OBWÓD   LECZNICTWA   KOLEJOWEGO  SP   ZOZ

ul. Sokola 50; 26-110 Skarżysko-Kamienna

Get Adobe Flash player

Regulamin
Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kam.
dotyczący przygotowania i przeprowadzenie postępowania
o udzielenia zamówienia publicznego.

 REGULAMIN PDF  


OGŁOSZENIA I ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE PRZETARGÓW

Ogłoszenie nr 500009333-N-2017 z dnia 07-08-2017 r.

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny ZOZ: Usługa przeprowadzenia kampanii promocyjnej na nośnikach typu bilbord

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

RPSW.08.02.02-26-001/16, RPSW.08.02.02-26-002/16

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540283-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 010647314, ul. Sokola   50, 26-110  Skarżysko Kamienna, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. + 48 /41/2785001 wew.141, e-mail m.zielinska@olkspzoz.pl, faks + 48/41/2785001 wew.150.

Adres strony internetowej (url): www.olkspzoz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa przeprowadzenia kampanii promocyjnej na nośnikach typu bilbord

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OLK 2-902/05/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przygotowanie do druków plakatów reklamowych, wydruk plakatów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej na nośnikach typu bilbord, montaż i ekspozycja plakatów, monitoring prawidłowej ekspozycji plakatów, demontaż plakatów i ich utylizacja, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego 2014-2020 działanie RPSW.08.02.000wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1  

NAZWA: 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/07/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 218400

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: ART-MUZ Ireneusz Nieczajew

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Towarowa 62

Kod pocztowy: 26-110

Miejscowość: Skarżysko-Kamienna

Kraj/woj.: świętokrzyskie

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 268632,00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 268632,00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 268632,00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/07/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 218400.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: ART-MUZ Ireneusz Nieczajew

Email wykonawcy: art_muz@interia.pl

Adres pocztowy: ul. Towarowa 62

Kod pocztowy: 26-110

Miejscowość: Skarżysko-Kamienna

Kraj/woj.: świętokrzyskie

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 268632,00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 268632,00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 268632,00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE SKIEROWANE DO ZAMAWIAJĄCEGO

 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

OLK 2-902/05/2017

 

Pytanie 1, zał. nr 1 do SIWZ, pkt.1, ppkt. 1.4

Czy wymogiem jest ekspozycja we wszystkich 28 wymienionych gminach, czy też ekspozycja nie musi być we wszystkich 28 gminach.

 

Wymogiem Zamawiającego jest montaż i ekspozycja plakatów przeprowadzona we wszystkich 28 wymienionych gminach.                             
Ogłoszenie nr 540283-N-2017 z dnia 2017-06-27 r. 

Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny ZOZ: Usługa przeprowadzenia kampanii promocyjnej na nośnikach typu bilbord
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
RPSW.08.02.02-26-001/16,RPSW.08.02.02-26-002/16

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny ZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 010647314, ul. Sokola   50 , 26-110  Skarżysko Kamienna, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. + 48 /41/2785001 wew.141, , e-mail m.zielinska@olkspzoz.pl, , faks + 48/41/2785001 wew.150. 
Adres strony internetowej (URL): www.olkspzoz.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.olkspzoz.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.olkspzoz.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Inny sposób: pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście 
Adres: 
Obwód Lecznictwa Kolejowego SPZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna, sekretariat pok. 116


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przeprowadzenia kampanii promocyjnej na nośnikach typu bilbord 
Numer referencyjny: OLK 2-902052017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
tylko jednej części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: przygotowanie do druków plakatów reklamowych, wydruk plakatów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowej na nośnikach typu bilbord, montaż i ekspozycja plakatów, monitoring prawidłowej ekspozycji plakatów, demontaż plakatów i ich utylizacja współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego 2014-2020 działanie RPSW.08.02.000 wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie. 

II.5) Główny kod CPV: 79342200-5 
 Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
 data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2017-08-01

2017-12-31

2018-03-01

2018-09-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.1 2. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie i ceny, przekazuje zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Ewentualne pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Druk oferta, 2. Parafowany projekt umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Okres ekspozycji plakatów reklamowych na bilbordach

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Umowa może zostać zmieniona w sytuacji a. zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT oraz wartość podatku VAT, b. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa, c. zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, d. wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, e. wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-07-13, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

ZAŁĄCZNIKI


OLK 2 – 902/05/2017                                      Skarżysko-Kamienna, dn. 19-06-2017 r.

