetowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego.

1.      Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.

2.      Cena netto wywoławcza za 1 m² powierzchni użytkowej najmu wynosi – 13,00 zł/m². Do ustalonej stawki czynszu najmu należy doliczyć podatek  VAT w wysokości 23 %.

3.      Oferty w formie pisemnej należy składać na formularzu będącym załącznikiem nr 1, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: ,,Odpowiedź na konkurs ofert OLK2-923/K.O/14/2019 na wynajem pomieszczenia o pow. 31,9 m2 ”. Oferty należy złożyć w terminie do 22.10.2019 roku do godz. 10:30 w pokoju nr 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokola 50. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2019 roku o godz: 11:00 w pokoju 116 w siedzibie Obwodu.

4.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej i oferta zostanie uznana za ważną.

5.      Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto dzierżawionej powierzchni.

6.      Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od daty doręczenia oferentowi umowy.

7.      Przetarg może być odwołany lub unieważniony  bez podania przyczyny w każdym czasie. Odwołanie lub unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pani Zielińska Magdalena tel: (41) 27 85 001 wew. 149 w godz. 8:00 – 13:30

8.      Oględziny pomieszczenia, mogą być dokonywane przez zainteresowanych w dni robocze w godz. od 8:00 do 13:00 po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.

9.      Ogłoszenie, formularz ofertowy, projekt umowy, oświadczenie stanowią integralną część postępowania przetargowego na najem pomieszczenia o powierzchni 31,9 m²    z przeznaczeniem na prowadzenie pracowni optycznej.

 

 


                     

 

    Z poważaniem

                                                                                                                  Dyrektor Obwodu Lecznictwa

                                                                                                    Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej

 

 

                                                                                                                   Mateusz Korzeniewski

 

 http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2019/10/załączniki1.zip

 

 

                                          OLK 2 – 923-K.O/07/2019                                                                                                                                                                                                                               Skarżysko-Kamienna, dn. 16-04-2019 r.

 

 

                                                                                             
                                       

                    

 

Informacja

                                               
                             

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej zawiadamia, że nie rozstrzygnięto przetargu nieograniczonego nr sprawy OLK 2 – 923-K.O/07/2019 na wynajem części budynku o powierzchni 142,78 m², zlokalizowanego w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sokolej 50 – z powodu braku ofert.

 

 

 

Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

Mateusz Korzeniewski

 

                                                                 

OLK2-923-K.O/07/2019                                                                    Skarżysko-Kamienna, dn. 27-03-2019r

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                                           


                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem
części  budynku tj. pomieszczenia o powierzchni 142,78,00 m2, zlokalizowanej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej 50. Przetarg przeprowadzony jest na zasadach i w trybie Regulaminu przetargu zamieszczonego na stronie internetowej Obwodu www.olkspzoz.pl, Starostwa powiatowego www.spskarzysko.bip.doc.pl na wynajem budynków, części budynków lub pomieszczeń przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej. Przedmiot najmu jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej nieuciążliwej dla środowiska oraz niekonkurencyjnej dla OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

Budynek przylega do budynku, w którym prowadzona jest apteka.

Istnieje możliwość podłączenia pomieszczenia do energii elektrycznej od Wynajmującego. Dostęp do  wody użytkowej oraz kanalizacji możliwy jest  za pośrednictwem apteki.                 Pomieszczenie nie posiada instalacji centralnego ogrzewania.

            Przyszły użytkownik zobowiązany będzie do zawarcia umów na dostawę mediów w/w we własnym zakresie.

 1. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.
 2. Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynajmu wynosi – 9,00 zł/m2
  Do ustalonej stawki czynszu najmu należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. W/w kwota najmu jest niezależna od odpłatności za media.
 3. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ( w tym partycypacja w kosztach oświetlenia terenu) ponosić będzie Najemca.
 4. Oferty w formie pisemnej na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym należy składać, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: OLK 2-923/K.O/07/2019 - oferta na wynajem pomieszczenia o pow. 142,78 m2”. Oferty należy złożyć w terminie do 15 kwiecień 2019 r. do godz. 1000 w pokoju nr 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokola 50. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2019 r. o godz. 1030                   w pokoju nr 116  w siedzibie Obwodu.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą bądź wyższą od ceny wywoławczej i oferta zostanie uznana za ważną.
 6. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto dzierżawionej powierzchni.
 7. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 5 dni od daty doręczenia oferentowi umowy.
 8. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.
 9. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pan Roman Wojcieszek tel: (41) 27 85 001 wew. 141 w godz. 8:00 – 14:00
 10. Oględziny pomieszczeń, mogą być dokonywane przez zainteresowanych w dni robocze w godz. od 800 do 1300  po uzgodnieniu z Wynajmującym.

           11.  Ogłoszenie wraz załącznikami, tj. załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy, załącznik Nr 2 – Projekt umowy, załącznik Nr 3 – oświadczenie oraz Regulamin przetargu można pobrać ze             strony internetowej Obwodu www.olkspzoz.pl, Starostwa powiatowego www.spskarzysko.bip.doc.pl oraz siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego w sekretariacie (pom. 116).

 

Z poważaniem

                                                                                                                 lek Ireneusz Syryjczyk

                                                                                                          Zastępca Dyrektora OLK SP ZOZ

                                                                                                              w Skarżysku-Kamiennej

 

http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2019/03/OLK2-923-K.O072019.zip

 

 

 

OLK 2 – 923-K.O/05/2019                                                                                                                                                                                                                                                                 Skarżysko-Kamienna, dn. 26-03-2019 r.

 

 

                                                                                             
                                       

                    

 

Informacja o wybraniu OFERTY

                                              
                             

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr sprawy OLK 2 – 923-K.O/05/2019 na wynajem części budynku o powierzchni 58,00 m², zlokalizowanego w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sokolej 50. Dokonano wyboru oferty firmy Audifon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 53-014 Wrocław, ze względu na najwyższą stawkę  za m². Zaoferowana stawka czynszu netto 12,00 zł;

 

 

 

 

                                                                                                   Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

    lek. Mateusz Korzeniewski

 

 

 

 

OLK 2 – 923-K.O/06/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                        Skarżysko-Kamienna, dn. 26-03-2019 r.

 

 

                                                                                             
                                       

                    

 

Informacja

                                               
                             

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej zawiadamia, że nie rozstrzygnięto przetargu nieograniczonego nr sprawy OLK 2 – 923-K.O/06/2019 na wynajem części budynku o powierzchni 142,78 m², zlokalizowanego w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sokolej 50 – z powodu braku ofert.

 

 

 

 

                                                                                                       Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

    lek. Mateusz Korzeniewski

 

                                                                 

OLK2-923/K.O/06/2019                                                                                                                                                                                                                   Skarżysko-Kamienna, dn. 21-03-2019r

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI ZAŁĄCZNIKA

NR 1 DO OGŁOSZENIA OLK 2-923/K.O/06/2019

„FORMULARZ OFERTOWY”

 

W punkcie 3 formularza ofertowego w ppkt 6 wykreśla się część zdania o brzmieniu „ wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika”.


                      

 

Z poważaniem

                                                                                                       lek. med. Mateusz Korzeniewski

                                                                                                                 Dyrektor OLK SP ZOZ

                                                                                                              w Skarżysku-Kamiennej

 

 

 

 

 

                                                                 

OLK2-923/K.O/05/2019                                                                                                                                                                                                                  Skarżysko-Kamienna, dn. 21-03-2019r

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI ZAŁĄCZNIKA

NR 1 DO OGŁOSZENIA OLK 2-923/K.O/05/2019

„FORMULARZ OFERTOWY”

 

W punkcie 3 formularza ofertowego w ppkt 6 wykreśla się część zdania o brzmieniu „ wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika”.


                      

 

Z poważaniem

                                                                                                       lek. med. Mateusz Korzeniewski

                                                                                                                 Dyrektor OLK SP ZOZ

                                                                                                              w Skarżysku-Kamiennej

 

 

 

 

                                                                 

OLK2-923/K.O/06/2019                                                                                                                                                                                                                        Skarżysko-Kamienna, dn. 18-03-2019r

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                                           


                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem
części  budynku tj. pomieszczenia o powierzchni 142,78,00 m2, zlokalizowanej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej 50. Przetarg przeprowadzony jest na zasadach i w trybie Regulaminu przetargu zamieszczonego na stronie internetowej Obwodu www.olkspzoz.pl, Starostwa powiatowego www.spskarzysko.bip.doc.pl na wynajem budynków, części budynków lub pomieszczeń przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej. Przedmiot najmu jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej nieuciążliwej dla środowiska oraz niekonkurencyjnej dla OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

Budynek przylega do budynku, w którym prowadzona jest apteka.

            Istnieje możliwość podłączenia pomieszczenia do energii elektrycznej od Wynajmującego. Dostęp do  wody użytkowej oraz kanalizacji możliwy jest  za pośrednictwem apteki. Pomieszczenie nie posiada instalacji centralnego ogrzewania.