 

 

                                                                                             
                                       

                    

 

Informacja o wybraniu OFERTY

                                              
                             

                     
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50
zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie konkursu ofert na podstawie Regulaminu Wewnętrznego OLK SP ZOZ udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż i dostawę odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów laboratoryjnych do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 

PAKIET NR 1 – wybrano ofertę nr 5 – BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

2

Labin Poska Sp. z o. o

Ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa

18 349,61 zł

62,88

5

BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin

11 538,84 zł

100,00

 

PAKIET NR 2 – wybrano ofertę nr 5 – BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

5

BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin

12 024,18 zł

100,00

        

 

PAKIET NR 3 – wybrano ofertę nr 1 – KSELMED s.c., ul. M. Konopnickiej 7, 86-300 Grudziądz

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

KSELMED s.c., ul. M. Konopnickiej 7, 86-300 Grudziądz

5 497,20 zł

100,00

 

 

PAKIET NR 4 – wybrano ofertę nr 3 – HORIBA ABX Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

3

HORIBA ABX Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

7 689,38 zł

100,00

 

PAKIET NR 5 – wybrano ofertę nr 4 - MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

4

MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn

7 942,56 zł

100,00

 

PAKIET NR 6 – wybrano ofertę nr 6 – ALPHA DIAGNOSTICS Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

6

ALPHA DIAGNOSTICS Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa

11 232,15 zł

100,00

 

                                                                                                       Dyrektor OLK SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

    lek. Mateusz Korzeniewski


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE SKIEROWNE DO ZAMAWIAJĄCEGO

 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA

OLK 2-902/05/2017

 

 

 

Pytanie nr 1, pakiet nr 6

Czy zamawiający wymaga zapewnienia darmowego autoryzowanego serwisu z przeglądem aparatu w czasie trwania umowy?

 

Zamawiający wymaga zapewnienia darmowego serwisu z przeglądem aparatu w czasie trwania umowy

 

Pytanie nr 2, dotyczące SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

 

Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku.

 

Pytanie nr 3, pakiet nr 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek z fluorkiem sodu?

 

Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek z fluorkiem sodu.

 

Pytanie 4, pakiet nr 5 , poz. 3

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na wyłączenie pozycji do innego pakietu?

 

Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie pozycji do innego pakietu

 

 

 

 

Pytanie 5, pakiet 5, poz. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie probówek wykonanych z polipropylenu (PP)?

 

Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie probówek wykonanych z polipropylenu (PP).

 

Pytanie 6, pakiet 5, poz. 5

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na probówki z PP to czy zgodzi się na zaoferowanie probówek wykonanych z tworzywa o przeźroczystości równej probówkom z PS, które zostały wyprodukowane ze specjalnym przeznaczeniem do badań biochemicznych? Zwracamy uwagę Zamawiającego, że tworzywo PS nie jest dobre do przeprowadzania wykrzepiania, albowiem skrzep przykleja się do ścianek probówki wykonanego z PS.

 

Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie probówek wykonanych z tworzywa o przeźroczystości równej probówkom z PS, które zostały wyprodukowane ze specjalnym przeznaczeniem do badań biochemicznych.

 

Pytanie 7, pakiet 5, poz. 7

Czy Zamawiający zgodzi się na probówki o pojemnościach w zakresie 200-250 ul?

Zamawiający zgodzi się na probówki o pojemnościach w zakresie 200-250 ul

 

Pytanie 8, pakiet 5, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek o wym. 16x105mm?

 

Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek o wym. 16x105mm.

 

Pytanie 9, pakiet 5, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek ze znacznikiem?

 

Zamawiający dopuści zaoferowanie probówek ze znacznikiem.

 

 

Pytanie 10, pakiet 5, poz. 17

Czy Zamawiający oczekuje szkiełek z polem czy bez pola do opisu?

 

Zamawiający oczekuje szkiełek bez pola do opisu

 

Pytanie 11, pakiet 5, poz. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji do innego pakietu?

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie tej pozycji z pakietu

 

Pytania dotyczące projektu umowy:

Pytanie 1 do §8 ust. C)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „10% niezrealizowanej wartości zamówienia, o której mowa w §3”

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu na „10% niezrealizowanej wartości zamówienia, o której mowa w §3”

 

Pytanie 12, pakiet 1

 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej wymienionych zestawów odczynnikowych:

- Cholesterol całkowity metoda Enzymatyczna z CHE/CHOD cholinesteraza/oksydaza  cholesterolowa)

- Cholesterol HDL metoda bezstrąceniowa z CHO, POD, TOOS

- Aminotransferaza alaninowa (ALT/GPT) metoda IFCC

- Aminotransferaza asparaginianowa (AST/GOT) metoda IFCC

- Bilirubina całkowita metoda DPD / DIAZO

- Żelazo metoda z Ferenem

- ALP metoda bufor DEA (dietanoloamina), p-NPP ?

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  wymienionych zestawów odczynnikowych

 

 

 

Pytanie 13, pakiet 1

Czy zamawiający wyraża zgodę aby płyn myjąc do aparatu były konfekcjonowane 1x 500ml oraz Dodatek do roztworu myjącego 2x5 ml?

 

 Zamawiający wyraża zgodę aby płyn myjąc do aparatu były konfekcjonowane 1x 500ml oraz Dodatek do roztworu myjącego 2x5 ml.