            Przyszły użytkownik zobowiązany będzie do zawarcia umów na dostawę mediów w/w we własnym zakresie.

           

 1. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.
 2. Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynajmu wynosi – 9,00 zł/m2
  Do ustalonej stawki czynszu najmu należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. W/w kwota najmu jest niezależna od odpłatności za media.
 3. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ( w tym partycypacja w kosztach oświetlenia terenu) ponosić będzie Najemca.
 4. Oferty w formie pisemnej na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym należy składać, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: OLK 2-923/K.O/06/2019 - oferta na wynajem pomieszczenia o pow. 142,78 m2”. Oferty należy złożyć w terminie do 25 marca 2019 r. do godz. 1000 w pokoju nr 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokola 50. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 1100 w pokoju nr 116  w siedzibie Obwodu.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą bądź wyższą od ceny wywoławczej i oferta zostanie uznana za ważną.
 6. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto dzierżawionej powierzchni.
 7. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 5 dni od daty doręczenia oferentowi umowy.
 8. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.
 9. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pan Roman Wojcieszek tel: (41) 27 85 001 wew. 141 w godz. 8:00 – 14:00
 10. Oględziny pomieszczeń, mogą być dokonywane przez zainteresowanych w dni robocze w godz. od 800 do 1300  po uzgodnieniu z Wynajmującym.

       11.  Ogłoszenie wraz załącznikami, tj. załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy, załącznik Nr 2 – Projekt umowy, załącznik Nr 3 – oświadczenie. Regulamin przetargu można pobrać ze strony internetowej Obwodu www.olkspzoz.pl, Starostwa powiatowego www.spskarzysko.bip.doc.pl oraz siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego w sekretariacie (pom. 116).

 

Z poważaniem

                                                                                                       lek. med. Mateusz Korzeniewski

                                                                                                                 Dyrektor OLK SP ZOZ

                                                                                                              w Skarżysku-Kamiennej

 

http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2019/03/Ogłoszenie-o-przetargu-na-wynajem-pomieszczenia-o-powierzchni-14278m2.zip

 

 

 

 

 

                                                                 

OLK2-923/K.O/05/2019                                                                                                                                                                                                                        Skarżysko-Kamienna, dn. 18-03-2019r

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                                           


                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem
części budynku tj. pomieszczenia o powierzchni 58,00 m2, zlokalizowanej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej 50. Przetarg przeprowadzony jest na zasadach i w trybie Regulaminu przetargu zamieszczonego na stronie internetowej Obwodu www.olkspzoz.pl, Starostwa powiatowego www.spskarzysko.bip.doc.pl na wynajem budynków, części budynków lub pomieszczeń przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej. Przedmiot najmu jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej nieuciążliwej dla środowiska oraz niekonkurencyjnej dla OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

Budynek przylega do budynku, w którym prowadzona jest apteka.

Pomieszczenie posiada dostęp do energii elektrycznej.  Dostęp do wody użytkowej oraz kanalizacji możliwy jest za pośrednictwem apteki. Pomieszczenie nie posiada instalacji centralnego ogrzewania.

            Przyszły użytkownik zobowiązany będzie do zawarcia umów na dostawę wody i kanalizacji we własnym zakresie

 1. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.
 2. Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej wynajmu wynosi - 12,00 zł/m2
  Do ustalonej stawki czynszu najmu należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. W/w kwota najmu jest niezależna od odpłatności za media.
 3. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, opłatami lokalnymi i kosztami eksploatacyjnymi ( w tym partycypacja w kosztach oświetlenia terenu) ponosić będzie Najemca.
 4. Oferty w formie pisemnej na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym należy składać, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:OLK 2-923/ K.O / 05 / 2019 - oferta na wynajem pomieszczenia o pow. 58,00 m2”. Oferty należy złożyć w terminie do 25 marca 2019 r. do godz. 1000 w pokoju nr 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokola 50. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 1030 w pokoju nr 116  w siedzibie Obwodu.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą bądź wyższą od ceny wywoławczej i oferta zostanie uznana za ważną.
 6. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto dzierżawionej powierzchni.
 7. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie do 5 dni od daty doręczenia oferentowi umowy.
 8. Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny lub unieważniony w każdym momencie. Unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia.
 9. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pan Roman Wojcieszek tel: (41) 27 85 001 wew. 141 w godz. 8:00 – 14:00
 10. Oględziny pomieszczeń, mogą być dokonywane przez zainteresowanych w dni robocze w godz. od 800 do 1300 po uzgodnieniu z Wynajmującym.

       11.  Ogłoszenie wraz załącznikami, tj. załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy, załącznik Nr 2 – Projekt umowy, załącznik Nr 3 – Oświadczenie. Regulamin przetargu można pobrać ze                  strony internetowej Obwodu www.olkspzoz.pl, Starostwa powiatowego www.spskarzysko.bip.doc.pl oraz otrzymać w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego w sekretariacie              (pom. 116).

 

Z poważaniem

                                                                                                       lek. med. Mateusz Korzeniewski

                                                                                                                 Dyrektor OLK SP ZOZ

                                                                                                              w Skarżysku-Kamiennej

 

 

http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2019/03/Ogłoszenie-o-przetargu-na-wynajem-pomieszczenia-o-powierzchni-58-m2.zip

 

 

 

 

OLK 2 – 902-Z.O/13/2018                                                                                                                                                                                                                                                Skarżysko-Kamienna, dn. 31-12-2018 r.

 

 

                                                                                             
                                       

                    

 

Informacja o wybraniu OFERTY

na dostawę środków czystości

                     
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50
zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż i dostawę do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 

PAKIET NR 2 – wybrano ofertę nr 1 – Firma Wielobranżowa Zbigniew Balcerowski, ul. Towarowa 22, 25-647 Kielce

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

Firma Wielobranżowa Zbigniew Balcerowski, ul. Towarowa 22, 25-647 Kielce

9 173,24

100

2

Complete, ul. Rzemieślnicza 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

11 444,87

80

3

Merida Sp. z o. o, 53-015 Wrocław, Karkonowska 59; Oddział Kielce, ul. Zakładowa 16 E, 25-670 Kielce

12 053,20

76

 

                                                                                                                   Z poważaniem:                         

 

 

 

OLK 2 – 902/Z.O/13/2018                                                                                                                                                                                                                                                                           Skarżysko-Kamienna, dn. 27-12-2018 r.

 

 

                                                                                             
                                       

                    

 

Informacja o wybraniu OFERTY

na dostawę środków czystości

                     
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50
zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę środków czystości do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 

PAKIET NR 1OFERTA NR 1 - Firma Wielobranżowa Zbigniew Balcerowski, ul. Towarowa 22, 25-647 Kielce

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

Firma Wielobranżowa Zbigniew Balcerowski, ul. Towarowa 22, 25-647 Kielce

1 599,62

100

2

Complete, ul. Rzemieślnicza 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

2 215,66

72

3

Merida Sp. z o. o, 53-015 Wrocław, Karkonowska 59; Oddział Kielce, ul. Zakładowa 16 E, 25-670 Kielce

2 264,54

70

 

PAKIET NR 2 – nie rozstrzygnięto

        

 

 

 

PAKIET NR 3OFERTA NR 2 - Complete, ul. Rzemieślnicza 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

Firma Wielobranżowa Zbigniew Balcerowski, ul. Towarowa 22, 25-647 Kielce

12 236,59

92

2

Complete, ul. Rzemieślnicza 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

11 274,49

100

3

Merida Sp. z o. o, 53-015 Wrocław, Karkonowska 59; Oddział Kielce, ul. Zakładowa 16 E, 25-670 Kielce

11 368,04

99

 

 

 

                                                                                          Z poważaniem:

                                                                                                  Dyrektor Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ

                                                                                          w Skarżysku – Kamiennej

                                                                                          

                                                                                             lek. Mateusz Korzeniewski

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

OLK2-902-Z.O/13/2018                                                                                                                                                            Skarżysko-Kamienna, dn. 13-12-2018r.                                            

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na dostawę środków czystości do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku – Kamiennej

 

 1. Zamawiający

     Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Skarżysku Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 1. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcą są:

Magdalena Zielińska tel. 41/27 85 001 wew.149; e-mail: m.zielinska@olkspzoz.pl

Wojcieszek Roman tel. 41/27 85 001 wew.141; e-mail: r.wojcieszek@olkspzoz.pl

 1. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.) Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z  postanowieniami Działu V Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

1)      Przedmiotem zamówienia są: dostawy artykułów czystości ( Pakiet nr 1 – Wyroby foliowe i gumowe; Pakiet nr 2 – Preparaty myjące, czyszczące, piorące; Pakiet nr 3 – Artykuły czystości inne) do Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku – Kamiennej na okres od dnia                   01-01-2019 roku do dnia 31-12-2019 roku.

2)      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , asortyment i szacunkowe ilości opisano w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – formularz asortymentowo – cenowy.