 

Pytanie 14, pakiet 1, poz. 28

 

Czy w przypadku oferowania odczynnika do oznaczania białka w moczu zawierającego kalibrator w zestawie. Pozycja nr. 28. „Wzorzec białka w moczu” może zostać pominięta?

    

Tak przypadku oferowania odczynnika do oznaczania białka w moczu zawierającego kalibrator w zestawie. Pozycja nr. 28. „Wzorzec białka w moczu” może zostać pominięta

 

 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa  

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

 

 

 


OLK2-902/05/17                                            Skarżysko-Kamienna, dn. 01.06.2017 r.                                            

 

 

OGŁOSZENIE

                                                                
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50 zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym  na zadanie  o wartości  do 30 000 euro w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro      na sprzedaż i dostawę
odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów laboratoryjnych (pakiety od 1 do 6).

 

Oferta powinna zawierać:      

 

1.      Wypełniony i parafowany formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.      Formularz asortymentowo - cenowy – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie oferenta – załącznik nr 3

4.      Wypełniony i parafowany projekt umowy – załącznik nr 4

5.      Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6.      Pełnomocnictwo do złożenia oferty w oryginale w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik Oferenta.


Brak jakichkolwiek z w/w dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem) będzie podstawą do odrzucenia oferty.

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH, DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej na warunkach szczegółowo przedstawionych w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do niniejszego ogłoszenia, stanowiącEGO jeGO integralną część.

 

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 116 (sekretariat) bezpłatnie lub na stronie internetowej:

 

-        www.spskarzysko.bip.doc.pl

-        www.olkspzoz.pl

Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną kwotę, której nie może zmienić po upływie terminu składania ofert.


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Kwota powinna być podana w zł. (PLN).


Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.


Termin realizacji zamówienia - r
ealizacja zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie w terminie                   12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 
Kryteria: Cena brutto – 100%.


Płatność:
30 dniowy termin płatności od daty wystawienia faktury VAT pod warunkiem, że towar będzie dostarczony wraz z fakturą nie później niż w ciągu 48 godzin od daty wystawienia faktury.                    W razie, gdy wskazany wyżej termin dostarczenia towaru wraz z fakturą nie będzie dotrzymany, termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury.

 

Osoba uprawniona do kontaktu: Magdalena Zielińska    tel: (41) 27-85-001 wew. 141

 

Zapytania dot. postępowania przetargowego proszę kierować na adres: m.zielinska@olkspzoz.pl

Zapytania i odpowiedzi dot. postępowania przetargowego będzie można uzyskać na stronie internetowej: www.olkspzoz.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

 

Ofertę cenową wraz z załącznikami w zaklejonej i opieczętowanej kopercie zaopatrzonej                   w adres Zamawiającego zawierającą opis: Odpowiedź na konkurs ofert OLK2-902/05/17 - na dostawę ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH, DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO   I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH należy przysłać lub złożyć w sekretariacie pok. 116 do dnia 14 czerwca 2017 roku do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2017 roku  o godz. 1030.

 

 

Postępowanie przetargowe uznaje się za ważne w przypadku wpłynięcia jednej ważnej oferty.

                                      

Z poważaniem

 

Dyrektor Obwodu Lecznictwa

Kolejowego SP ZOZ

w Skarżysku-Kamiennej

lek. med. Mateusz Korzeniewski

ZAŁĄCZNIKI


OLK 2 – 902/04/2017                                                 Skarżysko-Kamienna, dn. 10-05-2017 r.

 

 

                                                                                             
                                       

                    

 

Informacja o wybraniu OFERTY

                                              
                             

                     
                      Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sokola 50
zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie konkursu ofert na podstawie Regulaminu udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro udzielania przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ zamówień publicznych ze środków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na sprzedaż i dostawę sprzętu jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji, materiałów opatrunkowych do Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej dokonano wyboru najkorzystniejszych n/w ofert:

 

PAKIET NR 1 – wybrano ofertę nr 1 – SIS – MED. Sp. z.o.o, ul. Kolumny 226/1, 93-613 Łódź

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

1

SIS – MED. Sp. z.o.o, ul. Kolumny 226/1, 93-613 Łódź

8 385,29 zł

9 056,11 zł

100

2

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S. A, Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

9 901,05 zł

10 693,14 zł

85

 

 

 

 

 

 

PAKIET NR 2wybrano ofertę nr 3 – CZM „CEZAL” S.A., oddział Kraków, ul. Bilicka 117, 30-149 Kraków

Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota netto

Kwota brutto

Liczba przyznanych punktów

3

CZM „CEZAL” S.A., oddział Kraków, ul. Bilicka 117, 30-149 Kraków

 

8 601,25 zł

9 289,35zł

100

        

 

PAKIET NR 3 – wybrano ofertę nr 4 – ARMED Dystrybucja Sprzętu Medycznego, ul. Langiewicza 80, 28-100 Busko-Zdrój

Nr oferty