Zamawiane środki czystości są produktami powszechnie dostępnymi, o ustalonych standardach jakościowych, wartość zamówienia poniżej 30 000 euro, sposób finansowania zamówienia – własne środki budżetowe, dlatego Zamawiający podaje nazwy konkretnych produktów, które są sprawdzone w codziennym użytkowaniu i prosi Wykonawców o zaoferowanie zamawianych produktów.

 

3)      Wykonawca zobowiąże się dostarczać środki czystości w ilościach, asortymencie i terminach, określonych przez Zamawiającego i przekazywanych Wykonawcy e-mailem lub telefonicznie przez Zamawiającego w miarę bieżącego zapotrzebowania.

4)      Dostawy realizowane będą transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt do Zamawiającego, po wcześniejszym złożeniu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył dostarczane środki czystości w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

5)      Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia , oraz żądania wymiany środków czystości w asortymencie niezgodnym z zamówieniem,  środków w uszkodzonych opakowaniach jednostkowych lub też złej jakości.

6)      Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za dokonaną dostawę w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie 30 dni, od dnia otrzymania i przyjęcia do realizacji faktury VAT.

7)      Ceny podane w ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy i nie będą podlegać waloryzacji. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT, Zamawiający przewiduje zmianę umowy w formie aneksu do zawartej umowy.

 1. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:
 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00
 2. Oferta powinna zawierać:
 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo - cenowy   – załącznik nr 2
 3. Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 3
 4. Odpis z właściwego rejestru KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety lub na wszystkie pakiety.
 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 5. Zamawiający odpowiada na pytania do 2 dni przed otwarciem ofert.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

 1. Oferty pisemne w zaklejonej i opieczętowanej  kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: „ Odpowiedź na zapytanie ofertowe OLK 2 – 902/Z.O /13/18 ” należy przesłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 ( w godz. 7:00 – 13:00 tylko w dni robocze) w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego, ul. Sokola 50, do dnia 21-12-2018 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21-12-2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 116.
 1.  Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego.

 1.  Postanowienia końcowe
 1. O wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich oferentów.
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do oferenta, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.
 3. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 1. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.        Wykonawca, składając ofertę , wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione Podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U. 2018 poz. 1000) zawartych w ofercie, oraz załącznikach do niej.

 

2.        Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest w szczególności:

 

- przeprowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego

- zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą

- dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy

- przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione Podmioty, lub spraw sądowych.

- ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy, jako informacji publicznej.

  

Z poważaniem

                                                                                                          lek. med. Mateusz Korzeniewski

                                                                                                                 Dyrektor OLK SP ZOZ

                                                                                                              w Skarżysku-Kamiennej

http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2018/12/załączniki.zip

 

 

 

OLK 2 – 902-K.O/11/2018                                                                                                                                                                                                                                        Skarżysko-Kamienna, dn. 17-10-2018 r.

 

 

                                                                                             
                                       

                    

 

Informacja o wybraniu OFERTY

na wynajęcie pomieszczenia nr 123 o powierzchni 20,3m²

                     
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej ul. Sokola 50
zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu pisemnego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na wynajęcie pomieszczenia nr 123 o powierzchni 20,3m²  :

 

OFERTA NR 1Adam Kamieniarz – ul. Szeroka 18 A; 26-130 Suchedniów

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

za 1m²

Liczba przyznanych punktów

1

Adam Kamieniarz – ul. Szeroka 18 A; 26-130 Suchedniów

36,94

100

        

 

 

                                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                                                                                 Dyrektor Obwodu Lecznictwa

                                                                                                                                                                                                                                                  Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       Mateusz Korzeniewski

 

 

 

                                                                                            

 

                                                                 

OLK2-902/K.O/11/2018                                                                                                                                                                                                  Skarżysko-Kamienna, dn. 02-10-2018r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wynajem pomieszczenia

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu pisemnego na wynajem pomieszczenia nr 123 o powierzchni 20,3 m² usytuowanego na I piętrze budynku OLK SP ZOZ w Skarżysku – Kamiennej, ul. Sokola 50. Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem gabinetu stomatologicznego. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie regulaminu przetargu na wynajem budynków, części budynków lub pomieszczeń przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej – który to regulamin umieszczony jest wraz z załącznikami na stronie Obwodu Lecznictwa Kolejowego.

1.      Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.

2.      Cena netto wywoławcza za 1 m² powierzchni użytkowej najmu wynosi – 36,94 zł/m². Do ustalonej stawki czynszu najmu należy doliczyć podatek  VAT w wysokości 23 %.

3.      Oferty w formie pisemnej należy składać na formularzu będącym załącznikiem nr 1 , w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Odpowiedź na konkurs ofert OLK2-902/K.O/11/2018 na wynajem pomieszczenia o pow. 20,3 m² z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego”. Oferty należy złożyć w terminie do 12.10.2018 roku do godz. 10:30 w pokoju nr 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Sokola 50. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2018 roku o godz. 10:00 w pokoju nr 116 w siedzibie Obwodu.

4.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę równą lub wyższą od ceny wywoławczej i oferta zostanie uznana za ważną.

5.      Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najkorzystniejszą stawkę czynszową netto dzierżawionej powierzchni.

6.      Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od daty doręczenia oferentowi umowy.

7.      Przetarg może być odwołany lub unieważniony  podania w każdym czasie. Odwołanie lub unieważnienie przetargu nie wymaga uzasadnienia. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pani Zielińska Magdalena tel: (41) 27 85 001 wew. 141 w godz. 8:00 – 13:30

8.      Oględziny pomieszczenia, mogą być dokonywane przez zainteresowanych w dni robocze w godz. od 8:00 do 13:00 po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.

9.      Ogłoszenie przetargu wraz z projektem umowy można pobrać ze strony internetowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ www.olkspzoz.pl i www.spskarzysko.bip.doc.pl oraz otrzymać w sekretariacie OLK SP ZOZ.

10.  Ogłoszenie, formularz ofertowy, projekt umowy stanowi integralną część postępowania przetargowego na najem pomieszczenia o powierzchni 20,3 m² z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego.    

 

         

  Z poważaniem

                                                                                                                  Dyrektor Obwodu Lecznictwa

                                                                                                    Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej

 

                                                                                                                       Mateusz Korzeniewski

 

                                                            http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2018/10/przetarg-na-wynajem-pomieszczenia.zip

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Skarżysko-Kamienna, dn. 25-09-2018 r.                                                                                                                                          

                                                                                                                                                     REGULAMIN PRZETARGU

                                                     na wynajem budynków, części budynków lub pomieszczeń przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

                         http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2018/09/Regulamin-przetargu.zip

OLK 2 – 902-Z.O/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                Skarżysko-Kamienna, dn. 05-09-2018 r.

 

Informacja o wybraniu OFERTY

na dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie depozytora kluczy wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz przeszkoleniem wskazanych przez Zamawiającego administratorów

                                              
                                         
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50
zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie zaproszenia ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

 SafeKey s.c.; Mateusz Lewczuk, Dawid Olszewski; ul. Francuska 8/1; 03-906 Warszawa

34 701,00

42 682,23

80

2

Protektor Polska. Jacek Bartkowiak; ul. Ostrobramska 5/1; 71-022 Szczecin

27 760,00

34 144,80

100

 

Wybrano ofertę Nr.2 - Protektor Polska. Jacek Bartkowiak; ul. Ostrobramska 5/1; 71-022 Szczecin

Kwota netto 27 760,00 zł., kwota brutto 34 144,80 zł.

 

                                                                                                       Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

    lek. Mateusz Korzeniewski

 

 

                                                                                                                                                                                                                          Skarżysko-Kamienna, dn. 14-08-2018r 

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE SKIEROWNE DO ZAMAWIAJĄCEGO

 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

OLK 2-902-Z.O/10/2018

 

 

 

Pytanie nr 1

W pkt 34 OPZ Zamawiający pisze „Programowanie kart dostępnych ze stanowiska administratora i/lub z szafki na klucze” Czy Zamawiający oczekuje dostawy nabiurkowego czytnika administratora ?

Tak. Zamawiający oczekuje dostawy nabiurkowego czytnika administratora z możliwością  programowania kart przy biurku administratora.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści złożenie w wyznaczonym terminie w formie e-mail ?

Nie. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w formie e-mail.

Pytanie nr 3

Zamawiający w OPZ określił, iż depozytor wykonany ma być zgodnie z normą PN-EN ISO 9001-2009. Norma ISO 9001:2009 nie dotyczy produktu, a jedynie jakości zarządzania firmą.

W związku z powyższym czy Zamawiający wykreśli powyższy zapis?

Tak. Zamawiający z OPZ wykreśli powyższy zapis.

Pytanie nr 4

Zamawiający w OPZ nie określił po czyjej stronie leży obowiązek poprowadzenia okablowania depozytora. W związku z powyższym proszę o podanie która ze stron będzie doprowadzała okablowanie ( LAN + zasilanie) do miejsca montażu depozytora.

Obowiązek położenia okablowania instalacji leży po stronie Wykonawcy. Odległość od serwerowni nie przekracza 15m.

Dyrektor Obwodu Lecznictwa  

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku - Kamiennej

 

 

Mateusz Korzeniewski

 

 

 

                                                                 

OLK2-902-Z.O/10/18                                                                                                                                                                  Skarżysko-Kamienna, dn. 01-08-2018r                                           

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie depozytora kluczy wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz przeszkoleniem wskazanych przez Zamawiającego administratorów, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią załączniki niniejszej umowy.                                        

 1. Zamawiający

     Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Skarżysku Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 1. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcą są:

Magdalena Zielińska tel. 41/27 85 001 wew.149; e-mail: m.zielinska@olkspzoz.pl

Wojcieszek Roman tel. 41/27 85 001 wew.141; e-mail: r.wojcieszek@olkspzoz.pl

 1. Tryb udzielania zamówienia

Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.) Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert zgodnie z  postanowieniami Działu V Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie depozytora kluczy wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz przeszkoleniem wskazanych przez Zamawiającego administratorów, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.

 1. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu
 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)      posiadania wiedzy i doświadczenia

·         o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 dostawy wraz z montażem i uruchomieniem depozytora kluczy.

b)      dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

·         o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.

 1. Dokumenty i oświadczenia jakie należy przedstawić w ofercie

1)      Parafowany opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

2)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 2

3)      Formularz cenowy oferty  – załącznik nr 3

4)      Oświadczenie – załącznik 4

5)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 5

 

6)      Wykaz zrealizowanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zamówienia (np. referencje, oświadczenia, protokoły odbioru) – załącznik nr 6

 

7)      Odpis z właściwego rejestru KRS lub centralnej  ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

8)      Certyfikaty i dokumenty:

- deklaracja zgodności CE wydana przez producenta depozytora,

- aktualny certyfikat ISO 9001 dla producenta depozytora,

- deklaracja producenta o dostępności części zamiennych do depozytora przez okres 5 lat po zakończeniu wdrożenia u Zamawiającego,

- pełna dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim.

 1. Termin wykonania zamówienia

21 dni od daty podpisania umowy

 1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty pisemne w zaklejonej i opieczętowanej  kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: „ Odpowiedź na zaproszenie  OLK 2 – 902 Z.O /10/18 ” należy przesłać lub złożyć w godzinach 7:00-13:30 od poniedziałku do piątku w sekretariacie pok. 116 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego, ul. Sokola 50, do dnia 3 września 2018 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 września 2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 116.

 

 1. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia

 1. Zamawiający odrzuci ofertę:
 1. Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu
 2. Złożonej w formie innej niż przewiduje prowadzona procedura
 3. Niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia
 4. Złożoną po terminie
 5. Do której nie zostaną dołączone parafowane wszystkie załączniki do oferty
 6. Do której nie zostaną dołączone wymagane certyfikaty, dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. V ppkt.8
 1. Pozostałe warunki w postępowaniu
 1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą zgodnie z załączonym projektem umowy (zał. nr 5 do zapytania ofertowego).
 2. W przypadku uchylania się od realizacji zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może wybrać ofertę kolejną bez przeprowadzenia ponownej oceny ofert.
 3. W przypadku złożenia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny.
 1. Postanowienia końcowe
 1. O wyniku postępowania Zlecający niezwłocznie zawiadamia wszystkich oferentów.
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do oferenta, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.
 3. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności

 

Z poważaniem

                                                                                                       lek. med. Mateusz Korzeniewski

                                                                                        Dyrektor OLK SP ZOZ  w Skarżysku-Kamiennej

 

 http://olkspzoz.pl/wp-content/uploads/2018/08/załącznik01.zip

 

OLK 2 – 902-K.O/08/2018                                                                                                                                                                                                                                                              Skarżysko-Kamienna, dn. 27-06-2018 r.

 

 

                                                                                             
                                       

                    

 

Informacja o wybraniu OFERTY

na sprzedaż wraz z dostawą biochemii, testów diagnostycznych, koagulologii, odczynników do aparatu ABX MICROS 60, sprzętu jednorazowego użytku i drobnych materiałów laboratoryjnych, odczynników do aparatu EASY LITE Na/K        

            
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej                                         w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50
zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie konkursu ofert na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż wraz z dostawą biochemii, testów diagnostycznych, koagulologii, odczynników do aparatu ABX MICROS 60, sprzętu jednorazowego użytku i drobnych materiałów laboratoryjnych, odczynników do aparatu EASY LITE Na/K do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 

PAKIET NR 1 – nie rozstrzygnięto

PAKIET NR 2 – nie rozstrzygnięto

PAKIET NR 3 – wybrano ofertę nr 2 – Kselmed S.C, Andrzej Kucharski, Piotr Kucharski, Wojciech Kucharski; ul. M. Konopnickiej; 86-300 Grudziądz

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

2

Kselmed S.C, Andrzej Kucharski, Piotr Kucharski, Wojciech Kucharski; ul. M. Konopnickiej; 86-300 Grudziądz

5 497,20

100

        

 

 

PAKIET NR 4 – nie rozstrzygnięto

PAKIET NR 5 – wybrano ofertę nr 1 – Medlab Products Sp. z o. o; ul. Gałczyńskiego 8; 05-090 Raszyn

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

Medlab Products Sp. z o. o;

ul. Gałczyńskiego 8; 05-090 Raszyn

 

7 128,00

100

 

PAKIET NR 6 – nie rozstrzygnięto

 

 

                                                                                                                 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa  

Kolejowego SP ZOZ 

w Skarżysku-Kamienna 

lek. med. Mateusz Korzeniewski                      

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

OLK2-902-K.O/08/18

Skarżysko-Kamienna, dnia 20-06-2018r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT W  KONKURSIE OFERT OLK-2-902-K.O/08/18 ORAZ O POPRAWIENIU SPECYFIKACJI PAKIETU NR 5 ZAŁĄCZNIKA NR.1 –SPECYFIKACJA PRZDMIOTU ZAMÓWIENIA UMIESZCZONEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ DNIA 12-06-2018r.

 

 

 

Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej zawiadamia, że zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert w konkursie OLK 2-902-K.O/08/18 w związku z omyłkami w specyfikacji przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 5 umieszczenego na stronach internetowych załącznik nr 1 „specyfikacja przedmiotu zamówienia”. Zamieszczony na stronach internetowych załącznik zawierał oczywiste omyłki spowodowane przesunięciem się wierszy w kolumnie specyfikacja. Nowy termin składania ofert ustalony został na dzień 26.06.2018 r. (godzina bez zmian). W związku z tym otwarcie ofert nastąpi dnia 26-06-2018 r o godz. 10:30.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Z poważaniem

    Dyrektor Obwodu Lecznictwa  

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski

 

 

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE SKIEROWNE DO ZAMAWIAJĄCEGO

 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

OLK 2-902-K.O/08/2018

 

 

 

Pytania dotyczące SIWZ:

1.      Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Tak. Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku.

2.      Czy w formularzu ofertowym, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie zapisów dotyczących tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę, pozostałe części zostaną usunięte?

W formularzu ofertowym Zamawiający pozostawi tylko te zapisy, które będą dotyczyły zadań (pakietów) na które Wykonawca złoży ofertę.

Pytania dotyczące projektu umowy:

Dotyczy  §7  ust.1  C)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „10% niezrealizowanej wartości zamówienia, o której mowa w §3”

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis §7 ust.1 C) umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od  niezrealizowanej wartości umowy.

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Dotyczy  §7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczenie kar umownych od wartości netto  ?

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

 Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia z PAKIETU NR 5:

1.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpowiednie przeliczenie i zaokrąglenie w górę potrzebnej ilości asortymentu ze względu na ilość szt. asortymentu w opakowaniach jednostkowym, przy zachowaniu jak najkorzystniejszej ceny.

Tak. Zamawiający wyrazi zgodę na odpowiednie przeliczenie i zaokrąglenie w górę potrzebnej ilości asortymentu ze względu na ilość szt. asortymentu w opakowaniach jednostkowym, przy zachowaniu jak najkorzystniejszej ceny z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie 1 do poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek z fluorkiem sodu?

Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek z fluorkiem sodu.

Pytanie 2 do poz. 3

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na wyłączenie pozycji do innego pakietu?

Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie pozycji do innego pakietu

Pytanie 1 do poz. 8 i 9

Prosimy o sprecyzowanie szacowanej ilości końcówek, ponieważ brakuje danej wartości w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający potrzebuje 4000szt. asortymentu z poz. 8 i 2000szt. z poz. 9.

Pytanie 1 do poz. 8 i 9 oraz 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę szacowanej ilości wymienionych końcówek na 1000 szt. ze względu na taką ilość w opakowaniu ?

Tak. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę szacowanej ilości wymienionych końcówek na 1000 szt. ze względu na taką ilość w opakowaniu

Pytanie 1 do poz. 13

Czy Przedmiotem poz. 13 są probówki czy kuwety, gdyż opis w kolumnie przedmiotu zamówienia i kolumnie specyfikacji jest rozbieżny ?

Przedmiotem poz. 13 są probówki.

Pytanie 1 do poz. 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek o wym. 16x105mm?

Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek o wym. 16x105mm

Pytanie 2 do poz. 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek ze znacznikiem?

Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek ze znacznikiem

Pytanie 3 do poz. 14

Co Zamawiający rozumie poprzez specyfikacje „igła 2,4 mm” dotycząca probówek stożkowych, o pojemności około 10ml ? Czy w specyfikacji nie doszło do omyłki ?

W specyfikacji doszło do omyłki poprzez przesunięcie wierszy w kolumnie specyfikacja. Igła 2,4mm dotyczy przedmiotu w poz. 12.

Pytanie 1 do poz. 17

O jakich wymiarach szkiełek nakrywkowych Zamawiający oczekuje, gdyż opis w kolumnie specyfikacji wskazuje na szkiełka podstawowe ?

Zamawiający oczekuje szkiełek nakrywkowych o wymiarach 76x26x1mm.

Pytanie 1 do poz. 15, 16 i 17

Zwracam się z prośbą o poprawienie oczywistych błędów w specyfikacji asortymentu, które wprowadzają w błąd i niepozwalaną jednoznacznie dobrać produktów pod potrzeby Zamawiającego.  Np. w pozycji wymiary szkiełek „16x105 ml”

Zamawiający poprawił oczywiste błędy w specyfikacji asortymentu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Dyrektor Obwodu Lecznictwa  

                                                                                                                                                                                                                                                                       Kolejowego SP ZOZ

                                                                                                                                                                                                                                                                           w Skarżysku-Kamiennej   

                                                                                                                                                                                                                                                                       Mateusz Korzeniewski

 

 

 

 

                                                                 

OLK2-902-K.O/08/18                                                                                                                                                                                               Skarżysko-Kamienna, dn. 12-06-2018r

 

 

OGŁOSZENIE

                                 
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu na sprzedaż wraz z dostawą biochemii (Pakiet nr 1), testów diagnostycznych (pakiet nr 2), koagulologii (pakiet nr 3), odczynników do aparatu ABX MICROS 60 (pakiet nr 4), sprzętu jednorazowego użytku i drobnych materiałów laboratoryjnych (pakiet nr 5), odczynników do aparatu EASY LITE Na/K (pakiet nr 6),  zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 - prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Część I ogólna.

 

 1. Zamawiający:

     Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Skarżysku Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 1. Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie : Roman Wojcieszek  tel: 41/27 85 001 wew. 149; e-mail: r.wojcieszek@olkspzoz.pl

Uprawnionym do udzielania informacji wykonawcom proceduralnie jest: Magdalena Zielińska tel. 41/27 85 001 wew.141; e-mail: m.zielinska@olkspzoz.pl

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00
 2. Oferta powinna zawierać:

1)      Parafowaną i podpisaną specyfikację przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 2

3)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy oferty  – załącznik nr 3

4)      Podpisaną zgodę przetwarzania danych osobowych ( w przypadku osób fizycznych) – zał. 4

 5)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 5

6)      Odpis z właściwego rejestru KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 5. Zamawiający odpowiada na pytania do 3 dni przed otwarciem ofert.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

 1. Oferty pisemne w zaklejonej i opieczętowanej  kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: „ Odpowiedź na konkurs ofert OLK 2 – 902 K.O /08/18 ” należy przesłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 ( w godz. 7:00 – 13:00) w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego, ul. Sokola 50, do dnia 25-06-2018 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25-06-2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 116.

Część III. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego.

Część IV. Postanowienia końcowe

 1. O wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich oferentów.
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do oferenta, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.
 3. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

                                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                                                           lek. med. Ireneusz Syryjczyk

                                                                                                                                                                                                                                          Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa

                                                                                                                                                                                                                                               w Skarżysku-Kamiennej

OLK 2 – 902-K.O/07/2018                                                                                                                                                                                                                                               Skarżysko-Kamienna, dn. 11-06-2018 r.

 

 

                                                                                             
                                       

                    

 

Informacja o wybraniu OFERTY

Pakiet nR 1 i NR 6

na sprzedaż i dostawę sprzętu jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji, materiałów opatrunkowych

                     
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej                                         w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50
zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie konkursu ofert na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż i dostawę sprzętu jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji, materiałów opatrunkowych do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 

PAKIET NR 1 – wybrano ofertę nr 6 – SIS-MED. Sp. z o. o , ul. Kolumny 226 lok.1, 93-613 Łódź

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

2

Konsorcjum w składzie: Citonet-Kraków Sp. z o.o (Lider),ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (Członek), ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

10876,78

92

4

SIS-MED. Sp. z o. o , ul. Kolumny 226 lok.1, 93-613 Łódź

10075,32

 100

           

 

 PAKIET NR 6 – wybrano ofertę nr 6 – ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

6

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

 

20 424,16

100,00

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      Z poważaniem:

 

                                                                                                                                                                                                                                                         Dyrektor

                                                                                                                                                                                                                                                                                              lek. Ireneusz Syryjczyk

                                                                     Zastępca ds. lecznictwa                               

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

OLK 2 – 902-K.O/07/2018                                                                                                                                                                                                                                     Skarżysko-Kamienna, dn. 07-06-2018 r.

 

 

                                                                                             
                                       

                    

 

Informacja o wybraniu OFERTY

na sprzedaż i dostawę sprzętu jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji, materiałów opatrunkowych

                     
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50
zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie konkursu ofert na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż i dostawę sprzętu jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji, materiałów opatrunkowych do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 

PAKIET NR 1 – nie rozstrzygnięto

 

PAKIET NR 2 – wybrano ofertę nr 6 – ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

6

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój,

9585,43

100

        

 

 

PAKIET NR 3 – wybrano ofertę nr 6 – ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

6

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

 

20 424,16

100,00

 

 

PAKIET NR 4 – wybrano ofertę nr 3 – POLMIL Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

3

POLMIL Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

 

1 766,88

100

4

SIS-MED. Sp. z o. o , ul. Kolumny 226 lok.1, 93-613 Łódź

1 876,50

94

6

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

 

1 900,80

92

 

 

PAKIET NR 5 – wybrano ofertę nr 2 - ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

2

ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

 

14 242,87

100,00

 

PAKIET NR 6 – nie rozstrzygnięto

 

PAKIET NR 7 – wybrano ofertę nr 4 - SIS-MED. Sp. z o. o , ul. Kolumny 226 lok.1, 93-613 Łódź

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

SIS-MED. Sp. z o. o , ul. Kolumny 226 lok.1, 93-613 Łódź

2 055,24

100

6

Konsorcjum w składzie: Urtica Sp. z o. o – Lider / PGF S.A; ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław / ul. Zbąszyńska 3,91-342 Łódź

2 138,40

96

 

 

 

 

                                                                                                                Z poważaniem: 

DYREKTOR:     

 

lek. Ireneusz Syryjczyk

Zastępca ds. lecznictwa

 

OLK 2-902-K.O/07/2018                                                                                                                                                                                                                             Skarżysko-Kamienna, dn. 30-05-2018r.

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE SKIEROWNE DO ZAMAWIAJĄCEGO

DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI, MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAOWEGO UŻYTKU-GINEKOLOGIA, RĘKAWICZEK, IGIEŁ I STRZYKAWEK, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI RAN I BŁON ŚLUZOWYCH

CZĘŚĆ II

 

Pytanie 1, Pakiet 1 poz. 13,14,33,34,35,36

Prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do odrębnego pakietu w celu umożliwienia sporządzenia konkurencyjnej oferty dla pakietu nr 1?

Zamawiający nie wyraża zgody na inny / dodatkowy podział pakietów. Oferta

musi posiadać pełny asortyment. Brak jakiejkolwiek pozycji lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 Pytanie 2, Pakiet 1 poz. 13,14

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie zanurzenia 8-10 sek., czas wiązania 5-6min?

Tak. Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie zanurzenia 8-10 sek., czas wiązania 5-6min.

Pytanie 3, Pakiet 1 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści podkład pod gips pakowany a’6szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Tak. Zamawiający dopuści podkład pod gips pakowany a’6szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 4, Pakiet 1 poz. 19,20          

Prosimy o dopuszczenie przylepców bez dodatku tlenku cynku?

Nie. Zamawiający nie dopuszcza przylepców bez dodatku tlenku cynku.

Pytanie 5, Pakiet 1 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’24szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Tak. Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’24szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. 

Pytanie 6, Pakiet 1 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Tak. Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. 

Pytanie 7, Pakiet 1 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a’12szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Tak. Zamawiający dopuści plaster pakowany a’12szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. 

Pytanie 8, Pakiet 1 poz. 23    

Prosimy o dopuszczenie przylepców zastępujących nici wykonanych z wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond pokryte klejem akrylowym?

Tak. Zamawiający dopuszcza przylepiec zastępujący nici, wykonany z wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond pokryty klejem akrylowym. 

Pytanie 9, Pakiet 1 poz. 26    

Prosimy o dopuszczenie serwety o wym. 45cm x 45cm?

Tak. Zamawiający dopuszcza serwetę o wym. 45cm x 45cm. 

Pytanie 10, Pakiet 1 poz. 26

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową laminowaną (włóknina + folia PE)?

Tak. Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową laminowaną (włóknina + folia PE). 

Pytanie 11, Pakiet 1 poz. 26

Czy Zamawiający dopuści serwetę z hydrofilowej gazy bawełnianej pakowanej a’2szt bądź a’5szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Nie. Zamawiający nie dopuści serwety z hydrofilowej gazy bawełnianej pakowanej a’2szt bądź a’5szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. 

Pytanie 12, Pakiet 1 poz. 27,28

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Tak. Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. 

Pytanie 13, Pakiet 1 poz. 29

Czy Zamawiający dopuści opatrunek oczny w rozmiarze 5,5cm x7,5cm?

Tak. Zamawiający dopuści opatrunek oczny w rozmiarze 5,5cm x7,5cm. 

Pytanie 14, Pakiet 1 poz. 37  

Prosimy o dopuszczenie serwety o wym. 45cm x 75cm z otworem 6x8cm?

Nie. Zamawiający nie dopuści serwety o wym. 45cm x 75cm z otworem 6x8cm. 

Pytanie 15, Pakiet 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=144szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuści podanie ceny za op=144szt z przeliczeniem zamawianej ilości. 

Pytanie 16, Pakiet 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie torebki papierowo-foliowej w rozmiarze 140x280 mm?

Nie. Zamawiający nie dopuszcza torebki papierowo-foliowej w rozmiarze 140x280 mm. 

Pytanie 17, Pakiet 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie torebki papierowo-foliowej w rozmiarze 190x330 mm?

Nie. Zamawiający nie dopuszcza torebki papierowo-foliowej w rozmiarze 190x330 mm. 

Pytanie 18, Pakiet 3, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła z flizeliny o szerokości 50 cm, w roli o długości 300 m?

Nie. Zamawiający nie dopuści prześcieradła z flizeliny o szerokości 50 cm, w roli o długości 300 m

Pytanie 19, Pakiet 3, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu celulozowego na roli z perforacją co 50 cm?

Tak. Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu celulozowego na roli z perforacją co 50 cm. 

Pytanie 20, Pakiet 3, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu wykonanego z jednej warstwy celulozy oraz jednej warstwy folii w rozmiarze 50 cm x 50 mb z perforacją co 38 cm?

Nie. Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu wykonanego z jednej warstwy celulozy oraz jednej warstwy folii w rozmiarze 50 cm x 50 mb z perforacją co 38 cm. 

Pytanie 21, Pakiet 3, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o pojemności 0,7l owalny, o wymiarach: Owal 100x55 mm (DxS), wysokość całkowita 120 mm, otwór wrzutowy 37 mm, wykonany z polipropylenu, wyposażony w etykiety ostrzegawcze z napisem „Uwaga! Materiał zakaźny” oraz miejscem na informacje zgodnie z wymaganiami? 

Tak. Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o pojemności 0,7l owalny, o wymiarach: Owal 100x55 mm (DxS), wysokość całkowita 120 mm, otwór wrzutowy 37 mm, wykonany z polipropylenu, wyposażony w etykiety ostrzegawcze z napisem „Uwaga! Materiał zakaźny” oraz miejscem na informacje zgodnie z wymaganiami. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ 

Pytanie 22, Pakiet 3, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści opaskę uciskową wyłącznie w kolorze niebieskim, na opakowaniu napisy w języku polski, bez graficznej instrukcji obsługi?

Tak. Zamawiający dopuści opaskę uciskową wyłącznie w kolorze niebieskim, na opakowaniu napisy w języku polski, bez graficznej instrukcji obsługi. 

Pytanie 23, Pakiet 3, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści wskaźnik paskowy pakowany po 250 sztuk?

Nie. Zamawiający dopuści wskaźnik paskowy pakowany po 250 sztuk. 

Pytanie 24, Pakiet 3, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z PTFE wolne od lateksu i PCV, z portem bocznym, z korkiem zamykanym mechanicznie, z 2 liniami RTG, korek luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, sterylne opakowanie, w rozmiarze: 22G 0,9x25 mm, przepływ 36 ml/min, 20G 1,1x32 mm, przepływ 60 ml/min, 18G 1,3x45, przepływ 90 ml/min, 17G 1,5x45, przepływ 142 ml/min, 16G 1,7x45, przepływ 200 ml/min?

Tak. Zamawiający dopuści kaniule wykonane z PTFE wolne od lateksu i PCV, z portem bocznym, z korkiem zamykanym mechanicznie, z 2 liniami RTG, korek luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, sterylne opakowanie, w rozmiarze: 22G 0,9x25 mm, przepływ 36 ml/min, 20G 1,1x32 mm, przepływ 60 ml/min, 18G 1,3x45, przepływ 90 ml/min, 17G 1,5x45, przepływ 142 ml/min, 16G 1,7x45, przepływ 200 ml/min. 

Pytanie 25, Pakiet 3, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliretanu wolne od lateksu i PCV, z portem bocznym, z korkiem samodomykającym się, z 6 liniami RTG, z filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, sterylne opakowanie, w rozmiarze: 22G 0,9x25 mm, przepływ 36 ml/min, 20G 1,1x32 mm, przepływ 65 ml/min, 18G 1,3x45, przepływ 95 ml/min, 17G 1,5x45, przepływ 142 ml/min, 16G 1,7x45, przepływ 200 ml/min?

Tak. Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliretanu wolne od lateksu i PCV, z portem bocznym, z korkiem samodomykającym się, z 6 liniami RTG, z filtrem hydrofobowym, korek luer-lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi, ze skrzydełkami, sterylne opakowanie, w rozmiarze: 22G 0,9x25 mm, przepływ 36 ml/min, 20G 1,1x32 mm, przepływ 65 ml/min, 18G 1,3x45, przepływ 95 ml/min, 17G 1,5x45, przepływ 142 ml/min, 16G 1,7x45, przepływ 200 ml/min. 

Pytanie 26, Pakiet 3, pozycja 29,30

 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 29 i 30 z pakietu nr 3 do osobnego zadania. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Zamawiający nie wyraża zgody na inny / dodatkowy podział pakietów. Oferta

musi posiadać pełny asortyment. Brak jakiejkolwiek pozycji lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

Pytanie 27, Pakiet 3, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500 ml, skalowany co 100 ml, od 100-1500 ml jedna skala, wyposażony w specjalne otwory, które umożliwiają zamknięcie worka po użyciu a tym samym uniemożliwiają wydostanie się treści i zapachu, z plastikowym okrągłym uchwytem?

Tak. Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500 ml, skalowany co 100 ml, od 100-1500 ml jedna skala, wyposażony w specjalne otwory, które umożliwiają zamknięcie worka po użyciu a tym samym uniemożliwiają wydostanie się treści i zapachu, z plastikowym okrągłym uchwytem.  

Pytanie 28, Pakiet 3, pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu o pojemności 2000ml?

Tak. Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu o pojemności 2000ml.

Pytanie 29, Pakiet 3, pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz o pojemności  w zakresie 100-120 ml?

Zamawiający dopuści pojemnik na mocz o pojemności  w zakresie 100-120 ml

Pytanie 30, Pakiet 1, pozycja 1
Czy Zamawiający Wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 1 i dopuści:
Gaziki z włókniny złożony: 4cm x 4,5cm, rozłożony: 12x12,5cm x 100 szt. niejałowe, 9-warstwowe, 70g/m2?

Zamawiający nie wyraża zgody na inny / dodatkowy podział pakietów. Oferta

musi posiadać pełny asortyment. Brak jakiejkolwiek pozycji lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Pytanie 31, Pakiet 1, pozycja 2
Czy Zamawiający Wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 2 i dopuści:
Gaziki z włókniny złożony: 4cm x 4,5cm, rozłożony: 12x12,5cm x 100 szt. niejałowe, 9-warstwowe, 70g/m2.?

Zamawiający nie wyraża zgody na inny / dodatkowy podział pakietów. Oferta

musi posiadać pełny asortyment. Brak jakiejkolwiek pozycji lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Pytanie 32, Pakiet 1, pozycja 3
Czy Zamawiający Wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 3 i dopuści:
Gaziki z włókniny złożony: 4cm x 4,5cm, rozłożony: 12x12,5cm x 100 szt. niejałowe, 9-warstwowe, 70g/m2.?
Zamawiający nie wyraża zgody na inny / dodatkowy podział pakietów. Oferta

musi posiadać pełny asortyment. Brak jakiejkolwiek pozycji lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.


Pytanie 33, Pakiet 2, pozycja 9
Czy Zamawiający Wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 9?
Zamawiający nie wyraża zgody na inny / dodatkowy podział pakietów. Oferta

musi posiadać pełny asortyment. Brak jakiejkolwiek pozycji lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Pytanie 34, Pakiet 2, pozycja 10-11
Czy Zamawiający Wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 2 poz. 10 i 11 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
lub
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni.  Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
Zamawiający nie wyraża zgody na inny / dodatkowy podział pakietów. Oferta

musi posiadać pełny asortyment. Brak jakiejkolwiek pozycji lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Pytanie 35, Pakiet 2, pozycja 12-13
Czy Zamawiający Wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 2 poz. 12 i 13 i dopuści:

Chusteczki rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5 minut (13727, 13624, 14476) lub Chusteczki rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5 minut (13727, 13624, 14476).

Zamawiający nie wyraża zgody na inny / dodatkowy podział pakietów. Oferta

musi posiadać pełny asortyment. Brak jakiejkolwiek pozycji lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

Pytanie 36, Pakiet nr 1 poz. 19-20

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na kleju kauczukowym z dodatkiem tlenku cynku?

Tak. Zamawiający dopuści przylepiec na kleju kauczukowym z dodatkiem tlenku cynku

 

Pytanie 37, Pakiet nr 1 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozm. 6 x 75 mm a 50 szt., przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Tak. Zamawiający dopuści przylepiec w rozm. 6 x 75 mm a 50 szt., przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ 

 

Pytanie 38, Pakiet nr 1 poz. 27:

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul w rozm. 8 x 5,8 cm, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Tak. Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul w rozm. 8 x 5,8 cm, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ

 

Pytanie 39, Pakiet nr 1 poz. 33:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania  zawierający: 5 szt. tupferów 20cm x 20 cm, serweta podfoliowana 42 g/m2 rozm. 50 x 60 cm. Zestaw zapakowany w twardy blister, Elementy poza twardym blistrem w worku foliowym: strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną, strzykawka wypełniona lubrykantem, roztwór Octenilin w saszetce, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Nie. Zamawiający nie dopuści zestawu do cewnikowania  zawierający: 5 szt. tupferów 20cm x 20 cm, serweta podfoliowana 42 g/m2 rozm. 50 x 60 cm. Zestaw zapakowany w twardy blister, Elementy poza twardym blistrem w worku foliowym: strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną, strzykawka wypełniona lubrykantem, roztwór Octenilin w saszetce, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ

Pytanie 40, Pakiet nr 6, poz. 11-14

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z kontrastującym tłokiem w kolorze mlecznym? Zwłaszcza, że w strzykawkach trzyczęściowym tłok zakończony jest czarną bezlateksową gumką i łatwo dostrzec pojemność. Tłok nie musi być innego koloru niż cylinder, jak ma to miejsce w strzykawkach dwuczęściowych. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zamawiający dopuści strzykawki z kontrastującym tłokiem w kolorze mlecznym? Zwłaszcza, że w strzykawkach trzyczęściowym tłok zakończony jest czarną bezlateksową gumką i łatwo dostrzec pojemność. Tłok nie musi być innego koloru niż cylinder, jak ma to miejsce w strzykawkach dwuczęściowych. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Pytanie 41, Pakiet nr 6, poz. 11-14

Proszę o odstąpienie od kodowania kolorystycznego opakowań strzykawek w zależności od koloru. Opakowanie jednostkowe oraz zbiorcze jest bardzo wyraźnie oznaczone rozmiarem cyfrowo. Nie istnieje żaden międzynarodowy kod kolorów strzykawek nałożony jakimikolwiek wytycznymi ustawy albo standardów ISO.

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od kodowania kolorystycznego opakowań strzykawek w zależności od koloru. 

Pytanie 42, Pakiet nr 6, poz. 14

Proszę o dopuszczenie strzykawki skalowanych co 1 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza strzykawki skalowane co 1 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Pytanie dot. projektu umowy:

             Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści realizację dostaw do godz. 15:00 (par. 6)?

Zamawiający dopuści realizację dostaw do godz. 15:00 (par. 6)

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna w par. 7 ust. 1 pkt c) wynosiła 10% wartości zamówienia o której mowa w par. 3?

Zamawiający nie wyraża zgody, aby kara umowna w par. 7 ust. 1 pkt c) wynosiła 10% wartości zamówienia o której mowa w par. 3

             Pytanie 3

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Zamawiający informuje, że terminy podane w par. 8 i 9 projektu umowy odnoszą się do dni kalendarzowych, natomiast terminy zawarte w par. 6 odnoszą się do dni roboczych, tj. dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

Pytanie 4

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Wykonawca będzie uprawniony do dostarczenia zamienników o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie jedynie za zgodą Zamawiającego.

 

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwała mu w przypadku trzykrotnego  uchybienia (par. 8)?

Zgodnie z par. 8 projektu umowy Zamawiający nie wyrazi zgody, aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w przypadku trzykrotnego  uchybienia. 

 

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa  

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski

 

OLK 2 – 902-K.O/06/2018                                                                                                                                                                                                 Skarżysko-Kamienna, dn. 29-05-2018 r.

 

Informacja o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ PRZYSTAWKI BIOPSYJNEJ

                                                                  
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50
zawiadamia, że unieważnia postępowanie na zakup wraz z dostawą przystawki biopsyjnej. Na zakup wraz z dostawą przystawki biopsyjnej wpłynęła jedna oferta. Oferta firmy MDS Cardio Sp. zo. o, ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

                                                                                                       Dyrektor OLK SP ZOZ

 

w Skarżysku-Kamiennej

 

    lek. Mateusz Korzeniewski

 

 

OLK 2-902-K.O/07/2018                                                                                                                                                                                                                                                      Skarżysko-Kamienna, dn. 28-05-2018r.

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE SKIEROWNE DO ZAMAWIAJĄCEGO

DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI, MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAOWEGO UŻYTKU-GINEKOLOGIA, RĘKAWICZEK, IGIEŁ I STRZYKAWEK, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI RAN I BŁON ŚLUZOWYCH

 

Pytanie 1, Pakiet nr 1, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści kompres jałowy włókninowy 30g/m² - 4 warstwowy, pozostałe wymagania bez zmian?

Nie. Zamawiający nie dopuszcza kompresów 30g/m² - 4 warstwowych.


Pytanie 2, Pakiet nr 1, poz. 1-12, 31-32,38

Prosimy o wydzielenie poz. 1-12, 31-32,38 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Zamawiający nie wyraża zgody na inny / dodatkowy podział pakietów. Oferta

musi posiadać pełny asortyment. Brak jakiejkolwiek pozycji lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

Pytanie 3, Pakiet nr 3, poz. 9, 18-22, 24-25, 31, 43-45

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie nr 3 wydzieli pozycje: 9, 18-22, 24-25, 31, 43-45 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym miał wybór pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Zamawiający nie wyraża zgody na inny / dodatkowy podział pakietów. Oferta

musi posiadać pełny asortyment. Brak jakiejkolwiek pozycji lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

Pytanie 4, Pakiet nr 3, poz. 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

 

Pytanie 5, Pakiet nr 3, poz. 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Tak. Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

 

Pytanie 6, Pakiet nr 3, poz. 22

Czy Zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Nie. Zamawiający nie wymaga fartucha włókninowego z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem.

 

Pytanie 7, Pakiet nr 3, poz. 31

Czy Zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane z folii w kolorze mlecznym, z skalą co 100 ml, skala do 1,5l, zakończony obręczą plastikową bez lateksu i pvc w systemie „okręć i zamknij”, z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

Tak. Zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane z folii w kolorze mlecznym, z skalą co 100 ml, skala do 1,5l, zakończony obręczą plastikową bez lateksu i pcv w systemie „okręć i zamknij”, z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku.

 

Pytanie 8, Pakiet nr 3, poz. 45

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym?

Nie. Zamawiający nie dopuszcza przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym.

 

Pytanie 9, Pakiet nr 3, poz. 43

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100ml?

Tak. Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie 10, Pakiet nr 3, poz. 29-30

Czy nie zaistniała omyłka i Zamawiający miał na myśli podstawkę i tackę kompatybilną z pojemnikiem 0,7l z pozycji 17?
Zamawiający miał na myśli podstawkę i tackę kompatybilną z pojemnikiem 0,7l z pozycji 17

 

Pytanie 11, Pakiet nr 3, poz. 32-35

Czy Zamawiający dopuści cewnik lateksowy 2 drożny z balonem, powleczony silikonem, sterylny, uniwersalne zakończenie cewnika pasuje do standardowych łączników w workach na mocz, wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu odpornego na załamania i skręcenia, atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego, wyposażony w dwa otwory boczne o łagodnie wyoblonych krawędziach. Pakowany pojedynczo.

Tak. Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie 12, Pakiet nr 3, poz. 43

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do zbiórki moczu o pojemności 2000ml. Pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający  dopuszcza worek do zbiórki moczu o pojemności 2000ml. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 13, Pakiet nr 4, poz. 1-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

 

Pytanie 14, Pakiet nr 4, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

              

Pytanie 15, Pakiet nr 6, poz. 1-14

Czy ilości podane w formularzu, to ilości opakowań po 100 sztuk w opakowaniu?

Tak. Ilości podane w formularzu, to ilości opakowań po 100 sztuk w opakowaniu.

 

Pytanie 16, Pakiet nr 6, poz. 14

Proszę o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 50 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

 

Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane po 50 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

 

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa  

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski

 

 Skarżysko-Kamienna, dn. 25-05-2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej

Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej

OLK2-902-K.O/07/18                                                                                                                                                                                                                        Skarżysko-Kamienna, dn. 21-05-2018r

 

OGŁOSZENIE

                                 
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu na sprzedaż wraz z dostawą materiałó
w opatrunkowych(Pakiet nr 1), środków do dezynfekcji (pakiet nr 2), materiałów medycznych jednorazowego użytku (pakiet nr 3), materiałów medycznych jednorazowego użytku - ginekologia (pakiet nr 4), rękawiczek (pakiet nr 5), igieł i strzykawek (pakiet nr 6), środków do dezynfekcji ran i błon śluzowych (pakiet nr 7)  zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 - prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Część I ogólna.

 1. Zamawiający:

     Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Skarżysku Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 1. Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie : Roman Wojcieszek  tel: 41/27 85 001 wew. 149; e-mail: r.wojcieszek@olkspzoz.pl

Uprawnionym do udzielania informacji wykonawcom proceduralnie jest: Magdalena Zielińska tel. 41/27 85 001 wew.141; e-mail: m.zielinska@olkspzoz.pl

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00
 2. Oferta powinna zawierać:

1)      Parafowaną i podpisaną specyfikację przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 2

3)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy oferty  – załącznik nr 3

4)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4

5)      Podpisane oświadczenie ( w przypadku osób fizycznych) – zał. 5

6)      Odpis z właściwego rejestru KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety.
 2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków Zamawiającego.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 5. Zamawiający odpowiada na pytania do 3 dni przed otwarciem ofert.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

 1. Oferty pisemne w zaklejonej i opieczętowanej  kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: „ Odpowiedź na konkurs ofert OLK 2 – 902 K.O /07/18 ” należy przesłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 ( w godz. 7:00 – 13:00) w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego, ul. Sokola 50, do dnia 04-06-2018 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04-06-2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 116.

Część III. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia, przy czym skutki niewłaściwego zastosowania podatku VAT obciążają Sprzedającego.

Część IV. Postanowienia końcowe

 1. O wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich oferentów.
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do oferenta, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.
 3. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Z poważaniem

                                                                                                       lek. med. Mateusz Korzeniewski

                                                                                                                 Dyrektor OLK SP ZOZ

                                                                                                              w Skarżysku-Kamiennej

OLK 2 – 902-K.O/05/18                                                                                                                                                                                     Skarżysko-Kamienna, dn. 18-05-2018 r.

 

 Informacja o wybraniu Najkorzystniejszej OFERTY

na SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW BIUROWYCH

ORAZ

PŁYT CD-R

                                             
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej ul. Sokola 50
zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie konkursu ofert na podstawie Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych oraz płyt CD-R do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej wybrano najkorzystniejszą ofertę n/w firm :

 

PAKIET NR 1 – Materiały biurowe

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

Hurtownia ARTPIS; Kostomłoty Pierwsze, ul. Podmiejska 15; 26-085 Miedziana Góra

8 014,34

9 857,64

97

2

Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna; ul. Zagórska 118; 25-346 Kielce

9 812,45

12 069,31

79

3

Complete Dorota Wróbel; ul. Rzemieślnicza 1; 26-110 Skarżysko-Kamienna

7 807,53

9 603,26

100

4

Konkret Plus Leszek Ozioro; ul. Chałubińskiego 44; 25-619 Kielce

9 147,89

11 251,90

85

5

PHU Best Jerzy Kowalczyk; ul. Sokola 21 A; 26-110 Skarżysko-Kamienna

8 230,60

10 123,64

94

 

PAKIET NR 2 – Płyty CD-R

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

2

Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna; ul. Zagórska 118; 25-346 Kielce

4 500,00

5 535,00

44

3

Complete Dorota Wróbel; ul. Rzemieślnicza 1; 26-110 Skarżysko-Kamienna

2 000,00

2 460,00

100

4

Konkret Plus Leszek Ozioro; ul. Chałubińskiego 44; 25-619 Kielce

2 365,50

2 909,57

84

5

PHU Best Jerzy Kowalczyk; ul. Sokola 21 A; 26-110 Skarżysko-Kamienna

2 150,00

2 644,60

93

 

Na poszczególne pakiety wybrano oferty:

PAKIET NR 1  – oferta nr 3 - Complete Dorota Wróbel; ul. Rzemieślnicza 1; 26-110 Skarżysko-Kamienna

PAKIET NR 2  – oferta nr 3 - Complete Dorota Wróbel; ul. Rzemieślnicza 1; 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

 

Dyrektor OLK SP ZOZ

lek. Mateusz Korzeniewski

w Skarżysku-Kamiennej

OLK2-902-K.O/06/18                                                                                                                                                                  Skarżysko-Kamienna, dn. 18-05-2018 r.

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE SKIEROWANE DO ZAMAWIAJĄCEGO

 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

OLK 2-902-K.O/06/2018

 

 

 

Pytanie nr 1

Jakiego producenta jest głowica EC9-4?

Zamawiający odpowiada, że producentem głowicy EC9-4 jest firma Simens.

 

Pytanie nr 2

Jaki system jest używany z głowicą EC9-4?

Zamawiający odpowiada, że z głowicą EC9-4 jest używany system aparatu Acuson X150 i Acuson X300  do badań urologicznych.

 

 

 

Z poważaniem

Dyrektor Obwodu Lecznictwa  

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

 

lek. med. Mateusz Korzeniewski

 

OLK2-902-K.O/06/18                                                                                                                                                                  Skarżysko-Kamienna, dn. 14-05-2018 r.

OGŁOSZENIE

                                                 
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu na zakup wraz z dostawą przystawki biopsyjnej, zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 - prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

Część I ogólna.

 1. Zlecający:

     Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Skarżysku Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 1. Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie : Roman Wojcieszek tel: 41/27 85 001 wew. 149; e-mail: r.wojcieszek@olkspzoz.pl

Uprawnionym do udzielania informacji wykonawcom proceduralnie jest: Magdalena Zielińska tel. 41/27 85 001 wew.149; e-mail: m.zielinska@olkspzoz.pl

 

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

 

 1. Termin realizacji zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy, realizacja dostawy tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00
 2. Oferta powinna zawierać:

1)      Zestawienie parametrów i warunków technicznych – załącznik nr 1

2)      Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2

3)      Formularz cenowy oferty  – załącznik nr 3

4)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4

5)      Odpis z właściwego rejestru KRS lub centralnej  ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 1. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę.
 2. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków zamawiającego.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 4. Zamawiający odpowiada na pytania do 3 dni przed otwarciem ofert.
 5. Oferty pisemne w zaklejonej i opieczętowanej  kopercie zaopatrzonej w adres Zamawiającego zawierającą opis: „ Odpowiedź na konkurs ofert OLK 2 – 902 K.O /06/18 ” należy przesłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 w godz. 7:00-13:30 w siedzibie Obwodu Lecznictwa Kolejowego, ul. Sokola 50, do dnia 24 maja 2018 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 maj 2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. 116.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Część III. Kryteria oceny i wybór oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena brutto za przedmiot zamówienia

Część IV. Postanowienia końcowe

 

 1. O wyniku postępowania Zlecający niezwłocznie zawiadamia wszystkich oferentów.
 2. Zawiadomienie o wyborze oferty skierowane do oferenta, którego oferta została wybrana będzie zawierać dodatkowo wskazanie terminu zawarcia umowy.
 3. Cena zaoferowana będzie ceną umowy.
 4. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

                                                                                                                                                                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                       lek. med. Mateusz Korzeniewski

                                                                                                                 Dyrektor OLK SP ZOZ

 

                                                                                                              w Skarżysku-Kamiennej

 Skarżysko-Kamienna, dn. 09-05-2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku -Kamiennej

 

Regulamin konkursu na stanowisko Dyrektora OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej

 

 OLK2-902-K.O/05/18                                                                                                                                                                                                          Skarżysko-Kamienna, dn. 30-04-2018 r.

OGŁOSZENIE

                                 
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu na sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych(Pakiet nr 1) oraz płyt CD-R (pakiet nr 2), zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 - prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Część I ogólna.

 1. Zamawiający:

     Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Skarżysku Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 1. Osoba upoważniona do kontaktów merytorycznie : Roman Wojcieszek  tel: 41/27 85 001 wew. 149; e-mail: r.wojcieszek@olkspzoz.pl

Uprawnionym do udzielania informacji wykonawcom proceduralnie jest: Magdalena Zielińska tel. 41/27 85 001 wew.141; e-mail: m.zielinska@olkspzoz.pl

Część II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy:

 

 1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja dostaw  tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00
 2. Oferta powinna zawierać:

1)      Parafowaną i podpisaną specyfikację przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 2

3)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy oferty  – załącznik nr 3

4)      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4

5)